Роздiл 3. Число-Алфавiт

Вище призначення тематики,
знаходити порядок у хаосі,
який нас оточує.

Норберт Вінер.

ЧИСЛО  У  МИСЛІСВІТІ

   Число - це Космічне явище.               
Творець  дав людині  число, як дороговказну зірку на дорозі розуміння Істини.Число виявилося тонкою і складною, наповненою об'ємною  системою, якою не завжди вірно могла розпорядитися людина.
   У визначені періоди пізнання Світу людина не завжди усвідомлювала, що вона має і дуже часто  втрачала  придбане. Потім їй приходилось шукати і не знайшовши щирого, вона вільно заміняла  його на подібне.
   Очевидно так замість числа, - людина стала застосовувати і вико -ристовувати в пізнанні  цифру.
   Може бути з цього моменту подібні знання стали у свідомості людини, витісняти  щирі знання.
   Можливо таким образом відбувалася експансія подібних знань і так вони стали фундаментом для розвитку ортодоксальної науки.
   Одночасно з ортодоксальною наукою, паралельно , жили й існували, під моторошним пресом, носії інших знань, що пронесені до нас через століття, але ці знання сьогодні необхідно збирати по всій планеті.   
   Головне – інші  знання існують, справа за бажанням їх придбати.
   Число - це значний обсяг знань охоплюючий системи і структури,  що розкривають його розуміння у розбудові, пояснюють взаємодію, взаємозв'язок і взаємопроникнення чисел, у зв'язку з чим до  їхніх  досліджень на фундаменті спіралі БЕРСТ можливі застосування  фізичних термінів з області фізики - оптики;
                дифузія, дифракція, дисперсія, дисторсія  та  інше.
   В інших знаннях немає простих чи складних чисел, як і немає натуральних чи ненатуральних чисел
                / очевидно існує не коректна “семантика” чисел /.
У науці про число є одинадцять щирих чисел; - це 0 - /нуль/ і 10 /чисел/ від 1до10 :

Порядок чисел такий:
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 .
користування ними у  мислісвіті  дозволяє робити  4  основні дії;  - додавання, вирахування , розподіл , множення, але в міру необхідності можливі й інші математичні дії.
   Варто усвідомити розходження між ортодоксальними знаннями й іншими, ув'язнені в розумінні і відношенні до рахунку, розрахунку.
   Перші / ортадокси / розраховували в цифрах замість чисел,
другі разраховували в числах,  невизнаваючи  цифр.
   Відмінності полягають у тім, що чисел одинадцать, а цифр нескінченність, тому скільки б не було цифр їх приводили до порядкового визначення,  до загального знаменника.
   В інших знаннях, -  цифри гнітять інтелект і розбазарюють його ресурси.
   11 чисел - це Космос і Порядок мислісвіту
за допомогою яких людині вдалося творити, вивчати, діяти, пояснювати і просуватися в майбутнє до істини.
   В основному, людство за допомогою 4 дій і 11чисел прийшло у сучасне, - і його шлях з ними в Майбутнє, у  Вічність.
   Розуміння світоустрою та його Творця у  мислісвіті, на авторський погляд, прийде до людства через розуміння ролі Числа та нове будівництво сучасних знань про Число.
   На прикладі Числа-1 / один / варто провести
“бліц-експеримент”   і з'ясувати; - “ як  виглядає число в мислісвіті?”...
   Число у мислісвіті і мисліформі  автори пропонують розглядати,
як еталонне в образі спіралі БЕРСТ
тобто число – за своєю формою тотожнє спіралі, яка своїм образом відбиває зміст і форму ЦІЛОГО, ВІЧНОГО, Уселеної, Космосу, Порядку - з чого випливає;
- число виражає і відбиває в собі Всесвіт і вказує місце в ньому, - місце в Порядку  і  себе  в Космосі, і Порядку.
Отже,
- число складається з правої  / + анодної /
  і лівої / - катодної /  замкнутих спіралей, тобто
  будь-яке число – бінарне і поділяється на два.
Число  по осі, по силовій лінії  має  два злами
/місця переходу спіралей; лівої в праву і навпаки правої спіралі в ліву/.
/ див. мал. /
Число має ознаки структуризації і може бути;
катодно-анодним, анодно-катодним, 
анодним,  катодної  і  змішаного /аномального/ типу  і крім того мати графічні, образні, генеративні енергетично - інформаційні  якості.      
/ див.мал. /

