Адамнын жуйке жуйесiнiн тылсымдары

Ауруды да, балені де, шыргаландарынды да тапкан Озінсін гой. Ендеше осы келенсіздіктерден тек кана Алланын комегімен озін гана кутыласын. Себебі, сен Алланнын суйген кулысын. Алла адамды жер бетіне белгілі бір максатпен жіберген (миссия). Жаратушы саган комектескенде сені бір белгілі максатына пайдалангалы отыр. Себебі, адамнын жаны Алланын бір тозандай гана болшегі. Сондыктан барлык киелі кітаптарда: "Алла адамды Озі тектес етіп жараткан" - дейді.

"Алыс-жакын казактын барі кангып,
Аямай бірін-бірі жур кой андып". Абай

Сеанс кезінде:

1. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін бойындагы кара дуганы алады.

2. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін бойындагы тіл козді алады.

3. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін бойындагы жане 7 атасынан бері келе жаткан каргысты, каралыктарды алады.

4. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін санасын толыктай тазалап, тубегейлікті жаксы жакка озгертіп, санасына жаксы багдарлама (программа) уялатады.

5. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін ойлау жуйесін толыктай тазалап, тубегейлікті жаксы жакка озгертіп, ойлау жуйесіне жаксы багдарлама (программа) уялатады.

6. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін кетіп калган періштелерін озіне кайта кондырады.

7. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін кетіп калган бак кусын басына кайта кондырады.

8. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озіне, жануясына жане 7 урпагына дейін - кара дугадан, тіл козден, жын - шайтан перілерден, томенгі алемнін жан иелерінен, каралыктардан коргайтын коргау-коршау салады.

9. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін шанырагын каралыктардан толык тазалап: озінін шанырагына, автоколігіне - кара дугадан, тіл козден, жын - шайтан перілерден, томенгі алемнін жан иелерінен, каралыктардан коргайтын коргау-коршау салады.

10. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін аяк колындагы кісенді шешіп, озінін омір жане бизнес жолын ашады.

11. Адам Кудайдын кудіретімен озі: озінін денсаулыгын калпына келтіреді.

Кандай адам болмасын озінін омірін, денсаулыгын жаксартып, енсесін езіп турган карыздарынан, жокшылыктан, кедейшіліктен кутылып, омір, бизнес жолдарын ашып молшылык пен байлыкка, куаныш пен бакытка шомылам десе жане озіне, шанырагына, бала-шага, немерелеріне, жеті урпагына дейін "кара дугадан, тіл козден, жын-шайтан перілерден Кудайдын кудіретімен коргайтын коргау коршау салам десе:

Асет Ризаулы Мукашбековтын озімен мына телефондар аркылы ауызба-ауыз тілдесіп сеанс алуына болады:
8 701 733 55 71; 8 775 706 63 21; Уйі:(872771) 35-9-94.

Электрондык поштасы: "mukashbekov.aset @ mail.ru". Интернетте: «Проза. Ру», «Проза. Кз» Асет Мукашбеков. SKYPE "aset-mukashbekov". Мекен жайы: Алматы облысы, Карасай ауданы.

Банк бенефициара: АО " KASPI BANK"
Бик: CASPKZKA
ИИК: KZ73722R000021730167
Бенефициар: Мукашбеков Асет Ризаулы

HALYK BANK
6762 0035 0052 4144
ASSET MUKASHBEKOV
ИИН - 510821300496


"Журекте кайрат болмаса,
Уйктаган ойды кім туртпек?
Акылга сауле конбаса,
Хайуанша журіп кунелтпек". Абай

Сіздін денсаулыгыныз, кушініз, омірсургіштігініз жане шыдамдылыгыныз тікелей жуйке кушімен олшенеді. Осы куш толык канды омір мен табыска жету коймасынын куатын еселеп толтырып отырады.
Осыны дайектеу ушін озіммен ауылда катар оскен курдастарымнын келенсіз тагдырларын айтып берейін, балкім біреу-міреу осыдан кортынды шыгаратын шыгар.

– Менін бала куненен бірге тай кулындай бірге осіп, он жылдыкты катар бір класта бітірген С, А.  деген курдастарым бар. Мектепте окып жургенде спортка бірге дайындалатынбыз. С. керемет талантты спортшы болды, асіресе доп ойындары футбол, баскетбол, волейбол. Алгыр, бірбеткей, кайсар арі жан жакты жігіт болып ості. Ал А. керемет анші, спортшы, жетімдер уйіне тарбиеленгендіктен орысша агып туратын, мектепте оте беделді болды. Букіл ауылдын балалары  осы С. мен А. сиякты шапшан, сунгак та сымбатты, онерпаз болсак екен деп армандайтын, осыларга еліктейтін. Бертін келе оз напсілеріне ие бола алмай бірнеше кабат уйленіп, ар жануясында 2...3 баладан тастап алимент толеуден кашып журді. Карымта кайтару занына сайкес тірідей жесір калган арулар мен тірі жетімдердін коз жасы ма білмеймін, екеуі де турмеден бірак шыкты. Камауга алынуларынын басты себебі – салауатты омір салтын устанбай жуйкелерінін тозуынын салдары болды.

 А.- га Жаратушы куміс комей силаган, керемет анші болатын, казір де жаман айтпайды. А.-нын бала кунгі даусы Италиянын атакты аншісі Робертина Лореттидікінен артык болмаса кем емес болатын. Бул да бірнеше кабат турмеге барып келіп,  ар істін басын бір шалып, берекесіздікпен кунін коруде. Ал С. болса кангыбас (бомж), денсаулыкты жогалткан, денесінен кулімсі иіс шыгып азып-тозган. Осы калыпка бейімделіп алганы соншалык, осы омірі туралы озіне философия да курып алган. Айтпесе бурынгы  айелдері, ер жеткен балалары, туган туыстарынын барі де аукатты турады. Неше кабат уйлеріне акеп улде мен булдеге орап койса да, бой бермей кашып кетеді.

Осынын салдарынан, осы «кангыбас-бомж» курдасымнын магнасыз тіршілігінін кортындысы – жакында бей-берекет оліммен аякталды.
Талай бірге окыган кластасс курдастарым «тобыр» психологиясынын салдарынан, жалындаган жастык шактарын темір тордын ар жагында откізіп – букілалемдік аділеттілік карымта кайтару занына сайкес, омірлерін окініш пен оксікке айналдырып алып, мезгілсіз ажалдын курбаны болуда.

Занды сурак тууы мумкін: «Булардын бастарына соншама не зобалан туды?», – деп. Бул С. мен А.-нын екеуінін басына да балалык шакта-ак атак пен данк, казакша айтсак бак келіп конды, соны рухани сананын, білімнін жоктыгынан устай алмады. Омірдін нак талкысына тускен уакытта напсінін кулы болып жунжіп, жуйкелері жукарып, омірден туніліп кетті. Ойлау жуйесін де осыган калыптастырып алды.
 
Бір куні осы кайтыс болган кангыбас «бомж» курдасым, арі он жыл бір партада отырган класстасым С. екеуміз Уржардан автобуспен Алматыга бірге келдік. Жеткенше тан атканша ангімелестік, балалык шакты еске алып сырластык, бір-бірімізден еш нарсені жасырмадык.. Кангыбас «бомждардын» омірлері туралы коптеген сурактарыма жауап алдым. Ерекше тан калган нарсем, осы кангыбастардын басым копшілігінін жакын туыстарынын, бала-шагаларынын бар болуы.

Баска ултты білмеймін, ал біздін казактардын букіл туган-туыстары осылардын осы журістеріне намыстанып: «Барлык жагдайынды жасайык, тек кана кангымай касымызда журші» – деп жалынады екен. Адамнын жуйке кушінін коры таусылып, жуйкесі жукарганда осы калыпка туседі. Осы окига – алдындагы  «Жуйке жуйесінін тылсымы» атты кітапты жазуыма себепкер болды.

Озім оте жаксы танитын, силайтын, бал даурен балалык шакты бірге откізген курдастарымнын курдымга кулау себептерін аныктагым келді. Омір бойы осы сурактардын жауабын комескі калауым іздеп журді. Осынын жауаптарын іздеп неше турлі галымдармен, психиатрлармен, дарігерлермен, акылды – омірде улкен табыстар мен жетістіктерге жеткен адамдармен ангімелестім. Озіме-озім неше турлі тажірибелер жургіздім. 

Осындай артурлі козкарастарды корыта, талдай келе – рухани карангылыктын салдарынан пендені жан емес тан билегенде ардайым осылай болатынына, бул тек жастардын басында емес, ел билеген саликалы ел агаларынын, атакты галымдардын да басынан жиі отетін жагдай екеніне козім жеткеннен кейін, коптеген сурактардын жауаптарын осы жане осынын алдында  жазган «Жасару купиясы», «Аштыкты устау – денсаулыктын кепілі!», «Рух пен таннін саулыгы!» «Жуйке жуйесінін тылсымдары» атты кітаптарым аркылы окырмандарга беріп отырдым. 

Себебі осы торт кітаптардын барлыгында да адамнын жанын, рухын, танін біріктіріп карауга умтылдым. Кейбір манызды деген тарауларды, ой-пікірлерді келесі кітаптарда баска адамнын айтуы аркылы кайталап отырдым, себебі Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.) былай деген: «Даналык соз – мусылмандардын жогалткан (іздеп журген) нарсесі. Оны кай жерден тапса, сол жерден сініріп алуга хакылы».

Осы кітапты жазу барысында косалкы авторлар да, мен де, осы кітапта жане алдынгы кітаптарда  оз ойларын баяндайтын галымдар, дарігерлер т.б. да бурынгы адамзат даналары будан 5000 жыл бурын жазып, айтып кеткен ілімдерді, ойларды кайталап, казак окырмандарына бейімдеп кана беріп отырмыз.


Жуйке куші дегеніміз не?

Кенінен тараган «жуйке» деген соз жуйкенін жукаруы мен жуйке кушінін кемістігін білдіреді.  «Жуйке куші дегеніміз не?»  деген сурак, «Электр тогы не?» деген суракпен карайлас. Оны да коріп сезе алмаймыз. Біздін білетініміз, бул жуйке жуйесінен шыгып біздін арбір мушемізге куат беретін омірдін негізгі куші, тылсым куаты. Бір мушеге баратын, осыны баскаратын жуйкенізді кесінізші, онда ол кызмет жасауын догарады.

Озіміз жуйке жуйесі деп атайтын гажайып муше, жуйке кушінін корын сактайтын миллиондаган жасаушалардан турады. Осы коймада сакталган жалпы жуйке кушінін коры біздін жуйкеміздін казынасынын молшерінін корсеткіші. Арбір муше, ар жасаушадагы жуйке кушінін денгейін біркалыпта устап туру ушін уздіксіз жумыс жасайды. Омір біздін жеген тамагымызга, тыныс алган ауамызга емес, керісінше жуйке кушімізге тауелді. Жуйке кушінін жумысынсыз біз тамак та іше алмаймыз, тыныс та ала алмаймыз.

Егер біз жуйкемізге толык корек – оттегін, уйкыны бермесек, онын орнына ширыгуды, соккыны, артык жумысты, кобалжуды, ызаны, мазасыздыкты, коре алмаушылыкты, кундеуді, аямшактыкты, мысык тілеуді, шырт етпелікті, кайгыны беріп, ол аз болса денемізге, булшык етімізге салмак салатын кара жумыска жегілсек, остіп мушелер кураган жуйке кушінен артык кушті бей-берекет расуа кылсак, осынын натижесінде жуйкенін тоз-тоз болып тозуы табиги калып. Баска созбен айтсак – жуйкенін толыктай тозуы.

Біракта будан да коркынышты, жуйке жукаруынын жакын туысы – жындану. Жуйке жукаруын басынан откізген адам гана осынын кандай зардап алып келетінін біледі. Жуйкенін жукаруы сіздін омірінізді тугелдей кара бултпен тумшалап тастап, айтып жеткізе алмайтын бакытсыздыкка душар кылады.
 
Барлык жуйкеніздін жукаруы ойдын салдары екенін тусіне білейік. Оянганнан кейін озінізге келтірген зиянды озініз гана жасаганынызга шубаланбайсыз.
Жуйке куші – омірдін кайнар булагы. Омір біздін жуйке жуйеміз аркылы журеді, осыны ешуакытта умытпаныз! Сізде жуйке куші бар болганда гана – денініз сау, бакытты, аскак арманды, торт кубыланыз тугел жансыз.

Сіз барлык киыншылыктарды женіп, тагдырдын кандай болмасын соккыларын каская турып карсы алуга дайынсыз. Шындыгында, сіз кандай болмасын шыргаландардан киналмай шыгасыз, себебі жуйке кушініздін осыларды женіп шыгатынына каміл сенімдісіз.

Жуйке куші мен таннін саулыгы іштей байланыскан. Сіздін танініз – оте курделі машина. Жуйке куші – осыны козгаушы куш. Біракта онын куаты дене мушелерінін бір-бірімен уйлесімділігіне тікелей байланысты. Окпе мен журекке барган кан кен тарамдалган айналыс жуйесі аркылы ар жасаушага барып, олардагы коректі букіл денеге таратады. Егер де агзада бір муше нашар жумыс жасаса, кан курамында жуйке кушін курауга керекті элементтер болмайды.  Сіздін асказаныныз асты жаксы кортуы керек. Шыгару жуйесі – ішек, окпе, буйрек, жане тері жаксы жумыс жасаулары ушін алапат жуйке кушіне ие болулары кажет.

Кок бауыр, бауыр, жане барлык кан жасайтын мушелер уйлесімділікпен жумыс жасаулары керек. Егер сіз танертен оянганда шаршап, солбірейіп турсаныз жане отіп жаткан кундерініз сагызша созылып, суренсіз, келешегінізден умітінізді узіп, озінізді бакытсыз сезінсеніз – онда жуйке жуйенізде келенсіздіктін болганы. Сіздін жуйке жуйеніз – алдыга жургеннін орнына, кері кетіп барады.

Жуйкенін кушін кайта калыпка келтіретін бірак жол бар. Тан – егер оган табигаттын жолымен журуге мумкіндік берсе, озін-озі емдеп алатын агза. Окінішке орай, адамдардын басым болігі, асіресе біздін ауылда туратын кейбір азаматтарымыз, жуйке куштерін бекер расуа кылады, осынын орнын толтыру ушін жуйкесін камшылайды. Осылайша жагдайларын одан арі насырга шаптыра береді.

Адамдардын калай азып тозуынын жане осыдан кутылу жолын жане кітаптарымнын такырыбына аркау болып журген оз басымнан откен жагдайды кыскаша кайталап айта кетейін:

Менін негізгі мамандыгым агроном. Кенес укіметі тусында оз ауылымда бас агроном болатынмын. Ол кезде мен бейберекет омір сурудін натижесінен катты аурып жургенмін, себебі тамакты кез келген уакытта талгамай калай болса солай ішу, арак пен темекіні мактан коріп бастап уйреніп алып, сонынан калай маскунемге жане темекі мен ашты шай бангішеге (наркоман) калай айланып кеткенімізді білмей де калдык.

