Ашыгу кандай ауруларды жазады?

Ескерту: Автор касіпкой жазушы, не журналист, не баксы, не емші, не коріпкел, не кумалакшы емес. Асет Ризаулына Кудайдын кудіретімен "жанды жетелеуші" орысша айтканда "проводник души" касиеті 2009 жылы Грецияда Зевс туган «Крит» аралында конып, пір Бекет атанын жане киелі Самарканд жерінде жаткан улы колбасшы Амір Темірдін мазарында ушінші тылсым козі ашылган - Рухани Устаз.

Асет Ризаулынын Жаратушы дарыткан касиеттері: кара дуга, тіл, коз тигендерді тазалау, адамнын омірдегі жане бизнестегі жолын ашу, аурасын тазалау, журегінін кірін аршу, періштелерін кайта кайтарып озіне кондырып беру, барлык ауруларынан арылту, омірлік багдарламасын тубегейлі жаксы жакка озгерту, ата баба аруактарымен тікелей тілдестіру аркылы бірнеше гасырлар бойы байланыс узіліп калган ата бабаларынын несібесін, байлыгын кайта кондыру.

Себебі, ата баба аруактары аркашанда урпагынын камын ойлайды. Урпагынын ішінен озінін несібесін, байлыгын беретін адам тандайды. Сол адамга ата бабаларынын аруагы бакытын, байлыгын, несібесін "жанды жетелеуші" данекер - медиум аркылы береді. Бул да Кудайдын кереметі!

Себебі, XXI гасыр: информация - куат гасыры. Адам журегіндегі Жаратушы - Газиз жанымен тікелей озі сойлесе алады.

Асет Ризаулы - Кудайдын кудіретімен адамнын оз басына, жеті урім бутак урпагына дейін, озінін турып жаткан шанырагына: кара дугадан, тіл козден, жын шайтандардан, перілерден коргайтын коргау коршау салып бере алады.

Кандай адам болмасын Озінін омірін, денсаулыгын жаксартып, енсесін езіп турган карыздарынан, жокшылыктан, кедейшіліктен кутылып, молшылык пен байлыкка, куаныш пен бакытка шомылам десе томендегі телефон аркылы Асет Ризаулы Мукашбековтын озімен ауызба-ауыз тілдесіп, тікелей жолыгып: ем, шипа алуларына жане тагдырын жаксы жакка тубегейлі озгертіп алуларына болады.

Электрондык поштасы: "mukashbekov.aset @ yandex. Kz"
Уялы телефоны: +7 701 733 55 71;\\МАЗМУНЫ\\

Кіріспе

1. Ашыгу – кан кысымынызды калыпка тусіреді

2. Ашыгу – каннын уюын томендетедi

3. Сусамырмен ауыргандар – каныттан емес, тамыр тарылганнан оледi

4. Ашыгу – сусамыр (кант диабетi) ауруларына ем

5. Ашыгу – мiндетi, асерi жонiнен томендегi топка жiктеледi

6. Ашыгу – оттегi, куыктагы, буйректегi тастардын еруiне ыкпал жасайды, бiртiндеп ерiтiп жiбередi

7. Ашыгу – катерлi iсiк жасаушаларынын (рак клеткалары) орбуiне, ары карай улгаюына кедергi жасайды

8. Ашыгу – радиоактивтi элементтердi катты тiндерiнiзден, суйектерiнiзден керемет шыгарады

9. Ашыгу табиги антибиотик

10.Ашыгу –  окпе мен буйрек ауруларына да жагымды

11. Ашыгу – кызуды керемет тусiредi. Асiресе сабилер мен жас балаларга: себебi, оларга аспирин iшуге болмайды

12. Ашыгу – семiздiктiн алдын алып, табетiнiздi басендетедi

КІРІСПЕ

"Пайдалы ілімдерді уйретуші адамдардын куналарын кешіруді арбір зат, тіпті теніздегі балыктар да жалынып сурайды".

Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

– Дала жырткышы, уй хайуандары неге ауырмайды?
Етпен коректенетін жырткыш жане етпен коректенетін уй хайуандарынын ішектері салыстырмалы турде кыска болады (оз денесінен уш есе узын), ал шоппен коректенетін жануарлардікі алты есе узын болады. 

