XI тарау. Mен Aлланын бiр болшегiмiн!

«Жардын (Алланын) шашы сансыз коп,
Ол санауга келмей тур.
Анык нуры осы деп,
Аркім бір тал устап жур».     Шакарім аулие

1.Мен Алланын бір болшегімін!  Біздін жанымыз Жаратушынын тозандай болініп кеткен болшегі. Киелі кітаптарда: "Адамды Жаратушы Озі тектес етіп жараткан", - дейді.

1. Жаратушы бізді Озі тектес етіп жараткан болса, онда Алла Тагала Озінін жер бетіндегі ягни материалдык алемдегі багдарламасын біз аркылы іс жузіне асырып жаткан жок па?!

2. Жаратушы бізді жер бетіне жібергенде белгілі бір максатпен жіберген. Біз сол тапсырманы орындап жур емеспіз бе?! Рухани денгейі жетілген адамга будан баска кажеттілік бар ма? Сіз бен бізге фани жалган дуниенін шырмауынан шыгып кеткенімізге шаттануымыз керек кой!

3. Мені толык канагаттандыратын жане толык бакытка жеткізетін жалгыз турагым – Аллага деген шексіз махаббатым, суйіспеншілігім. Мен рухани ілімімнін денгейін кунделікті дамыта беруге тиіспін. Ол ушін жатып уйкыга шомып бара жатканымда:

Бірінші: «Иа, Алла! Озіннін рухани алеміндегі рухани мектебіне мені шакірт етіп кабылдай корші! Менін рухани ілімімнін денгейін жогарылата корші!» деп;

Екінші: «Иа, Алла! Осы жалган фани алемде, осы алеммен уйлесімділікте болатын оз орнымды тауып бере корші!» деп;

Ушінші: «Иа, Алла! Менін ата бабаларымнын, аке-шешемнін, озімнін біліп, білмей айткан гайбат создерімізді, біліп, білмей істеген куналарімізді кешіре корші!»,  деп тілеймін.

Тортінші: Кунделікті арбір іс бітірген сатімде, тамак ішіп болганымда, жол сапар жургенімде, максатым орындалганда ар сагат, минут сайын: «Иа, Алла! Осы бергеніне шексіз тауба, шексіз шукіршілік!» деп Аллага унемі шексіз алгысымды айтып отырамын.

Бесінші: Танертен тура сала: «Иа, Алла! Бугінгі кунімді озіне арнадым. Мені куралын ретінде пайдалана корші!» деп тілеймін. Бул дегенініз – мангілік акикат, бакыт.

4. Оз оміріннін жауапкершілігін озіне жуктеу дегеніміз – айналандагы адамдарды кіналаудан, осектеуден, сынаудан, коре алмаудан толыктай бас тартып, кінаны озіннін ішкі жан дуниеннен, Гаиз жанында жазылган багдарламадан іздеу, бакытсыздыгыннын, ауруыннын, кедейшілігіннін себебін табу.

5.Сіз жауапкершілікті озінізге жуктесеніз, онда куатты омір суре бастайсыз. Ешкімде, ешкашанда Сізге запа шектіріп, касірет уын ішкізе алмайды. Ешкандай да коз, тіл тію, дуалау Сізге асер етпейтін болады. Себебі, сіз Алланын коргауында боласыз.

6. Сіз озініздін калауыныз бойынша омірінізді ретке келтіре аласыз. Тагдырыныздын божысын, шылбырын оз колынызга алатын боласыз. Ол ушін сізге унемі айнанын шагылысы шартын колдану кажет. «Сырткы келбетін – ішкі акикатын».

7. Адамдар оздерінін нашар турмыста туратындыгынын жауапкершілігін мойнына алгылары келмейді. Оларга осы калыптарына – біреуді, коршаган ортаны, заманды, агайын-туыстарын, акімдерді, укіметті, президентті, тіпті болмаса Жаратушыны
кіналау женіл.

8. Олар оздерінін осы жагдайларын: «мандайыма жазган тагдырдын жазуы» – деп акталады, осы сенімді санасына сініріп, журектеріне уялатып алады. Осы курдымнан шыга алмайтындарына мултіксіз сенеді.

