Казахский

АНЫ;ТАМА
Аны;тама – ;андай да бір белгілі бір м;селелер бойынша, істі; жа;дайы туралы, ;зіне т;н к;рсеткіштер, ;зге де фактілер мен о;и;аларды сипаттау мен растау туралы м;тіні бар ж;не/немесе кесте т;ріндегі жалпы а;параты бар ;;жат. Аны;тама істі; жайын объективті т;рде к;рсетуі тиіс, сонды;тан оны жасау м;ліметтерді м;;ият жинау ж;не тексеру, алын;ан деректерді салыстыру ж;не талдауды талап етеді.
Аны;таманы ;детте екі топ;а б;леді. Бірінші топта ;андай да бір за;ды фактіні ку;ландыратын ;ызметтік сипатта;ы фактілер мен о;и;алар туралы а;парат болады ж;не м;дделі адамдар мен мекемелерге беріледі. Аны;тамаларды; екінші тобы ат;аратын ;ызметі, жала;ысы, т;ратын жері, асырауында адамдарды; болуы туралы растайды. К;сіпорынны; басшысы ;ызметкерді; с;рауы бойынша маманды;ын, лауазымын, біліктілігін, ж;мыс уа;ытын ж;не жала;ысыны; м;лшерін к;рсете отырып, осы ;йымда;ы ж;мысы туралы аны;тама беруге міндетті.
Аны;таманы; м;тіні ;детте м;ліметтер берілетін т;л;аны; атау септігіндегі аты-ж;нін к;рсетуден басталады. Аны;таманы; со;ында не о; жа; жо;ары б;рышында аны;тама берілетін мекемені; атауы жазылады. Аны;тамаларды беру туралы журнал бойынша есеп ж;ргізілген кезде аны;таманы; к;нін к;рсете отырып, о;ан реттік сан ;ойылады. Осындай аны;тамалар бір дана болады. Аны;тама;а оны жаса;ан ж;не берілген м;ліметтерге жауап беретін т;л;а ;ол ;ояды. Аны;таманы; м;тіні ;олмен ж;не м;рмен расталады. Бухгалтерия к;бінесе жеке т;л;аларды; бір жылда;ы кірістері туралы салы; инспекциясына аны;тама береді.М;тінге арнал;ан с;здік
аны;тама –  справка
к;рсеткіш – показатель
сипаттау – описание
сонды;тан – поэтому
м;;ият жинау – тщательный сбор
тексеру – проверка
салыстыру – сопоставление
талдау – анализ
талап етеді – требует
;детте – обычно
;андай да бір – какой-либо
ку;ландыратын – удостоверяющих
м;дделі – заинтересованный
жала;ы – заработанная плата
т;ратын жері – место проживания
асырауында адамдарды; болуы – наличие иждивенцев
;ызметкерді; с;рауы бойынша – по просьбе сотрудника
лауазым – должность
біліктілік – квалификация
м;лшер – размер
о; жа; жо;ары б;рышында – в правом верхнем углу
реттік сан – порядковый номер
бір дана – один экземпляр
кіріс – доход
салы; инспекциясы – налоговая инспекция
Аны;тама ;лгісі
К;сіпорынны; атауы                ;леуметтік ;амсыздандыруды;
К;сіпорынны; мекен-жайы                ауданды; б;ліміне
Тел.                ;сыну ;шін
Факс.                ;останай ;аласы

АНЫ;ТАМА
00.00.0 №

       Леонова Оксана Анатольевна_________________________ к;сіпорыныны;
                (к;сіпорынны; атауы)
 маркетинг б;лімінде __________________________ жала;ымен экономист болып
                (санмен ж;не жазбаша)
 ;ызмет істейді.

Директор                ;олы                аты-ж;ні
Бас бухгалтер                ;олы                аты-ж;ні
                М.О.

Баяндау хат
Т
Баяндау хат – к;сіпорын басшысына арнал;ан немесе т;жырымдар мен ;сыныстардан т;ратын, ж;мысты орындау туралы ;;былыс, фактісі бар ;алыптас;ан о;и;а туралы жо;ары т;р;ан орган;а а;парат беретін ;;жат. Баяндау хатта баяндал;ан м;селе бойынша ;;растырушыны; ;сынысы да болуы м;мкін. Ма;саты – басшыны; белгілі бір шешім ;абылдауына ы;пал ету.
Баяндау хатты; мазм;нын ашатын та;ырыбы болады. ;;жатты; осы т;рін ресімдеу адресат;а байланысты. Баяндау хат ішкі ж;не сырт;ы болып екіге б;лінеді.
Баяндау хатты; к;ні о;ан ;ол ;ойыл;ан к;н болып есептеледі. К;сіпорын ;ызметіні; негізгі ;ызметі бойынша баяндау хаттар 5 жыл са;талады.


М;тінге арнал;ан с;здік
Баяндау хат – докладные записки
к;сіпорын – предприятие
басшысы – руководитель
т;жырымдар – выводы
;сыныстар – предложение
;;былыс – явление
;алыптас;ан о;и;а – сложивщаяся ситуация
жо;ары т;р;ан – вышестоящий
бастама – инициатива
н;с;ау – указание
;;растырушы – составитель
шешім ;абылдау – принять решение
мазм;н – содержание
ашатын – раскрывающий
ресімдеу – оформление
5 жыл са;талады – хранятся 5 лет

;ндірістік-техникалы; б;лім
БАЯНДАУ ХАТ
00.00.00.
М.Д. Са;атовты іссапар;а жіберу туралы

____________________ байланысты ;ндірістік-техникалы; б;лімні; менеджері М.Д. Са;атовты «Формаз» зауытына 00.00.00 – 00.00.00 дейін іссапар;а жіберуі;ізді ;тінемін.
      
;ТБ-ні; басты;ы                ;олы                аты-ж;ні
Б;рыштама

Б;рыштама – келіп т;скен іс ;а;аздарыны; б;рышына жазатын мекеме басшысыны; ;ыс;аша н;с;ауы.Б;рыштама ;;жатты; бірінші бетіні; жо;ары жа;ына жазылады. Брошюра т;ріндегі ;;жаттарды; м;;абасына жазылады. Онда н;с;ауды орындау;а тиіс адам мен орындалу мерзімі аны; к;рсетілуі керек.Не істеу керектігі на;ты к;рсетілуі тиіс. Б;рыштама со;ына к;ні жазылып, басшы ;олы ;ойылады немесе тегі жазылады.


Б;рыштаманы; т;рлері
;аралсын – рассмотреть
тал;ылансын – обсудить
бекітілсін – утвердить
тапсырылсын – поручить
баяндалсын –доложить
комисссия ;;рылсын – создать комиссию
;сыныстар даярлансын – подготовить предложения
;ата; ба;ылау;а алынсын – взять под жесткий контроль
ба;ылау;а алы;ыз – возьмите под контроль
ж;мыс жоспарына ;осы;ыз – включите в план работы
тиісті ;згерістер енгізі;із – внести соответствующие изменения
б;йры;;а ;осы;ыз – в приказ
р;;сат бері;із – дайте разрешение
зерделеу ;шін (о;ып-;йрену ;шін) – для изучения
орындау ;шін – для исполнения
танысу ;шін – для ознакомления
м;лімет ;шін – для сведения
басшылы;;а алу ж;не орындау ;шін – к руководству и исполнению
с;рау салу;а – к запросу
;арау;а – на рассмотрение
;арсы емеспін – не возражаю
м;дделі ;ызметтерге хабарлансын – обьявить заинтересованным службам
ж;мыс ;йымдастырылсын – организовать работу
іссапар;а жіберілсін – откомандировать (прикомандировать)
а;парат дайындалсын – подготовить информацию
;тініш иесіне жауап ;зірле;із – подготовьте ответ заявителю
б;йры;ты; жобасын ;зірле;із – подготовьте проект приказа
тексеру н;тижелері бойынша жауап ;зірле;із – по результатам проверки подготовьте ответ
барлы; ;;жаттар б;йры;;а с;йкестендірілсін – приведите в соответствие с приказом все документы   
жедел ке;еске материалдар ;зірленсін – подготовить материалы к оперативному совещанию;АРСЫ ЕМЕСПІН                Ш.;;дайбердиев атында;ы
18.01.10.                Семей мемлекеттік
                университетіні; ректоры,
                проф.А.С.Сады;ов;а
                ;аза; тілі кафедрасыны;
                о;ытушысы  А.Шы;арбаевадан

