Роздiл 1. Вступ

Людина  повинна вірити,
що незрозуміле  можливо зрозуміти;
інакше вона не стала  би міркувати
про нього.
                В.Ґьоте.

ВСТУП 
У  ВІЧНІСТЬ МИСЛІВ СВІТУ

   Розвиток природничих наук в останні роки  відбувається  під  знаком збагнення   “цілісності”  знань  про  Світ. Постійно звучать  заклики про необхідність оволодіння усезнанням, все баченням і  т.п.
Ці заяви  носять  декларативний  характер - жоден прилад, спроектований, виходячи з ортодоксальних знань, не знайшов у собі якостей необхідної повноти, - наприклад -  уседії.   
А це значить, что досягти “системного” рівня проектування в інженерії поки що  неможливо.
    Поява  феномена  трансцидентної  техніки, - наприклад; - ЦЕРПАНа А.О.Берідзе – Стаховського, так і цілий ряд  інших обставин,  привів до закономірних сумнівів про правильність розуміння ідеалу покладеного в основу людської діяльності, у тому числі і наукової, протягом історичного існування людства.
    Широко відомо, що ідеал, як  визначальний  фундамент  сучасного класичного природознавства зветься ЄДИНЕ.
    Під ім'ям Бога, абсолюту, універсуму, системи,числа, де ми зустріча - ємося з ним в усіх, без винятку, областях людської діяльності.
    Найбільш сильним  аргументом, що свідчить  про  крах  традиційного ідеалу, про  вичерпання  його сутності,  служить  та  обставина, що сам факт заміни старого ідеалу новим є неможливим і  руйнівним  для  класичного  принципу  мислення. 
    Відсутність  належної  гнучкості  і широти в питанні про можливість  зміни  одного образу  світу  на  іншій, змушує серйозно  задуматися  про  згубні  функції  і підсумки  діяльності людей, діючих  на підставі згаданих мотивів.
    У  рамках  чистої  науки,  схованої від зовнішнього спостерігача,  йде постійна  робота  заміни   ортодоксальної  наукової  культури  на  іншу культуру, - “іно - культуру”. 
   Сьогодні образ  усе цілого світу, що живе по єдиних законах, повинний бути змінений більш повним судженням:

“ Фундаментальність Світу випливає з його Цілісності і Вічності .”
Категорія ВІЧНОСТІ добре відома в області філософського знання, але ніколи вона не передувала знанням про Всесвіт, не займала в уявлені  про Світ ведуче місце:
 “ Що вічне, те  цілісне “,
 “ Що вічне, те й істинне “,
 “ Що розумне, те й вічне “,
 “ Що розумно і вічно, то Божественно,Духовно, Цінно, Морально, Людяно”.

    Категорію Вічності мислителі минулого не розробляли за різних причин і це не було перешкодою для сучасних досліджень.
Матеріал “Вступ у Вічність” має за мету дати коротке, але визначене уявлення  про ідеал  нового світу, нового знання.
   Вічність, як  фундаментальна,  відправна категорія  запліднює всі міфи, казки і світові  релігії, наприклад;
   герметизм, -  існував в основі давньоєгипетської філософії, виходив з того, що розум є першоосновою Світу, Всесвіт є щось розумове вічне.
Визнаючи, що реальність містить у собі усе, що є, було і буде, вони затверджували, що світ вічний, нескінченний і незмінний.  Всесвіт, у їх -ньому розумінні, не утрачав своєї непорушності від того, що  викликав собою уявні форми розуму;
   авестизм -   суть єдності начал добра і зла, зв'язує з уявами про  кін - цівку Світу і Людини на останньому суді і відродженні з мертвих  та про народження прийдешнього рятівника Світу;
   іудаїзм - віру в Єдиного Бога Яхве - свої плани побудови Царства Бо - жия на землі виводить з можливості існування саббат-спокою, вічності;
   будизм -    у своїй доктрині сансара, сповідаючи ідею перевтілення особистості, передбачав, що ланцюг нових народжень може продовжу - ватися лише до настання стану  безчасової   досконалості  при  якому коло з перевтілень зупиниться;
   даоси -      вважають, що життя – це марево, а щире буття полягає в  вічному, само  по собі  існуючому  дао ;
   санх”я -     це традиція, коли  Всесвіт  складається з двох  започатку - вань: пракриті  і пуруша,  де пуруша - це вічне, де не змінюється свідо –мість, що споглядає на хід життя живої істоти, у якому вона находить –
ся,так в їх традиції проходить процес еволюції Всесвіту  - узятий в Ці -лому;
   йоги -     вірять, що основною метою усіх учинків людини повинне бу - ти  повне звільнення від матеріального існування, смерті і народження;
   суфії - вважають, що завдання учня - “випадати” з потоку становлен - ня і досягати стану осяяння, щоб ці “мерехтливі” миті повноти буття в межі злилися  у  стійкий  потік  вічності ;
   православ'я - виходить з того, що коли Царство Божиє наповнить увесь Всесвіт і все зле буде знищене, тоді  світ знову зробиться тим раєм  для  якого  він  був  на початку створений.