Число здатне миттєво фокусувати, приймати і відбивати інформацію, енергію в Просторі.
Головне твердження:
- будь - яке Число -  /є - дi / тобто парне, бінарне і поділяється на два.
У мислісвіті всі числа - парні.
Еталонне Число 1 поділяється на 2 / два/ і дорівнює, = спіралі анод, спіралі катод із двома зламами.   
Число - має якості дзеркальності, симетрії тому що воно парне і структурує місце, у зв'язку з цім кожне порядкове число є Пан - числом, симетричним  / цілим / - Усечислом – фокусуючим,  що відбиває та вказує  на ВІЧНІСТЬ її події у місці.
Число може бути  моночислом - тобто складатися з двох замкнутих спіралей одного типу:
наприклад; - двох катодних чи двох анодних,
так само  число може бути змішаного виду, у цьому випадку за допомогою числа можливо розглядати аномалії, катастрофи,  патології   і так називану випадковість,  що при  дослідженнях стає зрозумілою закономірністю  і тільки в такім трактуванні числа з його розумінням можливо  усвідомити, що таке Вічність,  Мислісвіт.
Число 0,  як Пан – структура – інертна  обручка  /коло/  і є нейтральним /по змісту/, вона здатна прийняти і відбити в собі зміст Чисел, виконувати функцію зламу
/ полярного, векторного, польового переходу з місця у місце /. 
За допомогою Чисел, визначення їх місця, порядку можливо керувати Мислісвітом і Мисліформами  Зодчого, Творця, Митця.
У  Мислісвіті чисел існують аномальні числа,
їхні структури варто  віднести до анти чисел, / цифр / -  здатним фокусуровати у собі аномальні явища - катастрофи, хвороби і багато інших негативних процесів у мислі системах і її структурах тривимірного і багатомірного простору.( 3tС.пр.; n.t.С.пр. )
Знання поводження анти числа ведуть до розуміння анти, - как прояв дій двомірного простору та його законів дії,
приклад такого явища з двомірного простору, -  дії образу   антихриста у 3tС.пр..
Число - дослідження його, як видно, це питання високої культури, філософії і моральності.
Необхідно усвідомити поняття; - Не нашкодь !
як поняття високої моральності,
- де Мислісвіт і Мисліформи - це Всесвіт Добра!
Всесвіт позитивного Творця!  Всесвіт Вічності!
У сакральних знаннях, у іудаістиці  тисячі років існує наука про число - кабала, що говорить і думає про неї ортодоксальна наука?..
Адже  в ній закладені основи однієї з  правлячих ідеологій світу. Ортодокси соромливо мовчать.
Слов'янське Православ'я, Християнство тисячі років користуються знаннями  космічних, чисел “вруціліто”.
Ортодоксальна наука мовчить.
/  див. мал. /
   Знання про Число всупереч мовчанню розвиваються, і з'являються контури Новітньої Алгебри Чисел, очевидно на цьому фундаменті відбудеться будівництво космологічної, новітньої Теорії Золотого Перетину, новітньої Теорії Лінгвістики
(Семантики, Аксіоматики, Семіотики, Аксіометрики )  новітньої Теорії Зодчества, Мистецтва, побудови Мислісвітів, Конструктивізму,Транс- форм і баг. інш. 

