Ет жемейтiн адамзаттын улы тулгалары


Улы адамдар аркашан тамакты тарта ішетін болган. О.Бальзак


 Поль Брэгг секілді, когамнын ар денгейінде жане гасырдын ар уакытында мындаган адамдар «ет жемейтіндер» болган, олар оздерінін денсаулыгын тузеумен катар, омірдін шындыгын да іздеген. Олардын катарында адамзат алыптары: Пифагор, Сократ, Платон, Климент Александрский, Плутарх, Ашока патша, Леонардо да Винчи, Монтень, Акбар, Джон Мильтон, сэр Исаак Ньютон, Эммануэль Сведенборг, Вольтер, Бенджамин Франклин, Жан – Жак Руссо, Ламартин, Перси Биши Шелли, Ралф Уолдо Эморсон, Генри Дэвид Торо, Лев Толстой, Джордж Бернард Шоу, Рабиндрант Тагор, Махатма Ганди, Альберт Швейцер, Адольф Гитлер жане Альберт Эйнштейн.

Сурак: - Сіз даріге сенесіз бе?
 Жауап: - Адамдар тедефонмен де, ауызша да сурайды: «Ана-муна ауруларымнан ашыгу жаза ма?». Ашык та, айкын айтайын – мен емдеумен шугылданбаймын жане ашыгуды ем ретінде колдан деп те кенес бере алмаймын. Мен табигаттан баска, ешкандай даріге сенбеймін. Біздін колымыздан келетіні, омірлік кушті сондай дарежеде ныгайтып, ауруды емдеу агзанын ішкі оз маселесі болуы. Менін максатым, алсіздіктерінді женетін омірлік кушті ныгайтканнын устіне ныгайта тусу адісіне уйрету.

Сурак: - Біздін омір суретін алемімізге бага бере аласыз ба?
      
Жауап: - Біз еселан, акылсыз алемде омір суреміз. Оркениет дамудын адам куатына коятын талабы зор. Біз туыстарымыз бен достарымыздын арасында калыпты омір суруді устануымыз керек.

Парыз – катал амірші. Біз буган багынуга тиіспіз. Жануяны асырау, автколік жургізу, оз жумысына жауап беру, уй шаруасын істеу, бала тарбиесі, когамдык, азаматтык парызын т.б. мындаган істер куат тагы да куатты керек етеді.

Куат – аса багалы зат, оны корапка салып сактап, сатып ала алмайсын. Копшілік куатты темекіден, ішімдіктен, кофеден, пепси – коладан, дарілерден іздейді, бірак булардын барі де кателеседі. Куат – табигатпен нактылы бірігіп омір суруіннін сый – сияпаты.

Саулык тілесен - коп жеме. Алішер Науаи

Сурак: - Агзамыздын алсіреуіне не себеп?

Жауап: - Агзамыздын ауруы, алсіреуі жаман адеттеріміздін жемісі. Жаман адеттер бізді алсіретіп, агзаны толык тазалайтын куат жетіспейді. Куаттын кемуі – ішектін, буйректін, терінін, окпенін немесе шыгару жуйесінін жумыстарын алсіретеді.

Осы мушелердін толык канды жумыс істеуі ушін куат жетіспейді. Осы мезетте шыгарылмаган ар турлі улар агзада жинала беріп, катерге ушыратады. Улар агзанын ар болігіне шогырланады. Жуйке жуйесіне асер еткенде, сіз аурудан зардап шегесіз. Бул табигаттын белгісі, ол сіздін табигат занына карама кайшы келгенінізді ескертіп тур. Сіз бул келенсіздіктін нактылы себебін емес, одан басканын барін кіналайсыз.

Кыстан жудеп шыккан адамды арлендіретін жане канша ішсе де табетін кайтармайтын кымыздын орнына журетін сусынды ойлап таба кою, сіра киын шыгар. Д.И.Даль

 «Жок, маган суык тиді, мен шаршадым, картайып бара жатканнан кейін озімді нашар сезінемін» - дейді. Озін актау ушін сылтаудан сылтау таба береді, ешуакытта да озінін кіналы екені айтылмайды! Ауруынызга, зардап шегіп ерте картаюынызга, тек кана озініз, тагы да озініз жауаптысыз.

Дурыс омір сурмей, сіз озінізді олтіресіз. Сіздін омірлік кушініздін денгейі томендеп, улар агзадан кетпейді, Олар шогырланган жерлер аурып, сізді азаптайды. Азап – сіздін омір суруініздін натижесі. Озінізден баска ешкімді кіналаманыз. Сіз агзанызды алсіретіп алдыныз, ар турлі жолмен келген улар оны улап жатыр. Оініздін омірлік кушінізді ашыгу, табиги омір сурумен ныгайтыныз, алсіздік азаяды, жогалады. Бейберекет омір суру, озінізді жаман сезінуініз, алсіздігініз, шаршауыныз, мезгілсіз картаюыныз т.б. толып жаткан ауруларыныз - мусапірлікке апаратын нактылы жол.Осыны жадынызга жаттап алуынызды отінемін.
   
Табигат тагайындаган жолмен омір сурсеніз, сіз жасара бастайсыз! «Барлык жаксы да, аділ де табигат тагайындаган салауатты омір суру занын бассыздыкпен буза беруге болады» – деп ойлайды копшілік. Олар калай шатасады! Сіз табигат зандылыктарынан аттай алмайсыз, ол сізді сындырады. Сіз ойлауыныз мумкін: «табигаттын занынын маган катысы жок» -деп, біракта кейін дарігерден табигатты алмастыратын гажайып кутесіз.

Егер узак омір сургін келсе... онда унтакталган грек жангагы аралас балды узбей жей бер. Ибн Сина

Сурак: Табигатка карсы болу дегенді калай тусінеміз?

Жауап: - Сіз тузды жане туздалган тамакты жейсіз бе? Кофе ішесіз бе? Темекі шегесіз бе? Аракты ішесіз бе? Шакпак кант т.б. олі тагамдарды колданасыз ба? Витамині, минералы жок кандай тагамдар сізді улауда? Ерік кушініз мыкты ма? Танінізді не баскарады?  Жаман адеттерініз? Сіздін калауынызды сананыз баскара ма? Есінізде болсын – ТАН АКЫМАК.

Тан сіз ушін ойламайды. Тек сананын зорлауымен гана, мылкау тан жаман адеттерден арыла алады. Егер де сіз накылы зор куатка, сынгырлаган денсаулыкка, сирек кушке, берік жуйкеге ие болгыныз келсе, бугіннен бастап табигатпен бірігіп жумыс істеніз, табигатка карсы болманыз.

Ашыгу – табигаттын куат сактайтын коймасынын кілті. Ашыгу ар мушенін, ар клеткасына асер етіп омірлік кушті жандандырады. Осыны сіз ушін ешкім де істемейді! Буны сіз гана жасауга тиіссіз! Сіз ушін баска біреу тамактанбайды. Мен сенімдімін, барлык аурулардын 90 пайызы дурыс жане табиги емес тамактарды жегеннен пайда болады. Кандай болмасын машинанын жумыс асері, куаттын сапасы мен колеміне байланысты, осынын адам агзасына да катысы бар.Рецензии