Отчет РПК за 1930-1931 гг

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ОБ ИСТОРИИ БЕЛОВОДЩИНЫ 1917-1941 гг.

Часть ІV

Раздел V

Из отчета Беловодского РПК 1-й районной партконференции за период с начала 1930 года по июнь 1931 года

В настоящем разделе будут использованы материалы из отчета РПК первой районной конференции, составленный, по всем данным,  в начале июля 1931 года* ГАЛО, ф. П-51, оп. 1, д. 290, л. 1-58  В Беловодском краеведческом музее хранится фотография ее участников с подписью: «1-й Біловодський з’їзд к.п.б/У 25/VІ-31 р.», с чего можно сделать вывод, что партконференция проходила через десять месяцев после рассматриваемого нами ранее заседания бюро Беловодского РПК, где была подвергнута острой критике работа первого секретаря Олещенко и некоторых других членов райкома.
Ниже представлены выдержки из названного документа с добавлением комментариев автора.
Лист № 2. «Реалізація гасла «ліквідація глитая як класу» на базі суспільної колективізації викликала активний опір антирадянських й куркульських елементів в районі. Куркулі в своїй «масовій роботі» намагались замазати класову суть політики радянської влади, тлумачили біднякові й середнякові, що, мовляв, «політика Рад скерована на шкоду всьому селянству», траплялись випадки, коли колишні бандити й куркульські верхівки збирались на нелегальні наради (Евсуг, Бараниківка), де обговорювали «стан та перспективи свого існування». При цьому, не обмежуючись однією агітацією, розкуркулені повернулись з півночі й організувались у банду, ішли на вбивство активних робітників села, що по більшовицькому реалізовували завдання скасувати куркульство (страта тов. Савченка).
Правда, були й окремі випадки, що деякі навіть колгоспники висловлювали жалкування щодо куркулів, кажучи, що хоч ми їх й звемо куркулями, але ж вони такі труженики, як і ми (Біловодськ, Бараниківка)…
Політичні настрої бідноти й середняків можна охарактеризувати як 75% колективізації в районі без жодних застосувань адміністративних заходів.
 Господарче будівництво (лист № 3)
…Якщо критику й самокритику старий склад Бюро, якщо робоча частина якого зрослась з куркульською верхівкою села (шепелівщина), якщо в наслідок цього в районі малося недообкладання й захист куркульських господарств, то новому складу Райпарткому довелось на перших порах рішуче братися до розрядки такої гнилої атмосфери, до викорінення куркульського засилля в осередках (Городище).
Отже на основі широкого розростання критики й самокритики новий Районний партійний комітет й вів нещадну боротьбу з проявами як затиску самокритики (Косаренко), так й правої практики (Косуля).
Ось в таких умовах довелось працювати молодій парторганізації Біловодщини, яка лише проти 1930 року в 1931 році зросла майже в два рази».
Здесь, возможно, будет уместным представить данные о количестве Беловодской районной парторганизации, поданные в этом же отчете немногим далее.
  «Склад  районної партійної організації за станом на 01.06.1931 р. складається з 788 комуністів, що об’єднують 16 партосередків. З них селян-бідняків і середняків – 424 чоловіка, робітники-наймити – 343, службовці – 21».* ГАЛО, ф. П-51, оп. 1, д. 290, л. 47
Далее в отчете идет речь о сельском хозяйстве.
 «Сільське господарство (лист № 4)
Біловодщина після переходу на двухступеневу систему урядування посідає площу 1737 кв. км. і має людяність 70000 тис., з яких 94,9% українці й невеличка частина росіян – 4,5%, інших – 0,6%.
Всі землі не упорядковані за виключенням тих, що належать нашим радгоспам, –  42642 га або 24%».
Сделаем уточнение. Очевидно, показатель 42642 га в данном случае включает в себя общую площадь, занимаемую Беловодскими конными заводами: Деркульским, Лимаревским и Новоалександровским, а также созданным на землях четырех районов в начале 1931 года «Зерносовхозом» (так он обозначен в документах), речь о котором будет идти далее.   
Лист № 5. Далее в отчете представлена таблица.