Осы адет Кенес укіметінін тарбиесімен оскен, кызмет істеген мамандардын баріне тан ерекшелік болды десем кателеспеймін, себебі ауыр жумыстан кажыганда демалысымыздын сикы осы болды, баскадай демалуга болатынын білмедік, 10 шакты жылдар бойы занды демалысымызды да ала алмайтынбыз, ерте коктемнен кар тускенше таулігіне 16...18 сагаттан жумыс істеп, балаларымыздын турін апталап кормейтінбіз.

Осындай бейнет пен тозактын салдарынан, асіресе ауылды жерде туратын 50 жастан аскан азаматтардын, казіргі кезде тугелдей дерлігі ар турлі созылмалы аурулармен ауырады, ал негізгі болігі мезгілсіз ажалдын курбаны болуда.

Менін  шыргаланым озім білетін адамдардікінен анагурлым артык еді. Журегім кысып, жаным жай таппай, журегім кысканда жаным шыгып кете жаздайтын. Даретім уакытылы шыкпай, унемі іші катып журетін. Ішімді жел кеулеп, уйыктай алмайтын. Озім аракка салынганым соншалык, нак маскунемнін озіне айналдым. Арак іше бастаганда пенде баласына жаксылык акелмейтін, бір капшык жемді пайда коретін, адамшылыктан журдай кісі киік достарым колма-кол пайда болатын.

Осындай мазасыздыкпен озімді куздын ернеуіне акелдім. Мындаган  опыктар болды. Озімнін казіргі жазып журген жазбаларымда айтылгандай, біздін елімізде мын-мындаган адамдар осы мазасыздыкты жаман адетке айландырып алган. Кей кездерде озіме-озім кол жумсасам ба деген ойлар да басыма келетін. Мені провизор (дарі-дармек жасаудын маманы) бауырым Камбар, кызым Айнур Алматыдагы маскунемдерді жасырын турде гипнозбен, инемен  емдейтін емханаларга  да бірнеше кабат апарды,  біраз жургеннен кейін аракты кайта калай ішіп коятынымды озім де байкамай калатын болдым.

Арак ішкеннен кейін журегім кысып жаным мен танім де мазасызданып кайта ауыратын болдым. Себебі арактын уыты жасауша денгейіме тусіп кеткен, маскунемдік пен темекіден емделудін бірак зиянсыз жолы бар, ол – ашыгу, дуркін-дуркін танін толык тазаланганша ашыгу! (Ашыгу аркылы толык тазаланганнан кейін арак пен темекініін исінен-ак журегін айни бастайды).

Енді озіме келсек осындай надандыктын, рухани карангылыктын салдарынан салмагым 110 кг болып, керек десеніз енкейе алмай оз аяк киімімді азер киетінмін. Жургенде ырс-ырс етіп, туздын коп шогырлануынан табаным бастырмайтын. Осылай гумыр кешудін натижесінде 45 жас шамасында журегім кысып, буйрегім істемей, кан кысымым 70-ке дейін курт томендеп, асказаным токтап калып, усак тутікшелері (капиллярлары) жарылып кетті, аузымнан кара кан токтамай, жансактарда (реанимация)  олі мен тірінін арасында 12 таулік жаттым, жансактардан шыкканнан кейін ауруханада тагы бір ай жаттым, сол кезде маган куні туні ине койып (система) гемодез т.б. витаминдермен коректендірді, ал асказанымнын устіне муз койды, муздын ызгарын мулдем сезбедім.

Менін бірге туган суйікті бауырым провизор Камбар Ризаулы Мукашбектегі озінін канынын жартысын куйып,  Уржар аудандык жансактар (рениамиация) болімінін менгерушісі Даулет Копжасарулы Абаков, медбике Нургул Абылханова ажал шенгелінен арен дегенде алып шыкты. Ауруханада козгала алмай жаткан 50 кунде, тосегімнін касына отырушы медбике Абылханова Нургулді арнайы тагайындады. 

Алі кунге дейін осы ак халатты абзал жандарды ризашылык сезіммен ауык-ауык есіме алып коямын.

Осыны окып отырган окырман кауымнын ауруларын тугел жинактаса, сол аурулардын тугелі дерлік менін бір басымда болды десем шындыктын ауылынан онша алыс кете коймаймын. Келесі жылы да журегім катты кысып жансактарда бір апта емделдім, содан аурухана біртіндеп екінші уйіме айнала бастады.

Поль Брэгтін «Здоровье и долголетие» атты кітабы менін колыма 2000 жылы кантар айында тиді. Осы т.б. ашыгу туралы кітаптарды мукият, ыждагаттылыкпен окып, бірте-бірте санама толыктай сініріп алдым.  Сонан сон ойланып, ішкен дарілерім асер етпейтін болган сон: «караптан карап арам олгенше, карманып олейін» – деп кітаптагы «ауру – кылмыс,  кылмыскер болмайык» деген уранды басшылыкка алып 3 кундік ашыгуга бірден тауекел еттім, натижесінде 3 тауліктен кейін аягымнын бастырмай ауырып жургені бірден жогалып кетті.

Содан кейін, бір куні тан ата, танім мен жанымды ойша боліп алып, озіме-озім жагдайымды айтып, мунымды шактым. Бурынгы кылыгын сумдык деп айттым. Егер де  табигаттын  зандылык жолымен журсем, онда озімнін бейнетімнен кутылатынынымды айттым. Мазасыздыгынын ешнарсені білдірмейтінін айттым. Егер озімнін жуйке кушімді кайта курсам коптеген сурактарыма жауап таба алатынымды да сездім. Мен озімнін омірімде табигаттын барлык зандарын бассыздыкпен бузуга арекеттеніп, натижесінде танімді, мінез-кулкымды, жуйкемді, жанымды ауруга шалдыктырганымды да озіме айттым.

Мен озімнін таніме агымнан жарылып айттым, менде сикырлы дарі жок деп. Менін ендігі колымнан келетіні, табигаттын жолымен журіп, адамша омір суру керек дедім.

Табиги омір сурудін алгашкы баспалдагы ретінде – уш таулік бойы таза судан баска ештене ішіп-жемей аштык багдарламасын устауды усындым. Ол ушін, толык тыныштыкта демалдым.

Осылайша озімнін агзамдагы улардан тазалауды бастап, омірге байсалды козкараспен карап, озімнін таукіметтерімді талдай бастадым. Уш куннен кейін іле-шала он кундік ашыгуга кірістім. Натижесінде агзам улардан арылганнан кейін оз басымда керемет озгерістер болды. Акылым айкын, таза, ойым молдірленіп, озімнін шыргаландарымды озім шеше бастадым.
 
Мен озімнін тамактану багдарламамды озгерттім де, 30 кундік ет жемейтін мазірге отырып, барлык олі тамактардан, шайдан, кофеден, ішімдіктен т.б. бас тарттым.
Сонан кейін тагы да екі кабат 7...10 кундік ашыгуды откізіп, денем женілдеп, денсаулыгымнын курт жаксара бастаганына козім жетті. 2000 жылы Наурыз айында 21 таулік ашыктым, сондагы агзамнын тазаланганын ауызбен айтып жеткізу мумкін емес! Алгашкы узак 21 тауліктік ашыгу багдарламасын устап жургенімде кейбір корші келіншектер: «Асет жынданып кетіпті, аузына мулдем тамак салмайды екен», – деп осектеп, сыртымнан кулетін, бірак олардын созіне ман де берген жокпын «Ит уреді, керуен кошеді, денсаулык елге емес озіме керек», – деп алган бетімнен кайтпадым, натижесінде тамаша денсаулыкпен марапатталдым.

2001 жылы ораза айында 27 кун ашыктым, 2002 жылы ораза айында 38 таулік, ал 2003 жылынын ораза айында 40 таулікке жеткіздім. Осы ашыгу барысында кыста кардын суын, калган уакытта туманын не кудыктын суынан баска аузыма нар татпадым. Аралык кезендерде анда-санда тауліктеп ашыгып журдім, бірак кітаптагы шарттарды толык сактадым деп айта алмаймын, себебі денсаулыгын жаксара бастаганда, баягы «таз» калпына тусіп пендешілік женіп кетеді екен.

2004 жылы да 40 тауліктік ашыгуга, ораза аякталарда ягни 9 Карашада кірісіп кеттім де Желтоксаннын 19 да 41 тауліктік ашыгуды ойдагыдай аяктадым. Біракта, 2005 жылы ашыгуды белгілі бір себептермен устай алмай ауру мен настык кайта мендеп алды.

2006 жылгы 50 кундік ашыгуымда ыстык кайнаган суга таза бал жане лимон  косып іштім. Сонгы 15 кунінде тек кайнаган ыстык су гана іштім. Себебі балдан адамнын журегі кайтып калады екен, агза озі кажеттісін гана кабылдайды. Ыстык суга таза бал мен лимон салып, ерітіп ашыгуды озімнін ашыгу іліміне коскан комакты улесім деп білемін.

Ескерту: Естерінізде болсын! Егерде сусамыр (кант диабетімен) ауыратын болсаныз ішетін суынызга бал коспаныз, канытыныз кобейіп кетеді! Тек кана таза ыстык су гана ішініз!

– Асет Ризаулы, озінді казір калай сезінесін? Окырмандарга осы туралы кыскаша айта кеткенін дурыс болар?

– Денсаулыгымды калпына келтіру ушін академик Ракым Алмабекулы Оразалиевтін, теолог – философ Досым Кайырбекулынын басшылыгымен жане жергілікті дарігерлер Абдікарім Абдуманапулы мен Харниса Арупкызы Имяровтардын бакылауымен   2006 жылы 24 Наурызда 50 кундік ашыгуга кірісіп кеттім. Мамырдын 13 куні осы 50 кундік ашыгуымды ойдагыдай аяктап шыктым.
 
2007 жылдын наурызынын 16-нан сауірдін 24-не дейін жане кыркуйектін 3-нен казан айынын 12-не дейін  40 кундік аштыкты екі кайтара устадым. Сонгы ашыгуымда «Тяньши» онімдерін колдандым, асіресе цинкті. Озім компьютордын алдында узбей 10-12 сагат жумыс істейтіндіктен коз жанарымнын коруі нашарлай бастаганын сездім. Сол кезде бапкерлерім цинкті ішуге кенес берді. Осы онімді ішкеннен кейін коз жанарым калпына бірден келді. 

Казір коніл куйім оте жаксы, шаршауды білмеймін. Ашыгудан кейін куннен кунге таніме де, жаныма да керемет буырканган куат куйылып жатканын сеземін. Танім гана тазаланып кана коймай, жаным мен рухым да тазаланганы соншалык, бурынгы омірдін курделі шешілмейтіндей корінетін шыргаландары озінен озі карапайым шешіліп, турмысым да тузеліп, нак бакытты болудын не екенін тандік, жандык, рухани тургыдан да тусіне бастадым. 

Осы денгей бір жылдын аралыгында бес кітап жазып баспадан шыгаруыма да керемет асер етті. Осыган ашыгу аркылы агзаны тазалау багдарламасын «Тяньши» онімдерімен уштастырып устасаныз озініз де жететін боласыз, ал осы жолмен журудін тук те киындыгы жок. Ол ушін «жан» мен «тан» екеуі екі нарсе екенін жаксы ажырата біліп,  адамды «тан» емес «жан» билеу керектігін тусініп, напсінізді тисаныз болды.

Бірте-бірте кунделікті танертен ерте кун шыгар-шыкпаста жане кешкі уакытта 30 минуттан РУХАНИ ашылуга уюга (созерцания) уйрендім.
Жаратушыдан: «Маган озімнін бейнеттерімнін барлыгынан кутылатын куат бере гор» – деп сурадым.

Озіме-озім: «Менін танім ашыканнан кейін тазарды, менін ойым лас емес, молдір де шабытты. Ойлау жуйем куртуга емес, куруга багытталды» деген сойлемдерді  кайта-кайта кайталап айтып озімді иландыра бердім. Жаратушыдан:


«Маган тагдырды каскайып карсы алатын алансыздык,
Озгертуге болатынды озгертетін батылдык,
Осынын айырмасын тусінетін даналык бере гор» – деп сурадым.

Осы байсалды рухани нурлану барысында озімді мазалап журген сурактардын баріне де жауап таптым. Казір мен озімнін таукіметтерімнен тугел кутылдым,  апта сайын 24...36 сагат, ар жылдын наурыз айында жане ораза айларында узак  ашыгып, тазалану мазірін колданамын.

Мен тек кана ар турлі рухани денгейде жазылган кітаптарды коп окып, ізденіп – озіме-озім  мугалім болдым. Озіме-озім гана жардемдестім. Мен озімнін окырмандарымды, озім басымнан кешкен окигалардын негізінде – тан, рух, жанды табигаттын занына сайкес коркетендіріп, осы занды басшылыкка ала отырып, жойкын жуйке кушін куруды уйреткім келеді. Курметті окырмандар, осы кітапта баяндалатын жетілген жуйке кушін куратын багдарламаны сіздерге беріп отырмын.

Казіргі уакытта біздін кейбір кандастарымыз оразаны, рухани карангылыктын, надандыктын салдарынан: дангазалыкка, басекеге айналдырып жіберген сиякты. Кешке ауыз аштырамыз деген сылтаумен бірін-бірі конакка шакырып, кол-косір дастархан жайылып, неше турлі ауыр жане олі тагамдар желінеді.

Біздін казекен «ет десе бет бар ма?» – деп, алдына келген тамакты молшерсіз сога береді, натижесінде басым копшілігі ораза айында, жай айларда жемейтін тамагын жеп, бейне ашаршылыктан келгендей болады. Осылай кунделікті кешкілік ынкия тамак жеудін, ол тамак толык кортылмай жатып, тагы да тангы сагат 4-те турып тамак ішуде не магына бар, несі ораза, ауыз бекіткенінін магынасы неде? Онымен коймай: «Ауызды уакытылы ашпаса обал болады» деген оздерінін комагайлыгы мен мешкейлігін актайтын кагида шыгарып алганына не дерсіз?!