Ішектерінін кыска болу себепті жырткыштар оздерінін ішектеріндегі шіріп, бузылган тамак калдыктарын уга айландырмай уактылы шыгарып тастайды. Адам, шоппен коректенетін жануарлардікі сиякты ішектері узын болгандыктан, ол ауыр тамак жегенде агзасында улы заттар пайда болып, буйректін жумысына куш тусіп, артурлі сыркаттардын дамуына жол ашылады.

Есінізде болсын! Адамнын ішегі озінін бойынан 6 есе узын, ал жырткыш хайуанаттардын ішектері 3 есе, сондыктан олар уланбайды, жеген тамактарын колма-кол далага шыгарып тастагандыктан кіру мен шыгу унемі тепе-тендікте болады. Ал адам баласынын кейбіреулерінін улкен дареті тауліктеп не апталап денесінен шыкпайды, енді ол уланбаганда кім уланады! Ол ауырмаганда кім ауырады?! 

Есінізде болсын! Тамак ішкеннен кейін улкен артык кокыр-сокыр, ішініздегі улы заттар калдыгы 2 сагаттын аралыгында улкен даретпен сыртка шыгарылып тасталуы керек. Сол кезде Сіз ауырмайтын, солмайтын, картаюды білмейтін сынгырлаган денсаулыкпен марапатталасыз, себебі сіз уланып улгермейсіз. Барлык аурулардын себебі – кан улануда!

Даналыкпен арі акылмен омір суре, озінізді согіп сынайтындардын созін каперінізге  алманыз. Жаратушымен жане табигатпен онашада болыныз.

1. АШЫГУ  – КАН КЫСЫМЫНЫЗДЫ  КАЛЫПКА ТУСІРЕДІ .

"Ойлаган пайдалы ойынды,
Іске асырып жайландыр.
Карекетінді істеген,
Адетіне айландыр.

Адетін мен мінезін,
Жымдасып сонда оседі,
Калыптаскан мінезін –
Тагдырынды шешеді!".

Асет Мукашбеков

Сiздiн тамырларыныздагы кан кысымнын жогарлап не томен тусуi – кан тамырларынын кабыргасында куралатын простогландин гормонынын денгейiне тiкелей тауелдi.  Осы гормоны дурыс куралмаган адам: кан кысымынын не томендiгiнен, не жогарлылыгынан запа шегiп, касiрет тартады. Кан кысымы секiрмелi болады. Егер кан кысымы жогары болса – инсульт не инфарктка жиi ушырайды.

Пенде болганнан кейiн  адам ашуланбай, ренжiмей тура алмайды. Осы кезде кан тамырлары тарылып, каннын уюы артады, натижесiнде кан кысымы котерiлiп, кан тамырынын бiр жерiне кан уйып калып, кiшкентай туйiршiк (тромб) пайда болады. Осы уйыган каннын туйiршiгi, кан агысымен тамырларды аралап жылжи бередi. Егер тамыр тарылып, жiнiшкерiп кетсе, онда осы кан туйiршiгi кептелiп калып, осы мандагы тiн корексiз калады. Осы уйыган кан туйiршiгi журек тамырына кептелсе – адам инфаркт, ал ми кан тамырына кептелсе – инсульт алады.

2. АШЫГУ –КАННЫН УЮЫН ТОМЕНДЕТЕДІ

"Бірденені дурыс арі жаксы жасау ушін оны істей білу керек. Муны аркім-ак тусінеді. Сол сиякты дурыс арі жаксы омір суру ушін соны калуынызбен калай білу керек". Эпиктет

Ашыгу – адам жуйке соккысын алган кезде, каннын туйiршiктенiп уюын болгызбайды.  Ашыгумен емделу уш кезенге болiнедi: 

Бiрiншi кезен – агзаны тазалау; ашыгу – жасаушалардын жане тiндердiн  (ткань) анатомиялык курылымын кайта калпына келтiредi.

Екiншi кезен – агзаны озiндегi артык май мен тамак калдыктары аркылы жетiспейтiн микро-макро элементтермен толыктырады; ашыгу – жасаушалардын биохимиялык агымдарын реттейдi.

Ушiншi кезен – агзаны кайта калпына келтiру; ашыгу – агзадагы мушелердiн жумыс жасау кабiлеттерiн кайта калпына келтiредi.