Таблица № 1
Рік Загальна площа, га Площа засівів, га Використання землі, %
1929 111040 73502 66,2
1930 102697 84693 82,5
1931 по плану 102697 97130 94,6
Значение «загальна площа» подразумевает в себя площадь всех сельхозугодий. К этой колонке дается пояснение, что в 1930 году совхозам района было передано 8343 га земель, поэтому в 1930 году общая площадь сельхозугодий на такое же количество сократилась. В 1931 году планировалось передать еще 19782 га.
Отсюда можем сделать несколько важных выводов. Во-первых, площадь сельхозугодий Беловодского района до 1930 года составляла 111040 га плюс та площадь, которая находилась в пользовании совхозов до момента передачи им названных выше площадей.
Во-вторых, площадь пахотной земли, а также посевов («засівів»), начиная с 1930 года, в представляемых в дальнейшем сведениях может указываться без учета посевных площадей совхозов (конезаводов) района. В настоящей таблице сведения поданы по названной только что схеме.
В-третьих, последние две колонки таблицы демонстрируют интенсивное увеличение посевных площадей за последние два года. По поводу этого в отчете говорится: «Підсумовуючи площу засівів як ярих, так і озимих культур, порівнюючи с 1929 роком, маємо збільшення за планом 1930/31 року, яке дорівнює 32,1%, або площею 23828 га, а порівняно з 1929/30 роком збільшення дорівнює 14,7 %, або площею 12447 га». Причина резкого увеличения посевов объясняется «виключно наявністю в районі 75% колективізації й колективним використанням засобів виробництва (тяглової сили, с-г реманенту, збруї, праці)».
И последнее, на что необходимо обратить внимание: нигде в пояснениях к таблицам не идет речь о чистых парах.
Далее в документе говорится: «Проте, для ясності, треба сумарну таблицю виконання сівби розрізнити на групи культур, щоб побачити їх динаміку». В связи с этим поданы две таблицы:
Таблица № 2
Площа засівів 29/30 р., га Площа, що її призначено сіяти в 30/31 р., га
Харчовий клин 46072 49570
Зерно-фуражний клин 20095 27240
Технічний клин 10806 13992
Харчово-здобувний 887 3080
Збірній клин 6833 3246
Следующая таблица называется «Питома вага даних культур в групах порівнюючи з 1930 роком».
Таблица № 3
% клину 29/30 року       % клину 30/31 року
Харчовий клин 54,8 51
Зерно-фуражний 26,4 28,9
Технічних культур 13,8 14,4
Харчово-здобувний 0,25 3,2
Збірний 7,75 3,31
Пояснение к представленным таблицам: «Як видно з порівняних даних двох таблиць, в плануванні основним клином є клин харчових культур (жито, яра й озима пшениця, просо й бобові). Питома вага цього клину зменшилась на 3,8%, але абсолютне збільшення передбачене на 3498 га, або на 7,8% порівняно до 29/30 року. Зменшення питомої ваги харчових культур сталось через збільшення зерно-фуражного й технічного клину.
Стан харчово-здобувного клину й клину зерно-фуражного, з яких ми маємо збільшення як питомої ваги, так й абсолютної, дає цілковиту можливість утворити міцну харчову базу, щоб розвернути тваринництво в районі. Цілком позитивне в плануванні цього року є збільшення як абсолютної, так і питомої ваги клину технічних культур».   
Пользуясь данными таблицы № 2, отметим, в отношение 1929/30 года (2-я колонка) общая площадь всех видов культур составляет 84693 га и совпадает с цифрой, представленной в таблице № 1 (3-я колонка).
В отношение 1930/31 года (3-я колонка той же таблицы), в свою очередь, находим, общая площадь всех видов культур по плану должна составить 97128 га и также практически совпадает с данными таблицы № 1.
Исходя из пояснений к таблицам, следует, что применяемый в докладе термин «харчові культури» означает совокупность всех видов зерновых культур (без учета кукурузы). Таким образом, зерновых культур в 1929/30 году в Беловодском районе (без учета посевов конезаводов) было посеяно 46072 га; в 1930/31 году планировалось посеять 49570 га.
Уменьшение по плану на 1931 год в процентном отношении от общей площади посевов зерновых культур, т.е. «харчового клину», в отчете объясняется необходимостью расширения посевов зеленой массы для животноводства. На 1931 год планировалось резкое увеличение поголовья крупного рогатого скота (кроме волов). По мнению авторов доклада, необходимость в увеличение тягловой силы (волов) автоматически отпадала в связи с передачей совхозам в 1931 году еще одной части сельхозугодий.
Далее в отчете представлена таблица с включением в нее сведений о состоянии животноводства в районе на 1 января 1931 года.
Таблица № 4
Воли 1951
Корови й нетелі 7131
Молодняк до 3 років 952
Молодняк до 1 року 2613
Вівці 4493
Свині 609
Підсвинки 1367