;тініш
Мені отбасылы; жа;дайыма байланысты 20  ;а;тардан 27 ;а;тар;а дейін а;ысыз демалыс;а жіберуі;ізді с;раймын.
18.01.10.ж.                ;олы                А.Шы;арбаева


Б;ЙРЫ;

Б;йры; к;сіпорынны; бас;ару ;;жаттарыны; ішіндегі е; ма;ызды ;рі к;п тара;ан т;рі болып табылады. Б;йры; – ;андай да бір міндетті (;ндірістік немесе к;сіпорын ;ызметкерлеріне байланысты) шешу ;шін к;сіпорын басшысы шы;аратын нормативтік ;;жат. Б;йры; шы;ару ар;ылы басшы ;ызметкерлерді; алдына негізгі міндеттерді ;ояды, т;бегейлі м;селелерді шешу жолдарын к;рсетеді. Б;йры; – к;сіпорынны; барлы; ;ызметкерлері ;шін міндетті.
     Мазм;ны жа;ынан б;йры;тар 2 т;рге б;лінеді: негізгі ;ызмет бойынша ж;не жеке ;ызметкерлер ;;рамы бойынша б;йры;тар.
    
Б;йры;ты дайындау   
1. м;селені; м;нін зерделеу;
2. ;ажетті м;ліметтерді жинау;
3. б;йры;ты; жобасын дайындау;
4. жобаны келісу;
5. басшыны; ;ол ;оюы.
     Барлы; б;йры;тарды; м;тінінде етістік б;йры; райды; 3 жа;ында жазылады.
Мысалы: ж;ргізілетін болсын, тыйым салынсын, ;абылдансын, босатылсын, белгіленсін, ж;ктелсін, та;айындалсын, ауыстырылсын, ;арастырылсын ж;не т.б.
 
                С;здік
;айта ;йымдастырылу – реорганизация
таратылу-ликвидация
н;с;аулы;-инструкция
;аржыландыру-финансирование
жабды;тау-снабжать
;ндіріс-производство
;ажетті м;ліметтерді жинау – сбор   необ-ходимых сведений
зерделеу – изучение
;ата; с;гіс жариялау – объявить строгий выговор
ал;ыс білдіру – объявить благодарность
бір базалы; е;бека;ы к;лемінде – в размере одного базового оклада
мада;тау ;а;азымен марапаттау- наградить почетной грамотой
штатты; кестеге с;йкес – согласно штатному расписанию
б;йры; – приказ
к;сіпорын – предприятие
бас;ару ;;жаттары – распорядительные документы
е; ма;ызды – наиболее важный
к;п тара;ан – распространенный
т;р – вид
болып табылады – является
;андай да бір – каких-либо
міндет – задача
;ндіріс – производство
шешу ;шін – для решения
к;сіпорын басшысы – глава предприятия
;;жат – документ
мекеме – учреждение
;;рылымды; б;лімше – структурная часть
;;рылу – создание
таратылу – ликвидация
;айта ;йымдастырылу – реорганизация
;згеріс – изменение
енгізу – внести
ереже – положение
н;с;аулы; – инструкция
бекіту – утвердить
;аржыландыру – финансировать
жоспарлау – планировать
жабды;тау – снабжать
жеке ;;рам – личный состав
негізгі ;ызмет бойынша – по основной деятельности

Б;йры; ;лгісі

Б;ЙРЫ;
14.12. 2007. № 159 ж/;
;останай ;аласы
Ж;мыс;а ;абылдау туралы
 
1. 2007 жылды; 28 ;арашасында;ы № 736 келісім-шарт бойынша бас бухгалтер ;ызметіне азаматша Байділдаева ;арак;з М;сімбай;ызы та;айындалсын.
2. 2010 жылды; 29 ;арашасына дейін  белгіленген келісім-шартты орындауды ;амтамасыз ету ма;сатында бас бухгалтер мына жобаларды ж;зеге асырсын:
- б;лімшелерді, ;ызметтерді, лауазымды т;л;аларды ж;не бас;а да ;ызметкерлерді оларды; келісім-шарттарымен таныстыруды к;здеген басшыны; ;кімін;
- бас бухгалтерді; келісім-шартта белгіленген ;;;ы;тары мен міндеттерін, сонымен бірге келісім-шартты; бас;а да талаптарыны; орындалуын ;амтамасыз ететін басты;ты; б;йры;ын дайындасын.
          Негіздеме:  2006 жылды; 28 ;арашасында;ы  №736-жеке е;бек шарты

Басты;                ;олы                аты-ж;ні

Бас бухгалтер                ;олы                аты-ж;ні
14.12.2007.
               
       Б;йры;пен таныстым
       Ж;мыс;а ;абылданушыны; ;олы               
       17.12. 2007.
.Е;бек келісімі-тараптарды; е;бек ;;;ы;ы ;атынастары туралы келісімді реттейтін ;;жат.
Жеке енбек келісімі-;ызметкер мен ж;мыс берушіні; арасында жазбаша нысанда жасалатын екі жа;ты келісім,ол бойынша ;ызметкер ж;мыс берушіні; актісін ат;ара отырып,белгілі бір маманды;,біліктілік,немесе лауазым бойынша ж;мысты орындау;а міндеттейді,ал ж;мыс беруші ;ызметкерге  жала;ысын ж;не за;дар мен тараптарды; келісімінде к;зделген ;зге де а;шалай т;лемдерді уа;ытында ж;не толы; к;лемінде т;леуге , е;бек туралы за;дар мен ;жымды; шартта к;зделген е;бек жа;дайларын ;амтамасыз етуге міндеттенеді.
Келісімге отыратын ж;мысшылар мынадай категориялар;а б;лінеді:
-т;ра;ты т;рде ж;мыс істейтіндер
-уа;ытша ж;мыс істейтіндер
-негізгі ж;мыс орны бойынша ж;мыс істейтіндер
-;оса ат;арушылы; бойынша ж;мыс істейтіндер
Е;бек келісімі 2 дана болып жасалады.О;ан ж;мыс беруші мен ;ызметкерді; ;олы ;ойылып,м;рмен ку;ландырылады.

Е;бек келісімшарты (шарт) Трудовой контракт (договор)  – б;л ;ызметкерлер мен к;сіпорын (мекеме, ;йым) арасында;ы келісім, б;л келісімге с;йкес е;бек етушілер е;бек т;ртібіне ба;ына отырып, белгілі бір маманды; бойынша ж;мыстарды орындау;а, ал к;сіпорын (мекеме, ;йым) жа;тарды; келісімі ж;не за;намада ;арастырыл;ан айлы; жала;ыны т;леуге ж;не е;бек жа;дайларын ;амтамасыз етуге міндеттенеді.