3. СУСАМЫРМЕН АУЫРГАНДАР – КАНЫТТЫН КОПТІГІНЕН ЕМЕС, ТАМЫР ТАРЫЛГАННАН ОЛЕДІ

"Жаксы омір суре білу мен жаксы оле білу – екеуі де – бір-ак гылым". Эпикур

Ашыгудын касиетi тагы мунымен токтап калмайды. Коптеген адамдардын 40...60 жастын аралыгында кандарындагы кант молшерi котерiлiп кетiп – сусамыр (кант диабетi) ауруынын екiншi турiне шалдыгады. Не себептi? Себебi, ултабар (поджелудочная железа) жылдар бойы тозады. Егер де сiздiн отiнiз дурыс болмаса немесе сылып алынып тасталса, онда ултабар жиi запа шегедi. Ол  канытты ыдырататын нашар инсулин боледi.

Каныттын кан курамында кобеюi тамырды жiнiшкертiп жiбередi жане барлык тамыршактардагы кан айналымы бузылады. Тамыр мен тамыршактар тарылганнан кейiн кан баратын жерiне толык бармайды. Сусамырмен ауыргандар (кант диабетi) – каныттын коптiгiнен емес, тамыр кысылып, тарылганнан оледi.

Кан аяктын табанына, башпайлардын тубiне дейiн бармагандыктан гангрена (суйектiн шiруi) пайда болады, сонан сон дарiгер ол адамнын аягын кесiп тастайды. Кан козге бармайды – коздiн коруi нашарлайды. Кан буйректерге бармайды – буйрек кысады, бауырга бара алмайды – бауыр бузылады. Журектi нашар камтамасыз етедi – журегi кысып о дуниеге кетедi. Осы наукастардын кан кысымы жогары болып, жиi сукарангы сокыр болады.

4. АШЫГУ – СУСАМЫР (кант диабетi) АУРУЛАРЫНА ЕМ

"Кен тосекте ауру болып жатканнан, деніннін сау болып, тар тосекте бугіліп жатып болса да уйыктаганын артык. Сондай-ак, бай  болып куаныш сезімін білмегеннен, жокшылыкта журіп конілді болган артык". Эпиктет

Сусамыр – кант диабетi ауруы танкаларлык ауру. Копшiлiк таныркайды. Кайдан оздерiнде пайда болды? Ен бастысы калай сактануга, жазылуга болады? Сусамыр – кант диабетi ыкылым заманнан берi белгiлi. Гиппократтын озi толыктай кітапка жазып, белгiлерiн суреттеп кеткен.

Диабет деген создiн магынасы гректiн «диабайно» деген созiнен, ягни бiрдеме аркылы агып оту дегендi бiлдiредi. «Кант» деген аныктама: аурудын негiзгi себебi, сыркаттын агзасы аркылы каныттын молшерден тыс агуы жане кiшi даретi аркылы шыгуын 1674 жылы Томас Уиллис аныктаган.

ХIХ гасырдын сонында Л. В. Соболев сусамыр ауруынын себебi, ултабардын толыктай емес, белгiлi бiр болiгi «Лангерсен аралшыгы»-нын  закымдануынан болатынын тажiрибе жузiнде далелдедi. «Лангерсен аралшыгы» ултабардын куйрык ушында коптеп шогырланып, агзадагы зат алмасуын реттейтiн бiркатар гормондарды жасайды, боледi.

1921 жылы Канада галымдары Ф. Бажтинг пен П. Бреет жана туган бузаудын ултабарынан нисулин гормонын (инсула деген создiн магынасы – аралшык) алып сусамыр ауруын емдеудiн жана дауiрiн ашты.

Сусамыр – кант диабетiнiн негiзiгi белгiсi: кан курамында каныттын (глюкоза) кобейiп кетуi – гипергликемия.

Омірдін куанышы кайда турып, не істегенінде емес, адамнын озіне байланысты. Эмерсон

Сусамырмен кобiнесе 40...50 жастан аскандар ауырады. Бiракта, сонгы кезде балалар да осы катерлi ауруга жиi шалдыга бастады. Бул ауру жыл сайын аскынып, жасарып келедi.

Бул аурудын ерекшелiгi – коптеген наукастар (30...40 %) оздерiнiн сусамыр ауруга шалдыккандарын бiлмейдi. Себебi, аурудын бастапкы белгiлерi жондi бiлiнбейдi.

Ашыгу – сусамыр (кант диабетi) ауруынын алдын алады. Сусамырдын екiншi турiмен ауыргандарды ашыгу емдейдi, жазады. Себебi, ашыккан кезде кан айналысын жаксартып, канытты жане инсулиндi калпына келтiретiндiктен кандай болмасын сусамыр ауруына таптырмайтын дауа, шипа.

