Котерем келiншектiн котерiлуi

Ескерту: Автор касіпкой жазушы, не журналист, не баксы, не емші, не коріпкел, не кумалакшы емес. Асет Ризаулына Кудайдын кудіретімен "жанды жетелеуші" орысша айтканда "проводник души" касиеті 2009 жылы Грецияда Зевс туган «Крит» аралында конып, пір Бекет атанын жане киелі Самарканд жерінде жаткан улы колбасшы Амір Темірдін мазарында ушінші тылсым козі ашылган - Рухани Устаз.

Асет Ризаулынын Жаратушы дарыткан касиеттері: кара дуга, тіл, коз тигендерді тазалау, адамнын омірдегі жане бизнестегі жолын ашу, аурасын тазалау, журегінін кірін аршу, періштелерін кайта кайтарып озіне кондырып беру, барлык ауруларынан арылту, омірлік багдарламасын тубегейлі жаксы жакка озгерту, ата баба аруактарымен тікелей тілдестіру аркылы бірнеше гасырлар бойы байланыс узіліп калган ата бабаларынын несібесін, байлыгын кайта кондыру.

Себебі, ата баба аруактары аркашанда урпагынын камын ойлайды. Урпагынын ішінен озінін несібесін, байлыгын беретін адам тандайды. Сол адамга ата бабаларынын аруагы бакытын, байлыгын, несібесін "жанды жетелеуші" данекер - медиум аркылы береді. Бул да Кудайдын кереметі!

Себебі, XXI гасыр: информация - куат гасыры. Адам журегіндегі Жаратушы - Газиз жанымен тікелей озі сойлесе алады.

Асет Ризаулы - Кудайдын кудіретімен адамнын оз басына, жеті урім бутак урпагына дейін, озінін турып жаткан шанырагына: кара дугадан, тіл козден, жын шайтандардан, перілерден коргайтын коргау коршау салып бере алады.

Кандай адам болмасын Озінін омірін, денсаулыгын жаксартып, енсесін езіп турган карыздарынан, жокшылыктан, кедейшіліктен кутылып, молшылык пен байлыкка, куаныш пен бакытка шомылам десе томендегі телефон аркылы Асет Ризаулы Мукашбековтын озімен ауызба-ауыз тілдесіп, тікелей жолыгып: ем, шипа алуларына жане тагдырын жаксы жакка тубегейлі озгертіп алуларына болады.

Электрондык поштасы: "mukashbekov.aset @ yandex. Kz"
Уялы телефоны: +7 701 733 55 71;"Адемілік – азат жаннын жане мыкты денсаулыктын жемісі".

Л.Шеффер

- Ол алсіз шала болып  туды. Туганда салмагы 2 килограммга толмады десем кателеспеймін. Менін жубайымды кішкентай кунінен бастап шешесі мол молшерде сут, кілегей,  еттін тур - турін, картофель, куріш, самса жане т.б. озінін пікірінше салмак косатын тагамдарды жегізді.

Жылдар отті, Рахпар екеуміз косылдык, екі саби омірге келді, жаман тургамыз жок. Мен бас маман, ол мугалім болды. Біракта жылдар оте келе осы тагамдарды коп жеген сайын шибійіп, алсіреп аурушан бола берді. Кей кезде алсірейтіні соншалык, тосектен тура алмайтын. Осы кезеннін озінде де салмак косатын мазірде отырды.

Озім катты ауырып ашыгу аркылы денсаулыгымды тузеп алдым. Рахпар мектепте сабак берді, куп ку, жінішке, арык жане оте алсіз болды. Сабак беріп келгеннен кейін, мурттай ушып тосектен турмайтын.
 
Рахпарга озімнін багдарламамды айтып, озімнін комегімді усындым. Ол табиги омір суру натижесінде менімен болган озгерісті аса гажап санап, менімен келісті. Алгашкы узак 21 таулік ашыканнан кейін шашымнын агаргандары жойылып кап кара болып, озім жасарып шыга келдім.