«Адам танінде карыннан жаман ыдыс жок. Бірнеше рет асаган тамак адамга жеткілікті. Егер кажет болса, карыннын уштен бірін тамакка, тагы уштен бірін суга, калган уштен бірін тыныс алуга калдырсын». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Адам баласы оразаны тамак ішіп-жеуді шектеп, аз-аздап кана ішіп денсаулыгын жаксартумен коса, жаны мен рухын тазалау ниетінде устауга тиіс кой. Жок, біздін кейбір кандастарымызда барі керісінше, оразадан алатын пайдасынан, шегетін зияны коп сиякты. Біз осы оразанын адамнын рухына, жанына, денсаулыгына пайдалы асерлерін оразанын гылми тургыдан теориясын  осынын алдында академик Ракым Алмабекулы Оразалиев, теолог – философ Досым Кайырбекулы ушеуміз менін ашыгу кунделігімнін негізінде жазган –  «Жасару купиясы»-нын кітабында   толык ашып, айтып кеткенбіз.

Осы кезендегі ашыгу барысы мен окигалар желісі 2006...2007 жылдары баспадан 4000 данамен екі кайтара басылып шыккан «Жасару купиясы» мен «Аштыкты устау – денсаулыктын кепілі!» жане «Рух пен таннін саулыгы», «Жуйке жуйесінін тылсымдары» атты кітаптарымда кенінен баяндалды. 


Жуйке

Зерденін жумысын жаксартуга аса манызды жагдай жуйкелердін саулыгы болып саналады, буган тек дене жаттыгулары керек. К.Д. Ушинский

Кайда болмасын еститініміз – «Жуйке». Дарігер озіне келген наукаска: «Бул сіздін жуйкеніздін жукаруы» – дейді. Сезімтал келіншек озінін жуйкесінін жукалыгына шагымданады. Касіпкерлерден, іскер адамдардан кун сайын еститінініз жуйкелерінін тозуы. Ал ата-аналардан еститінініз: «Ол жугермекті жазалай алмаймын, себебі жуйкесі жукалыктан, сіркесі су котермейді».

Жасоспірімдер – біздін ултымыздын ішіндегі ен жуйкесі жукарган жандар. Жуйкелерінін жукарганы соншалык, калпына келтіру ушін саз ауендерін дангазалатып, бар даусына салып барылдатып кояды. Кейбіреулері бурын унтаспаны салактатып асып журсе, казіргі кезде кулагына кундіз-туні кыстырып тыгып журетін болды. Олардын жуйкесінін тозганы соншалык, телефонмен сойлессе бірден токтай алмайды.

Сіз «жуйкені» барлык жерден – кошеден, жумыстан, театрдан, мектептен, институттан, уйінізден жане озініздін отбасыныздан коре аласыз. Теледидар кундіз-туні жумыс істейді. Адамдардын кутетіні зорлык-зомбылык... Коптеген адамдардын жуйкесінін тозганы соншалык, осынын орнын теледидардагы кісі олтіру, шынгырып айгайлау, жыныстык катынас  пен кан тогіс, атыс-шабыспен толтырады. Теледидар багдарламасы да осы жуйкесі жукарган пенделердін суранысын канагаттандыруда.

Жуйкеміздін жукарганы, кун сайын тозып бара жатканы баршамызга аян, сондай-ак озіміздін жуйке мамандарымыз да бултартпас дайектермен далелдеуде. Осынын себебі біздін каркынды турде дамуымыз, карыштап алга басуымыз. Осы бізді алемдегі жетілген елдін катарына косса да, керісінше адамдарымызды аздыруда. Далелі – лыка толып жаткан жындыханалар емханасы. Еліміздегі ауруханалардагы жаткан адамдардын тен жарымынан астамы жуйке ауруынан зардап шеккендер.

Жуйке денсаулыгын зерттейтін беделді мамандардын пікірінше, егер де жуйке аурулары осы каркынман осе берсе, 100 жылдын молшерінде оларды емдейтін адамнын табылмауы мумкін, себебі барі ауру. Сумдык болашак емес пе?! Медициналык зерттеулер де осыны растайды. Казіргі танда жуйке аурумен ауыргандарды бакылау ушін психиолог пен психиатор мамандары жетіспейді. Біз бейшара калыптамыз.


Адамдардын жуйке куштері калыпты жагдайдан томен

Адам конілінде де кадімгі Ай бетіндегідей дак бар. Ай жаркырап турганда оны тосыннан бір булт келіп буркей койса, карангы, булт сейіле, кайта жаркырайтыны сиякты коніл кейде котерінкі, кейде жабыранкы болады. Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

Осынын салдарынан омірлерін зардапка урындырган, шексіз-шетсіз тан мен жан ауруларымен ауырады. Адамдар жеткілікті жуйке куші болмагандыктан бастапкыда, алсіз коздыргыштар – темекі, шай, кофе, коланы колданады. Негурлым жуйкесі алсіреген сайын кушті коздыргыштарга – ішімдік, бангіге (наркотик) ауестенеді. Коптеген пенделер осыган адеттенетін болады.

Адамдардын басым болігі, кун сайын сергітетін дарі кабылдаса да, оздерін калыптымыз деп есептейді. Тунде олардын жуйкесінін козатыны соншалык, уйыктататын дарі ішпесе уйыктай алмайды. Каранызшы, теледидардан осы дарілерді калай коп жарнамалап жатады.

Біздін кунделікті газет басылымдарында, теледидар жаналыктарында жасоспірім кыз-жігіттердін бангіге кумарлыгы мен колданулары жайы есептері удайы жариялануда, хабарлануда.  Аузы дуалы дарігерлердін айтуынша бангі ми мен танді ойсыратады.  Біракта жуйкесі жукарган мындаган жастар бангіні туракты турде колданады! Жасоспірімдерге кендір курай онімі нашадан жасалган темекі мындап сатылады. Осы адеттін канат жайганы сонша, кейбір топтар кунделікті усталып жаткандарына карамай осы жуйкені жидітетін бангілерді ашык турде сатуга ат салысуда. Жукарган жуйкені камшылайтыннын барі колданылады.

Кейбір бозбалалар эфир иіскеп пангіреді, мектепте окитын окушылардын арасында насыбай ату кенінен тараганы соншалык, біздін казак ауылдарында тіпті сумдык белен алып кеткен.

Ішімдіктін бангілік жойкын кушімен баріміз де таныспыз. Жасоспірімдер осылардын барін де колданады. Аныкталгандай, бізде мындаган созылмалы маскунемдер бар, жыл сайын тагы да косылуда.


Жуйке жидіуі калай дамиды?

Жуйкенін жидіуі – ас корту мен айналыстын бузылуынан басталатын жуйке калпы. Ол ескертусіз келеді. Жуйкенін жидіуі денсаулыкка тигізетін залалдардын ішіндегі бакытсыздык акелетін ен кауіптісі. Ол адамнын мінезіне байланысты былай дамиды.

1 саты. Алдымен куат пен шыдамдылык жетіспей адамнын денесі коргасыннан куйылгандай ауырлап шаршап журеді. Унемі уйкы басады. Ми шаршап, ішкі мушелер баяулап, айналым басендеп адам аса ширыгып кетеді.

2 саты. Жуйкені асерінен асказан кортпай, ішек шурылдап жел кеулейді, асказан куйіп кышкылдыгы артады, тік ішек бітеліп, журек тарсылдап жумысы бузылады, дем алысы устіртін болып ауырлап кетеді. Коздін коруі нашарлап, еркектік куштін денгейі мен рухани шыдамдылык томендеп адам жинактала алмайды. Бас айналып, уйкы кашып, шамшыл, кінамшыл, аса сезімтал болады. Адамда алмасу агымы бузылгандыктан, толып немесе тозып кетеді.

3 саты.  Жуйкенін шектен шыгуы жанды жабыркататын жуйке жукаруына жане есте сактау кабілетін жогалтуга акеледі. Мінез-кулкы нашарлап, унемі мазасызданып озін-озі олтіруге бел байлап, коз алдына неше турлі елестеп, мушелері калыптан шыгып жынданады. Казір аныкталгандай адамзаттын 95 пайызынын жуйке куші ар турлі дарежеде жукарган.

Быжынаган шылымшыларга каранызшы. Бул жуйкенін адеті. Коптеген шылымшылардын жуйкесі сау емес, сондыктан да оздерінін тозыгы жеткен жуйкесін жондейді. Олар темекіден серпіледі. Никотиннін у екені манызды емес, темекі шегу окпенін катерлі ісігіне ушырататыны жайлы ескертуге еттері оліп кеткен, осы адетті тастау оларга оте киын. Бунын сондай-ак жуйкені коздыратын баска да уларга катысы бар – шай, кофе, ішімдік, кола жане баска да турпайы бангілерге (наркотик).

Бул жерде карымта заны жумыс істейді: не бересін, соны аласын. Шындыгында осы пенделердін копшілігінін жуйкесі толык тозган. Бізде наукастар жататын тосектердін 50 пайызында еселандар жатыр.

Ашыгын айтсак жуйкесі ауыратын еселандар – бугін букіл алемде манызды шыргалан болып тур.

 
«Жуйкенін аздап жукаруы» дегеніміз не?

Оздерінін денсаулыктарын білу ушін дарігерден-дарігерге жугіріп журген адамдар жайлы жиі еститін шыгарсыз. Кайта-кайталап тексерсе де олар оздерінін алган беттерінен кайтпайды. Психиатр былай дейді: «Сізде мазасызданатындай ештене жок, сіздін жуйкеніз аздап кана жукарган. Сізге дем алу керек». Кандай жагдай болмасын, накты себеп жуйкенін жукаруы – шындыгында аса кауіпті.

Біздін гасырда жуйкеге тусетін салмак сонша, арбір адам жуйке жукаруынын курбаны болуда. Рухани негурлым жетілген болсаныз, согурлым жуйкенін жукаруынан ауаша боласыз. Біздін жындыханаларымызда жылына мындаган адамдар жатады. Онымен коймай, біздін білім беру жуйемізге зор ауыртпалык акелетін, акылы жетілмеген сабилер саны жыл сайын осіп келеді.

Жогарыда айтканымдай жан ауруы озінін курбандыгына білдіртпей жакындайды. Жуйке тозуынын коптеген турлері бар, аркайссы жукарган жуйке жуйесін кайта куруды керек етеді.

Мунаю – бір турі, копіріп коп сойлеу – екінші турі. Кейбір адамдар ашыла алмайды, кейбіреулері аса сезімтал, жыланкы, шартпа-шурт, ушіншілері – айналасынын барі жау, унемі жанжал іздеп турады.


Тандік тозуды калай тусінеміз?

Озіміздін жуйке кушіміз жукарганда, тандік те, жандык та шаршаганымызды сеземіз. Озімізді ерік жігеріміз аркылы ширатуга тырысамыз.  Шаршаганды басу ушін зиянды коздыргыштар – шай, кофе, ішімдіктерді ішіп жуйкемізді камшылаймыз да, куз басына кулауга алып келеміз.

Сонан кейін жас болсак та озімізді карі сезінеміз, себебі біздін жуйке кушіміз одан сайын аза туседі. Тандік, руханилык жане ішкі мушелеріміздін бузылуы белен ала бастаганын байкаймыз. Біз белден айрылып атка айланамыз, коз жанарымыз олеусіреп, тері мен булшык еттеріміз салбырап, алдыга баскан кадамымыз артка кетеді. Осыдан ішкі мушелеріміздін де іс-арекеттері баяулайды. Біздін толуымыз да, азуымыз да мумкін. Натижесінде «боктын кабы» гана боламыз.


Зат алмасуы бузылганда не болады?

Жуйкенін козуы таніміздегі негізгі агымдарды тубегейлі бузады. Метоболизм дегеніміз, коректік заттар тірі тінді (ткань) куру агымы, немесе олі заттын тірі затка айналуы. Осы тірі тін куат курганда «жанып» кетеді. Таннін арбір жасаушасы, арбір тірі муше сиякты унемі зат алмасу агымына катысады. Бул омірдін агымы – денсаулык пен омір куатынын негізі. Жуйке калыпты жагдайда, метаболизм агымымен уйлесімділік жагдайда болады.

Жуйке куші жукарганда не козганда, табиги калыптын тепе-тендігі бузылады, натижесі – салмактын тым томендеуі немесе жогарлауы. Дурыс тагам мазірін куатпен олшеуге болмайды. Біз тамакты корта алатын, оны тінге, одан арі куатка айландырып, метоболизмді тепе-тендік калыпта устап туратын, жуйке кушін курайтын тамакты тандап жеуіміз керек.


Кун торабынын (солнечное сплетения) жуйке жуйесі бузылса не болады?

Жайлы (симпатическая) жуйке жуйесі манызды мушелерді баскаратыны бесенеден белгілі. Осы жуйенін негізгі болігі ауа-карын жуйке жуйесі (пневмо-гастрическая), орталыгы кун торабы – «карыннын миы» – йогтар ілімінде адамнын екінші миы болып саналады.

Ауа-карын жуйке жуйесі тыныс алу мен ас кортуды баскарады. Ол манызды мушелердін барлыгымен тыгыз байланыста, тіпті жуйке жуйесінін азгантай бузылуы ауа-карын жуйке жуйесіне кері асерін тигізеді. Егер мазасыздана бастасак ішіміз буре бастайтынын – кун торабына асерін баріміз де байкадык. Жуйке тіпті шиыршык атып кетсе асказан тамак кабылдамай, керісінше куса бастаймыз.

Асказан мен ішектін кандай турде болмасын бузылуы, ауа-карын жуйкесінін калыптан шыккан жагдайына тікелей байланысты. Бул «жуйке карын-ішек бузылуы» деген жалпы атауга тан. Коптеген адамдар буны даріханадагы дарілермен жазылып кететін уакытша болатын жайсыздык деп кабылдайды. Бундай козкарас есептесу кунін артка біраз гана шегеру.
 
Осыган: ішектін шурылдауы, жел, асказаннын тітіркенуі, кекірік, запыран, кышкылдын кобеюі, асказаннын кеніуі – натижесі – журекке кысым тусіп, тыныс алуыныздын жылдамдауы. Бул журек согысынызды озгертіп, кейбір жагдайда журегінізге ауа жетіспей кысады.

Ішініздін жиі-жиі кебуі созылмалы турге ауысып, асказан ішінде тамак шыга алмайтын калталардын пайда болуына акеп согады. Бул оте кауіпті, азказанынызда жара пайда болады. Белгілі хирург маган айткан: асказаннын коптеген келенсіздіктері – асказаннын кеніп кетуінен.

Сондыктан да, асказаннын алгашкы кортпау белгісі пайда болганнан-ак, алдын алу шараларын карастыруымыз кажет. Осынын себебін табу керек. Озініз денсаулыкпен жуйке кушінін егесі болыныз.


Тік ішектін катпасы бекітілсе  (запор) не болады?

Жуйкенін жукаруы – тік ішектін бітелуінін басты себептерінін бірі. Жуйкенін дурыс болуы ішектін жумысына да, журек пен окпенін іс-арекетіне асер еткендей асер етеді. Тік ішегі унемі бітеліп журетін адамнын тік ішегі, жуйкесі катты шошынганда (жанжалдасканда, аяк астынан кайгылы хабар естігенде, коніл куйі курт озгергенде) козгала бастайды.

