Бугiн мен имандылыкка толы жана омiрiмдi бастаймын

"Алладан буйырыксыз ешкімнін иман келтіруі мумкін емес. Алла азапты акылдарын жумсамайтындарга береді". 

КУРАН КАРІМ, казакша магына жане тусінігі. 220-бет

Мукашбеков А.Р., Кудіретоллакызы Р.
БУГІН МЕН:  ИМАНДЫЛЫККА, БАКЫТКА, МОЛШЫЛЫККА, МАХАББАТКА  ТОЛЫ ЖАНА ОМІРІМДІ БАСТАЙМЫН

- Алматы: ЖШС РПБК "Дауір", 2014, - 88 бет
Басуга кол койылды 08.01.2014
Пішімі 84х108/32. Баспа табагы 5,5.
Таралымы 10 000 дана. Тапсырыс № 1487

ISBN 978-601-217-442-7;

Жалпы редакциясын баскарган: PhD докторант Улбосын Жангабылкызы Сарабекова.

Бул кітапты мындаган, миллиондаган окырмандардын кутіп отырганы даусыз! Себебі, дал казіргідей шындык пен жалган арпалыскан уакытта шындык пен акикаттын жактастары осы кітаптын рухани колдауына зару! Бул кітап Нагыз Рухани жетілушілерге азык болмак.

Кітаптын бірін-бірін толыктырып, рухынды котеретін болімдерін окып отырганынызда тула бойыныздан ерекше куат журіп откендей болады!.. Себебі, сіз таубенізге келесіз! Мына жалган фани алемде омір сурудін шын манісі - Туп иене рухани жетіліп кайту екенін тусінесіз! Кітапта пендешіліктен арылып арі карай теренірек рухани жетілудін амал адістері айтылып, тан атканнан уйкыга жатканга дейінгі аралыкта Алламен тілдесудін жолдары керемет корсетілген. Кітаптын тілі жатык, ойы терен де коркем, арі акики жазылган! Бул кітап адамдарды тузу жолга тусіріп, Туп иесін тану жолында терен ой салады деп сенемін!


Кіріспе

Бес нарседен бес нарсені артык деп біл:
1.  Олімнен тіршілік артык.
2.  Аурудан саулык артык.
3.   Жумыс бастылыктан (мажбур турде магынасында) еркіндік артык.
4.  Карттыктан жастык артык.
5. Кедейліктен байлык артык.     Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Менін турмыс жагдайымды Озімнен баска ешкім де – елім де, мемлекет те, зан да, агайын туыстарым да жауапкершілігіне алмайды. Мен ушін ешкім де тамак ішпейді. Мен ушін ешкім де ойланбайды. Мен ушін ешкім де іс-арекетке кіріспейді. Мен ушін ешкім де табыска жетпейді. Жетістікке жететін Мен гана! Осыган шаттанамын, куанамын! Білетінім: Мен неге сенсем, колым соган жететін болады. 

«Козiндi аш, оян, казак, котер басты,
Откiзбей карангыда бекер жасты.
Жер кеттi, дiн нашарлап, хал харам боп,
Казагым, ендi жату жарамасты».    Міржакып Дулатов

 Маган алдыма койган максатымды іске асыру ушін: санамнын тазалыгы, ойлау жуйемнін молдірлігі, акылымнын айкындыгы, денімнін саулыгы, баска козкарас, баска тажірибе кажет. Адамнын миындай жетілген нарсе жок, тек кана осынын мумкіншілігін колдануды уйренсем алдыма койган максатыма жетпей тынбаймын.

«Казактын бiр макалы: "онер алды – бiрлiк, ырыс алды – тiрлiк" дейдi. Бiрлiк кандай елде болады, кайтсе тату болады – бiлмейдi. Казак ойлайды: бiрлiк ат ортак, ас ортак, киiм ортак, даулет ортак болса екен дейдi. Олай болганда байлыктан не пайда, кедейлiктен не залал? Агайын курымай мал iздеп не керек? Жок, бiрлiк – акылга бiрлiк, малга бiрлiк емес. Бiрлiк малга сатылса, антургандыктын басы осы. Агайын алмай бiрлiк кылса керек, сонда аркiм несiбесiн Кудайдан тiлейдi, айтпесе Кудайдан тiлемейдi, шаруа iздемейдi. Ауелi бiрiне-бiрi пале iздейдi. Не тусiн, не ажарын, не окпесiн булдап, ол болмаса, бiр пале салып, коргалатып, айтеуiр бiрiн-бiрi алдаудын амалын iздеседi. Мунын кай жерiнен бiрлiк шыкты?».       Абай, алтыншы кара  соз.

Еврей улты неге оте бай, біреуі тобеге шыкса болды, калган етекте жургендерін де жинап акеліп, оларды да тобеге отыргызып кояды. Сондай-ак, букіл алемдегі акша да, алтын коры да осы улттын колында. Осында кандай зандылык бар? Олар балаларынын кулагына саби кунінен-ак: «сен бакытты, бакуатты, бай боласын!» – деп кундіз-туні куя береді жане рухани даму ушін музыкалык аспаптардын біреуіне ойнауды зорлап болса да уйретеді. Осыдан олардын балаларынын санасына бакытты, бай болу мангілік сініп калады, осы создер омірлерінін багдарламасы болып, олардын ниет калаулары гумырларын осыган гана арнауга мажбур етеді. Жокшылыкта оскен балалардын кедей болып, ал молшылык пен байлыкта оскен балалардын есейе келе молшылыкта омір суріп, акшасынын коп болатынынын себебі де осында. Молшылык пен байлыкта оскен бала кедейлік пен жокшылык туралы ойламайды, тіпті коз алдына ойша да елестете алмайды.