Коллективизация (лист № 8)
Представленная ниже таблица демонстрирует прохождение коллективизации в Беловодском районе в период 1930–1931 годов.
Таблица № 5
Кількість колективн. господарств Відсотки Кількість усуспільненої землі
10.03.1930 р. 8187 73,5 83087
01.10.1930 р. 5719 44,3 50708
01.04.1931 р. 8134 75,4 85234
Кроме количества коллективизированных хозяйств, благодаря настоящей таблице, можно определить общее количество пахотной земли в районе. Сделав необходимые математические действия, находим, коллективные и индивидуальные хозяйства вместе занимали немногим более 113000 га пахотной земли.
Далее идет такое же пояснение, какое было представлено выше: «Надзвичайне зростання посівної площі протягом останніх двох років (32,1%) треба пояснити виключно наявності в районі 75% колективізації й колективним використанням засобів виробництва (тяглової сили, реманенту, праці)».
В связи с этим приводится две таблицы, демонстрирующие большую эффективность работы при коллективном ведении хозяйства против частного. В первой показан засев площадей в расчете на один двор и одного человека, в другой – в расчете на одну тягловую силу. Сведения представлены на 01.10.1930 г.
Таблица № 6
Назва господ. Засіви харч.
культур Припадає посівів харч.прод. на один двір Припадає посівів харч.прод. на одного їдця
Колгоспи 50128 7,45 1,36
Одноосібники 23587 3,85 0,8