Ось  таке  вчення  про  кінцеву  долю   Людини  і  Всесвіту.
   
   Вічність, -   складає  сакральну суть  міфів.  Сакральне існування її, відповідно до міфологічної логіки, перед прямує профанному і розгор - тається  в особливому міфологічному просторі і часі - хронотопі.
    Для хронотопа властива єдність простору і часу.
    Хронотоп наповнений перше подіями, що викликають саме існування Всесвіту, - початок  архитектоніки  світобудови  та  появи  Людини.
   Дотепер  Вічність  була  межею  досконалості світу і людини,
   у Іно - Знанні, - це тільки  початок.
    Нове трактування основного філософського питання:
   ”Всесвіт є Вічне і Цілісне, - а не тільки  Єдине” - будується не на відношенні тіла і духу, матеріального і ідеального, а переносить його в сферу взаємин тимчасового і вічного,  минущого і постійного, обміну енергетичними, інформаційними  випроміненнями, як місцями Цілого.
    Будь-яка філософська система повинна ясно відповідати на питання:
 "Хто ми такі ? “
 “Відкіля ми прийшли ?”
 “Куди ми йдемо ?”
    Філософія Вічності Мислів Світу, по своєму, відповідає на ці питання.
   Приймаючи мислі, думки, уяву за основу світобудови, а Вічність  у якості  її головного атрибуту, вимальовується  наступна  картина світу:
   мислі - світ, думи – світ, уяви світ, -  Вічний.   
   Вічність розуміється, як  безмежність, безкінечність, довжина, кривизна, кручинність, обертальність, спіральність уяви, думки, мислі,  - дозволяє  оперувати формою і дією,  таким чином; - мисль, думка відображена у формі,  -   є мислі - форма, думок - форма, уяв – форма,
    ( надалі мисліформа ) -  ці визначення мотивують  наукову,
філософську  розробку  категорій  Вічності.
   Різні  образи  мислі -форми  дозволяють  створювати світи людської особистості, в яких  кожна  людина  є  окремий, цілісний  Світ, - і це  робить її неповторною. 
   Людина, яка  відчуваює  в собі  творчий  початок, бере  участь у  розбудові світу своєї особистості  приймає участь у перетворенні Космосу, Всесвіту  через  перетворення  самого   себе.
   Інтерес  пересічної  людини зв”язаний  із практичною заміною короткого,  важкого життя  -  блаженною вічністю.   
  В усіх релігіях можливість досягнення вічності, минаючи порожнечу по- тойбічного життя, за всіх часів надихала людську свідомість до пізнання таємниці Вічності.
   Сучасна  мета  людства  стоїть на шляху  інших  вимірів.
Таким чином;
декларування   розбудови  категорій  Вічності, Цілісності  Всесвіту   у корені  змінюють  не  тільки  розуміння і призначення  сучасної  високої  технології, техніки,  але  перебудовують  основні  філософські  співвідношення  понять, які  переходять  у  сферу:
- розуму, вічності, цілісності, безмежності, безкінечності,
багатомірності простору мислі - світу.
розум і вічність
мислісвіту
   
   Твердження про те, що думка, мисль вічна, тобто протяжна,  являється  могутнім  ствердженням.
   Воно започатковує можливість введення в теорію  знань  поняття, категорії  мисліформи, мислісвіту.
    Виходячи з творчої, продуктивної природи думки випливає,що визна- чення мисліформа  надає розуміння творіння мислісвіту.   
    Мислісвіт,  на відміну  від  природи, має до людини інше відношення.
    З людиною  їх може звязувати  лише  співтворчість.
Людина не може відноситься до мислі - світу, як  до  проекту  чи  суб”єкту досліджень. 
   За твердженням  Блеза Паскаля,
- тільки  постійне мислення  складає етичну норму  людини,
- Інженерна сторона цього питання зв'язана з можливістю оперувати формоутворенням  розумної інформації,
- прямо  використовувати  доцільність   думки  людини. 
 