Белгілі тамак тік ішекті одан арі тыгындай туседі. Осындай жагдай болмас ушін, сіздін тамагыныздын курамында майлагыш зат пен суйык мол молшерде болганы дурыс. Бул басты элементтер шикі коконістер – кырыккабат (капуста), сабізде, кызылшада, сельдерейде болады.

Адамдардын басым болігі шикі кокеніс пен жемістердін туріне де карай алмаймыз дейді. Бунын себебі, олардын асказанында жуйке куші мулдем жок, осы тамакты кортатын жуйке куаты тагы жок. 

Былапыт мазірде отырган адамдар жуйке куаты жетіспегендіктен осындай жумсак тамакты да сініре алмайды. Осынын салдарынан коптеген адамдардын жуйкесі жидіп кетеді. Олар кез келген тамакты корта алмагандыктан жуйке жуйесін нашар коректендіреді. Мен жуйке кушінін томендігінен, осы адамдардын азып барып олгенін кордім.


Жуйкені камшыласа не болады?

Жуйкесі тым жукарган адамдардын асказан-ішек сыркаты жаманшылыкка урындырады. Біріншіден, жуйкенін жукаруы сурапыл ас корту мушесінін тас-талканын шыгарады. Оз кезегінде, булар уларды жасап, ары карай жуйкені жидіте береді. Улармен бірге жуйке тіні де жанып кеткен кезде, жуйке калыпты жумыс істей алмайды.

Жуйке кушінін аздыгынан ас кортылмайды, біракта адамдардын копшілігі баленін басы осыдан басталатынын білмейді.

Жуйкесі закымданган адамдар тамакты аса ыждагаттылыкпен тандай білуі керек. Ас кортылмайтынына себепкер тамак турі мазірден алынып тасталганы жон. Кофе ішетін коптеген адамдардын асказаны біртіндеп кортпайтын болады. Сол сиякты печенье, кекс, муз кампит, шытырлак картошке, шужык, шошканын куйдірілген майы, шошка еті, майлы ет, куырылган ет, горчица, туздык, т.б. олі тагамдарды жеген адамдардын да асказандары біртіндеп істен шыгады. Адамдардын басым болігі ішімдік пен сыраны ішіп оздерінін ас корту мушелерін талкандауда.

 Ішімдік, шылым сондай-ак курамында кофеин бар (кофе, кола, шай) сусындар жуйкені камшылап іс-арекет кылдырады, біракта оларда куат болмайды. Кофеин орталык жуйке жуйесін коздырады. Кофе ішкен адам сергиді, себебі кофеин барлык коймалардагы куат корын козгалыска келтіреді. Арине, бул толыктай жуйке жуйесін жукартып неше турлі ауыр жуйке ауруларына урындырады.

Казіргі зерттеулер бойынша орташа шыны кофе курамында екі грамм кофеин бар екен. Кунделікті алты кесе кофе ішсеніз, 12 грамм кофеин кабылдайсыз. Шошынган кезде дарі ретінде кысылтаян жагдайда коздыргыш ретінде ішкізетін кофеиннін молшері жеті грамм. Орташа кофе ішетін адам кунделікті екі есе артык ішеді. Жуйкесі ауыратындардын коптігі тансык емес. Сіз озініздін жуйкенізді камшыламай-ак калыпты, бакыт пен саулыкта омір суруінізге болады.

Жуйкенін жукаруынан болган таннін ауруы мен зардап шегуі канша бейнет тарткызганмен, жаннын жабыркауынан болатын азаппен салыстырганда тук емес. Жаннын жабыркауынын бірінші белгісі – жинакталуга куаттын жетіспеуі, аса шамшылдык, аса сезімталдык, жаманшылыкка бейім туру жане ен коркыныштысы акылынан алжасу...


Жуйке кушінін алсіреуінін кауіпті белгілері кандай?

Жуйке кушініз аз молшерде болган кезде, гумырынызды коркынышпен откізіп,  омірден осындай куш бар екенін де білмей отесіз. Тек кана батыл талдау гана жалпы жауыныздын бет пердесін ашып береді.  Осы талдауды бастаганда озініздін мінезінізді терен зерттеніз. Озінізбен адал болыныз! Бул озініздін денсаулыкка баратын жолыныздын алгашкы кадамы – барлык азайган жуйке кушінін денгейін аныктау. Томенде сіздін жуйке кушініздін алсіз екенін аныктайтын басты кауіпті белгілер:

1. Жігерсіздік. Кандай болмасын тагдырдын соккысын карсылыксыз карсы аласыз ба? Нашарлаган жуйке куші озімшілдігінді алсіретіп,  сізді тандік те, психикалык та жалкау кылады. Кедейліктен де, кайыршылыктан да кутылудын жолын іздемей, баріне де шыдайтын конбіс боласыз. Кулшыну, озінді-озін бакылау, елестету, жігерленіп алга умтылу – жетіспейді.

2. Ынжыктык. Озініз ойга алган нарсені баска біреудін сіз ушін іске асыруын макулдайсыз ба? Жуйкесі алсіз адамды багындыру онай. Баскалар онын ойлау жуйесін игеріп алгандыктан, ол адамнын «куыршагына» айналып кетеді.

3. Кумандану. Озініздін кабілетінізге іштей куманданасыз ба? Сондай-ак, сізге комектескі келген адамнын ак ниетіне шубаланасыз ба? Жуйке куші алсіреген пенде озінін сатсіздіктерін білдірмеу ушін жиі акталып тусіндіріп алек болады.  Осынын белгісі дені сау, бакуатты адамдарды кундеу, сынап-мінеу.

4. Мазасыздык. Сіздін мазасыздыгыныз созылмалы ма? Бул жуйкенін жукаруынын негізгі корсеткіші. Ол жуйкенін толыктай тозуына алып келеді. Мазасыз адам – унемі секемденіп, коркып журетін жер бетіндегі ен бір бишара жан. Мазасыздык жуйке кушін жидітеді жане мезгілсіз картайтады. Ондай адамдардын айтатыны: «Мендегі таукіметті сендерге берсе, сендер де мазасызданатын едіндер».

Бул шындыкка жанаспайды. Барлык адамдарда да оздерінін шыргаландары бар, олар омірдін киын таукіметтерімен жиі беттеседі. Біракта жуйке куші сау адам, бул туралы мазасызданбайды.  Ол осы киыншылыктарды сабырлы карсы алып, осыдан шыгатын сайкес жолды да табады. Киыншылыктарды жіті бакылап шеше алмаса, баска біреудін комегіне жугінеді.

Мазасыздык жауап бермейді. Ол тек кана денсаулыгынды бузады, ерте картайтады. Мазасыздык – олім.

5. Аса сактык. Сіз озініздін ойынызды, жоспарынызды іс жузіне асыру ушін белгілі бір сатті кутесіз. Осы куте беру сіздін адетініз болып калыптасып кеткен жок па? Жуйке куші томен болганда, уайым жогары. Барлык жагдайды жаман жагынан багалап, осыны гана ангіменіздін аркауы кылып, барлык ойынызды жетістікке емес, керісінше келенсіздікке шогырлайсыз...Кауіптін барлык жолдарын біліп, бірак осы тыгырыктан шыгатын жолды іздемесеніз, онда табыска жетіп жаткандарды кормейсіз. Осындай аса сактыктын уайымы – асказаннын кортпауына, кан, ауа айналысынын алсіреуіне, ішектін бітелуіне, жуйкенін ширыгуына, тепе-тендіктін болмауына, озіне сенбеуге, тыныс алудын бузылуына, рухыннын кулдырауына акеп согады.

Оз келенсіздіктерінізді біреуден корменіз, біреуге жала жаппаныз, біреу ушін біреу омір сурмейді, біреу ушін біреу тамак ішпейді. Озініздін бакытты, немесе сорлы болуыныз тікелей оз колынызда, аныгырак айтсак пайымдау мен сананызда. Не ойласан сол болады. Унемі жаксылык ойласан жаксылык, унемі жаманшылык ойласан жаманшылык болады. 

Аузыныздагы созге абай болып сойленіз, айткан созініз де кабылданатынын умытпаныз. Баягыда біреу актышкак, тышкак келгір деп екі созінін бірінде озінен озі карганып сілене  береді екен. Акыр аягында озі созылмалы, жазылмайтын актышкак ауруына шалдыгыпты. Создін кудіреті дегеніміз осы, карганып сіленбеніз, біреуді сыртынан да каргаманыз, озінізге кеп тиіуі мумкін.


Жуйкенін жидіуі (неврастения) 

Жуйкенін жидіуі (неврастения)  – ас корту мен айналыстын бузылуынан басталатын жуйке калпы. Ол ескертусіз келеді. Жуйкенін жидіуі денсаулыкка тигізетін залалдардын ішіндегі бакытсыздык акелетін ен кауіптісі. Ол адамнын мінезіне байланысты былай дамиды.

1 саты. Алдымен куат пен шыдамдылык жетіспей адамнын денесі коргасыннан куйылгандай ауырлап шаршап журеді. Унемі уйкы басады. Ми шаршап, ішкі мушелер баяулап, айналым басендеп адам аса ширыгып кетеді.

2 саты. Жуйкені асерінен асказан кортпай, ішек шурылдап жел кеулейді, асказан куйіп кышкылдыгы артады, тік ішек бітеліп, журек тарсылдап жумысы бузылады, дем алысы устіртін болып ауырлап кетеді. Коздін коруі нашарлап, еркектік куштін денгейі мен рухани шыдамдылык томендеп адам жинактала алмайды. Бас айналып, уйкы кашып, шамшыл, кінамшыл, аса сезімтал болады. Адам алмасу агымы бузылгандыктан, толып немесе тозып арып кетеді.

3 саты.  Жуйкенін шектен шыгуы жанды жабыркататын жуйке жукаруына жане есте сактау кабілетін жогалтуга акеледі. Мінез-кулкы нашарлап, унемі мазасызданып озін-озі олтіруге бел байлап, коз алдына неше турлі елестеп, мушелері калыптан шыгып жынданады. Казір аныкталгандай адамзаттын 95 пайызынын жуйке куші ар турлі дарежеде жукарган.

Быжынаган шылымшыларга каранызшы. Бул жуйкенін адеті. Коптеген шылымшылардын жуйкесі сау емес, сондыктан да оздерінін тозыгы жеткен жуйкесін жондейді. Олар темекіден серпіледі. Никотиннін у екені манызды емес, темекі шегу окпенін катерлі ісігіне ушырататыны жайлы ескертуге еттері оліп кеткен, осы адетті тастау оларга оте киын. Бунын сондай-ак жуйкені коздыратын баска да уларга катысы бар – шай, кофе, ішімдік, кола жане баска да турпайы бангілерге (наркотик).

Бул жерде карымта заны жумыс істейді: не бересін, соны аласын. Шындыгында осы пенделердін копшілігінін жуйкесі толык тозган. Бізде наукастар жататын тосектердін 50 пайызында жуйкесі тозгандар жатыр.

Ашыгын айтсак жуйкесі ауыратын пенделер – бугін манызды шыргалан болып тур. Оздерінін денсаулыктарын білу ушін дарігерден-дарігерге жугіріп журген адамдар жайлы жиі еститін шыгарсыз. Кайта кайталап тексерсе де олар оздерінін алган беттерінен кайтпайды. Психиатор былай дейді: «Сізде мазасызданатындай ештене жок, сіздін жуйкеніз аздап кана жукарган. Сізге дем алу керек». Кандай жагдай болмасын, накты себеп жуйкенін жукаруы – шындыгында аса кауіпті.

Біздін гасырда жуйкеге тусетін салмак сонша, арбір адам жуйке жукаруынын курбаны болуда. Рухани негурлым жетілген болсаныз, согурлым жуйкенін жукаруынан ауаша боласыз. Озіміздін елдегі жындыханаларында жылына мындаган  адамдар жатады. Онымен коймай, біздін білім беру жуйемізге зор ауыртпалык акелетін, акылы жетілмеген тастанды сабилер саны жыл сайын осіп келеді.Жуйке тозуынын турлері

Жогарыда айтканымдай жан ауруы озінін курбандыгына білдіртпей жакындайды. Жуйке тозуынын коптеген турлері бар, аркайсы жукарган жуйке жуйесін кайта куруды керек етеді.

Мунаю – бір турі, копіріп коп сойлеу – екінші турі. Кейбір адамдар ашыла алмайды, кейбіреулері аса сезімтал, жыланкы, шартпа-шурт, ушіншілері – айналасынын барі жау, унемі жанжал іздеп турады.

Сондай-ак бас ауру, асказаннын кортпауы, журектін катты шаншуы, кол мен саусактардын калшылдап дірілдеуі, журектін жиі согысы. Бундай адамдар ешнарсеге кызыкпай, отырган орындарында омалып отыра береді. Кейбір кезде орт тигендей шаба жонеледі. Оларды біреу-міреу жаксы кормей калса сумдык бірдене болатындай сезінеді. Копшілігін артурлі коркыныштар тумшалап тастаган.

Асказан мен ішектін кандай турде болмасын бузылуы, ауа-карын жуйкесінін калыптан шыккан жагдайына тікелей байланысты. Бул «жуйке карын-ішек бузылуы» деген жалпы атауга тан. Коптеген адамдар буны даріханадагы дарілермен жазылып кететін уакытша болатын жайсыздык деп кабылдайды. Бундай козкарас есептесу кунін артка біраз гана шегеру.
 
Осыган: ішектін шурылдауы, жел, асказаннын тітіркенуі, кекірік, запыран, кышкылдын кобеюі, асказаннын кеніуі – натижесі – журекке кысым тусіп, тыныс алуыныздын жылдамдауы. Бул журек согысынызды озгертіп, кейбір жагдайда журегінізге ауа жетіспей кысады.

Ішініздін жиі-жиі кебуі созылмалы турге ауысып, асказан ішінде тамак шыга алмайтын калталардын пайда болуына акеп согады. Бул оте кауіпті, азказанынызда жара пайда болады. Белгілі хирург маган айткан: асказаннын коптеген келенсіздіктері – асказаннын кеніп кетуінен. Сондыктан да, асказаннын алгашкы кортпау белгісі пайда болганнан-ак, алдын алу шараларын карастыруымыз кажет. Осынын себебін табу керек. Озініз денсаулыкпен жуйке кушінін егесі болыныз.


Жуйкенін жукаруы
 
Жуйкенін жукаруы – тік ішектін бітелуінін басты себептерінін бірі. Жуйкенін дурыс болуы ішектін жумысына да, журек пен окпенін іс-арекетіне асер еткендей асер етеді. Тік ішегі унемі бітеліп журетін адамнын тік ішегі, жуйкесі катты шошынганда (жанжалдасканда, аяк астынан кайгылы хабар естігенде, коніл куйі курт озгергенде) козгала бастайды.