Сусамырмен ауыратындарга ен катерлiсi – кан курамы мен кiшi дарет курамындагы каныттын коптiгi емес, осынын асерiнен болатын косымша жанама аурулар. Мысалы, тамырдын жiнiшкеруi (склероз сосудов), журек аурулары, буйрек пен бауырдын кызметiнiн алсiреуi, корганыс кабiлетiнiн (имунитет) томендеуi. Бул ауру омiр бойы созылады, будан тез арада кутылу мукiн емес.

Ашыгу – ултабардын (поджелудочная железа) кызметiн реттейдi жане оте жаксы асер етедi. Ашыгудан кейін диабетик тагам мазiрiн (диета) бузып, артык бiрдеме жеп койса, агза осы артык глюкозаны шырмап-матап алады да сiнiуiне мумкiншiлiк бермей, улкен даретпен далага шыгарып тастайды. Сондыктан да, кандай сусамыр ауруына шалдыккан наукас болмасын, бiрiншi кажеттi – ашыгуды унемi узбей устап, тамак мазiрiн катан турде сактау.

Сусамырмен ауырган адам, ашыга бастаса, молшермен уш куннен кейiн аягынын ауырганы басылады, ал бiр аптадан кейiн тершендiгi жогалады. Жарты айдан кейiн озiнiн табетiн бакылап, 7...10 куннен кейiн кан курамындагы каныттын денгейi туседi. Адамды бiр айдан кейiн танымай калуыныз мумкiн, себебi адам арленiп, жаксы жакка карай озгерiп кетедi.

Алемде дарi-дармекке тауелдi созылмалы аурулар кобейiп, осы дарiлердiн жанама асерлерiнен наукастар (лекарственная эпидемия) зардап шеккендiктен, ашыгудын негiзiнде денсаулыкты бастапкы калпына келтiру, казiргi гасырдын басты талабы болып отыр.

Ашыгудын тагы бiр касиетi – асказандагы запыраннын кышкылдылыгын калпына келтiруi. Сондай-ак, буын-буындагы шогiп калган туздарды, кышкыл калдыктарын тамак жок болганнан кейiн озi жеп кояды.

Есінізде болсын!
Сусамыр - кант диабеті ауруынан кутылудын ен женіл арі тез жолы: кешкі тамак ішкеннен кейін, уйкыга жатар алдында кем дегенде 30 мин немесе 1-2 сагат жылдам журіп серуендеп келу. Осы кезде аяктын кан тамырлары кеніп, кан айналысы жаксарып, кант котерілмейді. Бул адіске коса апта сайын 24-36 сагат жане ар 3 (уш) айда 7-10 таулік ашыгып турсаныз, нур устіне нур болып, еш кандай да дарі-дармексіз 1 (бір) жылдын аралыгында сауыгып арі жасарып кетесіз. Сынгырлаган денсаулыктын иесі болып, нак бакытты болудын не екенін оз басыныздан откересіз. Алланын берген 100 жыл омірін ауырмай, сыркамай рахат пен шаттыкка, бакытка толы кылып откізесіз!

5. АШЫГУ – МІНДЕТІ, АСЕРІ ЖОНІНЕН ТОМЕНДЕГІ ТОПКА ЖІКТЕЛЕДІ

"Омір – біркатар арекет. Нысананы коргенмен, жолды ардайым коре бермейміз".В. Шкловский

1. Туракты тепе-тенестiрiлген корек:
Бiз ашыгу жайлы айтканда, мiндеттi турде онын кайталанбас гажап (эксклюзивный) ем, дауа екенiн унемi есте тутыныз. Ашыгу емiнiн  жетiстiктерiнiн бiреуi, ашыгудан шыкканнан кейiн: туракты турде 60 пайызы коконiстерден туратын тепе-тенестiрiлген тамакты кабылдау. Ашыгу – миллиондаган адамдардын денсаулыгын тузеуге комектестi.

2. Екiншi – iшектi тазалап, агзадан уларды шыгарады:
Ашыгу – iшектi тазалайды. Егерде адамнын iшi унемi катып, улкен даретi уактылы шыкпай журсе коптеген келенсiздiктерге урынады. (Iш катуды бал мен лимон косылган ыстык су жане казактын шалабы не саумал кымыз, «Тан», «Тандем» сусындары бiрден калпына келтiредi). Осынын салдары кант ауруы сусамырды жане кан-тамыр, тутiкшелердiн ауруына акеп тiрейдi. Осы кезде ашыгу денсаулыгынызды калпына келтiредi. Ашыгу агзамыздын биологиялык мiндеттерiн жандандырады.