 Категорія  вічності  відчиняє  науці  двері  у  мислісвіт,  розгортає небачені та недосяжні  до цих пір перспективи розвитку цивілізації.      
   Прорив в  мислісвіт  дає людині не тільки повне  розкриття  цілющих  властивостей  континуальної думки, але відкриває шлях для проникнення у в неціле (у місця вічності) новими засобами, але головне  мислі - світ відкриває двері у Всесвіт Вічності.

 
Зірки і вічність мислісвіту.

 Зірка - найдавніший символ вічності, прийнятий  культурою, гераль - дикою всіх народів. Чумацький Шлях,  з давніх  давен, приваблює людський погляд.“ Основні ідеї і любов до вічного прагненню туди, - до Сонця,до визволення від цілей тяжіння, -  у  мене закладені з дитинства “
- писав К.Е.Ціолковський.
Наприкінці ХІХ - початку ХХ століття в Росії працями мислителів
 (М.Ф.Федорова, К.Е.Ціолковського, Кондратюка, Вернадського  та ін.) започатковано навчання російського, славянського  космізму. 
   Навчання виявилося плідним.
   Російський космізм став джерелом практичної космонавтики, космічної  медицини, техніки, технологій і багато чого іншого, це стало визначним, позитивним впливом на свідомість,  на розвиток  діяльності  людей  землі.  Космізм   заявив про себе, як  про  оригінальну філософську традицію, що виходила з уявлень  про космічну, променисту природу  Всесвіту  і визначну  роль людини  в  ньому.    Розширення рамок  знань про людину,   від земних до вселенських,  дозволило з'ясувати  й  уточнити  призначення  і зміст  історичного існування  людства.
   Виходячи з того,
  що Космос, за визначенням  означає - гр.kosmos, - Порядок місць, Вічність, Всесвіт, -  то людина також  веде  своє призначення  з  цього  джерела.
  Таким чином; -  людина має зоряну, променисту природу і це  вказує на її  творче  призначення.
   Основне призначення “зоряної”, “променистої, осяяної людини”, це творити гармонійні,  неповторні  світи своєї  особистості.
   Створюючи  новий світ за допомогою мисліформ , кожна людина запалює  в вічності  нову зірку, опліднює  Всесвіт і Вічність. 
   Така Зірка - це особистий, створений  світ людини  в якій творчий початок  несе  потенціал високої космічної  моральності, гуманізму  він 
повинен  виходити з факту  власної участі  в  долі  Всесвіту – в цьому мабуть велике її причастіє  та призначення пізнання Вічності.
  Така Людина – Свідома,  - Промениста Людина,
Людина Зірка – безсмертна, вічна як Бог, віна не знає хвороб, її не хвилює коротке життя, їй не властивий  жах  смерті.Сформульовані ідеї  розбудови нових  знань позбавлені  міфологічних  прикрас.

    Наші пропозиції, міркування  визначені на основі  досягнень  отриманих  в  областях  знань,  які  спиралися на творчі результати,  що накопичені  віками  у  сферах  міфологічного,  релігійного,  культурного  та  наукового  досвіду людства.




       
“ Ми  в  змозі
до кінця  зрозуміти  лише  світ,
який   побудували  самі.” 
                Ф. Ніцше.
               
