Н. А. Назарбев пен Д. А. Конаeв. Аруактар бар ма?

//КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТІ Н. А. НАЗАРБАЕВТІН ЖАНЕ БУРЫНГЫ КАЗАКСТАНДЫ БАСКАРГАН Д. А. КОНАЕВТІН АРУАКТАРГА КОЗКАРАСЫ//

"Патша - Алланын жердегі коленкесі. Кім оны курметтемесе, Алланы курметтемегені. Кім оны корласа, Таніріні корлагандык болады".  Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

"Мен Елбасы болсамда казак деген атасын ардактап, анасын сыйлаган, аруагын кастерлеп, Алласына сиынган елдін перзентімін. Аруактын бар екені рас болса, Атырау мен Алтай, Алатау мен Арканын арасында талай тобе донбекшіп, талай ісімізге орнынан аунап тусіп, бугінгі біздін ісімізге ак батасын беріп жаткан болар деп білемін. Лайым сол бабалардын батасы кабыл болсын дегім келеді...

Біз екі жарым гасырдан астам Ресейдін боданы болып келдік. Сондыктан мен санадагы кулдык психологияны озгерту ушін ата-бабалар аруагына сиындым, солардын касиетті рухын тірілттім. Букіл казакка сауын айтып, оларга ас беріп тойларын откіздік. "Олі риза болмай, тірі байымайды" дейді халкымыз. Сол аруактар риза болсын деп, жаткан жерлерін тауып, басына белгі орнаттык, есімдері ел жадында журсін деп олардын атын мектептерге, кошелерге, ауыл-селоларга, аудандарга бердік...Ендеше сол аруактар бізді колдамады деп кім айта алады?!"
 
Казакстан Республикасынын Президенті: Н.А.Назарбаев.


//Дінмухаммед Конаев. АРУАКТЫ АРДАКТАЙ БІЛЕЙІК, АГАЙЫН!//

Аруакка табынып, оны басына котеріп, сол аркылы кун коріп байып отырган елдер бар. Ал біздін мусылман елінін бірі САУДОВСКАЯ АРАБИЯ БІР АДАМНЫН ТУГАН ЖЕРІ МЕН ОЛГЕН ЖЕРІН АРДАКТАП, ТАБЫС КОЗІНЕ АЙНАЛДЫРЫП ОТЫР.

Арыстанбабтын да сондай ертелі-кеш киелі орынга айналмауына кім кепіл? Осы уакытка дейін еліміздін баяу дамуына аруакка кырын карау сиякты біреу байкап, біреу байкамайтын купия сырдын жатуы мумкін. Аруакты ардактай білейік, агайын!

БАСКА ЕЛДЕРДІН АРУАГЫ ТІРІЛЕРГЕ ДУНИЕ ТАУЫП БЕРІП ЖАТЫР.

(Осы жерде коніл аударатын маселе: Араб елдерінен окып келген діндарлар "аруак жок", - деп зар кагады. Себебі олардын миын солай уландырып койган. "Арабтын бетін тырнасан, ар жагынан жебірей корінеді" деген соз бар. Мундагы барлык маселе акшага - БИЗНЕСКЕ келіп тіреліп турганын, басында аз гана саулесі бар адамга да тусунікті. Автордын ескертпесі).

Біздін аруактар кулыптаулы тур немесе кора-копсыга айналып кеткен. Аруакка деген козкарасты айырма, міне, осындай.

Мен откен кыста Кырымда болып кайттым. Онда Тегерандагы діни когам мушелерімен откен ангіменін бас жагында Отыргандардын біреуі орнынан турып бізден алдымен, «егер руксат болса, бір нарсені Сізден сурагымыз бар», - деді.

- Сураныздар, руксат, - дедім мен.
- Олай болса, Сіздін раббыныз кім, дінініз кандай, пайгамбарыныз кім, кыблан кайда, кімнін урпагысыз, миллетін кім», - деді.