3. Корганыс кабiлетiн (иммунитет) реттейдi:
Ашыгу аркылы агзанын барлык мушелерi оздерiнiн биологиялык мiндеттерiн мiнсiз аткарып агзанын корганыс кабiлетiн реттейдi. Олар тек кана кан-тамырлары мен тутiкшелердiн жагдайын жаксартып коймай, картаю агымын саябырлатады.

4. Арiнiздi кiргiзедi арi жасарып кулпырып кетесiз:
Ашыгу аркылы сырткы келбетiнiздi де жаксарта аласыз. Казiр барлык жерде химияны коптеп колданады. Жай гана топырак пен кумды сумен шая салуга болады, бiракта улы заттарды сумен кетiре алмайсын. Егер де осы улы заттар – жеген жемiс пен коконiс аркылы агзамызга туссе, ауырамыз, тiптi катерлi iсiкке де шалдыгуымыз мумкiн. Ашыгу – осы келенсiздiктердiн алдын алады. Ашыгу – денi сау, арi адемi, корiктi, келбеттi сулу болу ушiн, арбiр адамга мiндеттi турде кажет.

Егер де сiз унемi ашыгу адiсiн колдансаныз, денсаулыгыныз бiртiндеп тузеледi. Ашыгу – арлендiргiш. Сiздiн сырткы келбетiнiздi, бет алпетiнiздi шырайландырады, жаксартады. Бул кiмге де болмасын кажет.

6. АШЫГУ– ОТТЕГІ, КУЫКТАГЫ, БУЙРЕКТЕГІ ТАСТАРДЫН ЕРУІНЕ ЫКПАЛ ЖАСАЙДЫ, БІРТІНДЕП ЕРІТІП ЖІБЕРЕДІ

"Аркiмнiн ниетiне лайык Алла оган ракым, шапагат етпеген болса, ол ен зиян тартушы пенде". Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Тас калай байланады? Кальций – фосфор кышкылымен косылганда – фосфат пайда болады.  Шавел кышкылымен – оксалат, амин кышкылы (мочевой) – урат, запыран кышкылымен (желчной) – холат куралады.

Ашыгу кезенiнде аздап бал мен лимон косылган ыстык суды узбей iшу – осы кальций мен кышкылдардын озара байланысын узедi. (Ескерту: бал ерiткiш, бiракта сусумыр ауруымен ауыратындар байкап аз-аздан гана косуы керек, ойтпесе кан курамындагы каныттын кобейiп кетуi мумкiн!). Осынын натижесiнде тас бiртiндеп ерiп, бiлiнбей жогалады. Сiздiн отiнiздегi тас 30 жыл бойы бiртiндеп пайда болды, сондыктан да осы жумыр тасты ерiту ушiн де уакыт керек. Сабыр сактаныз, шыданыз, кей кездерде бiрнеше айлар кажет.

Бiреулерге отiндегi тасты ультродауысты зенбiрекшемен усатып, талкандап жiберген тиiмдi болып корiнедi. Бiракта тас буйректе орналаскан гой! Сiздiн буйрегiнiздiн курылымы оте назiк. Натижесiнде буйрегiнiздiн алкам-салкамы шыгып кетуi мумкiн.

Осындай операциядан кейiн 3 таулiк бойы кан сиетiн боласыз. Ал егер тас он жак буйректе болса, соккы бауырга тиедi. Ал бауыр деген улбiреп тур гой! Сiзге осы буйрекпен, бауырмен алi талай жыл омiр суруге тура келедi. Операцияга бармастан бурын ойланыныз, толганыныз... Оларды соккыга салманыз.

Тура осы жагдай – отiнiзде. Егер хирург оны сылып тастаса, запыран туракты турде ултабарга тусе бередi. Сусамырга шалдыккыныз келе ме? Онда операцияга барыныз. Унемi запыраннын куйылуынан запа шеккен ултабар, калыпты инсулин болуден бас тартады.

