Сен неге кедейсiн? сен неге карыздарсын?

"Бір сагат білім іздеу, уйрену туні бойы намаз окып шыкканнан артык. Бір кун білім уйрену уш ай ораза тутканнан да артык". Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Бул ТАКЫРЫПТАР ар адамга кедейшіліктін сипатын, турлерін жане одан кутылудын жолдарын, бакыт пен даулеттін арі оган жету багытынын кайда екенін нускайтын кубылнама (компас). Осынын баріне де кол жеткізіп: мол акша табуга болатынына козінізді жеткізіп, екі дуниенін де кызыгын кору Оз колынызда екенін журегінізге уялататын шамшырак пен жол картасы.   

Сен кедейсін, ар-иман кеткен ушып,
Шайтан напсі журекті  алган кушып.
Тыныш омір, салтанат саган огей,
Азап-мазак келеді тыным бермей.

Сен кедейсін, саулыгын тоналгандай,
Не талпыныс кормеймін оналардай.
Алдын кірдін молага, сол гана ма?
Артын жур гой сиынып сол молага.

Сен кедейсін, корсетші байлык кане?
Зейнет акы, жоргек пул, айлык кана,
Баска табыс табуга арынын жок,
Олмес кун гой айтеуір, карынын ток.

Сен кедейсін, білімін болмай ерек,
Кагаз басты тірлігін кімге керек?
Кос диплом жатсада сандыгын да,
Озін журсін жалданып анда-мунда.

Сен кедейсін, адалдык, намыстан да,
Сондыктан да утылдын алысканда.
Екі колга бір жумыс таппай кургыр,
Азат басын кул кылган кілен тобыр.

Сен кедейсін, кедейсін  оз елінде,
Шындык осы, орт жансын озегінде.
Оянып ен уйкыннан, енді козгал,
Кутіп калды коп жумыс тез колга ал! Кастер Саркытканулы

Аллага шукір! Алдынгы урпакка караганда біздін жолымыз болды. Тап осылай женіл баюга, еркіндікке шомылуга бугінгідей жайлы жагдай: бурын-сонды ешуакытта болмаган. Алемде акша, суйіспеншілік, бакыт аз ба? Алем кандай шексіз болса, Жаратушынын да байлыгы сондай шексіз.  Ен бастысы – ала біл.

Авторлардан ескерту: адамзат даналары ертеде жазып, айтып кеткен ілімдерді, ойларды: ултымыздын озіндік ойлау жуйесінін ерекшелігін ескере отырып, бурын казак баласына купия болып келген байлыктын негізгі  кагидаларын, акша табудын купиясын окырмандарга  жария етіп отырмыз.

"Таза, адал дуние енбекпен табылады. Сауда жане сапарга шыгу кадірлі іс, курметке лайыкты, ел аралык, достыктын негізі". Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Улы жаратушы жалгыз иеміздін «Мен азапты акылын жумсамайтындарга беремін»-деген созі бар, мундагы айтылып отырган «азап» екі дуниеге де катысты деп тусінуіміз керек. Бул дуниедегі «азап» ол кедейлік, ол дуниедегі «азап» ол – тозак болмак. Кедейлік, ол – малга кедейлік кана емес, ол руханй кедейлік, имансыздык, аурушандык, надандык, намыссыздык жане жокшылык т.б. келенсіздіктер. 

Мол акша табу мен жаксы турмыс: бул бізге бурынгы ойлау жуйемізді тубегейлі озгертуімізді талап ететін шынайы арі накты шындык.
Омірде жуйе курмас бурын омірініздін жоспарын жасауды уйренініз. Кім озінін болашагын болжамайды, онда баска біреулер онын омірін жоспарлайтын болады. Табысты жоспарламай, жетістікке жету мумкін емес. Жокшылыктын тукымын ексен, онда молшылыктын жемісін кутпей-ак кой.

"Алыс-жакын казактын барі кангып,
Аямай бірін-бірі жур гой андып".   Абай

Біздін казак баласынын копшілігінін басындагы кедейлік: бірінші – нашар денсаулык,  екінші  – иманынын алсіздігі, ушінші – томен турмыс денгейі. Себептін де салдары болатыны сиякты олардан да кутылудын жолдары бар.

"Тартіптілік – турмыстын жартысына, достасу – акылдын жартысына, уайымшылдык – каріліктін жартысына тен; онерлі, акылды айел байлыктын екіден біріне тен". Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Курметті окырман кауым! Осы  такырыптарды жазуга катыскан авторлардын барі де омірлерінін бастауын нолден бастап, каржынын тапшылыгынан неше турлі сынактардан біресе сурініп, біресе жыгылып, ар жасаган кадамдарынан сабак алып, кателіктерін ой-електерінен откізіп, оздерінін жеке тажірибелерінен кортынды шыгарган карапайым озініз сиякты адамдар. Осы кітаптагы білім, Озінізге деген сенімінізді арттырып, коптеген кателіктерден сактап, максатынызга тездеп жетуге арі бакытты болуынызга комектеседі.

"Биік мансап – биік жартас,
Ерінбей енбектеп жылан да шыгады,
Екпіндеп ушып кыран да шыгады".    Абай, отыз жетінші соз

Себебі, бул адамдар ултымыздын психологиясын оте жаксы біледі жане оздері осындай биік денгейге жеткендіктен, оздерінін омір тажірибелерімен, білімдерімен – сіздермен болісіп отыр, кабыл алыныздар!
Осы такырыптарды оку барысында, коніл-куйініздін жагдайын кадагалап, келенсіз ойларды, жагымды ойлармен алмастырып кулініз. Конілініз котерінкі, омірініз берекелі болсын!


Рецензии