«Іс кылады таптым деп біздін казак
Онан корген пайдасы болады аз-ак.
Аягында ол ісі зиян шыгып,
Корінгенге кулкімен болар мазак». Шакарім аулие

Ауылдык жерлерде туратын кейбір казак айелдерінде мынадай жаман адет бар. Озінін туган баласын каргайды. Мумкін, уйреніп кеткен ауыз шыгар. Сумелек, суми, есалан, албасты, жарым ес, албасты баскыр, кокми, жексурын, кайыршы, жетпегір, кояншык, кенкелес, жарымагыр т. б. Жеті жаска толганда мектепке апарады. Мектепте оган жиырма жыл мугалім болып, жуйкесі абден тозган устаз сабак береді. Жуйкесі жукарып, миы ашып кеткен мугалім неше турлі деп алгі баланы согеді, урсады, жекиді. Осылардын ішінде ен мадениетті айтылганы: «адам болмайсын!». Осындай каргыс  создерді ботен біреуден емес, оз туган анасынын аузынан  жане бірінші устазынан естіген бала она ма?! Осы создердін барі барып онын Газиз жанына (Алла адамнын журегінде болады, казак буны Газиз жан, ал озінін жанын шыбын жан дейді) омірлік багдарлама болып жазылып калады.

«Карыз Алланын жердегі туы. Егер Алла кайсы бір пендесін жазалагысы келсе онын мойнына карыз туын іліп кояды». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Адамды баскаратын сана мен ойлау жуйесі болгандыктан, баланын туган анасы мен устазы осы балага саби кунінде-ак, жокшылык пен кедейшіліктін омірлік багдарламасын Газиз жанына, онын санасы мен ойлау жуйесіне  жазып бергенін, омірге деген кулшынысын бесікте жатканда-ак туншыктырып олтіріп тастаганын білмейді де, сезбейді де... (Автор тарапынан ескерту: Германия елінде 10 жыл узбей мугалім болып кызмет істеген адамды куалікке алмайды. Себебі, жуйкесі ауру, куа болуга жарамайды деп есептейді).

«Адам жетпіс бес пайызга оз киялымен, тек жиырма бес пайызга акикатка орай омір суреді; онын куші де, алсіздігі де осында». Ремарк
 
Міне осы рухани надандыктын жане білмегендіктін салдарынан анасы мен мугалімі баланы саби кезінде-ак: кайыршы, кедей, сорлы, ынжык, сумелек, мусапір етіп жадылап-гипноздап тастайды, кай балага болмасын да, асіресе саби кезінде анасынын, устазынын арбір айтылган созі зан, осы создерді баланын Газиз жаны мултіксіз кабылдап, есейген кезде онын  санасы мен ойлау жуйесі иландыруды нашар кабылдайдыктан, адам бала кунінде Газиз жанында жазылып калган создерден  нар алып, осы багдарлама бойынша омір суреді.

«Еріншектіктен – салактык,
Салактыктан – надандык...
Бірінен-бірі туады,
Жогалар суйтіп адамдык». Шакарім аулие

Біздін казак баласына жетіспейтін не?: бірінші – денсаулык, ултымыздын тен жарымынан астамы тугелдей ар турлі созылмалы аурулардын курбаны екені ешкімге де купия емес. Он жасоспірімнін алты-жетісі аскерге кызмет етуге жарамаса, жас келіншектердін басым болігі баланы оздігінен туа алмай, ішін жардырып алып жатканы барімізге де малім жайт!

Екінші  – жастарымыздын басым болігінде имандылык азайып бара жатканы жасырын нарсе емес. Онын далелі куннен-кунге кобейіп келе жаткан насыбай ататын мектеп окушылары мен жастар.  Алматы каласында жане т.б. калаларда темекіні будактатып  журген каракоз кыз-келіншектер!

«Сендер тугіл кумырска
Ісін койып дурыска.
Илеуін сап жабылып,
Жемін тасып сабылып,
Бір орнынан табылып,
Біріне-бірі багынып,
Береке бірлік шакырды».    Дулат Бабатайулы.  ХIХ гасыр

Ушінші – Казактын басым болігі кедей, турмыстары томен, кайыршынын о жак бу жагындагы Алматы каласындагы «Алтын орда» базарында, Сейфуллин кошесінін бойындагы «кул базарында» жане кок базардын жанындагы «жетімдер бурышында» лек-легімен уйсіз-куйсіз, ауылдан келіп жумыссыз сандалып журген  тепсе темір узетін жастарымыз!

Себептін де салдары болады, бул – акикат. Адам баласы кылышты ойлап тапканда, осыдан корганатын калканды да ойлап шыгарды гой.

«Адам алмас асу жок,
Біліммен жастык косылса.
Алты алаш алда болады
Заманга сай жосылса!». Асет Мукашбеков

Ендеше сонгы ушінші сауалымнын сурагына, осы кітап аркылы  жауап беруге: кайыршылыктан, бакытсыздыктан, коркыныштан, карыздан, созылмалы ауруларынан, шарасыздыктан, мусапірліктен, сорлылыктан, махаббат азабынан, куйіктен, напсікумарлыктан, акымактыктан, есерсоктыктан, жынды сурейліктен, топастыктан, кызганшактыктан, дуние коныздыктан, рухани надандыктан т. б. келенсіздіктерінен шыгатын жол бар екенін далелдеуге тырыстым, осы такырыпка жазылган коптеген шет елдік рухани кітаптарды, КУРАН КАРІМДІ, КИЕЛІ КІТАПТАРДЫ, пайгамбарымыз Мухаммед (с,г,с.) хадистерін, улы Абай мен Шакарім аулиелердін шыгармаларын окыдым-зерттедім, бірталай жетістіктерге жеткен адамдармен пікір алысып, тажірибе болістім, озімнін бурынгы жазган кітаптарымды сараладым, натижесі: осы кітаптын омірге келуіне себепкер болды. Автордан ескерту: Бул кітап  Ог Мандинонын «Алемдегі улы саудагер» (Величайший в мире торговец) атты кітабынын негізінде жазылды.                Асет Ризаулы Мукашбеков

I ТАРАУ: Мен бугін: имандылыкка, шаттыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын

«Алладан пайдалы білім сурандар, пайдасызынан кашындар».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

1.Мен бугін озімнін ескі киімімді ягни  тагдыр соккыларымнын сілемдерінін, барлык тартып журген бейнеттерімнін тыртыктарынын ізі бар, рухани надандыгымнын салдарынан тозган танімнін терісін сыпырып тастап, бурынгы откен адамзат даналарынын калдырып кеткен даналык ілімдерінін жемістерін  санам мен ойлау жуйеме сініріп, Жаратушынын кудіретімен тагдырымды тубегейлікті озгертіп: имандылыкка, шаттыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын!