Таблица № 7
Кількість тяглових одиниць, шт. Засів харчових культур, га Засів на одну тяглову одиницю
Колгоспи 5341 50128 9,35
Одноосібники 5387 23587 4,35
В отношении представленных выше данных, в докладе подчеркивается: «Отже, колгоспний двір посіяв вдвічі більше, й використання тяглової сили в колгоспі так само дало подвійний ефект, порівнюючи з одноосібниками». 
Очевидно, комментарии к приведенным выше сведениям будут излишни. Показатели говорят сами о себе. Начало коллективизации продемонстрировало резкий рост продуктивности труда крестьян на земле. Несомненно, руководство района видело эти результаты и еще более уверилось, что партия на правильном пути. Возможно, в дальнейшем это и повлияло на поведение некоторых коммунистов, решивших, во-первых, что цель оправдывает средства и, во-вторых, что «наверху не дураки». 
Из таблицы № 6 можно извлечь и другие важные данные. Во-первых, представляется возможным проверить соответствие показателя общего количества населения Беловодского района на 1930 год, представленный в начале отчета. Сделав необходимые исчисления, находим, колхозников в районе на тот период составляло около 36850 человек, единоличников – почти 29500. Всего – немногим более 66300 человек. Как видим, этот показатель не намного противоречит показателю, поданному в начале отчета. Во-вторых, можно определить общее количество пахотной земли, занятой под зерновыми и техническими культурами, фигурирующими в отчете как «харчові культури» (доказательством того, что термин «харчові культури» означает совокупность зерновых и технических культур, послужит таблица, которая будет представлена ниже). Суммировав показатели первой колонки, находим, общая площадь посевов названных культур в 1930 году составила 73715 га.
Далее приведем ряд кратких выдержек из рассматриваемого документа, характеризующих состояние других сфер жизни Беловодского района.
«В 1930-31 році звільнено від сільгоспподатку 31% одноосібників і нараховано 207497 крб. Число господарств в 1930 році: колгоспів – 57, одноосібників – 7130, експертників – 30...
Лісу на Біловодщині всього 3906,85 га. Складається він з твердих порід, переважно дуба, але промислового характеру не має. Тільки після революції ліс стали видержувати за 40 літ планом рубання на будівельні матеріали, а до цього ліс рубався що 8-10 років...
Надано пільг: наймитам 56 дворів – 230,56 крб. або по 4,51 крб. на двір; біднякам 3228 дворів – 10056 крб. або по 3,11 крб. на двір...
В районі комун – 4, артілей – 51, СОЗ – 2, бідняцько-середняцьких господарств – 12885, куркульських – 518...
По плану необхідно було провести в 28 школах капітальний ремонт, в 26 – поточний… Проектувалось зробити 108 будівель вартістю в 325350 крб., але через те, що урізали кошторис, будівельні роботи поведуться тільки 41 будівлі на суму 60250 крб… При місцькгоспі є цегляне містечко – 500000 цеглин, вапнярня – 18000 пудів, що повинні зробити потрібний матеріал на зазначені будівлі… Зробити 51 дерев’яний міст… Добудувати Біловодський театр...
Попередня побудова споживчої кооперації себе не оправдала. Довелось утворити Райспілку в районі… Відбулось поновлення кооапарату на 90%. Мережа споживчої кооперації складається з 34 крамниць, 17 сільських споживчих товариств та з 3 робсопів.
Пайовиків в районі на 1 травня 1931 року – 19270 чоловік. Пайового капіталу на 01.05.19301 р. – 328791 крб.».
Лист № 19. В отчете представлена таблица под названием «Відомості про виконання плану хлібозаготівлі по Біловодському району з початку хлібозаготівельної кампанії з 31.07.30 р. по 10.06.31 р.»
Таблица № 8. Твердые культуры, ц
Річний план в ц Викон. на 10.05.31 р. ц Відсотки
Колгоспні госп. 80635 93065 115,4
Індивідуальні госп. 38982 28189 72,31
Куркульські госп. 7773 7977 102,62
Разом по селу 127390 129252 101,4
Державні заводи 32794 32855 100,2
Таблица № 9. Всего зерновых, ц
Річний план в ц Викон. на 10.05.31 р. ц Відсотки
Колгоспні госп. 113050 118701 105
Індивідуальні госп. 54642 32655 66,35
Куркульські госп. 10878 10333 95
Разом по селу 178570 165289 92,57
Державні заводи 32794 32855 100,2
Исходя из данных таблицы № 8, план твердых зерновых культур по Беловодскому району на 1930/31 год составлял: по колхозам и индивидуальным хозяйствам – 12739 т, по конным заводам – 3279 т. Всего – 16018 т. Как следует из таблицы, он был выполнен. Общий план зерновых составлял более 21000 т и выполнен был более чем на 90%. (Таблица № 9). Это очень важные показатели в плане исследования причин голода 1932-1933 годов. Мы к ним еще вернемся.
Последний штрих в земледельческой сфере может быть полезным следующий: «Контрактація ярих засівів в 1931 році зерновою системою виконані такі: 100,2%, або 61682 га разом по обох секторах».
Далее в отчете даются некоторые сведения, касающиеся развития в районе животноводства.
Таблица № 10. План мероприятий на 1931 год по НКЗС
Рогата худоба Вівці Свині
1930 р. 12647  (100%) 4493 (100%) 4278 (100%)
1931 р. 15437 (122,1%) 5276 (117%) 9318 (183%)
«Планом заходів передбачено організацію 11 молочнотоварних ферм з 630 корів. Це упирається в кредитування 14150 крб. Організацію телячих інтернатів на 600 голів, що вимагає 10680 крб. Організацію 10 свиноферм на 460 свиноматок, що вимагає 14040 крб. Організацію конярства – на 73240 крб. Отже на тваринництво треба покласти 115810 крб. Район має 89690 крб. Не вистачає до цілковитого фінансування 26120 крб. Ці кошти треба шукати на місці.
Увесь розвиток тваринництва упирається в харчову проблему. Розв’язування цієї проблеми втикається виключно в інтенсивне харчо-здобування, найголовніше – силос. Проте, виконати контрольну площу кукурудзи на силос не вистачає засівзерна. Отже треба переключитись посівом соняшника на силос, тільки щоб не зменшити контрольної площі під рослини на силос».
Лист № 21. В заключительной части доклада сообщается о производственной деятельности образованного в начале 1931 года на территории четырех районов крупного «Зерносовхоза». Для его создания районными организациями Беловодска было выделено 15000 га земельных площадей. В дополнение к этому хозяйство получило земельные угодья в Марковском, Новопсковском и Белолуцком районах, что суммарно составило примерно 50000 га. Как указано в отчете, в течение месяца вся эта площадь будет землеустроена.
Еще в начале года для «Зерносовхоза» была утверждена следующая программа: посев по весенней вспашке – 4000 га, подготовка пара  –  6000 га, подготовка зяби – 16000 га. Соответственно этому хозяйству было занаряжено к весенней посевной кампании 28 тракторов, из них марки КП – 2 ед., «Оливер» –  26 ед. Общая мощность всего тракторного парка составила 760 лошадиных сил.
Далее в документе говорится, весенняя посевная кампания проходила в невероятно трудных условиях. Пахота производилась по «пестрополью», начиная от бахчевых и заканчивая твердыми десятилетними залежами. Кроме того, «Зерносовхоз» оказал помощь колхозам на площади 361 га в пахоте и севе. При разработке пара также пришлось столкнуться с различными проблемами, среди которых – незначительные размеры обрабатываемых площадей и «вылинивание» крестьянских посевов. На 10 июня 1931 года было вспахано 2300 га. На посевную кампанию 1931/32 года получено распоряжение от зернотреста: озимый сев произвести не на 6000 га, как планировалось ранее, а на 10000 га, для чего обещаны соответствующие тракторные мощности.
Для проведения нынешней уборочной кампании (1931 года) на площади 4000 га руководством «Зерносовхоза» выработан план уборки, проработанный на техсовещании и рабочих собраниях. В жатве должны принять участие 8 комбайнов, 16 сноповязок, 15 лобогреек, 3 молотилки. «Рабочей подъемной силы» необходимо около 500 человек сроком на 10 дней.
В конце доклада указывается, в настоящее время производится вербовка людей и заключение договоров с колхозами, организовываются курсы по подготовке 20 комбайнеров и 20 штурвальных.