 Мен оган, агзага физиолргиялык демалыс беру жане ас корту жуйесін жаналау ушін дуркін – дуркін ашыгу адісін колдану керектігін тусіндірдім. Тазалау – ак уыз (белокты) коп молшерде сініруге кажет асказан солін кобейтеді, тек кана белоктын сінірілуі жаксармайды, ашыгудын натижесінде букіл ас корту жуйесі жаналанып, жумысын жаксартады. Омірдін мані болып табылатын зат алмасу агымы, жасаушадагы (клеткадагы) химиялык озгерістер, олген заттын орнын жана зат басуы, натижесінде омір суруге кажет куат шыгарылуы, осылардын барі де ашыканнан кейін тіпті тамаша журе бастайды.

 Тамактын тірі затка айланып, сонан сон куатка айналуы, ашыканнан кейін ет талшыктарынын молайуына, улгайып кобеюіне акеледі. Ашыгу – агзанын белокты, майды, коміртектерді, кантты, минералдарды, витаминдерді жане т.б. агзанын жаксы жумыс істеу ушін керекті заттарын сініруіне комектеседі.

Рахпар таза сумен толык жеті кундік ашыгуды бастады. Ол табигаттын онын агзасын тазалайтынына жане ас корту жуйесінін тазалануы оган жана дене беретініне шубасіз сенді. Алгашкы жеті кунде біраз салмагын жогалтты, бірак ашыгуды аяктаганнан кейін табеті керемет ашылды.

Апталык физиологиялык демалыс оган танкаларлык натижелер акелді. Ол озін абден жалыктырган майлы тамак пен еттін орнына, казіргі жеген тамактарына дан разы болып, тамак жеуге омірінде бірінші рет куанганын айтты.

Онын тамагынын курамынын 50 пайызы шикі коконістерден, кунбагыстын данінен жане жемістерден болды. Косымша кайнатылган коконістер, борттірілген бидай, жангактар т.б тамактарга кошті.
Бірінші ашыгудан кейін, 3 аптадан сон келесі 10 тауліктік ашыгуды тагайындадым. Бул онын жана омірінін басталуы еді. Ол тола бастады. Менін арыктыктан котерем болган жубайым адемі, айелге айланды.

Денесінін арбір мушесі жанадан кайта жасалгандай корінді. Беті шырайланып, нурланып, козінде сабилерге гана тан ушкын пайда болды. Біздін бауырларымыз, достарымыз, коршілеріміз Рахпардын булай озгеруіне жагаларын устады.  Менін жубайым, озінін адемілігі мен сулулыгын узак  жылдар бойы озгеріссіз сактауда.
 
 Мен оган таза ауада, кун саулесінде жиі болып туруды жане 20 минуттык тыныс алу гимнастикасын жасауды уйреттім. Содан кейін ет, олі тамактарды жеуді мулдем койды, казіргі тамак мазірі коконістер мен жемістер гана.(вегетарианец).

Осы багдарламаны шешелерінен коріп біздін екі кызымыз да осы багдарламаны устанады, кіші кызымыз зообпен ауыратын, озінен озі жогалып кетті. Казір Кудайга шукір, екі кызымыздан екі немереміз бар, барінін  ден саулыктары жаксы. Осылай жазылып алганнан кейін Рахпар мамандыгын тастап «Тянь – Ши» коорпрациясында Тибет медицинасымен шугылдана бастады.

Талай адамдардын алгысын, батасын алып жур. Аптасына міндетті турде 36 сагат ашыгады, ара – тура 3 таулік ашыгуды да устайды. Жасы 54 – ке келсе де шаршамайды, куатты, коніл куйі котерінкі, елдін денсаулыгынын жазылуына септігін тигізіп жургеніне аса куанышты. Озінін омірдегі орнын, суйіп істейтін жумысын тапканына шексіз бакытты.

Осы Рахпар жасаганды баска адамдардын да жасауына болады. Ашыгу артык салмакта да, кем салмакта да танкаларлык натиже береді.

Толык адамдарга дене тынымсыздыгы тан емес. Олардын копшілігі, саті келсе болды, бірінші кездескен орындыкка отыра калып, керекті істі істеуге оздерін оздері арен куштеп істейді. Семіз адамдардын артык майы демалу мушелерінін жумысын аурлаткан себебі, тыныс алулары ауыр болады.