                КЛАСИФІКАЦІЯ 
                МИСЛІФОРМ
                ( мисліформи, думоформи, уявоформи )

     Завдання  проведення  класифікації  принципів мислення людини доцільно  виконати  використав   фундаментальну  теоретичну  схему: -  “думка - вічність - дія “ .
    Категорії, які вводяться, повинні, з позицій  класичного природо знавства  дозволити  компактно  описати, визначити  основні розділи  такої  класифікації: - психологію, біологію, фізику.
    Категорія дія   -  є прерогативою фізичних  теорій,
    категорія вічності  зв'язана з біологією,  з  тимчасовістю світу,
    - адекватна поняттю життя,
    психологія  своїм  предметом   має   думку  і  принципи мислення .
У розглянутої класифікації  пропонується вважати, що принцип мислення інженера  визначає  принцип  дії  проектованої  їм машини.
    У такий спосіб машина  визначається, як зліпок  зі свідомості  людини.
Розумний інженер створює розумні машини, тим самим  розкриває світ своєї особистості,  дурнийне створює нічого, тільки  себе  втрачає.
    Спочатку необхідно  вдосконалити  принципи мислення, а  потім принципи дії  техніки. 
   Такі асоціації  дозволяють,   для  вирішення  проблеми  класифікації  принципів мислення,   замість  невизначених  і  невимірних психологічних категорій, -  використати  лапідарний  аналіз принципів  дії  машин  в  інженерії.
    Результати  проведеної  класифікації  представлені в таблиці . 
  Підсумком проведеної класифікації можна вважати наступні  висновки: 
- мисліформа, -  є основний закон світу  особистості  і його образу 
  діяльності;
  вічні світи можуть мати  кінцеві, нескінченні й інші  мислимі форми;

- вічні світи не декларують  цілісність, а володіють нею вичерпно,
- у доповненні до  інших притаманних своїх якостей: розумності, людяності, краси, естетичності, духовності, моральності, гуманності;
принципи дії технічних пристроїв,  які  утилізують принципи мислення забезпечують їм якості  штучного   інтелекту ;               
-  конструювання машин на таких засадах дозволяє  створювати  нові по - коління засобів  гуманітарної інженерії, - некаузальної  техніки, променевої  енергоінформаційної  теорії, конструктивно -  позитивного, трансформного  творчого  методу  у  дизайні,мистецтві, дозволяє  впроваджувати  прилади  керування біообмінними процесами в організмі тва- рини, живих істот, рослини, людини, також  дозволяють  керувати  обмінними  процесами  у  оточуючому  середовищі  людини, у техніці,  у високих  технологіях  поширеного  використання. 
                (див.таб.)
               
 

таб № 1
      
   
СПІВВІДНОШЕННЯ  ТРАДИЦІЙНИХ 
НЕ  ТРАДИЦІЙНИХ  ПОНЯТЬ

   ФІЛОСОФІЯ    ЄДИНОГО
   ФІЛОСОФІЯ   ВІЧНОГО       

1.   ЄДИНЕ.         - ВІЧНЕ.
               
2.   СВІТ є        -   СВІТ є ВІЧНЕ  і ЦІЛЕ,
як Тримірний Космос у часі.
як Багатомірний Всесвіт у Вічності.
 
3.   Крапка,Центр.  -    Спіраль-Берст, Спин, Тор.

4.   Боротьба протилежностей.    -    Рух, Дія.

5.   Аналіз.    -    Упорядкування,  формоутворення.

6.   Аксіоматичність  -    Поняття
Вічності вміщує у собі по-няття  Часу  і  Простору,
   - уникає їх - нього декларування  у Новій  теорії.
     ( невизначеність ) понять Часу  і  Простору.
               

7.   БезФормність, БезОбразність,  -  Мисліформа, Образ, Порядок.
      Хаос.

8.   Переміщення.  -   Утілення.

9.   Матерія, Речовина.  -   Думка, Дія, Енергія, Інформація.

10. “ Цей Світ “, - Життя.  -   Творчість, Творення, Любов.

11. “ Той Світ “, - Смерть, Земля.  -   Мислесвіт, Вічність, Всесвіт.

12. Мірність, частина в Цілому.    -   Безперервність, місце в Цілому.

13. Робота як витрата сил.   -   Творення, утвір вічних світів. 
     ( засіб життя)               
                ( образ життя)


14. Суспільство, соціум.  -   Вічна Людина, - творча
                особистість.


15. Людина - дитина мавпи. -  Людина
                -  дитина Всесвіту.

16. Держава, уряд, зовнішній закон,  -   Боголюдина - Образ і Подоба Бога,
     права людини.
                верховенство  моралі людини.