Дополнительные материалы по опубликованному выше отчету

Беловодская парторганизация на октябрь 1930 года*ГАЛО, ф. П-51, оп. 1, д. 290, л. 36
Вища освіта Сер. Освіта Нижча освіта Малописьменні Разом
Члени ВКП(б) - 6 218 25 249
Кандидати - 4 297 30 331
Разом - 10 515 55 580
Далее представим несколько выдержек из отчета Беловодского бюро РПК за июль 1931 года.
«В районі: райбудинок – 1, сільбудинків – 2, книгозбірня – 1, хат-читален – 9. 
З 30 жовтня 1930 року почала випускатись районна газета «Червоний колгоспник». До 1 червня 1931 року видано 49 номерів на 721640 сторінках. Тираж – 3000 екземплярів. Робсількорів збільшилось з 40 до 334 чоловік. До кожного номеру 25-30 дописів читачів.
На 15.04-31 р. по 4-х радгоспах в 16 ударних бригадах ударників працює 130 чоловік. В колгоспах ударників 621 чоловік, з них 324 жінки, ударних бригад – 97. Перевиконана норма виработки по колгоспах: Семикозівки, Гармашівки, Попівки. При нормі на волочінні 4 га, виконується – 5 га, на сівалках норма 5 га, виконується – 7 га за 10-годинний робочий день.
Перевибори. Для проведення перевиборчої кампанії була організована 151 виборча дільниця. Явка виборців 1929/30 року дорівнювала 65%, 1930/31 року – 78%. В перевиборчій компанії минулого року до складу членів сільських рад було обрано 574 депутати, з них жінок – 132. В перевиборчій компанії 1930/31 року обрано 578 депутатів, з них жінок – 118.
«ОСОАвіахім» на 01.01.1931 р. об’єднував в своїх рядах 7000 членів».* ГАЛО, ф. П-51, оп. 1, д. 290, л. 28-36


Рецензии