Себебi, Сiз отiнiздегi тастан тез кутылуга асыктыныз, ол аз болса – отiнiзден де айырылдыныз. Казiргi уакытта осы отiнiздегi тастан бейнетсiз кутылудын жолы – аптасына бiр таулiк, арбiр уш айдын аралыгында 7...10 таулiк узбей ашыгу. Ашыгу кезенiнде узбей iшкен ыстык су – тек кана тасынызды гана ерiтiп коймайды, баска мушелерiнiздi де калпына келтiре бередi. Тас жок болса онын алдын алады.

7. АШЫГУ – КАТЕРЛІ ІСІК ЖАСАУШАЛАРЫНЫН (рак клеткалары) ОРБУІНЕ, АРЫ КАРАЙ УЛГАЮЫНА КЕДЕРГІ ЖАСАЙДЫ

"Сонымен уакытынан бурын олу бакытсыздык деген катын сандырак курысын! Кай уакыттан бурын? Табигат берген бе? Бірак ол бізге омірді кай кунге дейін екенін айтпай, акша сиякты пайдалануга берді. Егер ол оз бергенін кажет деген кезде кайта талап етсе, сен неге шагымданасын? Онын ау бастагы шарты осы болатын". Цицерон

Ашыгудын натижесiнде асказан тамакты женiл кортады. Бул тамакты комагайланып артык жеп койган кезде тамаша комектеседi.

Ашыгу – катерлi iсiк жасаушаларынын (рак клеткалары) орбуiне, ары карай улгаюына кедергi жасайды. 1932 жылы Нобель силыгынын лауреаты Отто Варбург ауа аз жерде, катерлi iсiктiн каркынды дамитынын далелдеген. Ашыгу – агзаны негiздiк  ортага айналдырады, денешыныктырумен косамжарлаган кезде оттегi жаксы кабылданады.

 Тек кана алсiз негiздiк орта рН = 7,0 – 7,4 ортада жасаушалар сау болып, толыкканды жумыс жасайды. Егер каннын рН тек кана 0,15 % оссе, оттегiн каныктыру 65 % бiрден оседi. Сау болу ушiн агза унемi негiздiк ортанын тепе-тендiгiн сактауы керек. Буны ашыгу мен тыныс алу жаттыгуынсыз сактау мумкiн емес.

Апта сайынгы 24...36 сагат ашыгудын, тыныс алу мен жугiрудiн негiзгi биологиялык мiндетi – агзадагы алсiз негiздiк ортанын тепе-тендiгiн сактау. Бул катерлi iсiктiн алдын алу шарасында оте манызды.  Осылар негiздiк ортаны кура отырып, оттегiмен тiндердi (ткань) каныктырады, бундай тiндерде катерлi iсiк дами алмайды.

Егер де катерлi iсiк – рак жайлы айтатын болсак, осы наукастардын алемде коп шогырланган жерi бiздiн елiмiз – Казакстанда, себебi тазалык сактамай, олi тамактармен тамактанып не болса соны жеп-iшiп, одан калса жатар алдында неше турлi ауыр тамакты аузымызга тыкпалай беремiз. Ол аз болса, атом бомбаларынын сынак аландарынын да салдары алi кунге жалгасуда. Осылардын жане надандыктын салдарынан катерлi iсiк – рак пен коксаулык (туберкулез) аурулары бiздiн елде кен тараган улттык ауруга  айналып кеткенi де жасырын жагдай емес.

Осыны бiздiн елiмiздегi атом полигонынан зардан шеккен Карагандыдагы Егiндiбулак ауданынын, Шыгыс Казакстандагы: Семей каласында, Жана-Семей, Абай,  Аксуат, Аякоз аудандарынын, Батыс Казакстанда жане уран ондiретiн Кызылорда, Шымкент, Павлодар облыстарында т.б. аймактарда туратын кандастарымыздын бiлуi шарт. Шамасы келсе, букiл казак баласы былапыт тамактануды – ашыгу iлiмiмен алмастырса нур устiне нур болар едi!

Ашыгу – катерлi iсiк – рак ауруларын емдемейдi. Ол кызыл кан туйiршiктерiнiн денгейiнiн калпына келуiне комектеседi. Егер осы калпына келсе, онда денсаулык та тузеледi де, агзанын озi-ак: катерлi iсiк – рак жасаушаларынын козiн курта алады.

8. АШЫГУ – РАДИОАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ КАТТЫ ТІНДЕРІНІЗДЕН, СУЙЕКТЕРІНІЗДЕН КЕРЕМЕТ ШЫГАРАДЫ

"Біздін оміріміздегі соншама манызды нарсе казіргі жагдайымыз емес, кай багытта журіп бара жатканымыз".  О. Холмз

Ашыгу – адамнын корганысын (иммунитет) реттейтiн табиги ем. Осынын комегiмен артурлi ауруларга карсы туру кабiлетiмiздi арттыра аламыз. Егер бiз ауыра калсак, баска себептермен катар, корганыс кабiлетiмiздiн де томендегенi.