17. Тривимірність простору, заземленість.   -   Багатомірність простору
                космічність.

18. Земля.  -  Мислісвіт, Космос,   Всесвіт .

 




таб. № 2.
               

 УЯВИ  ВІЧНОСТІ


Тимчасове
                регуляція плину
                довічне  керування  часу,
                подій подіями мислісвіту

1.   Ера Христа,
     “кінець світу”
               
Апокаліпсис.
Ера Водолія
     (ера  Риби)                “кінець часу”                охоплення Вічності.
ера Сина Божого.         

2.   Коротке, тваринне     Розвиток творчих      Керування   формами,                здібностей.               
      життя, хвороби,                вічністю творця.
       страх смерті.

3. Державна                Перехід до глобаль –                Людина, творець – .                них   Організацій Вічності.
       організація.               

4.  Безглузда, нелюдська -                Регуляція глобальних                Технологія  Мисліформ,                земних, космічних систем.               
індустрія, екологічні  катастрофи.                -               

5.  Класична механіка.               
     Причинна механіка.                Безпричинна техніка.

6.  Віруюча людина.                Виховування  Бого -                Охоплення  ІСТИНИ.                подібної особистості.

7.   Праця.                Інженерна магія               
                Мислітворчість .

8.   Це.        -                Осяяння.               
     Йога,
моно – структурування.

9.   Традиційна наука.                Нове знання.               
                Цілісне знання.
 
10.  Коротке  життя.                Керування      життєдіяльністю.
                Охоплення форм Вічності. 

11.  Соціалізм, утопія.                Виховування Ліг                Ера  Гуманізму.                творчого суспільства.

12.  Земна людина.                Сонячна, космічна 
                Боголюдина, зоряна  Людина.
                Людина  Всесвіту.
 





КЛАСИФІКАЦІЯ   
 МИСЛІФОРМ
/дивись табл./

 
Всесвіт є упорядкованою безліччю
дійсних подій.

            Е. Жильсон

ЦІЛЕ  У  МИСЛІСВІТІ   ВСЕСВІТУ
               
    ЦІЛЕ - це Множинність  в  Однині.
    Множинність це, - 1n  =  1;  чи ( 1  = 1n  ) - 
    - одиниця в ступені N , - дорівнює одиниці.