Белгілі тамак тік ішекті одан арі тыгындай туседі. Осындай жагдай болмас ушін, сіздін тамагыныздын курамында майлагыш зат пен суйык мол молшерде болганы дурыс. Бул басты элементтер шикі коконістер – кокорам (капуста), сабізде, кызылшада, сельдерейде болады. Адамдардын басым болігі шикі кокеніс пен жемістердін туріне де карай алмаймыз дейді. Бунын себебі, олардын асказанында жуйке куші мулдем жок, осы тамакты кортатын жуйке куаты тагы жок. 

Былапыт мазірде отырган адамдар жуйке куаты жетіспегендіктен осындай жумсак тамакты да сініре алмайды. Осынын салдарынан коптеген адамдардын жуйкесі жидіп кетеді. Олар кез келген тамакты корта алмагандыктан жуйке жуйесін нашар коректендіреді. Мен жуйке кушінін томендігінен, осы адамдардын азып барып олгенін кордім.

Жуйкесі тым жукарган адамдардын асказан-ішек сыркаты зардапка урындырады. Біріншіден, жуйкенін жукаруы сурапыл ас корту мушесінін тас-талканын шыгарады. Оз кезегінде, булар уларды жасап, ары карай жуйкені жидіте береді. Улармен бірге жуйке тіні де жанып кеткен кезде, жуйке калыпты жумыс істей алмайды. Жуйке кушінін аздыгынан ас кортылмайды, біракта адамдардын копшілігі баленін басы осыдан басталатынын білмейді.

Жуйкесі закымданган адамдар тамакты аса ыждагаттылыкпен тандай білуі керек. Ас кортылмайтынына себепкер тамак турі мазірден алынып тасталганы жон. Кофе ішетін коптеген адамдардын асказаны біртіндеп кортпайтын болады. Сол сиякты печенье, кекс, муз кампит, шытырлак картошке, шужык, шошканын куйдірілген майы, шошка еті, майлы ет, куырылган ет, горчица, туздык, т.б. олі тагамдарды жеген адамдардын да асказандары біртіндеп істен шыгады.

Адамдардын басым болігі ішімдік пен сыраны ішіп оздерінін ас корту мушелерін талкандауда. Ішімдік, шылым сондай-ак курамында кофеин бар (кофе, кола, шай) сусындар жуйкені камшылап іс-арекет кылдырады, біракта оларда куат болмайды. Кофеин орталык жуйке жуйесін коздырады. Кофе ішкен адам сергиді, себебі кофеин барлык коймалардагы куат корын козгалыска келтіреді. Арине, бул толыктай жуйке жуйесін жукартып неше турлі ауыр жуйке ауруларына урындырады.

Казіргі зерттеулер бойынша орташа шыны кофе курамында екі грамм кофеин бар екен. Кунделікті алты кесе кофе ішсеніз, 12 грамм кофеин кабылдайсыз. Шошынган кезде дарі ретінде кысылтаян жагдайда коздыргыш ретінде ішкізетін кофеиннін молшері жеті грамм. Орташа кофе ішетін адам кунделікті екі есе артык ішеді. Жуйкесі ауыратындардын коптігі тансык емес.

Сіз озініздін жуйкенізді камшыламай-ак калыпты, бакыт пен саулыкта омір суруінізге болады.  Жуйкенін жукаруынан болган таннін ауруы мен зардап шегуі канша бейнет тарткызганмен, жаннын жабыркауынан болатын азаппен салыстырганда тук емес. Жаннын жабыркауынын бірінші белгісі – жинакталуга куаттын жетіспеуі, аса шамшылдык, аса сезімталдык, жаманшылыкка бейім туру жане ен коркыныштысы акылынан алжасу...

Осындай оз басыныздагы кемшіліктерді байкап, сезіп оянганнан кейін, тек кана ішкі жан дуниеніздегі бар нарселерді гана бере алатынынызга козініз жетеді, ал осынын барі тек ойлау жуйесі аркылы пайда болады. Егерде сіз бугін кореалмаушылык пен ошпенділікті берсеніз, бунын себебі сізге сырткы жагдайдын асері емес, ол ішкі жан дуниеніздін, ойлау барысыныздын натижесі. Суйіспеншілік пен уйлесімділікке толы ой, коршаган ортага тауелсіз, суйіспеншілік пен уйілесімділікті туындатады.


Жуйке жуйесі неше болімнен турады?

Сынгырлаган денсаулыкка кол жеткізу ушін, сізге коптеген жуйке жасаушаларында корланган жане жуйке жуйесін куратын алапат жуйке куші кажет. Ол екі болімнен турады.

1) Сырткы жуйке жуйесі. Терінін сыртын, булшык еттерді бакылап – колдын, аяктын, бастын т.б. жерлерді козгалыска келтіріп, теріні жылылыкка, суыкка, жаракаттарга сезімтал етеді.

2) Ішкі жуйке жуйесі – ішкі мушелерді баскарады.
Ми – барлык агзанын басты орталыгы, осыдан адам омірінін багдарламасы туындап жатады.
Жуйке жуйесі жуйке кушінін уш турімен баскарылады:

1. Булшык еттін жуйке куші. Бул, арине, булшык еттерді козгалтатын куш. Курт-кумырскалар мен томенгі сатыдагы жандіктердін булшык еттеріндегі жуйке куші, оздерінін денесімен салыстырсак жойкын. Егерде пілде кандаланын булшык етіндегідей жуйке куші болса, онда ол таулардан секіріп, алып курлыстардын тас-талканын шыгарушы еді.

2. Мушелердін жуйке куші. Осынын денгейі жогары болган сайын адамнын денсаулыгы мыкты болып, андай-мундай ауруларына жопшенді бой бермейді. Бул дегенініз сынгырлаган денсаулыкпен узак гумыр кешу.

3. Рухани жуйке куші. Бул арада сапа басты орында. Жойкын жуйке куші, жаксы оре мен есті, еске сактау кабілетті, рухани тозімділікті курады.
Рухани жуйке кушінін аскактыгы дегеніміз: жан-жактылы тепе-тендіктегі, озінін сезімдеріне ие бола алатын тулга. Жуйкелік ширыгу мен артурлі соккылар оміріне асер ете алмайды. Адам оз тагдырынын кожасы. Онын рухани жуйке кушінін жогарлылыгы сонша, оган усак-туйек жаманшылык, адейі тиісу т.б. біркалыпты калпынан шыгара алмайды, сабырлылыгын шайкау мумкін емес.

Біздін рухани жуйке кушіміз жогары болганда, сізді ешкімде лазаттану мен рахаттану тагынан тайдыра алмайды. Сізді ешуакытта да рухани тепе-тендік калпыныздан шыгару мумкін емес. Сіз жаныныз жайдары карапайым адамсыз. Сіз рухани тепе-тендіктесіз. Сіз барга канага тутып, данышпандыкпен омір суресіз.

Табигат жетілген тепе-тендік калыпты устауга парменді. Адам осы тепе-тендікті бузса мазасыздануга душар болады. Жуйке жуйесін бузатын уш асер бар:
– жуйкенін жукаруы,
– жуйкенін болбырауы,
– жуйкенін ширыгуы.
Мен жуйке жуйесі туралы айтканымда, онын сырткы мен ішкі корінісін де косамын.
Жуйкенін жукаруы дегеніміз не?

Жогарыда айтканымдай, жуйке жасаушалары жуйке куатынын коймасы.  Егер ол жартылай толса, онда сіздін жуйкеніз де жартылай жукарган. Сондыктан да, озінізді козгалтатын манызды мушелерініз бен булшык еттерініз, танінізді коректендіретін жуйке кушінін жартысын гана алады.

Біздін жуйке жасаушаларымыз куатка толы болганда, жуйкенін кысымы оте жогары болады. Сол кезде тандік те, жандык та – куатты арі жігерліміз. Кедергілер кішкентай, ширыгулар шипалаку корінеді.

Сіз адамнын куат ондіретін машинасына айналасыз. Куатыныз бен омір сургіштігініз екі есеге асып, шаршау дегенді ешуакытта білмейтін боласыз. Сіздін коймаларынызда куаттын молдыгы сонша, ешуакытта алсіремейсіз. Мен узак ашыгумен осы калыпка жеттім, осыны сіздермен болісейін деп отырмын. Алдында айтканымдай, мен жуйке жукаруын басымнан откізгенмін.

Жуйке жуйесінін тозуы мен дурыс пайдаланбау – ар турлі ішкі тандік пен рухани запа шегу мен алсіреп бузылуга акеледі. Арбір булшык етіміз, арбір мушеміз іс-арекет кылып жатса да, адам денесіндегі арбір жасауша жуйкеге тауелді, сондыктан да жуйкенін тозуы танді алсіретіп, кызметін бузады.

Осылардын салдарынан жуйке кушініз жукарган. Біракта осыны кайта кура аласыз. Сіз унемі шаршап, жартылай мулгіп журуге тиіс емессіз. Табигат жасынызга байланыссыз – толыкканды жуйкелік куатты, омірге бейімді етіп жараткан. Осы кітаптагы багдарламаны басшылыкка алыныз, сіз сонда озініздін койманызды каркындап молаятын жуйке кушіне толтыратын боласыз.


Жуйкенін болбырауы (депрессия) деген не?

Жуйкенін болбырауы коймадан келетін жуйке кушінін токталуы. Егер біз су агып турган резенке тутікті аякпен баса калсак судын келуі токтайды, бул да сол сиякты. Сондыктан да бул арада койманын толу толмауынын манызы жок, жуйкенін болбырауынан агзанын мушелері – жуйке кушінін корегін дурыс ала алмайды.
Жуйке кушінін жукаруы мен жуйке кушінін болбырауынын айырмасы, жуйке кушінін жукаруы – бул теренге тамыр жайган жалпы жуйке жуйесінін алсіреуі, ал жуйке кушінін болбырауы уакытша, отпелі.

Мазасыздык, кайгы, мысалы: кайгынын жуйкені болбыратып жіберетіні сонша, адам оліп те кетуі мумкін. «Журегі жарылып оліпті» деген создін астарында, шындыгында да журек кенеттен токтап калуы мумкін. Жуйкенін болбырауынын – мушелерге жанамалай да, тікелей де асерінін катты болуы мумкін. Журегім жарылардай коркып не куанып журмін деген адамнын шындыкты айтып туруы да мумкін. Мазасыздык денсаулыкты аздырып, омірге катер тондіреді.

Біракта біз бугін омір суріп жаткандыктан мазасыздыктын бетіне тіктеп карауымыз керек. Одан кашып кутыламын деп ойламаныз, біракта сіздін тандік пен рухани куатыныз жогары болса, сіз кандай болмасын мазасыздыкты каскайып турып карсы аласыз. Озініздін куат куші толы койманызбен, бундай кедергілерді аттап оте бересіз.


Жуйкенін ширыгуы дегеніміз не?

Ыза мен коркыныштан пайда болган жуйкенін болбырауы мен ширыгуы кенеттен олтіріп те жібереді. Жуйке шиырыкканда коптеген жуйке куші манызды мушелердін іс-арекеттерін уакытша курт арттырып жіберіп, бекер расуа болады. Журегіміз тарсылдап, деміміз жиілеп, мысалы: катты корыккан кезде ішіміз отеді. Жуйкенін болбырауы мен ширыгуы жуйке кушін оте ысырап етеді. Сондыктан да корыканнан немесе урысканнан кейін солбірейіп каламыз.

Енді коршаган ортадагы баска жан иелеріне коніл боліп корелік. Табигат зандалыктарын бузбайтын, оздерінін инстинктімен омір суретін хайуанаттар алемін алып карасак, олардын табигаттын кандай киын жагдайларына болса да еркін тотеп бере алатын шыдамдылыгы, куат-кайраты, денсаулыгы барын кореміз. Ит, мысык тарізді хайуанаттар кандай суык жыл болса да ауырмай-сыркамай кыстан аман шыгады.

Ал олардан даму сатысында коп ілгері турган адам баласы, олардан жогары болганнын орнына, керісінше,  тіпті кішкене суыктан тумау тиіп калуы мумкін. Сонда, адам осындай неге алсіз деген сурак туады.

Дарі сататын даріханаларда жуйкені тозудан, бузылудан коргайтын сикырлы дарі бар ма?

Букіл дарі сататын даріханаларда жуйке ауруларын емдейтін сикырлы дарі жок. Мен баска дарігерлер сиякты ауруынызды аныктап дарі жазып бермеймін, емдемеймін. Мен тек кана табиги жолмен танінді калай сауыктыруга болатын багдарламанын жолын корсетіп кенес бере аламын.

Бул багдарлама кунделікті тамак жеудегі калыптаскан адетінізді озгертуге, жаттыгу жасауга, уйыктауга, малтуга, тыныс алуга уйретеді. Ол тагы да аштык устауды, мамыражай калыпка келуді, тан мен ойдын аралыгындагы рухани уюга шомуды (медитация) бакылау адісіне де уйретеді.

Унемі шаршап журуден бас тартып, кушті жуйке кушін курамын деген адам озінін акылы мен танін толык бакылауга алуга тиіс.

Осы кітаптын негізгі ойынын бірі, біртіндеп табиги омір суруге кайту. Ойлаганда да, тамактанганда да, кунделікті адеттерінізде де карапайым омір суруге тырысыныз. Табигатпен етене жакын болуга умтылыныз, табигаттын тол баласына айналыныз.

Табигаттын талап етуі бойынша омір суре бастаныз. Табигаттын сізден талап ететінін ізденіз, барлык бакытты жане буртік жарып осіп келе жаткандармен араласыныз, солармен уйлесіп арекет жасаныз. Озінізді Табигат-ананын колына тапсырыныз, онын жолы сіздін жолынызбен киылыссын. Кунделікті : «Мен Жаратушынын жане Табигаттын баласымын» деп кайта-кайта кайталаныз.

Сіз табиги омір суре бастаганынызда, табигатпен онаша каласыз. Сол кезде миыныз да, танініз де табигаттын бір болшегіне айналды, осы мезетте аса жогары психикалык жуйек кушінін денгейіне жетесіз.

Бакыт – ылги іздеп жургеніміз, егер таба калган жагдайда ары карай кадам баспаймыз. Сабилер сиякты карапайым заттардан канагат, лаззат алайык. Біракта біз керісінше оз омірімізді курделендіріп, онан калса жуйке кушіміздін жулым-жулымын шыгарып тоздырамыз. Сынгырлаган денсаулыкпен, алансыздыкпен, акыл-ойымызды лайламай тыныштыкпен гумыр кешейік.

Табигаттын карапайымдылыгы мен тамашалыгына бас ие отырып, омірден куаныш табатын болайык. Егер біз онын занымен журіп, бакытты болудын адісін озімізге жакын да кымбат адамдармен болісіп,  пайдамызды тигізе берсек, согурлым деніміз сау бола береді.