Е;БЕК КЕЛІСІМ
;останай ;аласы 2011жыл;ы «20»мамырда

ИфолгаХолдинг к;сіпорны, Жар;ы негізінде ;рекет ететін директор Арзамасов И.Н. атынан, бір жа;тан, ж;не Абикенов А.А ту;ан жылы 1984, жеке ку;лік №12546021,  2004 жыл;ы «15» наурызда, екінші жа;тан, т;мендегілер туралы осы Келісімшартты жасады:
1. Иволга холдинг к;сіпорыны Абикенова АА 2011жыл;ы «15» мамырда мен 2011жыл;ы «20» наурызда аралы;ында  есепші лауазымына ж;мыс;а ;абылдайды.
2 Иволга холдинг
- орындаушы міндеттемелерін табысты орындау ;шін ;ажетті материалдармен, ;;рал-жабды;тармен ж;не ;й-жаймен ;амтамасыз етеді;
3. Орындаушыны; жеке шотыны; Жина; банкі мекемесіндегі реквизиттері:
Жина; банкі №2315, есеп айырысу шоты 2565, 15 б;лімше.
;ала ;останай, МФО 1256152515, жеке шоты 1521515154545.
4. Абикенов АА Келісімшартты директор;а 3 к;н б;рын ескерте отырып, б;зуы м;мкін.
5. Директор Келісімшартты ;олданыста;ы е;бек туралы за;намада к;зделген негіздерде, сондай-а; т;мендегі жа;дайларда б;зуы м;мкін:
а) ;ндірістік сипатта;ы себептермен к;сіпорын ж;мысыны; 1 аптадан арты; уа;ыт то;тап т;руы2, сондай-а; ж;мысты; ;ыс;аруы;
б) АбикеновАА ж;мыс;а уа;ытша е;бекке ;абілетсіздігіне байланысты3 2 апта бойы ж;мыс;а келмеуі;
в) АбикеновАА себепсіз жа;дайлармен ;зіне осы Келісімшарт бойынша ж;ктелген міндеттемелерін орындамауы, сондай-а; коммерциялы; а;паратты бас;а т;л;алар;а ж;не ;йымдар;а берген жа;дайда.
6.Абикенов АА за;намада  ;арастырыл;ан жа;дайларда, сондай-а; осы Келісімшартты; 6-бабыны; «а» тарма;ында ;арастырыл;ан шартты б;зу жа;дайында 3 к;ндік орташа жала;ы м;лшерінде4 ж;рдема;ы т;ленеді.
10. Келісімшартты; талаптары жа;тарды; ;зара келісімімен ;ана ;згертілуі м;мкін. Келісімшарт ар;ылы реттелмеген м;селелер ;олданыста;ы за;намамен шешілуі тиіс.
11. Т;р;ылы;ты мекенжайы Каирбеков к;шесі ;й телефоны 554515.

Директор Арзамасов ИН Орындаушы  Абикенов АА

ЖЕДЕЛХАТ

Жеделхат – телеграф ар;ылы берілетін жедел сипатты ;;жат. Жеделхат м;тіні ;ыс;а, д;л, аны;, е; ;за; дегенде 300 с;зден аспауы керек. Жеделхат м;тінінде кіріспе с;з, шылау с;здер ;олданылмайды.Хабарландырулармен теледидар, радио, газеттерден ж;не хабарландыру та;таларынан танысу;а болады. Ресми хабарландыруларды; белгілі т;ртібі болады. Хабарландыру бос ;ызмет орны туралы, жылжымайтын м;лікті сату, сатып алу ж;не ;андайда бір шараны; ;ту мерзімін, уа;ытын, мекенін хабарлау ;шін беріледі.

Негізгі с;здік
жиналыс-собрание
м;жіліс-заседание
кеш-вечер
б;гін-сегодня
ерте;-завтра
кездесу-встреча
к;н т;ртібі- повестка дня
м;селелер-вопросы
баяндама-доклад
хабарлама-сообщение
болады-состоится
;ткізіледі-проводится

Астана ;аласы
Ш;;ЫЛ
Бейбітшілік к;шесі, 10-;й
«Ш.Шаяхметов атында;ы Тілдерді дамытуды; республикалы; ;йлестіру -;дістемелік орталы;ы» директорына
«Т;лпар» поезымен 1000 дана «Жа;а тол;ын» о;у-;дістемелік кешені жіберілді. Ерте;гі са;ат 7:45- те ;арсы алы;ыздар.
Алматы ;аласы, С.М;;анов к;шесі, 24
С;здік баспасы.
Директоры: (;олы)                Ж.;амбаров.
12.10.2009 жыл


КЕПІЛХАТ ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Кепілхатты; м;тінінде адресат;а орындал;ан ж;мысты; немесе ;андай да бір ;ызметті; (;имаратты;, т;р;ын ;йді; ж;не т.б. ж;ндеу ж;мыстары) а;ысын т;леу туралы кепілдеме беріледі. Хатта адресант ;йым ;зіне белгілі бір міндеттеме алады, сонды;тан хатты; ;;;ы;ты; к;ші болады.
Кепілдік хат ;лгісі
(Форма гарантийного письма)
К;сіпорынны; атауы                «Іскер» А;-ны;
К;сіпорынны; мекен-жайы                Бас директоры
Тел./факс                А.Е. Белгібаев мырза;а

КЕПІЛДІК ХАТ                001111, ;останай,
00.00.00 № 1-3/28                Шипин, 23
№ 2-5/114  00.00.00

;;рметті Ас;ар Ербол;лы
       Бізді; мекен-жай;а Сізді; компания;ызды; екі контейнер  ;німіні; жіберілу м;мкіндігін растауы;ызды ;тінеміз.
       Біз ол заттарды осы айды; ая;ына дейін ал;ымыз келеді.
       Т;лемді алдын-ала жасау;а кепілдік береміз.
       Бізді; есеп шотымыз _________________ ,   ____________ банкі
       Директор                ;олы                аты-ж;ні
       Бас бухгалтер                ;олы                аты-ж;ні
       М. О.
КЕЛІСІМШАРТ

Келісімшарт – жеке т;л;аларды; ж;не за;ды т;л;аларды; азаматты; ;;;ы;тары мен міндеттерін белгілеуді, ;згертуді ж;не то;татуды реттейтін, нотариалды т;рде ку;ландырылатын ресми ;;жат.
Келісімшарт мынадай жа;дайларда жасалады:
1. Жылжымайтын м;лік ж;ніндегі м;мілер: т;р;ын ;йді сатып алу- сату, сый;а беру, ауыстыру туралы.
2. Жер учаскелері туралы м;мілелер: жер учаскесін сатып алу- сату, сый;а беру, ауыстыру туралы.
3. К;лік ;;ралдары ж;ніндегі м;мілелер т.б.
П;терді сату-сатып алу туралы келісімшартта п;терге ;атысты бірнеше м;лімет беріледі: п;тер кімні; жекеменшігі, ТИБ-те тіркелген н;мірі, ТИБ-ті; аны;тамасы бойынша п;терді; ;;ны, п;терді; жалпы аума;ы ж;не сол уа;ыт;а дейін к;рсетілген п;терді; ешкімге сатылма;аны, ;арыз ;теуге берілмегені, дау-таласта, тыйым салуда болма;аны к;рсетіледі.

Негізгі с;здік
Т;менде ;ол ;оюшылар-нижеподписавшиеся
ма;ан тиесілі-принадлежащий мне
жеке басы –личность
;;;ы;ты; іс-;рекетке ;абілеті-дееспособность
тариф бойынша салы; алынды-взыскано по тарифу
м;міле-сделка               
жекеменшік ;;;ы;ы бойынша по праву собственности
тыйым салынба;ан-под арестом не состоит
;;;ылы-вправе               


;ОЛХАТ
;олхат – белгілі бір ;;;дылы;тарды; (;;жат, м;лік, зат, а;ша) алын;анын ку;ландыратын ресми ;;жатты; бір т;рі.
    Мазм;ны мен ;;рылымы жа;ынан ;олхат ж;не кепілхат бір-біріне ;;сас.
Негізгі с;здік
кепілхат – гарантийное письмо
азамат – гражданин
берілген – выданный
ку;ландыру – удостоверяю
Тараптарды; ;олы – подписи Сторон
міндеттенемін - обязуюсь
процент т;леу – уплатить процент
3 дана етіп жасал;ан – составлено в 3 экземплярах
келісімшарт;а с;йкес – в соответствии с договором
бас;а талабым жо; – других претензий не имею
несие – ссуда
;арыз – долг
жекеменшік – собственность
жеке басыны; ку;лігі – удостоверение личности
;олхат беруші – подписывающий
;;ТТЫ;ТАУХАТ

       ;;тты;таухат мерейтойларда, ;кімет наградасымен марапаттал;анда, ма;ызды мерекелерде ж;не та;ы бас;а жа;дайларда жолданады.
       ;;тты;таухат ;;рметі, ;адірлі, аса ;адірлі, ;ымбатты деген с;здермен басталады. Содан кейін ;;тты;тау себебі жазылады ж;не ;;тты;таушы ;уаныш иесіні; жетістіктері туралы хабардар екенін білдіруі ;ажет. Мысалы:
- Сіз осы жылдар аралы;ында зор жетістіктерге (табыстар;а) жетті;із
- Біз сізді ;діл басшы, іскер маман ретінде к;рсете білді;із
- Сіз ;зі;ізді іскер маман ретінде к;рсете білді;із
- ;ызметкерлер арасында сізді; беделі;із жо;ары
- Сізді; экономика (филология, ветеринария т.б) саласына, фирманы; (к;сіпорынны;, мемлекетті;) ;ркендеуіне ;ос;ан ;лесі;із зор т.б.
       Осыдан кейін ізгі тілектер жазылады. Со;ында ;;тты;таушыны; аты-ж;ні шын ж;ректен, ізгі тілекпен, шынайы к;;ілден деген с;здермен ая;талады.