Мен озінін ретімен «Алла тагала, Ислам, Мухаммед, Адаш ата, Ибрахим» деп жауап бердім.
Олар оз тілдерінде «шын мусылман, шын мусылман» деп бір-біріне айтып жатты.
- Сіздін елде осы Мухаммед пайгамбарга сахаба арі акылгой болган, алдекайда жасы улкен бір улы аруак жатыр деп есітеміз, бір адам басын сукпайтын корінеді. Тастанды боп айдалада жатса керек. Осы соз рас па, одан хабарыныз бар ма?

- Иа, хабарым бар. Арыстанбаб деген кісі біздін елде жатканы рас дедім. Сонда залда отырган барлык адам орындарынан турып, ауыздарын кубірлетіп, беттерін сипап, орындарына кайтып отырды.

- Осыган байланысты менде тагы бір сурак бар Сізге, - деді екінші салде оранган кісі.
- Сураныз, кулагым сізде, дедім мен.
- Ол кісі Сіздерде калын елдін ортасында жатыр ма?
- Калын елдін ортасында емес, шеткерірек, онаша жатыр дегенімде кейбіреулері бастарын шайкады.

- Біз калын елдін ортасына акеп койып, тірілерді тарбиелейтін ардакты да курметті аруак тулгага айналдырсак, бізге суйегін бересіздер ме?

- Бурынгы откен атакты адамдардын барлыгы да дал олген жерлеріне койылган деген дерек бар. Козгамаган дурыс шыгар. Біздін бір улкен окымысты гулама бауырымыз Шам шахарынын орталык зиратында жаткан Ал-Фарабидін суйегін сураганымызда Сириянын басшылары осындай жауап берген бір кезде. Пайгамбарлар мен сол сиякты алемге танымал адамдар олген жерлеріне койылган деген ангімені Мухаммед пайгамбардын озінін аузынан Абубакір Сыдык естіген.

Баскалар аруакты осылай курметтепті. Бул бізге де сабак болу керек. Аман болсак оган да жетерміз, - деді Дінмухамед Ахметулы Конаев.

Заман кейде козді ашып-жумганша озгереді екен. Сонымен бір тарихка деген козкарас та озгеріп жатады. Д. А. Конаевтын баска елдер сиякты аруакты ардактауга аман болсак жетерміз дегені корегендік болып шыкты. Арыстанбабтын аузындагы кара кулып алынып, есігі айкара ашылды. Оган жан кірді. Мусылман халкы гана емес, алемдегі бар халык: ултына, дініне байланыссыз агылып келе бастады. Казір ол кумырсканын илеуіне айналды.

«Кеменгер Конаев» кітабынан - Алматы, 2003 жыл. 317 бет (кыскартылып алынган)


Рецензии
Араб елдерінен окып келген діндарлар "аруак жок", - деп зар кагады (вахабистер). Себебі олардын миын солай уландырып койган. "Арабтын бетін тырнасан, ар жагынан жебірей корінеді" деген соз бар. Мундагы барлык маселе акшага - БИЗНЕСКЕ келіп тіреліп турганын, басында аз гана саулесі бар адамга да тусунікті. (Автордын ескертпесі).
Әсет Ризаұлы! Осы сөзіңде жан бар... Қазір мешітке кірудің өзі қорқынышты. Мысалы: көрші Өзбекстанда жас балаларды мешітке барып сабақ оқуына, құлшылық етуіне рұхсат жоқ! Сенің ауылыңдағы мешітке бір барғанымда орыс тілінде сөйлейтін сақалдары қауғадай 15-20 қазақтың жас жігіттерінің сонда құлшылық істеп, сонда түнеп тіршілік қылатынын естідім...Сонда қалай болғаны?! Жанкештілерді өзіміздің ауылдық мешттерімізде дайындап жатқанымыз ба?!

Тлеуберды Сарайбайулы Кулиев   04.11.2014 06:51     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.