Ен жаксы дін – кайрымдылык пен адамнын жан дуниесін тусіне білу. Біздін токкен шуагымыздын денгейін, келесі адамнын жанарындагы пайда болган нурдан  байкауга болады. Егер біз табигат жолымен журсек, онда ол жайлы жагдай мен куаныш силайды. Осыны кулдын акылымен кабылдап, сабидін журегімен лаззаттанайык.
 
Жаксы жуйке кушіне ие болу ушін, табигаттын улы зандарын жете біліп,  омірімізді осыган багыштауымыз шарт. Бул кітаптын максаты – осы зандармен омір суріп, орнына сынгырлаган денсаулык пен шексіз бакыт иесі болу. Жумак – оз ішінізде! Осыны казір осы сатте, осы жерде курыныз!

Табигатка сеніп, онын зандарын басшылыкка алатын болсаныз, озініздін танініздін мумкіншілігін біле отырып кутімге алсаныз, онда  озінізді ерен бакыт иесі кылатын сурапыл жуйке кушін курасыз. Адамнын тані – озін-озі емдеп алатын, калпына келтіріп алатын механизм екені белгілі. Оган тек кана мумкіншілік берініз, онын калыпка келген куші сізді баска адам етіп жасап шыгарады.

Узак гумыр, мыкты денсаулык пен бакытты омір сурудін адістерінін бірі – Жаратушы мен Табигат зандарымен журу. Кун сайын осыны жетілдіріп отырыныз. Бір уакытта сепкенінізді, келесі бір уакытта жинап аласыз. Бугін жаксы омір сурініз, ертен будан да жаксы болады.

Біракта озініз туралы барін білуге тиіссіз. Озінізді-озініз бакылауынызды жогалтып, кузетініз алсіресе, анталап турган жау ен осал жерінізден тарпа бас салады. Узак та, бакытты омір суре білу – онер. Озін узак гумыр мен бакытты омір суремін деп иландырып алган адамнын осылай болатынына шек келтіруге болмайды. Калай ойлайсын, солай болады.

Жуйке ауруына шалдыккан адамдарга кажетті сикырлы дарі жок екенін айтып оттім. Мыкты жуйке кушін баска біреу емес, тек кана озініз гана куруыныз керек.  Кун сайын осынын маныздылыгын есінізден бір сатке де шыгарушы болманыз. Осы кітапта мен окырмандарга багдарлама беремін.

Біракта мен сіз ушін омір суре алмаймын, булай ету ешкімнін де колынан келмейді. Сіз ушін баска біреу тамактана, тыныс ала, жаттыгу жасай, намаз окып Жаратушыга жалбарына алмайды. Осы багытта коп енбектенсеніз, кайтарымы да мол болады.

Багдарлама сізге тек кушті жуйкені гана куруды гана уйретпейді, тандік те, рухтык та шындайды. Омірді, куанышты, сабырлылыкты, мамыражайлыкты, ен бастысы шексіз бакыт пен шатыкка толы омірді молынан силайды.

Бул сіздін омірініз, осынын рахатын коріп лазаттануга тиіссіз. Жумак ар пенденін оз ішінде екеніне бесенеден белгілі. Осы денгейге жету ушін біздін тер тогуіміз кажет. Буган енбектеніп барып марапатталамыз. Буны сатып алуга болмайды. Сіз табиги багдарламен журіп сінірген енбегінізге сай, карымтасын аласыз.
Жуйке куші – табигаттын назік таланты. Ол бакытты, денсаулыкты, омірде табыска жетуді, барін-барін аныктайды.

Ол ушін жуйке туралы барін де білу керек. Сіз мамыражайлылыкка калай кіруді, ширыгып турган жуйкенізді байсалды калыпка тусіруді, тыныктыруды жане жуйкенізді ардайым тандік те, рухтык та дайындыкта устауды білуініз шарт.
адам неге азып-тозып кулдырайды, себебі неде?


Кайгыдан жане баска жуйке соккыларынан калай кутылуга болады?

Булардан ойламасаныз кутыласыз. Оз ойыныздын арнасын баска багытка бурыныз. Озінді-озін мусіркеу аркылы кайгынды копарып лаззаттанбаныз. Мен кайгыга ушыраган адамдарды мукият байкап журмін, сонда байкаганым олар озін-озі камшылайтын кейбір жанкешті діни агымдардагы сенушілер сиякты мусіркеумен шугылданатындыктарында.

Кайгыны мусіркеп колдаманыздар. Олармен калыпты санамен сойлесініз. Егер озінізде кайгы болса, мусіркеушілерді тындаманыз. Осы кайгыны женетін озініз гана. Келенсіз ойларды, айкын оймен алмастыру сіздін каруыныз. Омір – коз жасынан аккан озен. Кайгы мен мун  омірдін бір болшегі. Біз оз ойымызды бакылауга, ауыздыктауга тиіспіз.


Ую (созерцания) мен намаз оку мыкты жуйке кушін курудын алгашкы кадамы бола ала ма?

Ен жаксы дін – кайрымдылык пен адамнын жан дуниесін тусіне білу.

Толык тыныштыкта уйыган кезде немесе намаз окыган кезінізде озінізді максатынызга жетелейтін, жардемдесетін кушпен табысасыз.
 
Танертен жане кешке уйюмен шугылданганнын немесе бес уакыт намаз окудын оте манызы бар. Ми толык тыныштыкта болган кезде, ішкі кушті шогырландырады. Ойыныз тунык, максатыныз айкын болуы керек.

Есінізде болсын, ескі  керексіз зиян ойларды, жана жаркыраган ойлармен алмастырыныз. Арбір пайдалы ой жуйке жуйесін кушке толтырады, осы лапылдаган іс-арекет букіл дененізді толтырады. Ую, намаз аркылы мыкты дене мен молдір ой курасыз. Сіз жойкын жуйке жуйесін курганда, таусылмайтын куат козі мен шабытты акылга ие боласыз.

Ую мен намаз – акыл мен таннін тепе-тендігін сактайды. Бул жана куатты туындатып, білім кеністігін кенейтіп, ішкі мамыражайлык калыпка акеледі. Сіз омірдін ширыгуына шыдайтын кушінізді кобейтесіз. Сіз кандай болмасын шыргаландарды шешесіз.
 
Ую – айналанды багдарлау. Ую – озініз коршаган ортага, белгілі тулгага, затка, білімге, омір суру шарттарынызбен калай карап, калай сезінетінінізді аныктайды. Баскаша айтканда – багдарлау жол сапарга дайындалу. Бул екі аралыкка немесе белгілі бір максатка бет буру, іске асыру, бару. Сіз айтуыныз мумкін, табигаттын занына багынып денсаулык, куаныш пен акылдын байсалдылыгына жетемін деп.

Уюга аркімнін де кабілеті бар. Бул ушін кунделікті калыптан шыгып куат жиюдын кажеті жок. Ол ушін кунделікті бірнеше минутынды боліп, оку-токусыз, дайындыксыз натижеге жету.

Уюдын жадылау (гипноз) мен аруак шакыруга (спиритизм) еш кандай катысы жок. Уйыганды менгергенде омірініз айкын, кадамыныз нык болады. Ую аркылы ойлау мен іс-арекетін ундесіп, ішкі бакытка колын жетіп, танін, жанын, рухын уйлесімділік тауып, керемет натижелерге жетесін.

Бул жуйке кушінін корын курады. Ую табиги омір суру калыпка келуімізді жетілдіреді, тездеп іске асырады. Танертенгі ую барысында озініздін куні бойгы істерінізді шабытты турде жоспарлап, кешкі ую барысында – куні бойы істеген жумыстарынды талдап, оган бага беріп, одан аргы максаттарынды жоспарлап коясын. Оз іс-арекетінді талдау оте манызды.

Озініз іштей сабырлы боласыз. Бурынгы конілінді аландатып журген адамдар мен заттар мазалап жуйкене асер етпейтін болады.  Бул шабытты іс-арекетінізге мол молшерде куат береді.

Ую барысында танініз уйыктаганга караганда теренірек дем алады. Тамыр согысыныз, тыныс алуыныз, айналу агымыныз уйыктаган кездегіден де томен болады. 30 минут ую барысында, кус уйкыдагы сиякты сергіп каласыз. Уюыганнан кейін жуйкеніз жумсарады, баска адамдар мен олардын ойлау жуйесі бурынгыдай асер етпейді.

Мінез-кулкыныз жайдарланады, жуйке соккысын алсіретесіз, бул мінезін тупкілікті озгереді деген соз емес,  тунгиыкка шомып сабырлы да, саликалы боласыз. Ую ширыгуынды табиги жолмен жогалтып, акылын откірленіп, сезімін ушкырланып, денсаулыкка жайлы тандік дем аласыз. Барлык жуйелерін біркалыпты жумыс істеп, тепе-тендік калыпка туседі.

Сондыктан да, оз жуйке жуйесін шындайтын багдарламаларынызга, жумысынызга, касібінізге, жан уянызга уйыган кездерінде –Жаратушымен, табигатпен ундесініздер. Кудай мен табигат – шынга шыгаратын байсалды омір, таусылмас куат береді.

Еркінізді ныгайтатын даналык ілімінін екі курамдас болігі:

1. Уйыган не намаз окыган кезде улы істерді максат етесіз, еркінізді шындайсыз, осы еркініз арманынызды іс жузіне асырады.

2. Улы істердін біреуінен кулшыныс табыныз, озініздін кім екенінізді емес, кім болгыныз келетінін корініз.
Осы жуйке жуйесін шындайтын багдарламамен омір сурініз. Жаратушы мен табигат тагайындаган істерді гана істеніз, осыларды гана алыныз. Егер де куніне екі кабат осылай уйып не бес уакыт намаз окысаныз ішкі кушінізді ныгайтсаныз, сіз женбейтін кедергі болмайды.

Не ушін куатты денеде терен акыл болу керек?
Ауру-сыркаудан сау дене дурыс рухтын жемісі болып табылады. Б.Шоу

Біз денсаулыкты шындагымыз келсе, куатты танімізде – куатты акыл жане мыкты жуйе жуйкесі болуы шарт. Тан мылкау емес, ол пайымдау мен акыл жане бес сезім мушелеріміз аркылы арекет кылады. Таніміз козган кездегі бірінші арекетіміз – сезімді канагаттандыру, курсагымыз ашса денсаулыкка пайдасы барма, жокпа айтеуір дамді бірдемені жеу.

Казіргі калыпта тамак витаминдер мен коректік заттардан ада. Тан алсіреп, жуйке куші азады. Денсаулыкка апаратын узак жолдын орнына, тан  – кофе, шай, ішімдік, шылымдардан уакытша канагат іздеп адасады. Осы уакытша калып біртіндеп пендені аздыратын кушті бангіге (наркотик) алып келеді. Осылайша омір суру – рухани азу мен озінді-озін жоспарлы турде олтіру.

Денені куатты кылу ушін, акыл да танді бакылауга алатындай мыкты болып, салауатты омір суруге танді итермелеп, осыны адет кылып калыптастыруы керек. Сау денеге кушті жуйке куші мен мыкты рух кажет.

Мыкты акыл жаксы ойларды туындатып, ойлар мен асерлерді устап туруга комектеседі – сондыктан да біздін таніміз осыларга карсы туру ушін куатты, мыкты болуы кажет. Таннін кызметі – рухани келенсіздікке карсы туруы ушін механикалык сезімталдыкка ие болуы керек.

"Ауелде бір суык муз – акыл зерек,
Жылыткан тула бойды ыстык журек.
Токтаулылык, калыпты, шыдамдылык,
Бул – кайраттан шыгады, білсен керек". Абай

Біздін бірінші борышымыз – танді табигаттын жолымен журуге багындыру. Адам машинасынын тандік калпын жаксартсак, онда рухани жагын да жаксарта аламыз. Ми баска мушелерге караганда канды бес есе артык колданады. Мидын барлык суранысын канагаттандырыныз, ол да сізге ризашылыкпен карымтасын кайтарады.

Егер мен рухани тепе-тендіктен ауыткып кетсем жиырма шакырымды оз пайдам ушін журіп оте аламын, ал егерде танім ауырса жиырма минутта байсалды ойлай алмаймын. Озініздін танінізді жетілдіре отырып, озініздін рухынызды да дамытасыз. Егер де озініздін акылыныздан толык канагат алгыныз келсе, озініздін танінізбен толыктай уйлесімділікте болыныз.

Танертен озім компютордын алдында отырганымда рухани кушім жетпесе, онда мен тусінікті танімнен табамын. Менін лагып  бет-бетімен шашырап журген ойларымнын, сурініп жаткан сойлемдерімнін себептері мен дарісі кайда? Мен осынын жауабын кан айналымымнын жиілігі мен тазалыгынан табамын. Сондыктан да таза ауада кулшына, рахаттана узак жаяу серуендеймін. Осы кезде диафрагмалык тыныс алуды, аршынды кадаммен уйлестіремін.

Миым айкындала бастайды. Оттегі миымдагы торларды тазалайды. Кайтарда шабыттанып келіп жазу жазсам, не жумыс істесем жоспарлаган жумысымды копарып тастаймын.

Дененін саулыгы, акыл-ойдын саулыгын да калпына келтіреді. Мидын калыптан шыгуынын себептері – жуйке жуйесінін нашарлауы мен кан курамындагы улардан жане баска да дене сыркаттарынан болады.

Менін ойымша адамнын жан-дуниесінін калпы тікелей танге байланысты. Сергек калып – кун шуагынын терімізге ететін емдік асерінін ми кабыршактарына жаксы сезімдерді жеткізуі. Осы арі карай жуйке жуйенізді жайма шуактандырады.
Кулкі – тан мен рухтын жымдасканынын айшыкты мысалдырынын біреуі. Біз озімізді бакытты сезініп, жаксы болган кезімізде кулеміз. Озінізді нашар сезініп турган кезінізде куле аласыз ба? Байкап корініз! Кулген кезінізде  жан-дуниеніз озгеріп, озінізді жаксы сезінесіз.

Біракта, жылаганнын орнына кулу  рухани ширыгуды талап ететінін умытпаныз. Гректер айтады: «Айкын акыл – куатты денеде». Ешкімде, ешуакытта да осыдан артык айткан емес.

Танді тартіпке келтіретін рухани бакылау жасап, танімізді келенсіз ойларга бой алдырмайтын мылкау етсек, миымыз аркашанда сау да, сабырлы  болады.

Оз танінізді, сонан кейін миынызды шынданыз! Сол уакытта сынгырлаган денсаулыкка ие болып, танініз бен жаныныз уйлесімділік табады.