;;рметті   Байм;рат  К;рім;лы!

       Сізді ;лысты;  ;лы  к;ні, халы;ты;  мереке -  Наурыз  мейрамымен  ;;тты;таймыз!
       Наурыз -  ;айрымдылы;  пен  имандылы; , бірлік  пен  досты;ты;  ;лы  мерекесі. Ол  баршамыз;а  жа;сылы;,  ырыс,  отбасы;ыз;а  баянды  ба;ыт  пен  ;;т-береке  ала  келсін.

Шынайы  тілекпен – ;ріптестері;із


;ызметтік хаттар
А;паратты;-аны;тамалы; ;;жаттар;а хаттар, жеделхаттар, телефонограммалар, актілер, аны;тамалар, ма;л;мат хаттар, арыздар т.б. жатады. Ішкі, тыс;ы а;паратты;-аны;тамалы; ;атынас хаттар бас;ару ;;жаттары к;леміні; 80 пайызын ;;райды.
;ызметтік хаттар бас;ару ;ызметінде туындайтын к;птеген жедел м;селелерді шешу ;шін ;олданылады. Мазм;ны мен ма;сатына ;арай хаттар: кепілдік беру, а;паратты;, жарнамалы;, коммерциялы;, с;рату хаттары, ша;ыру хаттары, жауап хаттар, ;тініш хаттар, хабарлама хаттар, бастама хаттар, еске салу хаттары болып б;лінеді.
;ызметтік хатты; м;тіні ;арапайым жазылады, бір м;селеге ;ана арналады. Хатты; м;тіні ж;йелі, на;ты ж;не ны; болуы тиіс.
Хат арнайы бланкіде толтырылады ж;не оны; та;ырыбы, адресатты; аты к;рсетіледі, ;ол ;ой;ан т;л;аны; аты-ж;ні ж;не ;;растырушыны; телефон н;мірі жазылады.
;ызметтік хаттарды; негізгі ма;саты іс-;рекетке кірісуді; ;ажеттігін сендіру, к;рсету, т;сіндіру. Хатта с;здерді на;ты ма;ынада аны; ;олдан;ан д;рыс. К;пс;зділік хатты; м;нін т;сінуге ;иынды; тудырады. 
Хаттарда «Адресат» (хатты алушыны;) деректемесіні; ;;рамдас б;ліктері д;рыс к;рсетілуі керек: фирма; ;;рылымды; б;лімшелер; лауазымы; аты-ж;ні; алушыны; почталы; мекен-жайы.
Мекемеден жіберілетін барлы; хаттар бастама ж;не жауап хаттар болып екі топ;а б;лінеді. Жауап хатты жіберуші ;зі ал;ан бастама хатты; к;ні мен н;мірін к;рсетеді.  Б;л деректеме хат т;пкілікті ресімделгеннен кейін бланкіге толтырылады.

М;тінге арнал;ан с;здік

а;паратты;-аны;тамалы; ;;жаттар – информационно-справочные документы
хат – письмо
жеделхат – телеграмма
аны;тама – справка
ма;л;мат хаттар – докладная записка
ішкі – внутренний
пайыз – процент
бас;ару ;ызметі – управленческая деятельность
туындайтын – возникающих
к;птеген – многочисленных
жедел м;селелер – оперативные вопросы
шешу ;шін – для решения
;олданылады – применяется
мазм;н – содержание
ілеспе хат – сопроводительное письмо
кепілдік беру хаттары – гарантийные письма
а;паратты; хаттар – информационные письма
жарнамалы; хаттар – рекламационные письма
коммерциялы; хаттар – коммерческие письма
с;рату хаттары – письма-запросы
ша;ыру хаттары – письма-приглашения
жауап хаттар – письма-ответы
;тініш хаттар – письма-просьбы
хабарлама хаттар – письма-уведомления
бастама хаттар – инициативные письма
еске салу хаттары – письма-напоминания
м;тін – текст
;арапайым – простой
ж;йелі – последовательный
арнайы бланк – специальный бланк
;;растырушы - составитель
ма;сат – цель
к;пс;зділік – многословие
деректеме – реквизит
;;рамдас б;ліктері – составные части
д;рыс к;рсетілуі керек – должны быть правильно указаны
лауазым - должность
т;пкілікті – окончательный
ресімдеу – оформлять
;ЫЗМЕТТІК ХАТ
К;сіпорынны; атауы                Директор
К;сіпорынны; мекен-жайы                ;.Н. Сардаров;а
Тел.
Факс:                001111, ;останай,
00.00.00  № 21/1 – 3
№ ___ 00.00.00                Алтынсарин, 12

Жи;аз жеткізуді кешіктіру туралы

;;рметті ;нуар Н;рбек;лы!
          Біз Сізге 00.00.00-да;ы № ___ келісім-шарт бойынша келісілген ;ш офис жи;азыны; жиынты;ын, ;кінішке орай, уа;ытында жеткізіп бере алма;аны;ыз туралы хабарлаймыз. ;зара келісілген мерзімнен бері екі апта уа;ыт ;тіп кеткенін естері;ізге саламыз.
        Жеткізуді кешіктіру б;дан ;рі жал;асатын болса, бірлескен ;ызметіміз до;арылуы м;мкін.
        Біз Сіздер ;ажетті шаралар ;олданып, оны; н;тижесі туралы бізге хабарлайды деп есептейміз.

Директор                ;олы                аты-ж;ні

Байт;рсынов 265  5192

;;ЖАТТАРДЫ ТОПТАСТЫРУ
“;;жат” (Документ) – латын тілінде “ку;лік”, “д;лелдеу т;сілі” деген ма;ына береді. Да;дылы ;олданыста оны; негізгі ;ш ма;ынасы бар: 1) ;андай да бір фактіні не бір н;рсеге деген ;;;ы;ты (мысалы, жол ж;руге деген) растайтын іс ;а;азы; 2) жеке басты ресми т;рде ку;ландыратын ;;жат (т;л;;жат); 3) бір н;рсе туралы жазбаша ку;лік (мысалы, ескі грамоталар).
К;сіпорынны; не ;йымны; ;;жаттары белгілі бір м;дени-тарихи ;;ндылы;;а ие, мемлекеттік м;ра;ат ;орыны; б;лігі болып табылады, сонды;тан олар мемлекеттік м;ра;аттар;а тапсырылуы тиіс.
;;жаттарды топтастыру – оларды ;;састы;тары мен айырмашылы;тары бойынша б;лу болып табылады.
Белгілеу т;сіліне ;арай ;;жаттар жазба, графикалы;, акустикалы; (фото, кино, бейне;;жаттар) болып б;лінеді.
Мазм;нына ;арай – ;йымды;-;кімдік, ;аржы-есеп, жабды;тау-;ткізу ;;жаттары болып б;лінеді.
Атауына ;арай к;птеген т;рге (жанр;а) б;лінеді: ережелер, б;йры;тар, хаттамалар, жар;ылар, арыздар, хаттар т.б.
Толтыру орнына ;арай  ;;жаттар ішкі ж;не сырт;ы (кіріс ж;не шы;ыс) болып б;лінеді.
Орындалу мерзімі бойынша ;;жаттар жедел ж;не жедел емес (жай) болып б;лінеді.
Жариялылы; д;режесіне ;арай ;;жаттар ;арапайым, к;нделікті ;ызметте ;олдану ;шін ж;не ;;пия болып б;лінеді.
Жасалу сатысына ;арай т;пн;с;а (бірінші данасы) ж;не к;шірме ;;жаттар болып б;лінеді.