         Це  твердження   пропонує   по-новому   усвідомити   і  дослідити філософську  категорію ЦІЛОГО, пропонується  вивести  з  неї  категорію - ЧАСТИНА,    і замінити   на  нову  категорію - МІСЦЕ,    
як  місце Порядку, ( по ряду в цілому )  у  ПРОСТОРІ  і  ВІЧНОСТІ.
         У філософії  ЦІЛОГО   протягом століть розглядалася  його  складова категорія - ЧАСТИНА.
         Пропонується  відмовитися  від  такого підходу, - тому що  на даному етапі розвитку науки категорія ЧАСТИНА  вичерпала ресурс у пізнанні.
         У зв'язку з цим висновком,   варто прийти до наступного твердження;
- усі те, що ми розглядали в ЦІЛОМУ  як  ЧАСТИНА,
-    необхідно  розглядати як  МІСЦЕ   у  ЦІЛОМУ, - тобто структури у порядку   системи.
    Варто  обрати  за основу  твердження ;
    ЦІЛЕ – є  упорядкована  система, що  структурується  і   складається з послідовних (порядкових) множинних  місць  (структур) , які  складають  систему,  тобто  -  саме  ЦІЛЕ. 
   Дослідники екстраполюючи це визначення на те чи інше  /фізичне, хімічне, технічне, біологічне, психологічне й інш./ явище Природи, Всесвіту, або на ті чи інші об'єкти,  мають змогу спростити задачу по- будови Нових Теорій і тим самим  можуть наблизити  сучасну  циві - лізацію до розбудови знань  на  якісно  новому  ступіні  розвитку.
  У запропонованому визначенні  ЦІЛОГО  і  МІСЦЯ  в  їхній формулі розглядається  можливість  розкриття   Знань   Багатомірного   Простору   і ВІЧНОСТІ, де можуть проявитися методи проникнення в іно - світи, -  Минулого,  Сучасного, Майбутнього,  де відбудеться освоєння  Тривимірного  Простору  Космосу  з  застосуванням  знань про випромінювання, обмінні процеси, - швидкість  яких   перевищує  швидкості  світла  в  мільйони разів.
   Спрямовуючи свій погляд у простір   Всесвіту, 
ірреальне  світіння Зоряного Неба ми сприймаємо  за реальність,   світло зірок  що йде  до спостерігача мільйони, мільярди світових років  і зорі  тепер, зараз знаходяться  в  іншому місці, -  спостерігаючи Зоряне Небо, ми  спостерігаємо, досліджуємо, вивчаємо  явища Минулого.
    Під  кутом зору запропонованої  формули Цілого, в людський  свідомості  з'являється  можливість  вивчати Майбутнє , як місце 
/ вектор / у Вічності, тому що Простір і Вічність є  Множинністю  і складають  Ціле,  яке  створене   з  Минулого,  Сучасного,  Майбутнього,   як  з  місць  подій, процесів, явищ  у  Цілому.
   Сучасні явища в ЦІЛОМУ такі, 
- ми досліджуємо  події з  Минулого, потім  накладаємо  їх  на  події  Дійсні Сучасні  і  після  цього  оперуємо ними.
    В основному ми працюємо з каузальним ( causa - причина ) явищем - конструюємо, творимо, вивчаємо  причинну  техніку, технології, культуру,  цивілізацію, - тобто події  які звершені   в Минулому, але не  звертаємо  уваги  на те, що  в ЦІЛОМУ - це тільки  одне  з  місць  Простору  Вічності, і не задумуємося, що поряд  з  Минулим  знаходиться Місце Сучасності  і Місце  Майбутнього, тобто  у Просторі  Вічності  в  ЦІЛОМУ  різні  порядкові Місця,
-   що  до спостережень оператора.
   Отже поруч із причинним (каузальним )  спостереженням, творенням  можливий  інший підхід;   
назвемо його безпричинним, чи методом некаузальної, не причиної  дії  і на його підставі  розглянемо події,
    що відбуваються  у  ЦІЛОМУ.
    Таким чином з каузальною  дією, -  культурою, цивілізацією, можливий розвиток цивілізації, культури, техніки - некаузальної  дії,
   -    де  вивчення  події  в місцях цілого, можливо, новий етап розвитку Людства, тому що  воно свої  знання буде черпати  з  Майбутнього  своєї   Вічності.
   Такий  підхід  дає  підставу  спостерігачу, оператору проникати  в 
іно – світи,  будь-якого  рівня,  миттєво  і  це   не міф, а  реальність вектору  розвитку  Знань.
   Шлях досліджень знаходиться в сфері побудови гуманістичної,   
семантичної,  прикладної  інженерії  у високій технології  і техніці мислі - форм.
    У роботі цього класу приладів, техніки  головним є мисліформа  Творця  приладу, що укладається у рамки розуміння   законів безпричинної  ( некаузальної ) дії, де прилади  черпають енергію 
та  інформацію  з  ЦІЛОГО - ( Космосу, Всесвіту - порядку МІСЦЬ ) перетворює  їх  і  впливає на події в Місці   Цілого.
    В основу конструювання техніки  з  використанням  мисліформи 
закладена новітня фундаментальна структура світобудови, -
- замкнута бінарна спіраль БЕРСТ,
-  розроблена Київським винахідником, мислителем, ученим,  -
- Анатолієм Олександровичем  Берідзе - Стаховським.
    Визначивши ЦІЛЕ і МІСЦЕ, маючи   його   модель,
    - мисліструктуру - замкнуту  бінарну  спіраль БЕРСТ -   
і  математичне визначення ЦІЛОГО, як (1n = 1 ) - це дає  змогу  при - ступити   до конструювання нового класу прикладної  техніки, до прикладних  досліджень  у  сфері   енерго - інформаційних технологій  як   мислісистем      / мислісвіту / - Цілого,
мисліструктур / мисліформ / - Місця,
як цілісних  явищ  природи і штучного  інтелекту.

 

 

  … Наша твердиня складена з каната витого,
  який у подвійну спіраль туго звитий ...
                Гай Демонян
                / А.О.Берідзе – Стаховський /.