«Оз тагдырынды озін баскар, ойтпесен баска біреу баскаратын болады».
Ноел Тичи

2. Менін тандап алган жолымда шексіз мумкіншіліктер, коптеген толкулар мен кедергілер, тунілулер кутіп турганын да білемін. Бірак, мен баскалар сиякты кудерімді узіп, кайрандап кайгы жутып калмаймын, алган багытымнан кайтпаймын. Себебі, казір колымда жол нускайтын кубылнама (компас) жане сызба карта бар. Осылардын комегімен кандай болмасын кедергілерді талкандап, оз максатыма жетемін.

3. Бул шайкаста менде женіліс, сатсіздік деген болмайды, кайтсем де женіп шыгамын. Себебі, менін жаным Алланын тозандай болініп кеткен бір болшегі, сондыктан женіліске мойын усынбаймын. Ойткені бізді омір бойы кул сиякты жумыс істеуге уйретті. Біракта, ешкімде, ешкашанда жаксы турмыс жагдайы мен акша табудын жолдары мен денсаулыкты оз бетімізше тузетудін адістеріне уйреткен жок. Жаратушы бізді деніміз сау, гумырымыз узак болып, екі дуниенін канатын тен устап, бакытты жане молшылыкта омір суру ушін жараткан – бул жерге шыр етіп тускендегі ар пенденін туа салгандагы кукы мен еркі!

4. Буны калай іс жузіне асыруга болады? Осыган дейін менде не рухани ілім, не тажірибе болмагандыктын: суріндім, куладым, озімді - озім мусіркеп бейнет батпагынан шыга алмай, карызга белшемнен батып зардап шегіп денсаулыгымды жогалттым. Мен бурын кажетсіз материалдык білім, керексіз тажірибе шынжырымен курсауланып журіп, алтын уакытымды тектен-текке откіздім. Сатсіздік дегеніміз: кандай болмасын максатынды іс жузіне асыра алмауын. Саттілік пен сатсіздіктін айырмашылыгы кылыгын мен адетінде, мінезінде бугып жатыр. Жаксы адет – жетістігіннін кілті, жаман адет – жетістікке жетпеуіннін, бейнетіннін, тартып журген зардабыннын басты  себебі. Сондыктан мен Табигаттын мына занына багынамын: Бойыма жаксы адеттер калыптастырып, осы адеттерімнін кулы боламын.

5. Саби, бала кунімде сезімімнін кулы болдым, ер жете келе адетімнін кулы болдым. Менін осы уакытка дейін рухани надандык салдарынан озімді оз бетімше жетілдірмеуім ягни рухани денгейде жазылган танымды – тагылымды кітаптар окымауым, напсікумарлык, озімді - озім мусіркеу, кызганыш, коре алмаушылык, іштарлык, дуние коныздык, біреуді сынау, екі жузділік, сайкалдык, жагымпаздык, шенкумарлык, біреуді кемсіту, оны менсінбеу, кундеу, такаппарлык, оркокіректік, дангойлык, пасыктык, арамдык, менменсу, мактаншактык, осек айту, біреудін дуниесін жеп кету, алган карыздарымды кайтармау, уадеде турмау, біреуді алдап кету, озіммен бірге туган агайын туысымды емес: шен-шекпенді акім-сакімдерді, калтасында акшасы бар бай, даулетті адамнын куйрыгына сабынсыз кіріп, оны пір тутуым деген жаман адеттер баскарып журді. Сондыктан, мен адеттерімнін кулы болсам, онда тек жаксы адеттерімнін кулы болайын. Бурынгы жаман адеттерімді жулып алып тастап, жан дуниемде жана адеттердін тукымын осіретін жер дайындауым керек.

«Ойлаган пайдалы ойынды,
Іске асырып жайландыр.
Карекетінді істеген,
Адетіне айналдыр.

Адетін мен мінезін,
Жымдасып сонда оседі,
Калыптаскан мінезін –
Тагдырынды шешеді!». Асет Мукашбеков

6. Мен бойыма жаксы адеттерді калыптастырып осы адеттерімнін кулы боламын. Бул тонкерісті калай жасауга болады? Осы кітапта баяндалатын кагидалар: менін жаман адеттерімнен кутылып, бойыма жаксы адеттер калыптастыруыма тікелей асер етеді. Табигаттын тагы бір занына сайкес: адетті баска адетпен алмастыруга болады.
 
Осыны іс жузіне асыру ушін мен озіме бірінші жана адет калыптастыруым кажет. Адамдар бакытка, молшылыкка шомылудын орнына сылтауларды таба береді; Уакыт болган жок, ай, кун дурыс емес; Касіпкерліктін шарты жетіліп піскен жок; Тым тауекелге барып, барлык жиган-тергенімнен айырылып каламын; Келесі жылы корермін. Осылайша шубаландатып, созбуйдага салып, алгашкы кадам куннен айга, айдан жылдарга сагызша созылып шегеріле береді.

Адам тіпті баюга, бакытты бола алатын, денсаулыгын тузеуге, озін-озі рухани жетілдіруге, екі дуниенін канатын тен устауга болатын дангыл жолды коріп, сезіп турса да бурынгы адетінін кулы болып калады. Адамдардын копшілігі миына курт кіріп алган (синороз) жынды кой сиякты бір орында шенберді айналып омір суруін жалгастыра береді.
 