М;тінге арнал;ан с;здік
;;жат – документ
ку;лік -  свидетельство
д;лелдеу т;сілі – способ доказательство
деген ма;ына береді – означает
да;дылы ;олданыста – обычном употреблении
негізгі ;ш ма;ынасы бар – имеет три основных значения
;андай да бір факті – какой-нибудь факт
не бір н;рсеге деген ;;;ы;ты – или право на что-нибудь
растайтын – подтверждающая
іс ;а;азы – деловая бумага
жеке басты ресми т;рде ку;ландыратын  - то, что официально удостоверяет
личность предъявителя
т;л;;жат – паспорт
бір н;рсе туралы – о чем-нибудь
жазбаша ку;лік – письменное свидетельство
ескі грамоталар – древние грамоты
к;сіпорынды бас;ару – управление предприятием
м;ліметтерді ;абылдап алу ж;не ;;деу – получение и обработка информации
шешім ;абылдап, оны орындау – принятие решения  и его исполнение
белгілі бір д;режедегі – в значительной степени
а;паратты; процесс – информационный процесс
д;рыс шешім ;абылдау ;шін – для выработки верного решения
толы; – полная
жедел ж;не а;и;ат м;ліметтер – оперативная и достоверная информация
керек болады – требуется
;;жатты; сапасы – качество документа
к;сіпорынны; не ;йымны; ;;жаттары – документы предприятия и организации
белгілі бір м;дени-тарихи ;;ндылы;;а ие – представляют определенную
культурно-историческую ценность
мемлекеттік м;ра;ат ;оры – архивный фонд государства
б;лігі болып табылады – являются частью
мемлекеттік м;ра;аттар;а тапсырылуы тиіс – подлежат сдаче в государственные архивы
;;састы;тары мен айырмашылы;тары бойынша – по признакам сходства и
различия

Ресми іс ;а;аздары атаулары

аны;тама – справка
ша;ым – жалоба
б;йры; – приказ
жар;ы – указ
жарлы; –устав
за; –закон
ереже –положение
келісім – соглашение
шарт – договор
кепілхат – гарантийное письмо
;олдаухат – ходатайство
;олхат – расписка
мінездеме – характеристика
;мірбаян - автобиография;тініш – заявление
сенімхат – доверенность
т;сіндірме хат – обьяснительная записка
хабарлама – сообщение
хаттама – протокол
ша;ырухат – пригласительное письмо
шешім – решение
ілеспехат – сопроводительное письмо
іскери хат – деловое письмо
іс пара;ы – личный листок


МІНЕЗДЕМЕ

Мінездеме - мекемеде, к;сіпорында ж;мыс істейтін адам туралы ;кімшілік немесе ;о;амды; ;йым тарапынан берілетін, жеке адамны; іскерлігін, біліктілігін, к;сіби де;гейін сипаттайтын ресми ;;жат.
Мінездеме на;ты, объективті, д;л ж;не толы; болуы керек. Мінездеме бас;а мекеме (сот, прокуратура) с;ра;ан жа;дайда, о;у;а, аспирантура;а т;су кезінде, сондай-а; ;ызметкерді;, маманны; к;сіби біліктілігін к;теру ма;сатында беріледі.
Мінездеме А4 ;алыпты жалпы бланкіге толтырылады. Мінездеме м;тініндегі логикалы; байланыста;ы б;лімдерді б;ліп к;рсетуге болады.
Бас;ы б;лім – анкеталы; м;ліметтер (аты-ж;ні, ту;ан жылы, білімі, т.б.). Кейбір мінездемелерде б;л м;ліметтер ;;жат атауынан бір интервал т;менге басылады.
Екінші б;лімде – е;бек ;ызметі туралы м;ліметтер (мамандануы, ж;мыс істеу мерзімі, ;ызметі бойынша ;суі, т.б.) ж;не е;бегіне берілген ба;а жазылады.
;шінші б;лімде – ;о;амды; белсенділігі, т;рмыста;ы т;ртібі, ;ріптестерімен ;арым-;атынасына ба;а беріледі.
;орытынды б;лімде т;жырымдама ж;не мінездемені; берілу ма;саты жазылады. 
Мінездемені; міндетті деректемелері:
   Мінездемеде к;рсетілетін міндетті м;ліметтер:
1. Жеке адам туралы негізгі м;ліметтер:
- аты-ж;ні;
- ;лты;
- ;скери ;ызметке ;атысы;
- отбасы жа;дайы;
- білімі;
- лауазымы;
- ту;ан жылы;
- ту;ан жері;
- отбасы жа;дайы;
- азаматты;ы.
2. ;ызмет істеген орны, ;ызмет ат;ар;ан жылдары.
3. Жеке басыны; ;асиеттері. ;з міндетіне, ;о;амды; тапсырмалар;а ;арым-;атынасы.
4. Мінездеме ;айда берілді.
5. Мекеме басшыны; ;олы.
6. Мінездеме берілген мерзім (айы, к;ні, жылы).
7. Мекемені; м;рі.

Негізгі с;здік
мiнездеме – характеристика
лауазым, ;ызмет – должность
жо;ары бiлiм – высшее образование
орта бiлiм – среднее образование
т;жірибелi – опытный
бiлiктi – квалифицированный
маман – специалист
жетiк бiлу – знать в совершенстве
беделдi – авторитетный
курстас – однокурсник
;;рдас - ровесник
;лгiлi -  образцовый
адал ниетпен орындау – добросовестно     выполнять
;з уа;ытында – своевременно
белсенді – активный
жетілдіру – совершенствовать
жа;ымды жа;ынан к;рсету білу – показать себя с положительной стороны
к;сіптік дайынды; – профессиональная подготовка
кемшілік – недостатки
бастамашылы; – инициатива
табандылы; – настойчивость
д;рыс шешім ;абылдай біледі – способен принять правильное решение
;ызметкерді; ;ызметтік ;рекеті – служебная деятельность сотрудника
;о;амды; ;рекет - общественная деятельность
іскерлік ;абілеті – деловая способность
;ызметі бойынша – по службе
білімді,іскер, ізденімпаз – образованный, деловой, целеустремленный
;жымда;ы ;о;амды; ж;не м;дени шаралар;а белсене араласады – активно участвует в общественной и культурной жизни коллектива
мінезі ашы;, адамдармен тез тіл табысады – искренний (открытый) характер, коммуникабельный
жа;сы, ;лгілі студент – хороший, образцовый студент
ат;арып ж;рген ;ызметіне лайы; – соответствует занимаемой должности
берілген тапсырмаларды жауапкершілікпен орындайды – ответственно выполняет порученные дела
курстастарыны; арасында беделді – пользуется авторитетом среди однокурсников
мінездеме е;бек келісімін ;зарту ;шін берілді – характеристика дана для продления трудового договора
мінездеме о;у;а т;су ;шін берілді – характеристика дана для поступления на учебу
;аза;, а;ылшын, т;рік тілдерін жа;сы біледі – владеет казахским, английским, турецким языками
;йымдастырушылы; ;абілеті бар – имеет организаторские способности
компьютермен ж;мыс істей алады – владеет компьютером
к;пшілікпен ж;мыс істегенді ;натады – нравится работать в колективе
салма;ты мінезімен, адалды;ымен к;зге т;сіп ж;р – отличается серьезностью характера, честностью