МИСЛЕСВІТ,  ВСЕСВІТ
СТРУКТУРОВАНИЙ    У   МИСЛЕФОРМУ
Замкнуту БІНАРНУ  СПІРАЛЬ  " БЕРСТ "

   Мислівформи  природи Всесвіту на  думку  авторів -
це цілі замкнуті динамічні системи, що мають тороідну 
/ тор - порожнє кільце /   форму організації силового поля,
 -  галактики, зірки, планети, атоми  і  їх частки, людина, тваринний і рослинний світ.
         Тороідний  принцип  побудови  мислеформи  є  універсальним. 
У зв'язку з цим створення  цілісної  концепції  просторово – вічної  упорядкованості   космосу  повинне  бути  зв'язане  з вивченням  бінарної, замкнутої, тороідної  спіралі  БЕРСТ,
що являє собою  "  спіралевий  тор  ".          
               
/ див. мал. /

         Самоконтроль, як здатність до встановлення і підтримки внутрішнього порядку субстанції, що рухається  є  основною  відмітною рисою всіх  тороідних  систем. Внутрішня  динаміка  " спірального тора  БЕРСТ " - являє собою коловий  рух польової субстанції по спіралі з геометрією "золотого перетину"   /див.мал./.
 
   Проекція спірального тора БЕРСТ  на  вісь його симетрії, - відображає  міру руху, як місця тривимірного простору  і  вічності   у   вічному багатомірному просторі.
         Принцип  замкнутих спинів, спіралей  зв'язаних між собою  за  типом  послідовних  рухів спіралей, що переходять з одного руху в інше  /лівого в праве і навпаки /, дозволяє побудувати єдину просторову, енергетичну, інформаційну структуру Всесвіту, - як  вічну, безперервну  систему польового взаємозв'язку  об'єктів,  явищ  і  процесів   природи .
   Поле  випромінювання  тороідної  моделі Всесвіту деякі  сучасні  вчені   визначають, як  випромінювання торсійного поля.   
   На  нашу  думку  таке визначення не коректне, 
тому що  воно своєю семантикою не фокусує  у  собі цілісність і повноту  випромінення  у багатобічних  дослідженнях  тороідних  моделей  енерго - інформаційних полів Вічності, Простору, Всесвіту.
         Досліджуючи роботу мисліформ, мислісистем, мисліструктур на тороідних  оптичних приладах,  ці  випромінювання  можливо визначити терміном - ПАНВОЛЮМНИМИ
- / фр.volume – об”єм, гр.pan - все / тобто все  об'ємними,
усе  охоплюючим  випромінюванням.
         
     У зв'язку з викладеним
можлива побудова  і  застосування  фазових діаграм спіральних циклів тороідного  Всесвіту мисліформи  БЕРСТ,   яке дозволить  розробити  і  провести  системний аналіз  еволюційних  процесів  Вічності  з метою  визначення  та  управління  подіями в будь - якій системі, структурі  Всесвіту.
      Сучасне людство готове перейти на якісно іншу ступінь еволюції, коли при впливі  природних  законів  розвитку проявляється  вплив
нового фактора  - енергії  та інформації,  волі і розуму, Вічності, Всесвіту, Бога -  людство готове до переходу  і  побудови Теорії   Поля  / умовно /  Цілісності.
Пропонується  розбудовувати Теорію 
на дослідженнях мисліформи  будівлі Всесвіту,
- на бінарній  спіралі  БЕРСТ,
 -  названої    на  честь  А.О. Берідзе – Стаховського.
     /див. мал.фото./   

               



Бінарна  спіраль – БЕРСТ , -
ФУНДАМЕНТАЛЬНА  МИСЛІФОРМА  МИСЛІСВІТУ.
/див. МАЛЮНОК, СХЕМИ /


Продолжение см. через сборник «Зерна вiчностi» http://proza.ru/avtor/alexord

    Анотацiя. Зерна вiчностi
    Роздiл 1. Вступ
    Роздiл 2. Семантичний простiр
    Роздiл 3. Число-Алфавiт
    Роздiл 4. Позитивний Конструктивiзм
    Роздiл 5. Пiсля МОВА
    Роздiл 6. Зерна
Рисунки 1-9


               


Рецензии