 


“Природа говорить мовою математики;
букви цієї мови - кола, трикутники
і інші математичні фігури.

Галілео Галілей.

АЛФАВІТ У МИСЛІСВІТІ

   На основі слов'янської, української, християнської ментальності авторів пропонується гіпотеза, як шлях усвідомлення слова на фундаменті категорій;  місця і числа у мислісвіті.
Може  удасться, по-новому, простежити будівлю, архітектуру слова і його графічне зображення.
Виходячи з розглянутої теорії ЧИСЛА у мислісвіті представляється можливість екстраполювати її на Алфавіт, на Мову і їх побудову.
Таким чином, на прикладі “слов'янського” / умовної моделі / мови, можливо побудувати наступний алфавіт:
модель алфавіту складається  з;
еталонних - 10 голосних літер
                /+анодної спіралі/
еталонних - 10 приголосних літер
                /- катодної спіралі/
еталонних -  2 злами / в образі ком /
                де коми розміщені в 4 місцях,
- 2місця вгорі ліворуч чи праворуч від знака,
- 2місця  внизу ліворуч чи праворуч від знака – це нульові, ударні знаки глухого чи дзвінкого звуку, що вказують на присутність якості, у графемі.
у цьому алфавіті вони вказують і виражають силу
наголосу, 
якість у написанні букви і вимові звуку;
- поділ, звучання, - довге, коротке,
високе, низьке, дзвінке, глухе.
  / див. мал. /