9. Ауруга, кайыршылык пен жокшылыкка матап-шырмап койган ойларды санасынан куып, журегінен уркітіп жіберсе, санасы мен калауы біртіндеп денсаулыкка, молшылыкка, байлыкка, бакытка, махаббат пен суйіспеншілікке, шаттыкка, сынгырлаган денсаулыкка карай бет бура бастайтынын сезбейді, білмейді.

10. Омірдегі барлык жагдай – біздін ойлау жуйемізге орай курылып, тартылып жатады. Осыган озініздін омірлік багдарламанызды косыныз. Осынын барінен кандай тагылым алдыныз?

11. Айналаныз калай, солай кабылданыз. Озініз озгерініз, сол кезде бірінші: жануян;
Екінші: агайын туыстарын;
Ушінші: коршаган Алем де озгереді.
Егер сіз біремеден кашкалактап турсаныз, онда бунын тасасында – коркыныш не ауру жасырынып жатыр. Сіз осыдан откенде гана тамаша тагылым аласыз.

12. Пенде баласы кашан Оз омірінін жауапкершілігін озіне жуктейді, сонда гана тандау еркіне мумкіншілік пайда болады. Адам кай ойды тандаймын десе де оз еркі. Озініздін Газиз жаныныздын тартібінін багдарламасын, ойынызды, сезім кубылыстарынызды ыждагаттылыкпен зерттеніз. Оз омірінізді тонкеріп тастап, тарихынызды кайта караныз.

13. Адамнын ойы негурлым молдір, журегі таза, ниеті ак болса, согурлым кабілеттері ашылып, гарыштагы рухани ілімге кіруге, оны уйренуге, санасына сініруге мумкіншілік алады. Карапайым тілмен айтканда: жамандык, жауыздык, коре алмаушылык, іштарлык, кызганшактык, корсекызарлык, суайттык, кызганшактык, кундеу, біреуді осектеу, сынап-мінеу, жагымпаздык, бір пендені пір туту т.б. келенсіздіктерден санамыз, Газиз жанымыз тазарган сайын, омірініз согурлым жаксарып, молшылыкка, шаттыкка, бакытка толып, денсаулыгыныз жаксарып, ерекше кабілеттерініз дами туседі.

14. Озінізді тубегейлі озгерту – ен бірінші жауыздык кара ниет ойлардан жане осылардан туындайтын келенсіз кылыктардан, менменсіп дандайсудан, рухани надандыктан, корсокырлыктан арылу.

15. Пенде баласы ауру мен жокшылыкты, карыздарын, бакытсыздыгын озінін теріс, келенсіз ойлау жуйесімен табады. Ендеше осы ауруы мен кедейшілігінен, карыздарынан кутылу жолдарын жане жеке басынын бакытын тек кана озі гана ойлау жуйесін тубегейлі жаксы жакка озгертіп, Газиз жанынын багдарламасында жазылган себебін аныктап, Газиз жанына баска: бакыттын, байлыктын, денсаулыктын, махаббаттын, шаттыктын багдарламасын (программасын) жазып, санасы мен ойлау жуйесін тубегейлікті озгертіп барып табады.

16. Адамнын Оз тагдыры Оз колында. Себебі, Жаратушы Иеміз пенде баласына шексіз еркіндік берген. Адам кай жолды тандаймын десе де: жаксы болуы да, жаман болуы да, бакытты болуы да, бакытсыз болуы да, бай болуы да, кедей болуы да, ауру болуы да, сау болуы да Оз колында. Рухани білім мен ілімді уйрену аркылы Озінді озгерт, сол кезде букіл Алем озгереді. «Ниет адамнан, Рахым Алладан». Шын ниетінмен сурасан Алла екі дуниенін де кызыгын корсетеді. Фани алемде де, баки алемде де бакытты боласын! Екі канатын: руханилык та, материалдык та тен болады! Сен не ойлайсын солсын! 