Табиги тамак – куатты жуйке кушін курудагы ушінші кадам

Бакытты омір суру ушін байсалды акыл, онын куралы денеміздін бір болшегі – ми. Егерде мига корек жетіспесе байсалды акыл болмайды. Біздін мадениетті кундерімізде, коптеген акылдар – ауру. Озіміздін тарихымызда тап казіргідей, кенкелес балалар мен психикасы ауыткыган улкен адамдар коп болган емес. Гарыштан келген саяхатшы айтар еді: «Оздеріннін керемет галамшарларынды кандай ластап жібергенсіндер!».

Жер шарынын аурулары: согыстар, кылмыстар, миллиондаган аштар, коре алмаушылык пен кызганыш бір ултпен екінші улт арсында жанжалдын шыгуына себепкер болуда.  Біз жуйкесі тозган, ауру алемде омір суреміз. Сагат сайын осы оршіп келеді. Миллиондаган жастар осы сумдыкты коріп, акикаттан кашу ушін бангіге жармасуда.
Осынын баріне карсы туруымыз ушін куатты жуйке кушін куруымыз кажет, барібір ешкімде жуйке соккысын алмай тура алмайды.

Ми бастаган біздін орталык жуйке жуйеміз дені сау мыкты болуы керек, ол ушін оларга белгілі тамак турлері кажет. Ен бастысы витамин В жиынтыктары. Біракта біздін казіргі «олі тамактарымызда» осы жок. Осы витаминнін болмауынан таніміз зардап шегеді. Алемнін ауру екеніне танкалудын да кажеті шамалы.

Сурак: – Біз не жейміз, солай калыптасамыз ба?
Жауап: – Жуйкенін жукаруына манызды асерін тигізетін негізгі себеп дурыс тамактанбауымыз. Денеде сау жуйке жуйесі болу ушін, тамак мазірін озгерту кажет. Тунык акыл, сау дене куру ушін жане денсаулыгымызга кауіп тондіріп турган жуйке соккысы мен ширыгудан арылам десен тек кана табиги тамактарды гана жеп-ішуініз керек.

Орталык жуйке жуйесі ішіп-жеген тамагынызга байланысты куралады жане іс-арекет кылады. Бірак ыстык сосиска мен нанды жеп, оны кофеині бар кофемен ары итеріп, калай сау жуйке жуйесін куруга болады? Куырылган майлы ет пен картошка жуйкеге керекті багалы заттарды калай бере алады?

Біз озіміздін кунделікті жейтін тамагымызды витаминдер мен минералды заттардан ада кылдык, остіп озіміздін орталык жуйке жуйемізді алсіреттік. Біз улы химикаттар мен зиянды заттар толкынынын астында калдык. Біздін тамагымыз химиялык жане баска да курт-кумырскаларды олтіретін улармен онделеді. Тамак курамында біздін омірімізді кыскартатын, тамактын бузылуына мумкіндік бермейтін жуздеген химикаттар бар.

Казіргі оркенниетті тамагымыздын курамында В – курамдас боліктері витаминдерінін жок болуынын оте кымбат отемдерін – унемі шаршап журуімізбен, сіркеміз су котермейтіндігімен, озімізге-озіміз кол жумсаумен отеп журміз.

Темекіні, ішімдікті, кофені, кока-коланы, бангіні колдану В – витаминдерінін курамдас боліктерінін жетіспеуімен тікелей байланысты, осы адамдардын ішіп-жейтін тамактарын мукият зерттегенде, осы коздыргыштарды колданатын пенделерге витаминдердін жетіспейтінін аныкталган.

Оздерінін кунделікті куйбін тіршіліктерімен шугылданатын адамдардын басым болігінін – омірлік куатынынын коры таусылудын шегінде тур. Егер де олардын  ішіп-жейтіндеріне назар аударсаныз, байкайтынымыз – олар жуйкенін куат корын толтыратын тагамдармен тамактанбайды. 

Адеттегідей, дене озіне кажетті зат жетіспей жатса белгі береді. Адамдар осыны канагаттандырамыз деп курамында керексіз тазаланган канты бар – муз кампит, торт, балмуздак, кекс, татті токаш, татті сагыз т.б. канты бар тамактармен коректенеді.

Олар уакытша сергектік акелуі мумкін, біракта бул тан тез ыдыратып, жетіспейтіндігін одан арі артыратын колдан жасалган куат. Канша татті жегініз кеп турса да, озініздін жуйкенізді аяныз, каныттын орнына: В – витаминдері курамдас боліктерін іздеп табыныз!

Сурак: – В витаминінін жетіспеуін калай аныктауга болады?

Жауап: – Бул витаминдердін жетіспеуін аныктау оте киын. Шындыгында, неменеге мазасызданамыз – кенеттен бас ауырганга, унемі суык тигенге, іштін откеніне, тік ішектін бітелгені не ме? Осылай журген адамнан суранызшы, оздерін калай сезінетіндерін. Олар адепкіде, керемет сезінеміз дейді. Ол байгус баягыдан ауру, сыркатын ойламай омір суруге дагдыланып алган.

Озін керемет сезінудін не екенін аз гана адамдар гана біледі. Олар омірде карышты адымдап, кейбір келенсіздіктер жуйкесін толык жидітпейінше, конілді откізеді.

Біз, жуйкесі тозганнан зардап шеккен, денелік сумірейген ултка айналып барамыз. Адамдар тонналап «сергітетін» дарі ішіп, оздерінін жуйкесін буындыратын шылым, ішімдік, шай, кофе жане тазартылган канты бар тагамдармен куні бойы оздерін устап журеді. Сондыктан да окырмандарга берер кенесім табиги тамактанып «Тяньши» онімдерін унемі колданып журу.

Витамин В-нын курамдас боліктеріне бай азыктар:

Сіз витамин В-нын курамдас боліктеріне бай азыкпен тамактануыныз кажет. Осынын негізі:
БУТІН ДАН, мысалы, арпанікін.
ЕЛЕНБЕГЕН УН, мысалы, каракумык (гречиха), жугері.
ШИКІ ЖАНЕ КУРГАК БУРШАКТАР – соя, домалак жане ас буршак, кок буршактар.
БИДАЙДЫН ШИКІ ДАНІ.
АКТАЛГАН КУРІШ.
ЖАНА ЖУЛЫНГАН КОКОНІСТЕР – репанын жас жапырактары, шпинат, гочицанын когі, кырыккабат.
ЖЕМІСТЕР – апельсин, грейфрут, кауын, авакадо, банандар.
САНЫРАУКУЛАКТАР.
КАНТ КЫЗЫЛШАСЫНЫН ШЫРЫНЫ.
СУТ ЖАНЕ ЖАНУАРЛАР ОНІМДЕРІ, кілегей, тексерілген шикі сут, унтак сут, жылкынын еті, казы-карта, жал жая, кымыз, шубат, сиыр еті, сиырдын бауыры, журегі, миы, жана асылган еті, койдын бауыры, балапан, т.б. Оздерініз коріп отыргандай в витаминіне бай осімдіктер мен жануарлар онімдері жеткілікті.


Мазасыздык пен кобалжу калай асер етеді?

"Акылсыз би болмас,
Саулесіз уй болмас.
Журекте оты жок,
Адамда ми болмас". Абай

Мазасыздык белен алып кетсе сізді талкандайды. Мазасыздыкты да кайгы сиякты, коптеген адамдар копірте береді. Олар оздерінін кауіптерін соншалыкты осіріп айтканда амалсыз мусіркейсін. Мазасыздыктан іскер катынастын бузылганында, махаббатты жогалтканда, жокшылыкта т.б. жагдайларда кутыла алмайсын. Бірак бул жерде де айкын ой мен суык акылды колдануымыз керек. Мазасыздык ештенеге де комектеспейді.

Керісінше, біз мазасызданып кобалжыган сайын жуйке кушіміз ширыга тусіп, киыншылыкпен куресуге дарменсіз болады. Біз тек кана жаксылыкка гана сенуіміз керек. Жаксылыкка сенген адам максатына жетеді, ал сары уайымга салынган адам – ешуакытта.

Миллиондаган пенделер усак-туйекке бола мазасызданып кобалжиды, кобінесе жалган намыстан, озімшілдіктен, мактаншактыктан. Мысалы, шашынан бір ак тал тауып алса мазасызданып бояй бастайды. Айелдерді мазасыздандыратын кобінесе елдін озі туралы пікірі, ойы.  Осыдан олардын денсаулыгын бузып, сіркелері су котермей, беттеріне мезгілсіз ажім туседі.

Казіргі кезде коптеген мазасыздыкты жасоспірімдер акеледі, олар тобырдын психологиясына беріліп, касындагылар не істесе соны істейміз деп ойлайды. Егер сізде жасоспірім бар болса, сіздін міндетініз оларды  оздері туралы ойлауга уйрету, егер де «тобыр» акымактык істесе, оган соны істеуге еш кандай себеп, негіз жок екенін угындыру.

Коптеген улкен адамдар жасоспірімдермен тіл табыса алмайды, бірак бул керек, себебі оларды омірдін ауыр отпелі кезенінен отуіне комектесуге міндеттісіз. Казіргі уакытта жасоспіремдер алемін каталдык пен бейбастык жайлаган, сондыктан да сіз жаксы омірге багыттайтын багдарлама беруге тиіссіз. Мазасыздык буны істемейді. Озініздін мазасыздыкпен кобалжуынызды желге ушырып жіберініз, осы самал сіздін ойынызды да тазалап кетсін.

Кейбір адамдардын сергектігі ауа райына байланысты. Кун жаркырап турса коніл куйлері жаксы. Егер нашар болса онда мунайып журеді. Ауа райы бузылганда озіне-озі кол котерушілердін де саны артады.

Кулкімен емделуге тырысыныз. Жанбырды, карангылыкты, ыстыкты суюді уйренініз. Сіз кай уакытта денініз сау бакыттысыз, ауа-райы сізді мазаламайды. Сіздін коніл куйінізге еш нарсе де асер етпейді. Сіз озініз ішінізден нурланып турсыз.

Жуйке кушінізді онды-солды шаша бермеу керек екенін тусінген кезде, сіз озініздін акылынызды, танінізді, рухынызды кобейту кажеттігіне курт бет буратын боласыз. Томенде жуйке кушін сактаудын кейбір манызды маселелеріне токталайын:

1. Озініз колыныздан келетін нарсені гана істеніз. Кейбіреулер шамасы келмейтін іске тыраштанып жуйкесін жукартады. Бір адамнын жан-жакты болуы мумкін емес. Озінізді барін білгіш, барін істегіш, жан-жакты адам ретінде кумпитіп корсетуге ауестенбесеніз, омірініз бакытты, денініз сау, гумырыныз узак болады.

2. Озініздін мазасыздыгынызды ішке букпей, жасырмай айтыныз. Іштен тынбаныз.Егер де біреуге конілініз толмаса, жаймен барып сабырлы турде маселенін басын шешіп алыныз. Адепкіде бул жай гана тусінбеушіліктін салдары гана болады. Осындай айкын да ашык карым-катынасты – балаларынызбен, жолдастарынызбен, аріптесінізбен, туган-туыстарынызбен устаныз.

Оздерінін наразылыктарын білдірмей, іштей быксып жаткан пенделер оте коп. Осынын салдарынан бір-бірлерін каншама адамдар кормей кетеді. Олар оздерін тас корганмен коршап алып, жуйкелерінін кушін жогалтады. Осындай жагдайда біреуге сеніп іштегі шерді таркатуыныз кажет. Осыдан кейін жагдайды баска кырынан коріп, дурыс шешім кабылдайсыз.

3. Озініздін коніл-куйінізді бакылап отырыныз. Коніл-куй жогалтуга болмайтын оте кымбат калып. Бакылауда болган коніл-куй максатынызга апаратын кушке айналады. Егер коніл-куйініз сабынша бузылса озінізге де, айналанызга да кесепатын тигізбей коймайды. Сіз ашуланган уакытта, багалы жуйке кушінен айырыласыз.

"Куреске тусіп жыккан адам емес. Ашу устінде озін устай білген адам кушті". Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

4. Ашуланганынды сезсеніз, дереу санай бастаныз. Окініште калмас ушін ештеме айтпаныз. Бірден денелік бір жумыс тауып алып істеніз. Ашуды басудын ен дурыс адісі – таза ауада жалгыз озін каркынды турде карыштап серуендеп кайту. Жынына тиген адамнын жанынан кетіп калыныз.

Егер де шапілдеп урыса не айтыса ала жонелсен тектен-текке жуйкенді тоздырып, кушінді жогалтасын. Бау-бакшаныздын арасына кіріп жумыс істеніз, малтыныз, уй шаруасын істеніз тек кана карап отырмасаныз – ашуыныз сабасына тусіп, конілініз маркайып, жуйкеніз калпына келеді. Ыза болганда жудырык жумсаманыз. Бакылаудагы жуйке куатынын зияны озінізге гана емес озгеге де тиеді. Озініздін коніл-куйінізді унемі бакылауда устаныз!

Мындаган олімдер, шексіз коре алмаушылык пен окініштер жай гана ангіменін арты дау-дамайга уласканда туады. Пікір таласу мен айтыс адамнын акылын уштап улан-асыр пайда акеледі. Біракта, достык карым-катынаспен  кызбаланбай айтысатын адамдар некен-саяк. Осындай адамдармен дауласудан аулак болганыныз жон. Себебі олар дауласканда  оздерінін бойларына куат алады. Мен осындай даудан кейін жуйкелері тозып кеткен жуздеген жагдайларды білемін.

Даудын ен жаман турі – тамак ішіп отырганда айтысу. Тамак жегендегі айтыс асказанга жара тусуге алып келеді. Дауласу шектен шыгып бара жатса колма-кол токтата кою керек. Жай гана айтыныз: «Балкім сіздікі дурыс шыгар, мен казір сізбен дауласпаймын».

Дауласпаныз, баскаларды да туртпектеменіз. Даукестерден аулак журініз. Егер де даукестін біреуін мойнынызга міндіріп басындырып алсаныз, ол сізді азаптай береді. Егер де онын созін кулакка кыстырмай, жауапсыз кетіп калсаныз ол озінен озі кояды. «Ундемеген уйдей паледен кутылады».

 Аркім сіздін пікірінізбен, козкарасынызбен келісе бермейді. Мен озіме жакпайтын адамдардан онаша журемін. Егер де отырыста бірге бола калсаныз олармен аз гана сойлесуге тырысыныз.

"Мейірімді бол, ауыз бетінді бурістіріп жактырмаган кейіпінді ешкімге корсетпе". Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

 Ескі макал бар: «Сен кулсен букіл алем сенімен бірге куледі. Егер жыласан, жалгыз жылайсын». Кулкі – карыннын бір болігіне жаттыгу. Кулкі рухыннын саулыгын корсетіп, деніннін саулыгын арттырады.