   На прикладі алфавіту проведемо “бліц експеримент”
і досліджуємо розповсюджене слово,   
прикметник, яке  визначає колір,  - чорний.
У пропонованому алфавіті немає букви Ч ,
- але є похідна буква - З, - яка може неї замінити і наблизити до щирого звучання у мислісвіті, і тоді чорний - стане - зорний - зоряний. У такий спосіб чорний і зорний, зоряний слова тотожні, одного походження і змісту. ...
Наступні міркування розкривають зміст і розуміння других похідних слів.
Аналіз похідних слів, під кутом зору пропонованої гіпотези, розкриває розуміння інших слів де назва міста Чернігів - приходить не з назви кольору, а з визначення місця - землі – “ з-о-р-н-и-к-і-в” - того місця, де жили під зірками /під зорями/  люди земле – орники - це ті, хто разорювали – раз - орювали  землю, уподіблюючи її зоряному небу.
Випадне, гіпотетичне, пояснення дає підставу простежити багато явищ  в орфографії, орфоепії, морфології, синтаксисі, фонетиці  у філології, лінгвістиці і в багатьох інших питаннях під кутом зору на дослідження Всесвіту  мислісвітів і мисліформ Творця.У такий спосіб екстраполяція запропонованого алфавіту на спіраль БЕРСТ можлива.
Алфавіт у мислі світі автора структурується в подвійну спіраль,
- це 10 приголосних / катодних / літер   із закладеними в них ознаками чоловічого початку, 
  і     10 голосних / анодних / літер  із закладеними ознаками
жіночого початку
і  два злами з ознаками переходу якостей, присутності наголосу, звучання, відображених  у формі коми, апострофа.               
                / див. мал./
Структурування алфавіту в спіраль указує на місце літер та їх порядок позначений числом від 1 до 10  і  0 - злам / апостроф /.
                / див. мал. /
   Еталонний  алфавіт дає можливість  побудувати умовний мислісвіт мови і  надалі дозволить, перенести дослідження на індоєвропейські мови.
   Провести пошук у будівництві іншої  мови мислісвіту, - це зробити крок у напрямку  ідеї досліджень в області генеративної лінгвістики, нейро - семантики, аксіоматиці мислісвіту творчої особистості.
   Для когось, ця ідея  романтична фантазія, але тільки мислісвіт та його мисліформи дадуть значні результати у світі досліджень мови.
  Вивчення мови за допомогою числа і порядку в спіралі, його струк - турування показують на присутність у ньому наукомістких фізичних, оптичних  властивостей і говорить про те, що у мовознавстві, - філології, лінгвістиці  на цьому шляху має бути величезний прорив, -  у  практиці рідко хто розглядає  мову  з позицій  науки  фізики, математики, нумерологии, оптики, космології, мислесвіту, місця і цілого.
   За допомогою числа, порядку і визначення місця виявляється форма і зміст слова його енерго – інформаційна насиченість, його побудова, фокусування, дзеркальність, дифузія, дифракція, дисперсія, дисторсия, симетрія, генерування, полярність, векторність, простір і багато іншого
- це шлях будівництва інших знань і іншого погляду на мови.