СОЗ СОНЫ

«Адамнын сырткы дене жаралысы,
Напсісі айуанмен анык тендес.
Болектігі – жалгыз-ак таза акылда,
Алін келсе, жол тап та осыны емдес!». Шакарім аулие

Адамнын тагдырын болжау ушін балгер не коріпкел болудын кажеті жок. Тек кана бір сурак койсаныз жеткілікті: «Омірдегі басты максатын не, осыган калай жетпексін?».

Егер осыны жуздеген адамнан сурасаныз токсан тогызынын жауабынын молшері былай болады: «Менін жаксы омір суріп озімше бакытты болгым келеді». Сырттай карасаныз жаксы жауап. Біракта теренірек уніліп карасаныз – жетістікке жетудін жолдарынын, мезгілінін, адістерінін, нактылы максаты жок адамнын жалпылама жауабы.
Рухани карангылыктан, надандыктан, жокшылыктан, кедейшіліктен, топастыктан, аурудан кутылар жол бар ма?  Казір жане келешекте біздін улттык идеологиямызга, дастурімізге тірек болатын ілім бар ма?

«Гылым таппай мактанба,
Орын таппай баптанба,
Кумарланып шаттанба,
Ойнап боска кулуге.

Бес нарседен кашык бол,
Бес нарсеге асык бол,
Адам болам десеніз.
Тілеуін омірін алдында,
Оган кайгы жесеніз.

Осек, отірік, мактаншак,
Еріншек, бекер мал шашпак –
Бес душпанын білсеніз.

Талап, енбек, терен ой,
Канагат, Рахым, ойлап кой –
Бес асыл іс, консеніз». Абай

Казіргі кездегі улттык дастурдін кулдырау шагында аркімге де бакытты омір жолынан адастырмайтын туракты нысана керек. Біз ол нысананы улы Абай жане Шакарім аулие бабаларымыздын ілімдерінен таба аламыз. Бул туралы президентіміз Н.А. Назарбаевтын улы акыннын 1995 жылы болып откен 150 жылдык мерейтойында сойлеген созінде айткан мына салихалы ойы кімге болса да багыт бергендей болады:

"...Абай алемі бізді жеті тунде адастырмас темірказык іспетті. Соган карап тірлігіміздін дурыс-бурысын сараптай аламыз. Ойткені, жанды жегідей жеп журген коп сауалдын жауабын Абай алдекашан айтып кеткен. Абайды окып отырып-ак, коштін басын баягыда-ак жонге салып алуга болатын еді. Сорлатканда біреудін уакыты жетпейді, біреудін угымы жетпейді, біреудін атымен заукы жок.

...Казіргідей заманда Абай жырларына айына емес, аптасына емес, куніне бір уніліп коймай болмайды. Сонда жан кинап журген кай куманнін де баріне жауап таба аласын."

Бул создер арбір адамнын дурыс жетілуіне кепіл болатын, когам омірінде басшылыкка алатын багдарламалык ойлар тарізді.

Ар елдін оз улы адамдары болады. Оларды кезінде дурыс танып, олардын калдырган мураларын халыктын игілігіне колдана білген елдер заманнын кандай шыргаланынан да еркін шыгып  отырады. Мысалга бір гана елді, коршіміз Кытайды алайык. Конфуций мурасын кытай халкы озінін рухани омірінін куре тамырына айналдыра білген. Улы ойшыл осыдан екі жарым мын жылдай бурын омір сурсе де кытай халкы онын жазгандарын алі кунге дейін оздерінін кунделікті омірлерінін кодексі ретінде пайдаланады.

Елдін барлык саяси-алеуметтік озгерістерінде де улы Конфуцийдін ілімі ешбір мукалмайды, кайта сол саяси омірдін іргетасына айналып, жанакубылып отырады. Онын натижесін осы кунгі Кытай елінін каркындап оркендеу екпінінен де коріп отырмыз. Кытай халкына улы Конфуций жол корсететін шамшырагы болса, біздін халкымызга – улы Абай мен Шакарім аулие бабаларымыз - дал осындай жол нускайтын шамшырак!


