Жабiрейiл перiштенi, Мариям ананы коруiм

Ескерту: Автор касіпкой жазушы, не журналист, не баксы, не емші, не коріпкел, не кумалакшы емес. Асет Ризаулына Кудайдын кудіретімен "жанды жетелеуші" орысша айтканда "проводник души" касиеті 2009 жылы Грецияда Зевс туган «Крит» аралында конып, пір Бекет атанын жане киелі Самарканд жерінде жаткан улы колбасшы Амір Темірдін мазарында ушінші тылсым козі ашылган - Рухани Устаз.

Асет Ризаулынын Жаратушы дарыткан касиеттері: кара дуга, тіл, коз тигендерді тазалау, адамнын омірдегі жане бизнестегі жолын ашу, аурасын тазалау, журегінін кірін аршу, періштелерін кайта кайтарып озіне кондырып беру, барлык ауруларынан арылту, омірлік багдарламасын тубегейлі жаксы жакка озгерту, ата баба аруактарымен тікелей тілдестіру аркылы бірнеше гасырлар бойы байланыс узіліп калган ата бабаларынын несібесін, байлыгын кайта кондыру.

Себебі, ата баба аруактары аркашанда урпагынын камын ойлайды. Урпагынын ішінен озінін несібесін, байлыгын беретін адам тандайды. Сол адамга ата бабаларынын аруагы бакытын, байлыгын, несібесін "жанды жетелеуші" данекер - медиум аркылы береді. Бул да Кудайдын кереметі!

Себебі, XXI гасыр: информация - куат гасыры. Адам журегіндегі Жаратушы - Газиз жанымен тікелей озі сойлесе алады.

Асет Ризаулы - Кудайдын кудіретімен адамнын оз басына, жеті урім бутак урпагына дейін, озінін турып жаткан шанырагына: кара дугадан, тіл козден, жын шайтандардан, перілерден коргайтын коргау коршау салып бере алады.

Кандай адам болмасын Озінін омірін, денсаулыгын жаксартып, енсесін езіп турган карыздарынан, жокшылыктан, кедейшіліктен кутылып, молшылык пен байлыкка, куаныш пен бакытка шомылам десе томендегі телефон аркылы Асет Ризаулы Мукашбековтын озімен ауызба-ауыз тілдесіп, тікелей жолыгып: ем, шипа алуларына жане тагдырын жаксы жакка тубегейлі озгертіп алуларына болады.

Электрондык поштасы: "mukashbekov.aset @ yandex. Kz"
Уялы телефоны: +7 701 733 55 71;
"Карапайым, кайырымды, таза, шыншыл, кудайшыл, аділетті, ержурек, мейірімді болып кала бер жане оз міндеттерінді кызган. Не нарседе болсын акыл мен ардын нускауымен арекет етуге тырыс, аркімнін игілігі ушін кам же. Омір кыска. Онын ен багалы жемісі – адамдардын игілігі ушін ізгілікті істер істеуден капы калма".

Марк Аврелий


Кейбіреулер сурайды: "Асет Ризаулы, Ушатын Таленкенін озіне асері болды ма деп?». Уакыт тезіне сала талдай келсем болганы анык деп айтар едім. Себебі, былтыр бес атага барган кезімде Туктібай атанын басында батада айтты, сені жер бетіне ерекше максатпен (миссия) жібергенбіз, сен халкына рухани устаз боласын, осы туралы танымды-тагылымды коптеген кітаптар жазасын, бірак 3 жасында каралык алгансын. Сенін сананды, ойлау жуйенді озгерту ушін, саган асер еткенбіз (менін тусінуімше ушатын таленкелер аркылы) жане сені тандік, рухани тазалануын ушін узак мерзімге аштык та устатып журміз.

Мен озім 2000 жылдан бастап 21 тауліктен 40...50 таулік аштыкты жыл сайын бір кабат узбей устаймын. Бул жайында озімнін жазган «Жасару купиясы», «Аштыкты устау – денсаулыктын кепілі», «Рух пен таннін саулыгы» жане «Жуйке жуйесінін тылсым» атты кітаптарымда кенінен баяндаганмын.

Тагы бір айта кететін жайт, саби бала кунімде молшері 4...6 жастын аралыгында коргендерім. Ауылымыздын карсы бетінде Малак ауылынын ар жагы косіліп жаткан улкен жота.

Сол жотанын устінен аспанмен бірдей бір адамнын басы маган сондай жылы шыраймен, шексіз суйіспеншілікпен унемі карап туратын. Осыны тагы кунде коретінмін. Сонда анама айтатынмын: «Мама, мама карашы, бір жаксы кісі бізге кулімсіреп карап тур», – деп. Ол кісі ундемейді.