   Дослідження іншого алфавіту й іншої мови;
- по - перше розкривають нові підходи в дослідженні мови  і дозволяють побудувати нові електронні програми і кібернетичні пристрої, як інструменти сучасних знань у дослідженні керування подіями че - рез слова, мову та його генеративних  энерго -інформаційних, нейро,пси - дій на положення явищ у мислісвіті та мисліформах.
   Аналіз вище викладеного дає підставу затверджувати;
- алфавіт, як система і літери, графеми, як його структурні ознаки, несуть у собі явище цілого, - де літера має свій порядок, місце, - позначено постійним числом, де літера є одно кореневим словом.
   Усі літери алфавіту мислісвіту – це однокореневі слова,
що мають генеративні пси - енергетичні властивості.
   Слова  з декількох літер; -  це багато кореневі слова, стмволи, образи.
Можливо затверджувати, що слово може бути катодним, анодним, катодно-анодним, анодно-катодним, тобто словом змішаного типу, чоловічого чи жіночого роду, але в мислісвіті не може бути слова середнього роду. Як у природі немає середнього роду, - так і в мислі- світі спіралі  БЕРСТ середнього роду не існує,
    - спіраль БЕРСТ діадна, бінарна, подвійна. 
   Там, де  виникає середній рід - це вказує на аномалію і місце катастрофи, хаосу, безладдя.
   Приголосні літери - це слова чоловічого роду.               
   Голосні літери - це слова жіночого роду. /умовно/
   Проведення реформ у мовах  відбуваються постійно, але крім фахівців це мало хто спостерігає.
   З кожним роком усе більше й інтенсивніше людину будуть охоплювати кібернетичні, електронні, технічні засоби спілкування, різного рівня  вживання  і застосування неологізмів ;
    - колективне, діалогове, монологове спілкування, круглі столи, засідання, міжнародні симпозіуми, віртуальні зустрічі на міжнарод них, комунікаційних мережах, лініях подібних “павутині інтернет”.
   У цій багатомовності одночасного спілкування стане необхідним створення  доступного інструменту яким є мова,
- яка легко піддається програмуванню, математичному дослідженню та аналізу, з малими економічними витратами на його застосування і втілення у практику.
Поява “сленгу” у будь-якій мові, - це, свого роду, спроба визначеного середовища людей універсалізувати  або спростити норми мови.
   Іноді визначені  слова, обороти мови зі сленгу переходять у літературну мовну норму, але це рідкі  випадки.
   Мова - у своїй структурі консервативна і це благо, одночасно вона неймовірно текуча, гнучка і рухлива у зв'язку з розширенням можливості спілкування людства, виникнуть проблеми універсалізації мов, їхні моделювання і дослідження повинні проходити з метою застосування результатів у національні, державні, над національні реформи мови.  Електронні технічні засоби, їх широке поширення примусить інтен сивно і
цілеспрямовано проводити реформування мов і приведення їх до загальних законів, правил, норм  “Загального Знаменника.”