«Ен жаман бірак нарсе бар, сонгы 90 кунде кітапты колга алып окымауыныз жане еш нарсе болмады деп ойлауыныз». Джим Рон

7. Мен 11 ТАРАУДАН туратын кітаптын ар тарауына 30 кун арнап куніне 3 рет кайталап окып санама сіндіріп, миыма кашап жазып алуым кажет. Біріншісі: танертен тура салысымен ішімнен окимын. Екіншісі: Тускі тамактан кейін. Ушіншісі: уйыктар алдында дауыстап окимын. Келесі куні де тап осылай куніне 3 марте кайталап окимын. Осылайша 1-ші тарауды 30 кун узбей кайталап окып: санама сіндіріп, миыма кашап жазып, жаттап аламын. Осыны адетке айналдырамын. Кітап 10 тараудан турады, ар тарауын 30 кун, куніне 3 марте кайталап окымай, келесі тарауына карамаймын. Себебі, даналык ілімін игерудін купия шарты осы. Буны бузсан натиже болмайды. Окылган коп кітаптын біреуі гана болып калады. Бул шартты бузсан даналык ілімі конбайды.

8. Натижесінде не болады? Бул жерде адамды барлык жетістікке жетелейтін улы купия бугып жатыр. Арбір кайталап окыганда жазылган создер менін санамнын, ойлау жуйемнін бір болігі болып калыптасады, журегімдегі Газиз жанымнын багдарламасына жазылып, тагдырым курт жаксы жакка озгеріп, мулдем баска: бакытты, денсаулыгы жаксы, карыздарынан кутылган, молшылыкка шомылган даулетті  адамга айналамын. Газиз жан деп журектегі Жаратушыны, Алланы айтады. Алла адамнын журегінде. Сен кайталап окыган сайын Жаратушыга осындай адам болгын келетінін хабарлайсын. Алла сенін тілегінді кабыл етіп, омірлік багдарламанды тубегейлікті жаксы жакка озгертіп Газиз жанына жана багдарлама жазып береді. (Автордан ескерту: Осы жайлы «Оз тагдырынды озін калай курт озгертуге болады?» атты кітабымда толык баяндалган).

9. Менін санам мен ойлау жуйем осы  даналыкты сініріп алганнан кейін Газиз жаным омірлік багдарламамды жаксы жакка курт озгертіп, арбір оянган кунімде бурын болмаган омірлік кушім, куатым кемелденіп, денем ширап,  кабілетім артып, ойым молдірленіп, акылым айкындалып, санам тазаланады. Бойымды билеп алган: коркыныш, урей, батылсыздык, жігерсіздік, ынжыктык, озіме деген сенімсіздігім жогалып, мына касірет пен кайгыга, азапка, бейнетке толы жалган дуниеде бурын армандап та кормеген бакыт, шаттык, молшылык, мыкты денсаулыкка ие боламын.

10. Дуркін-дуркін кайталап оку адетіме айналып, озім жана адеттін кулы боламын. Алдыма кандай максат койсам бірден іске асады. Жаксы жана адет осылайша дуниеге келеді. Негурлым жиі кайталап окыган сайын бул адет менін калауым болып калыптасады.

«Бір сагат білім іздеу, уйрену туні бойы намаз окып шыкканнан артык. Бір кун білім уйрену уш ай ораза тутканнан да артык». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

11. Мен бугін жана омірімді бастаймын. Мен озіме-озім салтанатты турде ант етемін: «Менін жана омір бастауыма ешнарсе богет бола алмайды. Кітап окусыз бір де бір кунімді откізбеймін. Себебі, откен кунімді кайтадан кайтара алмаймын. Откен кун олген кун. Мен кунделікті кітап оку адетімді бузуга тиіс емеспін. Жана адетіме болген аз гана уакытым – мені кутіп турган бакыттын, табыстын, молшылыктын, шаттыктын, мыкты денсаулыктын толемі. Бул - Жаратушынын маган берген сиы.

«Табыс – кунделікті кадагалайтын бірнеше карапайым ережелер, сатсіздік – кунделікті кайталанатын карапайым кателіктер. Осы екеуі не шынга шыгарады, не жарга жыгады». Джим Рон

12. Мен белгілі бір тартіппен осы кітапта баяндалатын даналык ілімінін карапайымдылыгына женіл, устіртін ат усті журіп карамай: кунделікті узбей, бір де бір созін жібермей, бір де бір сойлемін кыскартпай мукият окуга тиістімін. 100 литр кымыз ондіру ушін каншама биені кулындарымен кутеді, баптайды, жаяды, тамагын береді, каншама адам сауады. Біз осыншама адамдардын енбектерін ойша болса да багалай аламыз ба? Ата-бабаларымызды дана кылган кымыздын касиеті мен киесін тусінеміз бе? Мен енді осы кымызбен келген ата-бабаларымыздын даналыктарынын бір тамшысын да токпей ішемін. Сонда табыс, бакыт, молшылык тукымы бойыма егіледі, натижесінде терім тулеп, санам дурысталып, ойлау жуйем молдірленіп, акылым айкындалып, екі дуниенін канатын тен устап, екі дуниенін кызыгын коремін. Ешкім байкамаса да, мен бугін баскалардан жогарыладым. Себебі, мен жана омірді бастаган жана адаммын!


II ТАРАУ:  Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын

«Адам – бір бок котерген боктын кабы,
Боктан сасык, боласын олсен тагы.
Мені мен сен тен бе деп мактанасын,
Білімсіздіктін белгісі – ол баягы.

Кеше бала ен, келдін гой талай жаска,
Коз жетті бір калыпта тура алмаска.
Адамды суй, Алланын хикметін сез,
Не  кызык бар омірде онан баска?!».               Абай

1. Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын! Бул кандай бастаманын болмасын табыска жетелеуші куші. Булшык еттермен богеттерді бузуга, кісі сабауга, керек болса кісі олтіруге де болады. Тек кана махаббаттын корінбейтін куші гана журектегі музды, тонды ерітеді. Мен осыны тусінбесем акылы тамагында,  хайуанша омір суріп оріп журген коп сорлынын біреуі гана болып каламын. Махаббат менін каруым, кімге барсам да махаббаттын кушіне тойтарыс бере алмайды. Мумкін, менін айтканыма куманданып, келтірген далелдерімді жокка шыгарып, жазгырып, іштарлыктан коре алмай кундейтін боларсыз. Біракта, махаббат кун шуагы сиякты кімнін болмасын журегін жібітеді.

2. Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын! Буны калай іс жузіне асыруга болады? Мен енді Жаратушыга, барлык алемге, букіл жан иелеріне, табигатка, Кудай коскан косагыма, балаларыма, агайын туыс, ел-журтыма, халкыма шексіз суйіспеншілікпен, махаббатпен карайтын боламын, бул менін омірге жанадан келуім. Мен денемді жылытатын жылуды,  рухымды тазалайтын жанбырды, жол корсететін жарыкты, жулдыздарды жаркырататын карангылыкты  суйемін. Журегімді жомарт кылатын бакытты куана карсы аламын, жан дуниемді сагынышка толтырып осыны ашатын мунды да суйемін. Маган берген марапаттарды, болып жаткан кедергілерді де кабылдаймын. Себебі, кедергі мен богеттер мені шындап ерекшеленуіме, когамда белгілі адам болуыма мумкіндік береді.

3. Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын! Мен баскалармен калай сойлесемін? Мен душпандарымды мактаймын, сонда олар маган дос болады, достарымды колдаймын, сонда олар маган бауыр болады. Мен кімді болмасын мактауга ілік табамын, біреуді жамандау, сыртынан сынап сойлеу, оны осектеу мен ушін емес. Егер біреуді осектеп жамандап сынагым келсе «бір елі ерінге, екі елі какпак» коямын, мактасам аспанга шарыктатамын. Кустар, жел, теніз толкындары, осімдіктер, таулар оздерінін Жаратушысын табигат тілінде ан айтып мадактамай ма?! Мен де солар сиякты табигаттын бір болшегімін: адамдарды неге осындай ан айтып мадактамаска?! Болашакта осы купияны тусінсем, бул купия менін омірімді озгертеді.

4. Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын! Мен озімді калай устауым керек? Мен барлык адамдарга махаббат пен суйіспеншілік нурын шашамын. Барлык адамдардын козге корінбейтін касиеттері мен киесі бар. Себебі, барлыгымыз Алланын тозандай болініп кеткен бір болшегіміз. Барлык киелі кітаптарда Жаратушы адам баласын Озі тектес етіп жараткан дейді. Мен махаббат нурын шашу аркылы адамдардын журегін коршап турган коре алмаушылыктын, кудіктерінін, озіне деген сенімсіздіктерінін кабыргасын какырата согіп, жан дуниесіне махаббат кіре алатын копір саламын.

Мені жігерлендіретін такаппарларды суйетін боламын. Омірде жолы болмай, багы жанбай жургендердін кателіктерінен сабак алып, оларды суйетін боламын. Жай гана адамдар болгандыктан патшаларды, Алланын суйікті кулдары: карапайым адамдарды, сирек болгандыктан байларды, коп болгандыктан кедейлерді, жарлы жакыбайларды суйетін боламын.  Болашактарынан уміт кутіп журген жастарды, даналык уйретіп журген карттарды, коздері мунга толы сылан каккан сулуларды, журектеріне тыныштык уялаган сулу еместерді суйетін боламын.

5. Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын! Біреулердін іс арекеттеріне калай жауап беруім керек? – Махаббатпен, суйіспеншілікпен. Махаббат менін адамдардын журегін жаулап алатын каруым гана емес, ол мені коре алмайтындардан, маган кектеніп, сыртымнан осек айтып жургендерден коргайтын калканым.  Олардын ашу ызасы, кара ниеттері, жіберген кара дугалары мен тіл коздері менін корганыма согылып, быт-шыттары шыгып жылы жанбырга айналады. Махаббат пен суйіспеншілік мені жалгыздыктан куткарып шабыттандырып, шаттандырады, омір жолымдагы кедергілерімді алып тастайды. Сонда мен омір сатысымен жогарылап, алдыга карай каркынды турде карыштап, шыннын шынына шыга беремін.

«Журекте кайрат (Алла) болмаса,
Уйыктаган ойды кім туртпек?
Акылга сауле конбаса,
Хайуанша журіп кунелтпек».     Абай

6. Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын! Мені адамдар калай кореді? Мен кездескен арбір адамга іштей: «Мен сені суйемін» деп айтканымда, махаббатым – сойлеген созімнен естіліп, козімнен корініп, кулкімнен, даусымнан білініп турады. Адам Алланын тозандай болініп кеткен бір болшегі болгандыктан «мен сені суйемін» деп айтканымда мен онын бойындагы Алланын берген касиеттері мен киесін, немесе сол адам аркылы Алланы суйемін. Сонда адамнын журегі жібіп, менін махаббатымды, суйіспеншілігімді сезіп менін конілімді кайтармайды, усынысымды кабыл алады. Жаратушы шексiз мейiрiмдi болгандыктан, бул материалдык алемде Ол ешкiмдi де жiберген кателiктерi ушiн жазаламайды.

Жаратушы тек кана материалдык алемнiн зандылыктарын гана жасады, ал оны дурыс, не болмаса бурыс колдануыма байланысты рухым аркылы букіл алемдік аділет (карымта) заны бойынша омiрдiн рахатын, не болмаса касiретiн коремін. Буган Жаратушы араласпайды. Осылайша Жаратушы жасаган табигаттын букіл алемдік аділеттілік карымта занын дурыс колданып мен озiмнін бакытымды озiм жасап, бойымдагы кетіп калган періштелерімді, бак кусымды озіме кайта кондырамын.
«Тыныштык пен алансыздык – екі улы игілік. Будан коп адам кур калган». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

7. Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын!  Ен бастысы мен алдымен озімді суюім кажет. Себебі, мен істеген істерімнен озімнін жан дуниемді, ойлау жуйемді, санамды, танімді мукият тексере аламын. Мен озімнін акылымды санам аркылы баскарып: жамандыкка бармауын, кумандануын, напсісін тежеп, гасырлар бойы жинакталган ата-бабаларымыздын даналык ілімімен сусындатамын. Мен озімнін рухыма, санам мен ойлау жуйем аркылы: жан дуниемді жаулап алган жалкаулыктын салдарынан танімнін той тойлап дангазалыкпен уакытын боска олтіруіне жол бермеймін, мумкіншілік тугызбаймын. Кудайга жалбарынып: рухани ілімімнін денгейінін кун сайын жогарылап осуі аркылы ойлау жуйемді жаксы жакка озгертіп, санамды тазалауын отінемін. Сонда менін журегім: кайгыдан, уайымнан, бет алды урейден, коркыныштан, озіме сенімсіздігімнен туган келенсіздіктерден таза болады. Баскаларды журегімнін жылуымен жылытуым ушін, журегімді адамдардын баріне бірдей айкара ашып коямын.