Байсалды дарігерлердін білуінше, артык салмакты адамдар – ауру адамдар. Олар жазылмайтын, созылмалы турде ауратын аурумен ауруга бейім турады. Семіз адам озін жаксы сезіне алмайды. Біріншіден, оган ылги ауыр салмак котеріп журуге тура келеді. Енді салмагы калыпты адамга кун узакка 10 килограмм котертіп койынызшы, ол алсіреп, шаршап, шаруасы бітеді. Семіз адам, озінде канша артык салмак бар, сонша салмакты котеріп журуге мажбур.

 Осы 2 топтагы адамдарга да табиги омір суру мен ашыгу багдарламасы кажет. Ашыгу - озіннін денсаулыгынды калыпка келтірудін жане шындап жетілдірудін сикырлы кілті.


Коптеген адамдар салмагынын аздыгынан зардап шегеді. Олардын копшілігі  салмактарын кобейту ушін арнайы тамак мазірін іздейді. Олардын кейбіреулері жаз кундерінін озінде де тымауратып, тонып журеді. Буган коса олар оздерінін арыктыгынан уялады.

Олар арнайы мазірдін болмайтынына сенгілері келмейді. Алайда оларга салмак улгайтудын багдарламасы бар екенін, бірак ол ашыгу аркылы жузеге асырылатынын айтса, олардын сенімі тіпті азаяды!

Олардын тусінігінше ашыгу олардын жагдайын тіпті томендетіп жібереді.  Олардын арыктыгынын себебі ішкен тамактарынын курамы дурыс еместігінен.  Тамак пен тамактану бір угым емес, курамы майлы, коміртегі коп, кант, сут, кілегей жане т.б. майлы тамактар косылган мазір жасауга болады, бірак булар салмак косуга тіпті де комектеспейді, олар осындай тамак ішсе одан сайын арыктай туседі.

Біз агзамызга немкурайлыкпен караушылыктан оз омірімізді озіміз кыскартамыз. И.П.Павлов
 
 Адамнын салмагы канша тамакты жеп ішкеніне байланысты емес, онын агзага канша молшерде сініуіне байланысты. Сініру нашар болганда, канша майлы, кушті тамак ішсен де жумырына жук болмайды, салмак косып семірмейсін. Калыптан тыс арыктау, денсаулыктын жалпы нашарлауынын белгісі. Сініру томен денгейде болса, коп тамак ішкеннін мулдем пайдасы жок. Салмак косудын купиясы мынада, ашыгудын комегімен тамак сінірудін жумысын жаксарту. Салмагы томен адам, тек тазалану аркылы гана тамак сініру механизімін калпына келтіре алады.

 Салмагы аз адам да, салмагы жогары адам сиякты агзага физиологиялык демалыс – ашыгуды оте кажет етеді. Артык салмакта да, томен салмакта да ас корту жуйесі шамасы келмейтін ауыр жумыстар аткарады. Арине, осыны арык адамга тусіндіру киын. Олар салмактарын тез котеруге асыгады.

Біріншіден осы адамдар анык тусініп алулары керек, ашыгу кезенінде агзада болатын физиологиялык демалыста ас корту жумысы жаксарып, сінірілуі артады. Агза тамакка лыка толып турмаса, озінін ішінде керемет алапат куштер болады.
Ашыгу – аса керемет тазалагыш, тек тазаланган агзада гана барлык жуйе калыпты жумыс жасайды.

Ашыгу – денсаулыкпен узак гумыр суруге апаратын дангыл жол. Арине, барлык адамдар бірдей емес, кейбіреулердін натижесі баскаларга караганда жылдам болады.

Егер сіз арык, салмагыныз томен болса, онын устіне артурлі мазірлерді колданып коргенінізде натиже болмаса, капаланбаныз, ашыгу багдарламасын байкап корініз. Сізді калыпты салмактагы адам етіп шыгаруга табигатка мумкіншілік берініз.

Адамга гажайыпты армандау тан касиет! Табиги тамактын, ашыгудын, дене шыныктырудын нактылы мумкіншіліктерін білмей, олар гажайыпты оздері тусінбейтін айдаладан іздейді. Аурудан азап шеккендер, мезгілсіз картайгандар, тез жазылу мен жасарудын жолын іздейді. Табигаттын улы зандарымен журу карапайым. Есінде болсын – денсаулыкты енбектенсен гана табасын!


Рецензии