   Ця модель - один зі шляхів побудови умовної мови у  мислісвіті митця.
 УМОВНА МОДЕЛЬ  “ Алфавіту  Мислісвіту ” : голосні  букви - / однокореневі  слова / + анодна  спіраль       / жіночий рід /
                Літера      Число
                У       =1
                Я       = 2
                Є       = 3
                Е       = 4
                А       = 5
                И       = 6
                Й       = 7
                I       = 8
                Ю       = 9
                О       = 10
     апостроф    “ ‘’ “   =  0

 приголосні  букви   /однокореневі слова /
                - катодна  спіраль     / чоловічий рід /
Літера   Число

   П      = 1
   В      = 2
   Д      = 3
   Б      = 4
   З      = 5
   К      = 6
   Л      = 7
   Н      = 8
   М      = 9
   Р      = 10
“ ‘ ‘“     = 0   апостроф
  --------------------------------------------------
     У  модель  алфавіту  залучені літери сучасного графічного виконання і графемам надані постійні числа, цим визначений їхній порядок у мислісвіті.
   У такий спосіб мислісвіт алфавіту, - як система структурується у мислі -форму, - спіраль БЕРСТ.
У модель українського алфавіту мислісвіту залучена кирилиця.
10 приголосних відібрані тому, що інші можуть бути виражені  апострофом , - слово від цього в числовому вираженні не несе втрат.
літера К = числу 6 - вона поглинає в себе букви Г,Х,;
літера З = числу 5 поглинає в себе Ш,Щ,Ч,С,;
літера В = числу 2,  поглинає в себе  Ф.
За допомогою апострофа можна вказати присутність вилучених букв у слові, як  місці у спіралі та у її фонетичному прояві.
Модель алфавіту дає широкі можливості працювати  з мисліформою слова, його конструкцією, побудовою речень і якісним числовим значенням.
   Такий підхід обіцяє вихід з безвихідних ситуацій у дослідженні мови мислісвітів. Тут може проявиться “нумерологія” і  алгебра, як новітні інструменти дослідження мови та її мислісвіту.
   Швидше за все  можливо тут удасться побудувати нову теорію
” Золотого Перетину” і екстраполювати на інші сфери науки, культури, мистецтва.
   У  нумерології числа складаються і фокусуються в еталонному числі, що  вказує на його приналежність  до місця в порядку мислісвіту.
  У такий спосіб літера, слово, речення, вірш, рядок, глава, розповідь, роман, назва роману  можуть належати одному з 10 чи чисел, або до різних чисел.У свою чергу, кожне число має свій генеративний, энерго - інформаційний ефект, що впливає на простір , що може мати негативний чи позитивний вплив на користувача.
   Очевидно зміст різного роду “змов”, “обмов”, “наговорів” утаємничених слів заклинань, їх загадка і розгадка таїться в дослідженнях за подібною моделлю.
   На прикладі слова подивимося про що йдуть міркування; 
слово ОРДАН -   давньослов'янський, язичеський Бог Світла - ОР,
   Дана -  Богиня Води і Родючості,
   ОРДАН - це Бог, в одному обличчі, що з'єднує в собі двох Богів;
- Бога – Світла - Космосу і Богиню Землі, Води, планети Земля.
Слово ОРДАН - анодно-катодна спіраль, виражена числами
(+10)+ (-10),  +( - 4), + (+5),+ (-8), = 37 чи 3+7 = 10 ;
крім того два вищих порядкових однокореневих слова О и Р - позначають Світло, Зірку з чоловічим і жіночим початком.
Слова О и Р виявили себе як вищі Космічні Знаки і Звуки слов'янського, українського мислісвіту.
   Очевидно такого порядку слова: зор, орій, зорниця, дорога, рід, народ, родина, орден, орел, корона і т.д.
   За допомогою програм можна “перекласти”  на числа
“Орфографічний Словник” і зробити  ряд експериментів,
- результат може бути цікавим та значним.
   На цій базі можливо побудувати гру для дорослих і дітей, наприклад;
на 100 /сто/ клітинній дошці, як різновиду мисліформи  спіралі БЕРСТ - білим кліткам дати анодний характер, 
чорним кліткам дати катодний характер і грати в слова або кросворди, що набирають речення рівне числу -10.
   Хто швидше набере речення, слово - той і переможець. Інструментом для прояву числа може служити кубик або “рулетка”.   Це може бути дуже корисна і захоплююча програмна гра на  комп'ютері або пристрої  зі звуковим оформленням і сценарно –драматургічним  насиченням.
У зв'язку з цим можуть з'являтися генеративні, семантичні ігри пози – тивної, оздоровчої  дії на граючих людей.
   Створення ігор на такому принципі, дасть активний пошук і результат з позитивним ефектом, - це підготує ґрунт для проведення реформ у мові.
   Слово, на сучасному етапі розвитку,  вимагає до себе іншої уваги і значних  досліджень під посібництвом міжнародних  інститутів, організацій - у слові закладене  Майбутнє, у слові знаходиться весь зміст розвитку Людини і Людства.Слово срібло,
мовчання золото.