8. Мен бугінгі кунімді махабатпен карсы аламын! Мен букіл адамзатты суйетін боламын. Бугінгі куннен бастап: коре алмаушылык, іштарлык, осек айту, кызганшактык менін санамнан, ойлау жуйемнен орын алып, уялап алмайтын болады. Буларга коніл болуге уакытым да жок. Тек кана махаббат пен суйіспеншілікке гана уакытым болады. Мен казір адамдардын ішінде омір суруім ушін жана адам ретінде кажетті кадам жасап отырмын.

Махаббаттын, суйіспеншіліктін жардемімен жана адам болып, омірімді тубегейлікті озгертіп: еліме, халкыма комегім тиетін айгілі адам боламын. Мумкін менде осындай адам болатын барлык касиеттер жок та шыгар... Бірак, махаббат пен суйіспеншіліктін комегімен кайтсем де алдыма койган максатыма, кабылдаган шешіміме жетпей коймаймын. Булай істемесем алемдегі барлык білімдерді игерсем де женіліске ушыраймын...

III ТАРАУ: Мен максатыма жетпей тынбаймын

«Биік мансап – биік жартас,
Ерінбей енбектеп жылан да шыгады,
Екпіндеп ушып кыран да шыгады».       Абай, отыз жетінші соз

1. Мен табанды болып, алдыма койган максатыма кумырска сиякты  кайсарлыкпен жылжи берсем, максатыма жетпей коймаймын. Мен бакытсыз, сорлы, бишара адам болу ушін туган жокпын, менін каным сатсіздік уымен уланган емес. Мен койшынын айдауымен журетін кой емеспін. Мен арыстан болгандыктан койлармен бірге болып, койша манырай алмаймын. Мен омірге окпелеп: мысык сиякты мияулап, ит сиякты кынсылап жургендердін пікірлеріне пыскырмаймын. Олардын орындары отардын ішінде.

«Біз омірге не берсек, одан тек соны гана табамыз».   Эмерсон

2. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Омір озінін сыйлыгын басында емес сонында береді. Максатыма жетуім ушін канша кадам жасау керек екенін білмеймін, бул маган белгісіз, білуге де тиіс емеспін.  Мумкін, мын кадам жасаганымда сатсіздік кутіп турган шыгар. Біракта, бурылыска бурылганымда табыс тосып алатынын білемін. Мен осы бурылыстын жакын не алыс екенін білмеймін. Бурылыска бурылганымда табыс кездеспесе келесі кадамды аттаймын. Натиже болмаса екінші одан арі ушінші. Кандай жагдай болмасын, бір кадам алдыга аттау онша киын емес.

«Егерде не кажет екенін анык біліп, тезірек аякталуын тілесен, осыган апаратын адісті кайтсен де табасын». Джим Рон

3. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Мен озімнін кунделікті тіршілігімді, жумсаган куатымды жауган жанбырдын тамшысына багалаймын. Казак атам айткан: «Тамшы тас жарады», - деп. Мен білемін, булактын бастауынан шыккан су, кайтсе де тенізге куятынын. Менін омірімдегі барлык болатын окигалар алдын ала белгіленіп койылган, тек уакытын гана тосуда, мен буны оз еркіммен озгерте алмаймын. Буны казак атам: «Алланын жаккан отын адам урлеп сондіре алмас» деп кыскада нуска туйіндеген. Кей кездерде болашакта болатын окигаларды тусімде коремін, болатын нарсе кайтсе де іске асады.

Казак осыны тагдыр немесе: «пешенене не жазса соны коресін», – дейді.  Мен Кудайга сеніп, имандылык жолына тусіп, аштык, ораза устап – танімді, жанымды, рухымды, назік денелерімді тазалап журегімнін кірін аршысам, куналарым кешіріліп женілдейді. Осыган сайкес менін турмыс жагдайым тузеліп, бакытты омір суре бастаймын. Осы кезде Жаратушы менін тагдырыма араласып, рухымда жазулы турган менін карымтамды – тагдырымды жаксы жакка озгертіп жібереді. Сол кезде мен максатыма жетемін.

«Табыс – сикыр да, тылсым да емес. Табыс – озіннін тубегейлі білімінді біртіндеп колданудын натижесі». Джим Рон

4. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Мен ешуакытта мынандай кері кеткен келенсіз создермен келіспеймін: «сатсіздік, жок, колымнан келмейді, істей алмаймын, мумкін емес, кабілетім жок, женілдім, жолым болмайды, ауырамын, карызга белшемнен батып журмін». Бундай создер менін аузымнан шыгып та корген емес. Бул созді тек кенкелестер мен жарыместер гана айтады. Мен уайымга салынбаймын, егер осы уайым санам мен ойлау жуйеме уялап алса, кайтсем де осы аурудан кутыламын. Кандай болмасын кедергілерден аттап отемін, сумірейіп аяк киімімнін бауына емес, алдымдагы аскар шынга караймын. Мен білемін, ка;арлы кыстан кейін кокорай коктем туатынын.

«Егер саган сурамай-ак Алла тагаланын амірімен бір мал келсе оны алып, оз дуниене косып кой». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)
 
5. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Мен білемін, арбір сатсіздік саттілікке жетелейтінін. Арбір «жок» деген соз мені «бар» деген созге жакындата туседі. Арбір кабагын туйіп тунеріп журген адаммен кездесуім, мені конілді болып журуіме итермелейді. Арбір сатсіздіктін артында саттілік бугып жататынын білемін. Кундізді багалай алуым ушін маган тун кажет. Тубегейлікті женістін татті дамін сезінуім ушін жиі женілуім кажет.