Мінездеме
Самат Айдын;лы М;уленбаев, 1970 жылы ту;ан, ;лты – ;аза;, білімі – жо;ары. ;аза;стан Республикасыны; азаматы. Самат Айдын;лы М;уленбаев – 1970 жыл;ы ;а;тар айыны; 15-інде ;аза;стан Республикасы Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарын;ол ауылында ту;ан. Орта мектепті бітіргеннен кейін 1987 жылы ;азіргі ;лтты; политехника университетіні; компьютерлік техника факультетіне о;у;а т;сіп, оны 1992 жылы ;здік дипломмен бітірген. 1993-98 жылдар аралы;ында ;ылыми-жобалау институтыны; а;а ;ылыми ;ызметкері. ;азір – ;аза; ;лтты; университеті металлургия ;нерк;сібі факультетіні; а;а о;ытушысы. 1998 – 2001 жылдар аралы;ында ;аз;ПУ-ді; ;ндірістен ;ол ;збей о;итын аспирантурасында о;ып, 1991 жылы кандидатты; диссертация ;ор;ады.
С. А. М;уленбаев - ;з ісін жетік білетін, т;жірибелі маман. Ол – бірнеше ;ылыми е;бектерді; авторы. С.А. М;уленбаевты; “Металлургия ;нерк;сібіні; терминдері” деп аталатын е;бегі Шо;ан У;лиханов атында;ы сыйлы;;а ие болды.
С. А. М;уленбаев – ;аза;, орыс, а;ылшын тілін жетік біледі. Студенттер мен ;ріптестеріні; арасында беделді; ;лгілі отбасы иесі.
Мінездеме ;ылыми-техникалы; орталы;ты; бас маманы ;ызметіне ;сыну ;шін беріледі.
Мекеме басшысы /аты-ж;ні, ;олы/

Айы, к;ні, жылы

;ТІНІШ

;тініш – жазбаша, ресми т;рде баяндал;ан, ;тіну, ;тініш білдіру, с;рау туралы ресми ;;жат. ;тініш м;тінінде ж;мыс;а алу туралы ;міткерді; тілегі баяндалады, маманды;ы, к;сібі, біліктілігі мен ;зі с;рап отыр;ан ;ызмет т;рі к;рсетіледі.
;тініш ;олмен жазылады ж;не т;мендегідей деректемелерден т;рады: ;абылдаушы (кімге); авторы, авторды; мекен жайы; ;;жатты; т;рі (;тініш); м;тіні; ;тініш иесіні; ;олы; жазылу мерзімі.
;тініште «кімнен» деген ;лгідегі к;рсеткіштер жазылмайды, сондай-а; «Сізден ;тініп с;раймын», «алдын ала рахмет айтамын», «со;ан ;оса» ж;не т.б. архаизмдер ;олданылмайды. ;тініш А4 форматта;ы ;алыпты ;а;аз пара;ына толтырылады.

;тініш жазылатын негізгі жа;дайлар:
- о;у;а т;су;
- жата;ханадан орын с;рау;
- сына;, емтиханды ;айта тапсыру;а   
 р;;сат с;рау;
- академиялы; демалыс с;рау;
- сырттай б;лімге ауысу;
- бас;а жо;ары о;у орнына ауысу;
- отбасы жа;дайына байланысты
 демалыс с;рау;
- ж;мыс;а ;абылдау;
- ж;мыстан босату:
- бас;а ж;мыс;а ауыстыру;
- кезекті демалыс с;рау;
- кезектен тыс демалыс с;рау;
- материалды; к;мек с;рау;
- жала;ыны к;теру туралы ;тініш айту ж;не т.б.

Негізгі с;здік
;тінемін (с;раймын) – прошу
жіберу – отпустить
;абылдау – принять
р;;сат ету – разрешить
т;ратын – проживающий
тіркелген –прилагается
;з еркіммен – по собственному желанию
негізінде – на основании
босату – освободить
атына – на имя
жа;дай – ситуация
мекенжай – адрес
ж;мыс;а ;абылдану кезінде – при поступлении на работу
;міткер – кандидат
;тініш – заявление
оны; ресми тілегі – его официальная просьба
;рі – и
штат;а тіркеу ;шін негіз – основание для зачисления в штат
болып табылады - является
маманды; – профессия
к;сібі – специальность
біліктілігі – квалификация
;зі с;рап отыр;ан ;ызмет т;рі – должность, на которую претендовал работник
к;рсетіледі - указываются
т;мендегідей деректемелерден т;рады – имеет следующие реквизиты
;абылдаушы (кімге) – адресат (кому)
авторды; мекен жайы – место проживания автора
;;жатты; т;рі – вид документа
м;тіні – текст
;тініш иесіні; ;олы – подпись составителя
жазылу мерзімі – дата составления
«кімнен» - «от кого»
 «Сізден ;тініп с;раймын» - «убедительно прошу Вас»
«алдын ала рахмет айтамын» - «заранее признателен»
«со;ан ;оса» - «к сему»
;олданылмайды – не принято употреблять
;алыпты ;а;аз пара;ы – стандартный лист бумаги
толтырылады – оформляется«Жетісу» фирмасыны;
Бас директоры
Б.;. У;либаев мырза;а
Омарова Л;йл; Марат;ызынан,
мекен-жайы: 418048, Алматы ;-сы,
;астеев к;шесі, 12-;й, 7-п;тер

;ТІНІШ

Мені бухгалтерия б;ліміне бас есепші ;ызметіне ж;мыс;а алуы;ызды с;раймын.

00.00.0. ;олы

;МІРБАЯН
;мірбаян – жеке адамны; ;мір жолы хронологиялы; т;ртіпте ;ыс;аша жазыл;ан ресми ;;жат. ;мірбаян ;детте о;у;а т;су, жа;а ;ызметке т;ру кезінде жазылады.
Міндетті м;ліметтер:
1. ;;жатты; аты (;мірбаян)
2. Аты-ж;ні, тегі, ту;ан жылы, айы, к;ні, ту;ан жері
3. ;лты
4. Білімі, о;ы;ан о;у орындары
5. ;о;амды;-саяси ;ызметі
6. Ата-анасы, ж;байы, балалары туралы м;лімет
7. ;азіргі ж;мысы, мекенжайы
Негізгі с;здік
;лт - национальность
білім - образование
жо;ары білім - высшее образование
орта білім - среднее образование
ата-ана – родители
;йленгенмін – женат
;йленбегенмін – не женат
ажырас;анмын – разведен
отбасы – семья
;скери ;ызметке міндеттімін - обязан к воинской службе
;скери ;ызметті ;теу –выполнять воинскую службу
тудым – родился
о;ыдым – учился
т;стім – поступил
бітірдім – окончил, закончил
ауыстым – перевелся
;мірбаян – автобиография
;міріне ;атысты м;ліметтер – собственное жизнеописание
хронологиялы; т;ртіппен – в хронологической последовательности
;;растырады – составляет
типтік ;лгі – типовой формуляр
ма;сатына байланысты – в зависимости от назначения
;детте – обычно
;;жатты; атауы – название документа
авторды; аты-ж;ні – отчество и фамилия автора
ту;ан жері мен ту;ан жылы, айы, к;ні – дата и место рождения
білімі мен маманды;ы – образование и специальность
;ызметіне ;атысты м;ліметтер – трудовая деятельность
марапаттаулар мен ал;ан мада;таулары -  награды и поощрения
отбасы жа;дайы мен отбасы ;;рамы – семейное положение и состав семьи
;йіні; мекен-жайы мен телефоны – домашний адрес и телефон
толтырыл;ан к;ні мен жеке ;олы – дата и личная подпись

;МІРБАЯН
Мен, Марат Д;улет;лы Та;аев, 1963 жылы 1 мамырда Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарын;ол ауылында тудым. ;лтым – ;аза;. 1970 жылдан 1980 жыл;а дейін Нарын;ол орта мектебінде о;ыдым. 1980 жылы ;аза; политехника институтыны; компьютерлік техника факультетіне о;у;а т;стім. Институтты бітіргеннен кейін 1985 – 1988 жылдар аралы;ында ;ылыми-жобалау институтында ж;мыс істедім. 1988 жыл;ы 1 ;ырк;йекте ;аза; политехника институтыны; металлургия ;нерк;сібі кафедрасына ауыстым. ;азір осы кафедраны; а;а о;ытушысымын. Ата-анам бар: ;кем Та;аев Д;улет – ;лы Отан со;ысыны; ардагері, ;;рметті зейнеткер; анам – Та;аева Сатылхан – ;за; жылдар бойы Нарын;ол орта мектебінде м;;алім болып ж;мыс істеді. Отбасым бар: ж;байым – Ж;ніс;ызы Т;ра;алды, жо;ары білімді маман, д;рігер. ;ш балам бар, олар орта мектепте о;иды.
;скери ;ызметке міндеттімін. А;а лейтенантты; ;скери шенім бар.
;осымша м;ліметтер: ;аза;, орыс, ;й;ыр ж;не а;ылшын тілдерін жетік білемін. Компьютерлік ба;дарламаларды толы; ме;гергенмін, Интернетте ж;мыс істей аламын.
Мекен-жайым: Алматы ;аласы, Байт;рсынов к;шесі, 172 ;й.