народне прислів’я

МИСЛІСВІТ І КАЛІГРАФІЯ
УНІФІКАЦІЯ   АЛФАВІТІВ

   Християнський світ в період Святкування 2-х тисячоріччя Різдва Христового провів і проводить значну кількість сімпозиумів, конференцій, досліджень з питань об”єднання Християнських конфесій Світу.
На думку авторів важливо звернути увагу на нашу пропозицію, як на один із багатьох заходів у вирішенні цього питання, - це
 - “ Уніфікація двох алфавітів, - Кирилиці і Латиниці.” 
   Кирилиця – греко – слав”янський алфавіт широко розповсюджений у православних християн серед східних народів.
   Латиниця – римо – католицький алфавіт широко розповсюджений у християн католицьких конфесій серед західних народів.
   Біля половини народів світу користуються спорідненими алфавітами у яких більшість графем ідентичні.
В час загальної комп”ютерізації це питання набирає не тільки культурологічного але й  значного, прагматичного сенсу.
   На об”єднання графем алфавітів не треба великих витрат, - головне в цьому питанні це звернути, загострити увагу,
розкрити доцільність об”єднання алфавітів і за допомогою різного роду конкурсів, мистецьких акцій, теле – шоу, телевізійної гри, під егідою міжнародних організацій, християнських конфесій слід розпочати реалізацію проекту у об”єднанні алфавітів Латиниці і Кирилиці.
   Рано чи пізно,  на нашу думку, це питання виникне, то чому його не почати вирішувати  зараз.
   До уніфікації алфавітів можливо підійти за допомогою коректної культури навчання християнських народів каліграфії –
( від грцьк. Kallos – красиво пишу ) тобто можливість графічно, красиво та чітко писати досягається вірною настановою, методологією навчання мистецтва вільного володіння пером та чорнилами.
   Педагогіка, психологія, лінгвістика, не без участі політиків, вилучила в навчальних закладах з процесу навчання вивчення каліграфії.
   З цієї акції культура народів Європи отримала значні культурологічні втрати і це можливо доказати, але не треба шукати винних.
   Треба не гаяти часу і поступово, факультативно надати право дітям до творчого саморозвитку через вивчення каліграфії – засоба - ми пера і чорнил.
   Декілька поколінь народів Християнського світу в своїй більшості користуються Латиницею та Кирилицею але не знають і не володіють елементарними звичаями напису текстів пером згідно норм, правил каліграфії.
   Людині треба усвідомити, що вивчення каліграфії;
- це охоплення культури мислення, Порядку, Космосу Мови, розуміння мислесвіту особистості,
- це шлях до логічного, послідовного творчого навчання до розуміння прекрасного, з ясним уявленням людини висловлення своїх послідовних  думок та відображення через себе знань людства.
   Людина, яка не має знань  каліграфії не має повної фундаментальної бази знань рідної мови, її не можливо вважати культурною, освіченою.
   Людина, що не має знань каліграфії в більшості стає неповноцінною, керованою, не здібною до керування процесів особистого життя, в сім’ї, родині, селі, місці, підприємстві, установі, державі, - бо якість їх керування знаходиться на дуже низькому культурному рівні відображення своєї думки.
   Питання культури особистості, суспільства ми повинні розглядати через культуру мови і головне через алфавіт та каліграфію.
   Народ в цілому і людина в особистості, що володіють мистецтвом, знанням каліграфії мають повноцінну силу духу, традиції, спадковості поколінь, вміють Творити своє Майбутнє.
   Широке повернення каліграфії в культуру європейських народів слід розпочати з дитячого віку та вдосконалювати її до старості.
   За допомогою ЗМІ, ТВ, ІНТЕРНЕТ можливо створити значну кількість телешоу, телеконкурсів при участі різних зацікавлених організацій, це надасть змогу цілеспрямовано проводити роботу у розповсюдженні ідеї вивчання мистецтва європейської каліграфії.
  Культура знань мистецтва каліграфії за допомогою пера, не заперечує використання в побуті кульової ручки, фломастера та інш.
  Треба усвідомити головне; - там, де плоскою однієї ширини лінією на папірах висловлюється думка, то там, на латентному рівні,
 проходить формування неповноцінної, примітивної, плоскої дії.
   Людина, яка не практикує в своєму житті саме доступне мистецтво, - мистецтво каліграфії, - приречена на невдачі, бо не має бази володіння мовою її красивим відображенням на аркуші, в ній гасне ментальність - /духовна належність до культури/ свого народу, роду - така людина не живе повноцінно,
- вона не живе – а лише існує.
   Вона існує в ірреальному світі чогось, а не в світі створеному своєю особистістю. Такою людиною керують і її руйнують  негативні сили з інших чужинських просторів.
   Аналіз подій, що формують особистість, вказує на визначну роль каліграфії у навчанні людини рідної мови.
   Культуру каліграфії слід підняти на рівень національного мистецтва та культурологічного, державного явища.
   В травневі Дні Святкувань Писемності бажано від маленької шкільної ланки до держави проводити конкурси та нагороджувати  переможців – митців каліграфів.
   Майстрів, що володіють цім мистецтвом досконало визначати у рангу - “національна гордість”. 
   В світі Християн культ Духу, - повинен відзначатись як культ 
   “Золотого Пера”, -  в День Святкувань Святих Кирила і Міфодія.
   В День Слав”янської Писемності народи Європи могли би в своїх столицях започаткувати міждержавні, міжнародні виставки, конкурси шедеврів мистецтва європейської каліграфії, - як явище міжнародного єднання та творчості сучасних, спільних  європейських традицій.

               Переконати людей у новому
не можливо.
Треба чекати нового покоління,
яке сприйме нові ідеї.
                М.Планк.

ГОДИННИК
з циферблатом у 32 години на добу.
   