«Кору мен сезу – болу, ойланып-толгану – омір суру».  Шекспир

6. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Мен кунімнін сатсіз аякталуына ешкандай мумкіндік бермеймін. Арбір сурінген сатімді саттілікке багалаймын. Арбір сурінген сатімді сабак, тажірибе ретінде кабылдаймын. Саби жетіге келгенше жерден таяк жейді, жетіден кейін шауып жугіріп кетеді, мен де сондаймын.

«Ырыстын кун кору улесінін оннан тогыз болімі сауда да, ал онннан бір болігі шаруада». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

7. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Коптеген адамдармен араласып журіп, козім жеткен нарсе – байыгысы  келген адамдар дурыс багытты тандай білсе, бастаган кезде карызга белшесінен батып турса да кайтсе де коздеген максатына жетеді. Ен бастысы акша туындата білу. Ол ушін терен білім мен тажірибе кажет. Егер де жуз мындаган адамдар акша табудын жолын білсе, онда буны да уйренуге болады гой! Егер сіз колік жургізе алып, уялы телефонмен сойлесуді уйреніп, компьютерді менгеріп алсаныз, неге акша табуды уйренбеске?!

«Барімізде де екі-ак тандау бар – жай гана куйбін тіршілік кешу немесе оз оміріміз бен тагдырымызды озіміз куру». Джим Рон

8. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Біздін казекене тан нарсе – бала кунінде барін де озі істегісі келіп турады, бірак улкендер: «бул сенін колыннан келмейді, бар ойна» – деп баланы урысып куып жібереді, ал енді остіп оскен балалардын кобісі журексінгіш болады. Сойтіп мундайлардын копшілігі омірде оздерін жолы болмайтындардын санатына косып, болашагынан туніледі. Оларга бул сырткы жагдайлардын асері болып корінеді, ал бул олардын санасына бала кезінде сініп алган уайым, журексіну, ынжыктыгынын натижесі. Ол озін-озі осыган бейімдеп, жоспарлап койган. Біракта, мен осы кітапта баяндалатын рухани ілімді игеріп алып, озімнін санам мен ойлау жуйемді, омірлік багдарламамды тубегейлікті озгертуімнын натижесінде табандылыкпен максатыма жетпей тынбаймын.

«Акша оны жинаудын карапайым ережелерін білгендерді унатады».
Д. Клейсон

9. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Мен байимын десем мына ережені білуге тиіспін: оз мумкіншілігімді акшадан жогары койсам, акша Маган тартыла бастайды да, Маган кызмет істейді. Егер оз мумкіншілігімді акшадан томен койсам, онда акша Маган не ішіп-жеуімді, калай киінуімді, кайда барып демалуымды, жакындарыма не силауымды аныктайтын болады. Оз омірініздін сапасын озініз аныктаймын десеніз, Оз мумкіншілігінізді акшадан жогары койыныз. Осы сойлемді бірнеше кабат окып ойланыныз. Мен акша ушін емес, акша мен ушін жумыс істейтін болады. Мен осы ережені жаттап алып, унемі кайталап басшылыкка алып журмін.

10. Мен максатыма жетпей тынбаймын! Байдын барлык акшасын тартып алсан да, жарты жылдан сон кайта байып шыга келеді. Егер кедейге коп акша берсен – жарты жылдан сон такырланып «таз» калпына туседі. Бул дегенініз, байлык пен жокшылык – адамнын ішкі жан-дуниесі, ойлау жуйесі, омір суру салты.

БАЙ МЕН КЕДЕЙ АДАМНЫН  КОЗКАРАСТАРЫ

«Бакпен аскан патшадан
Мимен аскан кара артык;
Сакалын саткан каріден
Енбегін саткан бала артык».   Абай, отыз жетінші соз

Бай адамнын козкарасы Кедей адамнын козкарасы
Бай адам гарыштагы шексіз молшылыкка сенеді.

Мумкіншіліктерді коре алады. Оз омірлерінде Абайдын мына создерін басшылыкка алады:
 «Озіне сен, озінді алып шыгар,
Енбегін мен акылын екі жактап».

Табигаты женімпаз. Олар ушін сатсіздік деген болмайды. Сурінген сатті – саттілікке откізетін копір  деп, осы жагдайды жаксы багалап, тажірибе жинап, кушейе туседі.

Озін оте жогары багалайды: «Мен будан да артыкпын, мен озімді-озім суйемін, мумкіншілігім керемет!»

Адамдарга сенеді. Себебі, озінін ойын баскалардын орындауымен іске асырады. Тауекелге барады, онысы акталады. Ол тек кана акшаны гана емес, алдындагы істін де каркындап дамуын алдын-ала болжай алады.

Табыска жеткен адам не істеу керек екенін анык біледі. Ол озінін максатка барар жолын жоспарлайды, озінін мумкіншілігіне сенімді болып, барлык уакытын осы ойын іске асыруга жумсайды.

Табыска жеткен адам елмен тіл табыса біледі, ар созін коршаган ортага, нактылы жагдайга байланысты ойланып барып сойлейді.


Табыска жеткен адам озінін калтасына карап омір суріп, озінін кірісі мен шыгысын, уакытын унемі есептеп журеді.

Табыска жеткен адам баскаларга кайырымды, мейірімді болады. Асіресе озі араласатын, озімен денгейлес адамдармен жаксы карым-катынас устайды.

Табыска жеткен адам омір агымынан калмауга тырысады. Озінін ісі мен касібіндегі гана емес, елдегі, алемдегі болып жаткан озгерістерді жіті бакылап отырады.

Табыска жеткен адам ылги  жаксы ойлап, котерінкі коніл куйде журеді. Ол кандай жумысты болмасын сапалы істеп, арі жауапкершілікпен карайды. Осыны озіне адет кылып калыптастырады. Конілі дала сиякты кен, озі жомарт, колы ашык болады.