Бiз казiр адамнын корганыс кабiлетiн арттыратын коптеген нарселердi бiлемiз.  Корганыс кабiлетiмiздi кушейтетiн, керек болса тукым куалаушылык касиеттерiмiздi де озгертетiн,  толып жаткан артурлi химиялык дарi-дармектер де бар. Бiз осыларды узак уакыт бойы колдана аламыз ба?

Мысалы, казiргi куштi химиялык дарi-дармектердi колданып, жагдайымыздын жаксарганын байкаймыз. Егер де белгiлi бiр себептермен осыларды iше алмай калсак, баягы «таз калпымызга» кайта тусемiз.

Жиi ауыратын адамдардын корганыс кабiлеттерi нашар, егерде оларды ашыктырсак – корганыс кабiлеттерi курт артады. Адамнын буйрегi ауырса немесе бездерi шошынса ашыгу созсiз женiлдiк акеледi. Буны ешкандай да химиялык дарi-дармектермен алмастыру мумкiн емес.

Ашыгу – табиги антибиотик. Антибиотиктердiн не екенiн сiз бiлесiз бе? Оларды кандай болмасын кабыну агымында (суык тиiу) колданады. Егер бiз химиялык антибиотиктердi жиi колданатын болсак, буган тауелдi болганда неше турлi жанама жаман асерлерiн ала бастаймыз.

Кейбiр адамдарда аллергия пайда болады. Пенциллиндi коп iшкен сыркаттардын осыдан олгендерi де белгiлi жайт. Стрептомициндi iшкен коптеген сабилер санырау болгандары да акикат. Бiздiн айтатынымыз – химиялык колдан жасаган антибиотиктердi коп колданбауга тырысыныз.

9. АШЫГУ ТАБИГИ АНТИБИОТИК

"Омір – шексіз жетілу. Озін жетілгенмін деп есептеу – озін-озі олтіру". Хеббель

Ашыгудын жанама асерi жок. Кабыну агымдарын ары карай дамытпайтын касиетке ие. Осы касиеттерiн коптеген ауру акелетiн бактерияларга, асiресе окпе ауырганда жумсайды. Осыны кiмнiн де болмасын колдануына болады.

Кабыну агымы сыркатына шалдыккан коптеген аурулар, басы ауыргандар, кызуы котерiлген адамдар ашыкса – бiрнеше таулiктен кейiн кулан таза сауыгып кетедi. Ашыгуды узбей устасаныз ешуакытта ауырмайсыз. Ашыгу адiсi коптеген химиялык дарi-дармектердi алмастырып, агзадагы кабыну агымын калпына келтiредi.

Ашыгу – суйектердiн каксауына (ревматизм), суык тигенде, кабыну ауруларына, сондай-ак шаршаганда, ауа жетiспегенде комектесетiнi, кан тамырларын кенейтiп, тiптi канды да тазалайтыны тажiрибе жузiнде далелденген,     куатынызды калпына келтiредi, осыны устаганнан  кейiн, озiнiз де куш-куатыныздын артканын байкайсыз.

10.АШЫГУ –  ОКПЕ МЕН БУЙРЕК АУРУЛАРЫНА ДА ЕМ

"Адам омірінін ыргагы – жын-ойнакпен алмасып отыратын кертартпалык". О. Хаксли

Ашыгу – окпе ауырганда жотелдi басады, дурыс тыныс алуга жардемдеседi. Ол микробтарды жане улы заттарды шыгаратындыктан, буйрек ауруларынын да жумысын калыптастырады.
Ашыгу – буйректiн жумыстарын тамаша реттейдi.

Ашыгу – табиги антибиотик, корганыс кабiлетiн керемет арттырушы, сансыз зиянды бактериялардын (пневмококк, стрептококк, алтын тустес сатафилококк); кабынуына карсы арекет жасайды жане бiртiндеп кан тамырларын да кенiтедi. Тыныс алу жолдары, коксау, окпе кабынуы, демiкпе (астма), кан-тамырлары, бауыр, сары ауру (гепатит), бауыр циррозы, кан, катерлi iсiк (рак) ауруларына шипа.