   З давніх давен,  у свідомості людини, у його повсякденному побуті, в житті, - час завжди займав і займає визначне місце.
   Час ототожнюва ли з Богом – Хронос,
час визначали і визначають основною філософською та фізичною категорією – див. теорію А.Ейнштейна   “ПРОСТОРУ та ЧАСУ”.
   На побутовому, прикладному рівні, - час, як образ і інструмент відліку, урахування часу  виражається за допомогою кола у 360 градусів, яке має градацію на 60 секунд, де година складається з 60 хвилин і  де 24 години складають – 1добу.                ( див.мал.)
   На початку розвитку цивілізацій, годинники – хронометри  були со - нячними і мали одну годинникову стрілку у подальшому з”вились  пі- сочні годинники, водяні потім механічні з двома і більше годинниковими стрілками і нарешті у ХХст. з”явились електричні та електронні  годинники. Годинники зайняли визначне місце в діяльності людини і мають безліч типів і різновидів.
   Всі народи світу, образно, об”єднані між собою найбільш поширеним інструментом планування, керування подіями, відліку часу доби, – годинником.
Так у свідомості людства секунди, хвилини, години сформували коло доби, тижня, місяця, року, календ і календаря, індикту, ери всесвіту, розуміння Вічності і Нескінченності.
   В сучасній підсвідомості людини в його діяльності ми часто відчуваємо ніби недостатність годин у добі. Люди шукають виправдань в тому, що доба дуже мала, бо в ній 24 години, а не більше.
   Аналіз такого роду обставин привів авторів до висновку;
- існує можливість розширити семантичне годинне поле часу  3tCпр. від 24 годин до 32 годин, де година буде прирівнюватись 45 хвилинам, але хвилина буде незмінною і традиційно буде складатись з  60 секунд.
   Година у 45 хвилин – уявляє собою той ритм біологічного часу, який знайомий кожній людині, що навчалась у будь якому учбовому закладі, де урок продовжується 45 хвилин.
   Можливо стверджувати 45хвилин – це природна,  біологічна година у сучасному житті Людини яка живе в 3tСпр.
  Таким чином, автори пропонують впровадити ідеологію відліку часу доби у 32 години по 45 хвилин кожна за допомогою впровадження нового циферблату.
   На це непотрібно додаткових фінансових витрат зміни технологій підприємствам, - які виробляють годинники.
                (див. мал.)
    Ніби нічого технологічно не змінюється, але пропонується на віртуальному, психологічному рівні гри, жарту, - поступово змінити свідомість людини  за допомогою оновленого годинника у 32 години.
   Автори цей годинник назвали - “БІ Г – ВІТ”.
Бі – походить від біологія,  Г   – походить від година.
 / укр.мова /
               
Ві – походить від біологія /віта життя/,Т – походить від Тame- (час).                /англ.мова/.
   Годинник – “БІГ – ВІТ” на першому етапі  впровадження в реальне життя, може залучатись, як сувенір, подарунок – жарт у якості корисної  побутової речі, яка поступово, завдяки своїй простоті зможе увійти у побут людини у активну розбудову свого 3tССпр.
   Людина, користувач годинника “БІГ – ВІТ” у якості гри має змогу придбати 8 годин у одній добі, - це вже не жарт, а дуже значна річ.
    Бо час – це не тільки гроші, вартість,
    час – це цінність .    
   На думку авторів;
    ідеологія іграшки – годинника “БІГ- ВІТ” з жартівливої, грайливої ідеї має змогу заволодіти новим раціональним, творчим, прагматичним мис - ленням у нових свідомих, творчих  людей, які за іншими ознаками розуміють та розбудовують свій новий  час, свій новий семантичний
 і семіотичний простори.               

   Заявлення на українському, національному ринку годинника
“БІГ – ВІТ” та просування його на світовий ринок може надати у ЗМІ елементи сенсаційності та уваги до авторів та їх держави.
   При вдалій рекламі попит на годинники “БІГ – ВІТ”  може бути більше ніж колись на  “КУБИК РУБІКА”.
   Автори своєю свідомістю не можуть повністю охопити позитивні наслідки  реалізації ідеї виробництва годинників “БІТ – БІГ”,
- на нашу думку ідея приваблива, проста, безмежна і неосяжна,
- як час, вічність, нескінченність.      ( див мал. год.)Продолжение см. через сборник «Зерна вiчностi» http://proza.ru/avtor/alexord

    Анотацiя. Зерна вiчностi
    Роздiл 1. Вступ
    Роздiл 2. Семантичний простiр
    Роздiл 3. Число-Алфавiт
    Роздiл 4. Позитивний Конструктивiзм
    Роздiл 5. Пiсля МОВА
    Роздiл 6. Зерна
Рисунки 1-9


Рецензии