Пайдаланылган адебиеттер тізімі:

1. Куран Карим, казакша магына жане тусінігі. Аударган Халифа Алтай.
2. Коранъ. Переводъ съ арабскага языка. Г. С. Саблукова. Третье изданіе.
  Казанъ. Центральная Типографія. 1907 .
3. Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой.
    Москва. Рипол классик. – 2005
4. Пайгамбарымыздын бір мын бір хадистері. – Шымкент каласы – 1992 ж.
5. Абай (Ибра;им) Кунанбайулы. «Шыгармалардын екі томдык толык жинагы». – Алматы: Жазушы, Олендер мен аудармалар.  – 2004.
6.  Шакарім Кудайбердіулы. «Иманым». – Алматы: «Арыс» баспасы. –  2000.
7. Ог Мандино. «Величайший в мире торговец».
8. Омраам Микаэль Айванхов «Свет мира». Юбилейное издания 1900 – 2000 год.  – Москва: Издательство «Техническая книга». – 2000.
9. «Наука о жизни с позиции Аюрведы». – Москва. – 1998.
10. Наполеон Хилл. «Думай и богатей», «Добивайся успеха и богатей, исользуя силу убеждения», «Ключ к богатству», - Минск: ООО «Попурри», 2006.
11. Наполеон Хилл. «Вы сами способны творить чудеса» – Минск «Попурри» – 2004.
12. Валерий Синельников. «Путь к богатству. Как стать и богатым, и счастливым» – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – (Тайны подсознания).
13. Ренди Гейдж. «Богатсво рядом». – Москва – Санкт-Петербург: «Диля» – 2007
14.  Джим Рон. «Семь стратегий достижения богатства и счастья». –
15.  Сокровишница высказываний и цитат Джима Рона.
16. Уэйн У. Дайер. «Поверь в Себя». – Минск: ООО « Попурри». – 2000.
17. Зиг Зиглар. «На самой вершине». – Минск: ООО « Попурри». – 2001.
18. Ренди Гейдж. «Почему вы глупы, больны, и бедны...». – Москва – Санкт-Петербург: «Диля» – 2007
19. Джордж С. Клейсон. «Секреты денег известны избранным. Самый богатый человек в Вавилоне». Москва: – «Рипол Классик». – 2006.
20. Брайан Трейси. «Первый миллион. 21 способ его заработать».
21. Асет Мукашбеков. «Рух пен таннін саулыгы», – Алматы: «Алейрон». – 2007.
22. Асет, Камбар Мукашбектектері. «Жуйке жуйесінін тылсымы» – Алматы: «Алейрон». – 2007
23. Асет Мукашбеков, Тілеуберді Кулиев. «Желілі бизнестін комегімен акымактык пен жокшылыктан калай кутылуга болады?»  – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2008
24. Асет Мукашбеков, Рахпар Кудіретоллакызы. «Оз тагдырынды - озін калай озгертуге болады?» - Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2009
25. Асет Мукашбеков, Кастер Саркыткан. «Сен неге кедейсін? Сен неге карыздарсын? Немесе мол акша табуымыз ушін не істеуіміз керек?» - Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2010
МАЗМУНЫ:

КІРІСПЕ
I ТАРАУ: Мен бугін: имандылыкка, шаттыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді II ТАРАУ:  Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын.............................8
III ТАРАУ: Мен максатыма жетпей тынбаймын................................................12
IV ТАРАУ: Мен табигаттын жасаган гажабымын.............................................17
V ТАРАУ: Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін................19
VI ТАРАУ: Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын................................22
VII ТАРАУ: Мен букіл алемге кулетін боламын...............................................25
VIII ТАРАУ: Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын.............................27
IX ТАРАУ: Мен енді іс-арекетке Х ТАРАУ: Мен Жаратушыдан тузу жолга бастауын сураймын......................34
XI ТАРАУ: Мен Алланын бiр СОЗ Пайдаланылган адебиеттер тізімі:


Рецензии
Өмірдің барлық тылсым құпиясы, Жаратушыны тану, оның шексіз құдіреті қарапайым қазақтың шұрайлы тілімен ғажап түрде баяндалған! Әсет Ризаұлы! Өзіңе Алланың нұры жауа берсін!

Тлеуберды Сарайбайулы Кулиев   04.11.2014 06:36     Заявить о нарушении