Сойтсем ол тек маган гана корінеді екен, буны кейіннен 50-ге таяганда гана барып тусіндім. Осы жайттар узак жылдар бойы санамнан, ойымнан ошіріліп калыпты. Узак ашыгуларымнын бірінде гарышкерлер жайлы бір кітап окып отырганда, бір гарышкер гарышта ушып жургенде тура осы кулімсіреп карап турган адамнын басын коргенін жазыпты. Сол мезетте менін бала, саби кунгі коргендерім есіме сап ете тусті. Казір Жабірейіл періштенін бейнесін, тіпті теледидардан озін коріп отыргандай коз алдыма анык елестете аламын.

Озім кейін есейгеннен сон, бала кунде коргенім Жабірейіл періштенін бейнесі екеніне нык сенімдімін, осыны бар болмысыммен сеземін, себебі Жабірейіл періште сабилерге гана корінеді екен. Озініз байкадыныз ба, бесікте жаткан саби кей-кездерде озінен-озі рахаттана куліп маз-майрам болып жататынын. Саби осы сатте Жабірейіл періштені коріп жатады.

Бірак та, окінішке орай, адам осы фани омірде біртіндеп озінін танін, жанын, рухын кірлетіп ластай бергендіктен, бастапкы Жаратушы берген талай касиеттерінен айырылып калады. Мен узак ашыгу аркылы танімді, жанымды, рухымды тазалап, журегімнін кірін аршып алганнан кейін бурын бала кунімде Жабірейіл періштені коргенімді Жаратушы кайта есіме салды.

Озіме тылсым дуние анда-санда корініп турады. Сонын бірі 45 жас шамасында ай бетінен Мариям ананын бейнесін кадімгідей коруім. Ушатын таленкені бірнеше кабат коргеннен кейін тунде аспан алемін кызыктауды адет кылып калыптастырып алганмын. Кыстын катты какаган ораза айларынын бірі болатын.

Сол куні ауылда озім силайтын кейбір аксакалдар, апа-ажелердін аузын аштырганмын. Ол кісілер кеткеннен кейін кешкі ондар шамасында далага шыктым. Дала суттей жарык, ай толык. Шынылтыр аяз, баскан жерін сыкыр-сыкыр етеді. Аспан алемі мулгіген тыныштыкта. Доп-донгелек, жап-жарык толыксыган айды кызыктап карап турганмын, бір мезетте айдын бетінен Мариям ананын кулімсіреп маган карап турган келісті келбеті корінді, сасканымнан отыра калып озім білетін Куран аяттарын оки бастадым, бул корініс 10 минуттай уакытка созылды.

Сол кезде озіме бір рахат нур саулесі куйылып жатканын бар болмысыммен сезініп отырдым, ерекше тіл жеткізе алмас куйге болендім. Мариям ананын келбеті гайып болганнан кейін, Иса пайгамбардын 12 сахабасынын бейнелері ап-анык бірінен кейін бірі коріне бастады. Аркайсы 2...3 минут аралыгында кезек-кезек алмасып отырды, мен барін іштей санап отырдым. Мен бурын Иса пайгамбарлардын сахабаларынын бейнелерін кормегенмін, бірак журегім айтып турды. Сахабалардын бастарынан таж сиякты шашырап турган нурды кордім.

Аруактардын барынын нактылы озім білетін далелім: 2006 жылдан бастап 3 жылдын аралыгында, киелі аталар аруактарынын колдауымен, солардын баскаруымен 9 кітап жазуым. з 8-ші кітабымды баспадан шыгардым. Тагы да танкалатыным – ешкандай да каржым болмаса да, ешбір демеушісіз-ак кітаптарымнын із суытпай, бірінен кейі бірі баспадан шыгып жатуы жане колдан-колга тимей таралуы.


Рецензии
Курметті Асет ага!

Кудайдын кудіретінде шек жок кой! Жазганынызга толык сенемін... Себебі, мен озім домбыра жасаган кезімде тылсым бір куштін колымды жетелеп отыратынын анык сеземін, білемін! Сондай бір киелі домбырамды тугырымен озіміздін еліміздін сарапшылары 1 миллион долларга багалап отыр! Казір тылсым куштін демеуімен алемге атым айгіленіп неше турлі халыкаралык кормелердін бас жулдесін женіп алып журмін... Бул да Кудайдын кереметі!

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   09.07.2013 04:52     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.