Бет-алпетінізді суытып, кабагынызды туйіп алсаныз, конілін кулазып жай гана нарсеге бола окпелеп, жанынды жаралайсын. Бул калып жуйкені туншыктырып, окпе мен журекті матап тастайды. Ал кулкінін асері керісінше.

Мынадай тажірибе жасаныз. Окуды коя турып кулініз. Сіз осы кезде куануга ешкандай себеп жок болса да,  іштей шаттанасыз. Енді кабагынызды туйініз. Сіз шынымен ашуланып турганынызды сезесіз. Егер білегінізге журек согысын олшейтін курал койып койсам, онда жазу журегініздін шаттанганы мен мунайганын корсетер еді. Озініз колдан жасаган жаман коніл-куйініз колма-кол ішкі мушелерінізге асер етеді.

Кулімсіреніз, шаттаныныз! Окыганда, байсалды демалганда, дауласканда, ашуланганда – кулініз, шаттаныныз! Кулкі мен шаттык озінізді бакытты сезінуге алап келеді.

Жаксы кітаптар окыныз. Кызыкты да шаттандыратын кітаптар баршылык. Озінізді конілдендіріп кулдіретін теледидар багдарламасын караныз. Коніл куйі томен, бет-алпетінде уайым табы бар адамдарга жоламаныз. Мен сондыктан да сабилер мен жасоспірімдер ортасын унатамын – олар куледі, шаттанады!

Мен сондай-ак кунтізбектегі жастарына карамай, конілдері мен журектері жас калжынбас, азілкой адамдармен араласканды жаксы коремін. Оздерін бакытты сезінетін адамдармен араласыныз, озініз де бакытты боласыз. Кулініз, озініз де араласкан адамдарыныз да шаттанатын болады.
 
Онша сезімтал болманыз. Егер сізге дунк ете туссе коніліне алманыз. Туймедейді туйедей кылып, озініздін жуйке кушінізді бет алды шыгындаманыз. Коптеген адамдар рухани сыркат. Олардын денгейіне туспеніз. «Бакытсыздык барімізге» – дейді олар. Оларга сенбеніз! Ауаша болыныз!

Баскалар коре алмасын, іштері куйсін, сенімсіздікпен, теріс рухани омірмен  гумыр кеше берсін. Тек кана сіз емес! Озінізді уландырып ауырмайтындай акылга ие болыныз. Кудай ушін, адамдардын ішінен жетілгенді іздеменіз. Тек кана олардын жаксы жактарын гана коре білініз. Тіпті жаманымыздын ішімізде коп жаксы бар, жаксыларымыздын ішінде коп жаман бар, жеке-жеке боліп алу мумкін емес.


ТАТТІ УЙКЫ ЖАН АЗЫГЫ

Уйкы – жуйке кушін куратын ен кереметтердін біреуі. Егер де кунініз тамаша отсін десеніз, алдымен тунініз керемет болуы тиіс. Уйыктарда тосекке жайлы шаршаган дененмен, сабырлы акылынмен жане бос асказанынмен жатсан, сізде дені сау сабидін уйкысы болады.

Танертен ерте турып, таза ауада жаттыгу жасап, табиги тамак ішсеніз, онда мыкты жуйке, татті уйкы, алансыз калыппен марапатталасыз.

Катты шаршап, ширыккан адамды 8...10 сагат уйкы калыпка келтірмейді. Уйкыга сан емес, сапа керек. Егер де жонді уйыктай алмасаныз, неге деп озінізден сураныз. Ен басты талап осы.

Егерде унемі темекі, кофе, шай, ішімдікпен озінді-озін камшылай берсен жаксы уйыктай алмайсын. Сау тамак пен таза ауадагы жаттыгулар оте манызды. Дені сау балалар денелік тынымсыз, кім куатты ойнаса, сол катты уйыктайды. Керекті оттегін алмайтын, мына заманнын соккысы мен ширыгуынан шыга алмай журген улкен адам калай уйыктай алады.

Егер тунде жаксы уйыктаймын десеніз, ол ушін енбектенуініз кажет. Куні бойы кимылсыз отырып, аузын шайнандай беруге болмайды. Рухыннын солуы мен танінінін алсіреуіне, сіз бен татті уйкыныздын арасына килігуіне рухсат етпеніз. Уйыктаган кезде тек кана жуйке куатынын корын гана жаналамайсыз,  сондай-ак осынын корын да толтырып, миынызды тыныктырасыз. Денсаулыктын, бакыттын, уйлесімділігіне кол жеткізу ушін татті уйкынын манызын жете тусінуініз керек.

Уйкы тус корусіз терен болуы шарт. Егер де сізді уйыктаганда коркыныш, сумдык елес, киял немесе ескі сумдыктар басып алса, бул дурыс уйкы емес, бул уйкысыздыктан да жаман. Коркыныш каннын улануынан пайда болады. Егер де тунде жиі оянсаныз, онда сіздін денсаулыгыныздын тепе-тендігі бузылган.

Уйкы – омірдін біркалыпты болігі, ол туракты турде терен болуы кажет. Осындай 8 сагат уйкыдан кейін, сіз алып адам сиякты оянасыз. Озіне карап кулесіз. Кулкін ыржиганга ауысып кетпесін, соны байка.


Татті уйкыга бага жок

Татті уйкыга бага жок. Осы калыпка келу ушін, толемін оз омір суру салтында денсаулык тартібімен отейсін. Жалкаулыкка салынбаныз. Оз танінізді жайлы шаршатыныз, миынызды сабырлы кылыныз, сол кезде табигат тілегендей, татті уйкы кушагына кіресіз. Есінізде болсын – бул жастыкта жаткан сагат саны емес, бул табиги татті уйкыдагы сагат саны.

Торт сагат татті уйкы, сегіз сагат нашар уйкыдан артык. Сіз катты уйыктаганда, жастык шагыныз бен жуйке кушініз, баска асерлермен салыстырганда, калпында болады.

Ерік кушінізді колданып, тандік жумыс істеп, терен тыныстап, тамакты калаганынша жеуге болады, біракта ерік кушінізбен озінізді уйыктата алмайсыз. Тан мен мидын іс-арекетін алсіздікпен гана жене аласыз, біракта бул сізге толык демалыс акелмейді. Кей кезде катты шаршап, ширыгып турсаныз уйыктай алмайсыз. Аса коп уйкы, аз уйкыга караганда зиян.

Сіз бангі колданып акымак болуыныз мумкін, сол кезде миынызга кан жылдам келе бастайды да, сіз тустер коре бастайсыз. Томенгі естегі бугып жаткан киялыныз киянкыланып озінізге шабуыл жасайды, коркыныш кегін алады. Зареніз зар тубіне кетіп откенге сунгисіз. Откен кобалжулар мен кауіптер оянып, кулдык пен кедейлікті кайта басыныздан откересіз.

Жасыныз келген сайын тус кору зардап болады! Оянганда корген тусім екен гой деп керемет женілдейсін. Терен уйкынын комегімен осындай азаптардын барінен кутыласыз.


Жаксы уйыктау ушін калай істеу керек?

Жаксы уйыктау ушін калай істеу керек? Откен кунініз тынымсыз, бірак жалыктырмайтын болганы дурыс. Ми бірнеше сагат кітап окып немесе конілді ангімелермен тыныгуы кажет.

Тунгі теледидардагы казіргі кылмыскерлердін атысып-шабысканын коріп, озініздін жуйкенізді туні бойы уйыктамайтын кылып, донбекшіп шыгуга болады. Кешке озінді коздырмайтын, жанына жайлы хабарларды гана кору керек. Коздыратын багдарламалар миынды жане татті уйкынды уландырады.

Узак озінмен-озін болган кеш – тамаша уйкынын хабаршысы. Жастыгыннын жаны кітапка толы болсын. Кобінесе кітаптын бірнеше бетін аударыстырганнан кейін, озініздін уйкыга шомып бара жатканынызды байкайсыз. Жарыкты ошіріп татті уйкыга шомасыз. Терезе ашык, жастык аласа жайлы. Сіз он кабат терен тыныс аласыз...
 
«Мен кандай бакыттымын! Жануямнын барі жаксы, терен уйкы кушагында. Кандай жайлы жане тыныш. Осы бакытка ие болатындай мен не істедім? Окінішке орай, мардымсыз... Кунім керемет болды, жаксы жумыс аткардым, осыдан мол канагат алдым. Себебі, мен озімді жаксы сезіндім.

Ертен де озімді осылай сезінуге тиіспін. Менін канагаттануым кажет. Ертен де бугінгі сиякты куанышка шомыламын.

Омір керемет! Осыган разымын. Мен мумкін мундай бакытка сайкес емес шыгармын, біракта осыны тусінемін. Денсаулык пен бакыттын бастауына шексіз куаныш пен алгысымды білдіремін...»

Рахаттанып жатып козінізді жумасыз, рухани терен мамыражайлыктан кейін козініз іліне бастайды. Ойыныз тунгиыкка – томенгі еске батып кетеді. Ертен де осында бакыт, ерлік, сенімділік сенімі уяласын.

Егер уйкыныз келмесе, оны біркалыпты тыныс алумен шакыруга болады. Жайлы жатып, толыктай босансыныз да козінізді жумып, терен уйкыдагыдай тыныс алыныз. Оз миыныздын какпасын, козінізді жапкандай жауып тастаныз. Бул комектеспесе, мынга дейін кан тамырыныздын согысын, ар саусагынызды жузге толганда бугіп жатып сананыз.

Адепкіде бул комектеседі, саусагынызды толык буге алмайсыз, уйыктап кетесіз. Немесе бетінізді солга каратып, колыныздын астына жастыкты койып, етпетінізден жатыныз. Осы калыпта сабилер уйыктайтын табиги калып жаксы комектеседі.

Есінізде болсын, уйкы – денен толык босансыганда гана келеді. Сіз тосекте жатканда, томен карай жаймадан отіп, тунгиыкка карай кулдырай берініз... Тосектен томен... Еденнен томен.. Томен кулдырай, кулдырай ... тунгиыкка бата берініз. Терен уйкынын купиясы – азат болу.

Акикатында, булшык еттердін босансуы куні бойы бірнеше марте болып туруы керек.  Кейбіреулер кабагын туйіп, екіншісі ширыгып, жуйкесі жукарган айел колын сыгымдап журеді. Арбір жуйке соккысын, ширыгуын алган адам, узак кун бойы белгілі аралыкта булшык еттерін босансытып отыруы тиіс.

Егер де онын жумысы козге салмак тусірсе, онда осы булшык еттерді, баска заттарга карап босансытуы кажет. Далага, баска жакка шыгып келуі керек. Сіздін жумысыныз кандай болмасын, бірнеше кабат баска жумыспен алмастырып отырыныз жане куніне бірнеше марте булшык еттерініздін толык мамыражай калыпка тусуін іске асырыныз. Босансыныз, козінізді жумыныз, жанынызга жагатын жайлы жаксы ой ойланыз.

Алемдегі ен дамыган оркениетті – Мексика, Испания, Швейцария, Франция жане Италияда туратын улттар тапа-тал тусте демалады. Олар кеспелерін жегеннен кейін, мамыражай калыпка акелетін терен уйкыга шомады. Бул адет болган, окінішке орай казір айырылып калдык. Тусетен кейінгі уйкыдан бас тарту – каркынды дамыуга толеп жаткан бага жетпейтін отеміміз.

Мен куні бойы тынымсыз дем алмай жумыс істегенде, тустен кейін коз шырымымды алып лазаттанатынмын. Бул менін демалыс кундері жане тускі тамактан кейінгі рахаттануым. Казір тустен кейінгі уйкы мен ушін бостандыктын белгісі сиякты. Тустен кейінгі уйкыдан кейін, жана куннін басталганын сеземін.


Тустен кейінгі уйкынын манызы

Тустен кейінгі уйкы бір куннін орнына екі кун береді. Жарты сагаттан бір сагатка дейін озіне куат куйып алуын керек. Егер де мен ел президенті болсам, бірінші ураным: «Тустен кейін аркімге екі сагат уйкы!»  – дер едім.

Сіздін асказаныныз тамак ішкеннен кейін жаксы кортылуын калайды. Біраз гана узіліс, біракта басты назар асказанда. Осы аралыкта стадионды айнала жугіріп каныныздын аякка куйылыуын, адеби не окулык кітаптарын окып миынызга каннын лакылдап баруына кысым жасаманыз.

Асказанынызга каннын баруына біраз гана уакыт мумкіншілік берініз. Осы аралыкта куатты боламын деп калгып-шулгумен алыспаныз. Одан да айтыныз: «Озімнін асказаным ушін, коз шырымын аламын» – деп. Кумырска сиякты тырбандай бермей осы аралыкта дем алыныз. Істін барін істеп тастау жане куатты болу ушін кундіз дем ала білініз.

Уйыктататын дарі – жуйкенізді толыктай тоз-тозын шыгаратын жаман адет. Бул дарі біртіндеп ішу молшерін кобейте беретін бангіге (наркотик) апарады. Шыны кутылар адамды олтіреді. Темекі, кофе, шай, кола кешке тоя жеген тамак сиякты уйкыны кашырады.


Сіз катты тосекте жатуга тиіссіз

Сіз катты тосекте жатуга тиіссіз. Бул булшык еттерінді серіппелі кылады. Менін тосегімнін устінде жука гана тосенішім бар. Осыган адеттену ушін бірнеше таулік кана керек. Терініз, дененіздін суйектері, булшык еттерініз, тінініз (етініз) катты жермен кабысып жатканда, уйкыныз да катты болады. Тосектін жалпактыгы кем дегенде 90 см болганы жон.

Егер екі адам уйыктасаныз онда 180 см кем болмауы тиіс. Менін білуімше уйкы – мыкты жуйке кушін куратын курамдастын басты болігі. Ар адамнын жеке тосегі болуга тиіс. Менінше екі адамнын бірге жатуы жабайлылык жане тазалыкка да келмейді. Жаксы уйыктау – жалгыз уйыктау.

Оміріміздін уштен бірін тосекте откіземіз. Сондыктан да, озінізге тамаша тосек пен ынгайлы корпе-жастык сатып алыныз. Есінізде болсын, багасы акшамен емес, тосекте калай уйыктаганынызбен багаланады.

Жатарда ынгайлы ішкиім, ен дурысы жаланаш жатыныз. Жаланаш жатканда, асіресе жазда, сергектік пен еркіндіктін кереметтігін болмысынмен сезесін. Уйыктайтын іш киім, жылдын кай мезгілінде болмасын женіл арі мол болганы дурыс.

Адамды сергітетін, мамыражай калыпка тусіретін, куатынды еселейтін татті уйкы – денсаулыктын ен тамаша кепілі. Татті уйкыга кол жеткізініз. Осы багытта жумыс жасаныз. Куатты жуйке кушін куюга зорланыз. Уйкы сіздін кайырымды, емдейтін ен сенімді достарыныздын бірі.


Рецензии