СЕНІМХАТ
Сенімхат – сенімді т;л;а;а сеніп тапсырушыны; (к;сіпорынны; немесе азаматты;) атынан ;андай да бір іс-;рекеттерді жасау;а ;;;ы; беруі туралы ;;жат. 
Сенімхатты; екі т;рі бар: к;сіпорындар беретін ресми сенімхат ж;не азаматтар (жеке т;л;алар) беретін жеке сенімхат.
Ресми сенімхат м;мілелер жасау;а, а;ша, материалды;-тауар ;;ндылы;тарын алу;а немесе бас;а да іс-;рекеттерді ж;ргізуге к;сіпорын атынан сол к;сіпорынны; ;кіліне беріледі.
Сенімхатты к;сіпорынны; бланкісінде ресімдеуге болады. Сенімхатта  к;рсетілген іс-;рекет а;ша;а немесе материалды; ;;ндылы;тар;а ;атысты болса, о;ан к;сіпорынны; басшысы мен бас бухгалтері ;ол ;ояды.
Жеке сенімхаттар сеніп тапсырушыны; (азаматты;) атынан жала;ы алу;а немесе е;бек ;атынастарына ;атысты бас;а да т;лемдерді, зейнета;ыларды, ж;рдема;ыларды, стипендияларды, банктегі салымдарды, хат-хабарларды, оны; ішінде а;ша аударымдары мен заттай с;лемдемелерді алу;а беріледі. Атал;ан сенімхаттар нотариатты; ку;ландыруын ;ажет етпейді.
М;тінге арнал;ан с;здік
сенімхат – доверенность
сенімді т;л;а – доверенное лицо
сеніп тапсырушы – доверитель
азамат – гражданин
;;;ы; беруі туралы – о предоставлении права
;шінші т;л;а – третьее лицо
алдында – перед
атынан – от имени
ресми сенімхат – официальная доверенность
жеке т;л;а – физическое лицо
жеке сенімхат – личная доверенность
м;мілелер жасау;а – на совершение сделок
материалды;-тауар ;;ндылы;тары – товарно-материальные ценности
к;сіпорынны; ;кілі – представитель предприятия
деректемелер – реквизиты
;йымны; атауы – наименование организации
аны;тамалы; деректер – справочные даные
;;жат т;рі – вид документа
;;жатты; к;ні – дата документа
тіркеу н;мірі – регистрационный номер
лауазымды т;л;а – должностное лицо
іс-;рекет т;рі – вид действий
;олдану мерзімі – срок действия
жала;ы алу;а – на получение зарплаты
е;бек ;атынастары – трудовые отнашения
Сенімхат ;лг

СЕНІМХАТ
       00.00.00
       Мен, Лазарева Марина Васильевна, 2007 жылды; тамыз айында;ы ма;ан тиісті елу мы; те;ге м;лшеріндегі жала;ыны алуды бухгалтер Ковалева Оксана Юрьевна;а сеніп тапсырамын.
       Хатшы                ;олы                А.Н. Макарова
       М.В. Лазареваны; ;олын ку;ландырамын
       КБ-ні; инспекторы                ;олы                К.Н. Кузнецов
       М.О.

Т;СІНІКТЕМЕ ХАТ

Т;сініктеме – негізгі ;;жатты; (жоспарды;, есепті;, жобаны;) жекелеген ережелерін немесе ;андай да бір фактіні;, о;и;аны; себептерін т;сіндіретін ;;жат. Мазм;ны бойынша т;сініктеме екіге б;лінеді. Бірінші топ;а негізгі ;;жат;а (жоспар;а, есепке) ілесіп ж;ретін ж;не негізгі ;;жатты; жекелеген ережелерін т;сіндіретін ;;жаттар кіреді. Олар к;сіпорынны; жалпы бланкілерінде ресімделеді.
Екінші топ;а ;андай да бір о;и;алар, ;алыптас;ан жа;дайлар, жекелеген ;ызметкерлерді; ;рекеттері мен т;ртібіне байланысты т;сіндірме жазбалар енеді. М;ндай жазбаларды; м;тіні д;лелді, ;ыс;а болуы керек. Баяндау хаттар сия;ты олар ішкі ж;не сырт;ы болып б;лінуі м;мкін. ;;рылымды; б;лімшелерді; немесе мекемелерді; басшыларына берілетін ішкі т;сініктемелер компьютермен бастырыл;ан т;рде немесе ;олмен жазыл;ан т;рде таза ;а;аз;а ресімделеді. Жо;ары т;р;ан органдар;а жіберілетін сырт;ы т;сініктемелерге к;сіпорынны; басшылары ;ол ;ояды ж;не хаттар, факстерге арнал;ан жалпы бланкіде ресімделеді.

М;тінге арнал;ан с;здік
т;сініктеме – объяснительная записка
негізгі ;;жат – основной документ
жоспар – план
есеп – отчет
жоба – проект
жекелеген – отдельные
ереже – положение
мазм;н – содержание
б;лінеді – делятся
ілесіп ж;ретін – сопровождающий
ресімделеді – оформляются
;;рылымды; б;лімше – структурное подразделение
о;и;а – происшествие
;алыптас;ан жа;дай – сложившаяся ситуация
жекелеген ;ызметкерлер – отдельные работники
ішкі т;сініктемелер – внутренние объяснительные
;олмен жазыл;ан т;рде – рукописным способом
жо;ары т;р;ан органдар – вышестоящие органы

Т;сініктеме ;лгісі
Ба;алы ;а;аздар б;лімі                Банк бас;армасы
Т;СІНІКТЕМЕ                т;ра;асыны; орынбасары
______________________

       Б;лімні; 2007 жылды; ІІІ то;санына арнал;ан жиынты; есебін факс-модем байланысыны; б;зылуына ж;не банкті; Алатау филиалында;ы есеп беру м;ліметтеріні; болмауына байланысты к;рсетілген мерзімде ;ткізе алмады;.

Б;лім басты;ы                ;олы                аты-ж;ні


Т;ЙІНДЕМЕ

Б;гінгі нары; заманында мемлекеттік органдар;а, к;сіпорындар;а ;ызметкерлер ;абылдау ;шін т;йіндеме талап етеді. Б;нда ;мірбаян м;ліметтері ы;шам, ;рі толы; т;рде беріледі. ;азіргі уа;ытта резюме коммерциялы; к;сіпорындар;а ж;мыс;а ;абылдауда талап етілетін ке;інен тара;ан ;;жат болып табылады. Резюмені; ерекшелігі білімі ж;не е;бек жолы туралы м;ліметтерді хронологиялы; т;ртіппен жазу болып табылады. «;осымша м;ліметтер» ба;анында кез келген а;паратты беруге болады: шет тілдерін білуі, жары; к;рген е;бектеріні; болуы, бас;а маманды; бойынша к;сіби да;дысыны; болуы ж;не т.б.