11. АШЫГУ – КЫЗУДЫ КЕРЕМЕТ ТУСІРЕДІ. АСІРЕСЕ САБИЛЕР МЕН ЖАС БАЛАЛАРГА: СЕБЕБІ, ОЛАРГА АСПИРИН ІШУГЕ БОЛМАЙДЫ

"Адам тамакты желінгені емес, корытылганымен омір суреді. Бул жагдайдын аділетті турде акылга да, денеге де катысы бар". Б. Франклин

Аштыкты устау – тiнiмiздегi суйыктын (лимф) айналысын жаксарту ушiн кажет. Ашыккан кездегi iшкен ыстык суынызга аздап бал мен лимон коссаныз дарiгерлер буны табиги тамызгыш (капельница) деп айтады. (Ескерту: егер сусумыр (кант диабетi) ауыруымен ауырсаныз бал коспаныз, канытыныз кобейiп кетедi. Ыстык суга тек лимон гана косып iшiнiз). Бул танiмiздегi суйыктардын агынын кушейтедi.

Осынын есебiнен ар жасаушамызды шаятын суйык (лимфа) оны тамаша тазалайды, жуады, агзамыздагы барлык тiндердi (ткань) коректендiредi. Ашыгу – жасаушалардагы артык кокыр-сокырды тазалагандыктан оттегi жаксы барып, дурыс коректенедi.

Ашыгудын тагы бiр касиетi – кеудесiне какырык толып калган демiкпе наукас (астма) дурыс тыныс ала алмай киналады, осыны  тазалайды, какырык тусiредi, кеудесi тазаланады.

Сондай-ак, аштыкты устау – коксауларга (туберкулез) оте пайдалы.
Бiз буны ашыгу деп атаганымызбен, негiзiнде бул агзаны тутастай емдейтiн Жаратушы жараткан бiрден-бiр табиги залалсыз ем.

12. АШЫГУ – СЕМІЗДІКТІН АЛДЫН АЛЫП, ТАБЕТІНІЗДІ БАСЕНДЕТЕДІ

"Адам омірі ушін барінен де кажетті білім – озін-озі тану". Фонтенель

Барлык аурулардын емi агзаны тазалаудан басталады. Ашыгудын касиетi – кандай тамактын болмасын курамындагы пайдалы заттарды агзанын сiнiруiне комектесiп, денсаулыгымызды шындайды. Егер сiздiн денсаулыгынызда кiнарат болса, ен алдымен агзаны тазалау кажет. Кей кездерде денсаулыкты калпына келтiру ушiн – iшектi, тутiктердi тазалаудын озi гана жеткiлiктi болады.

Салыстырмалы турде – iшегiмiзге де кокыс шыгаратын кубыр (труба) сиякты неше турлi кактар жабысып, шогiп калады. Осы шiрiк калдыктар жылдар бойы iшегiмiзге бiртiндеп жабысып, шоге бередi.

Iшегiмiздiн iшкi бетiнде назiк тутiкшелер бар. Iшегiмiздiн узындыгы 7 метр болса, осы тутiкшелердiн сору аумагы 200 шаршы метр болады екенiн коз алдынызга елестете аласыз ба? Бiз бiрдеме жеген кезiмiзде, артык кокыстар осы назiк тутiкшелерiмiздiн арасына шырыш турiнде бiртiндеп шогiп кордалана бередi де, iшегiмiз кокыр-сокырга толып кетедi.

Бiтелiп турган iшектiн кажеттi нарселердi сора алмасы бесенеден белгiлi. Натижесiнде iшiп-жегенiмiздiн жартысы немесе тугелдейi – тiкелей ажетханага барып туседi. Бурын кымыз, саумал, курт, iрiмшiк, сутке буктырылган тары немесе кол диiрменiмен тартылган, кебегi жондi арылмаган таба, карма нанды, баска да табиги тiрi тагамды жегенiмiзде iшегiмiз кунделiктi тазаланып отырган – адамдардын денсаулыктары мыкты болган. Окiнiшке орай казiргi жейтiнiмiз тугелдей унтакталган, басым болiгi олi тамактар, ешкандай турпайы клетчатка жок болгандыктан iшегiмiз тазаланбайды.


Рецензии
Мына адіс карапайым арі акшаны кажет етпейтін ем гой!

Гаухарбек Баянбайулы Кунхожаев   28.05.2013 05:19     Заявить о нарушении