Т;йіндемеде ;міткерді;:
- Аты-ж;ні;
- Ту;ан жылы, к;ні, айы, ту;ан жері;
- ;лты;
- Жынысы;
- Мекенжайы, телефоны;
- Отбасы жа;дайы;
- Азаматты;ы;
- Білімі;
- Бітірген о;у орындары;
- К;сіби біліктілігі мен к;сіби т;жірибесі;
- Тілдік да;дылары;
- Компьютерлік сауаттылы;ы;
- Жеке ;асиеттері;
- ;ызы;ушылы;ы;
- Ма;саты.
-

Негізгі с;здік
жеке ;асиеттері – личные качества
;ызы;ушылы;ы – интересы (хобби)
тілдік да;дылары – владение языками
жауапкершілік-ответственность
ма;саттылы;– целеустремленность
;йымдастырушылы; ж;не бас;арушылы; ;абілеттері – организаторские и лидерские способности
;жыммен ж;мыс істей білуі – умение работать в коллективе
адамдармен ;арым-;атынас орнату;а бейімділігі – коммуникабельность
ал;а ;ой;ан міндеттерге шы;армашылы; ;;з;арас – творческий подход к выполнению поставленных задач
состав – ;;рам
входят – кіреді
следующие реквизиты – келесі деректемелер
название документа – ;;жат атауы
семейное положение – отбасылы; жа;дайы
домашний адрес – ;йіні; мекен-жайы
образование – білімі
специальность – маманды;
место работы – ж;мыс орны
специализация – мамандану
предыдущий опыт работы – б;рын;ы ж;мыс т;жірибесі
владение иностранными языками – шет тілдерін білу д;режесі
личные качества – жеке басыны; ;асиеттері
увлечения - ;уестігі (;;штарлы;ы, ;ызы;ушылы;ы)
предпологаемая должность – ;абылдануы м;мкін лауазым
начиная от нулевого положения – н;лдік де;гейден басталып
начинается с новой строкой – жа;а жолдан басталады
Т;ЙІНДЕМЕ
Аты-ж;ні          Аманова Аружан Аман;ызы
Мекен-жайы: ;аза;стан Республикасы, 
                ;останай ;аласы, Абай
                да;;ылы, 1-;й, 1- п;тер
Телефон:         502030
Жалпы а;парат          
*Ту;ан жылы          1980 жыл;ы 6 тамыз
*;лты                ;аза;
*Жынысы                ;йел
*Отбасы жа;дайы   т;рмыс;а  шы;па;ан
                (;йленбеген)
*Азаматты;ы           ;аза;стан 
                Республикасы
Білімі: 2001 жылы ;останай мемлекеттік 
             университеті, ;;;ы; институты
К;сіби т;жірибесі: 2001-2005 жж. «;ділет»
                нотариалды; ке;сесі, 
                ке;есші-за;гер   
                (;останай ;аласы)
Тілдік да;дылары: ;аза; тілі – ана тілі, 
                орыс тілінде еркін   
                с;йлейді, а;ылшынша
                т;сінеді, с;здік ар;ылы 
                с;йлеседі
Компьютерлік     Windows 98,
сауаттылы;ы:     Excel, Іnternet
Жеке ;асиеттері: жауапкершілік, ;стамды-
                лы;, ;йымдастырушылы;   
                ж;не бас;арушылы; 
                ;абілеттер т.б.
;осымша а;параттар: 2007 ж. - ;останай мемлекеттік университеті,                ;;;ы; Магистрі б;лімі
;ызы;ушылы;ы: кітап о;у, саяхат;а 
                шы;у, спортпен   
                айналысу, ;н айту, музы-
                ка аспаптарында ойнау
Хаттама – жиналыстарда, отырыстарда, м;жілістерде м;селелерді тал;ылау ж;не шешімдер ;абылдау фактісін белгілейтін ;;жат.
Хаттаманы отырыс;а ;атысушыларды;  с;здерін жазып отыратын немесе диктофон;а жазып алатын хатшы отырыс кезінде ж;ргізеді.
Хаттама к;сіпорынны; жалпы бланкісі т;рінде таза пара;;а, негізгі деректемелер:
- мекемені; атауы;
- ;;рылымды; б;лімшені; атауы;
- ;;жат т;ріні; аты (хаттама);
- отырысты; к;ні;
- ;;жатты; тіркеу н;мірі;
- отырысты; орны;
- м;тін та;ырыбы;
- ;;жатты; м;тіні;
- ;ойылатын ;олдар ескеріле отырып ресімделеді.
Хаттаманы; негізі м;тін болып табылады. Ол екі б;ліктен т;рады: бірінші –
кіріспе, м;нда т;ра;алы; ететін т;л;аны;, хатшыны;, ;атысушыларды; аты-ж;ні, к;н т;ртібі к;рсетіледі. Екінші б;лікте отырыс барысын белгілейтін негізгі м;селе болады.
Хаттамалар отырыс барысын к;рсету толы;ты;ына ;арай толы; ж;не
;ыс;аша болады.
Отырысты; барысында хаттаманы; бірінші н;с;асы жасалады. Хаттама
 на;тыланады, тексеріледі, редакцияланады ж;не бес к;ндік мерзімде толы; ресімделеді. Хаттамалар к;сіпорынны; ма;ызды ;;жаттарыны; біріне жатады, сонды;тан оларды кемінде он жыл са;тайды. Хаттамалар са;тау;а м;ра;ат;а жіберіледі.
М;тінге арнал;ан с;здік

шешім – решение
;аулы – постанавление
ал;алы; орган – коллегиальный орган
Директорлар ке;есі – Совет директоров
шешті – решил
шешілді – решили
;аулы етеді – постановил
;аулы ;абылдады - постановили
т;ра;а – председатель
хатшы – секретарь
дербес ;;жат – самостоятельный документ
;;рамдас б;лігі – составная часть
болып табылады – является
жиналыс – собрание
отырыс – заседание
тал;ылау – обсуждение
белгілейтін - фиксирующий
таза пара; – чистый лист
 негізгі деректемелер – оснаовные реквизиты
кіріспе б;лім – вводная часть
негізгі б;лім – основная – часть
т;л;а – лицо
к;н т;ртібі – повестка дня
отырыс барысы – ход заседания
толы;  хаттама – полный протокол
;ыс;аша хаттама – краткий протокол
 на;тыланады – уточняется
тексеріледі – выверяется
редакцияланады – редактируется
бес к;ндік мерзім – пятидневный срок
ма;ызды – важный
сонды;тан – поэтому
м;ра;ат – архив


«Алатау» ЖШС
ХАТТАМА
21 ;а;тар, 2008 жыл. № 2
;останай ;аласы

Е;бек ;жымыны; жиналысы

Т;ра;а: Оспанов Біржан Алтынбек;лы
Хатшы: С;лтанбаева Л;йл; ;айранбай;ызы

;атыс;андар: 21 адам (лауазымы, аты-ж;ні к;рсетіледі)
Ша;ырыл;андар: 3 адам (лауазымы, аты-ж;ні к;рсетіледі)

      К;Н Т;РТІБІ:
1. ;аза;стан Республикасы Президентіні; «Сыбайлас жем;орлы;;а ;арсы к;рес ж;ніндегі 2005 – 2010  жылдар;а арнал;ан мемлекеттік ба;дарлама туралы» Жарлы;ын тал;ылау.
2. ;р т;рлі м;селелер.

      ТЫ;ДАЛДЫ:
1. Ыбышев Н.Ы. – к;сіпорын директорыны; орынбасары (с;зіні; ;ыс;аша мазм;ны беріледі).

      С;З АЛ;АНДАР:
1. Ертаев С.Е. – б;;аралы; а;парат ;;ралдарымен байланыс жасау б;ліміні; ме;герушісі (с;зіні; ;ыс;аша мазм;ны беріледі).
2. Оразбаева ;.Б. – ;жым м;шесі (с;зіні; ;ыс;аша мазм;ны беріледі)
3. К;лбаев А.Ж. – ;Р ;лтты; ;ауіпсіздік комитеті Сыбайлас жем;орлы;;а ;арсы к;рес департаментіні; басты;ы.

ШЕШІМ (;АУЛЫ) ;АБЫЛДАНДЫ:
1.1. ;аза;стан Республикасы Президентіні; «Сыбайлас жем;орлы;;а ;арсы к;рес ж;ніндегі 2005 – 2010 жылдар;а арнал;ан мемлекеттік ба;дарлама туралы» Жарлы;ыны; орындалуы міндеттелсін
1.2. Ба;дарламаны ж;зеге асыру;а ;жым м;шелеріні; белсенді ат салысуы ж;ніндегі шаралар белгіленсін.

ТЫ;ДАЛДЫ: (2-тарма; 1-тарма; сия;ты толтыр


Рецензии