Табыска жеткен адам Жаратушыга унемі алгыс айтып, жок адамдарга камкор болып журеді. Жетістікке жеткен адамдардын басым болігіне тан ортак калып: олар теледидарды оте сирек кореді, уйыктауга ерте жатады. Есесіне ерте турып тан бозынан жумыска кірісіп кетеді. Олар баска адамдар уйыктап жатканда алдагы куннін жумысын  жоспарлап кояды. Бул адеттер – олардын алдыга дамуына  керемет жардемдеседі. Кедей адам жокшылык пен жетіспеушілікке сенеді.

 Булар туралы Абай былай дейді:
Журекте кайрат болмаса,
Уйыктаган ойды кім туртпек?
Акылга сауле конбаса,
Хайуанша журіп кунелтпек.

Табигаты сатсіздік. Арбір сурінген сайын, жолы болмайтынына сенімі арта береді. Осыны озінін омірлік багдарламасы етіп алады. Уайымшыл, жігерсіз, ынжык, жыланкы.

Озін оте томен багалайды. «Мен тукке де турмаймын», «Мен буган лайык емеспін».

Жан баласына сенбейді, баріне де – куманмен, кудікпен карайды. Тауекелге бармайды. Тек кана акшаны гана кореді, осы акшаны жумыска жегуді білмейді. Болашагын болжай алмайды, ой-орісі жутан, таяз.

Омірде жолы болмай журген пенденін омірде айкын максаты жок, онын ойынша табыска жеткендер «жолы болгандар». Ол жагдайга байланысты, біреу туртпелектесе гана іс-арекет жасайды.

Жолы болмай журген пенденін елге суйкімі болмай, озінін келенсіздігін баска біреулерден кореді. Оларды сынайды, мінейді, осектейді, коре алмайды, іші куйеді, кундейді.

Жолы болмаган пенде ысырапшылыкка жол беріп, уакыттын да, акшанын да кадірін білмейді.

Жолы болмаган пенде пайда туседі-ау деген адамдармен гана жакындасып, бакай есеппен араласады. Ойында біреуді алдап кетсем деген максат турады.

Жолы болмаган пенде «лездік маукын» гана басатын істерді гана жіберіп алмауга тырысады.  Калганы «кул болмаса, бул болсын». Омір агымына коніл аудармайды.

Жолы болмаган адам жанын ауыртпай, киналмай-ак пайда тапкысы келеді, реті келсе біреудін нарсесін кымкырып кетеді. Бунын реті келмесе: «Кайырсыз ит, саран» – деп бермеген адамды, коршаган ортаны, туган-туыстарын жазгырады.
Жолы болмаган адамдарга кандай жолмен болмасын, айтеуір дуние тапса болганы. Буларга тан: аямшактык, сарандык, каттылык,  корсекызарлык, кызганшактык, осек айту, сынау, мейрімсіздік, жауыздык, каныпезерлік, коре алмаушылык, коркыныш, мазасыздык, уайым, беті кайту, босандык, ынжыктык, жігерсіздік, бопаулык, суайттык, уадеде турмаушылык. Осы адеттер – булардын дамуына, ойлауына богет.

IV ТАРАУ: Мен табигаттын жасаган гажабымын

«Муса пайгамбар Алла тагаладан сурады «Я, жаратушы раббым адамзат саган кандай шукіршілік айтады?». Оган Алла тагала «Несібелерін мен берді деп білсе, сол адамдардын шукіршілік айткандары».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

1. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын! Менін акылымды, журегімді, козімді, кулагымды, колдарымды, дене мушелерімді кайталаган жане соз сойлеу манеріммен сойлеген адам бурын сонды болган емес. Казір омір суріп жаткандар, откенде омір суріп аруакка айналгандар, келешекте  келетін урпактардын бір де біреуі мені кайталай алмайды. Тіпті озімнін туган бауырлар мен карындастарымнын, туган балаларымнын да озіндік кайталанбас ерекшеліктері бар, маган уксамайды. Мен де, олар да табигаттын кайталанбас гажап туындысымыз.

«Жаксыдан жаман туса жыннан пайда болганы,
Жаманнан жаксы туса нурдан пайда болганы».    Казак макал-мателдері

2. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын! Мен де Жаратушынын хайуандарга уксас жараткан жан иесімін. Мені хайуандардагы сезім, туйсік канагаттандырмайды. Менін жан дуниемде: ата бабаларымнан урпактан урпакка беріліп келе жаткан, алаулап жанып жаткан жалын, озімді озім будан да жаксы болуыма итермелейді. Казак атам: «Казакбайдан уш бала туады. Біреуі кете, екіншісі жете, ушіншісі оте туады», - деп. Мен осылардын ішіндегі оте туганымын. Ешкім де менін жазуымды, колтанбамды, бойымдагы кие мен касиетімді, кабілетімді кайталай алмайды, менін балаларымды тудыра алмайды. Болашакта мен озімнін осы кайталанбас ерекшеліктерімді колданып барлык максаттарыма, армандарыма жетемін. Мен ушін алынбайтын камал болмайды.

«Сіздін жеке даналык ілімініз (философия) – тагдырыныздын калыптасуынын шешуші кілті».  Джим Рон

3. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын! Мен бугіннен бастап маймылга уксап баскаларга еліктеуімді, оларды пір тутуымды догарамын. Біздін казак баласынын копшілігінін басындагы кедейлік: бірінші – нашар денсаулык,  екінші  – иманынын алсіздігі, ушінші – томен турмыс денгейі. Казіргі жагдайда Алматы, Астана, Шымкент, Актау, Атырау, Кызылорда т.б. калаларда куніне бірнеше ондаган, жуздеген, мындаган миллионерлер дуниеге келіп жатыр. Сенбесеніз, кунделікті басылып шыгатын жарнамаларга назар аударыныз. Каншама уйлер мен козгалмайтын муліктер сатылуда. Ал жаксы уйлердін куны миллион  АКШ долларынан кем емес! Осыны алушылар мен сатушылар  да жеткілікті.

Осы миллионерлер мен мультимиллионерлердін біреуі де шеттен келген жок. Республикамыз тауелсіздік алган жиырма жылдан астам уакыт аралыгында гана пайда болды, алі де пайда болуда. Осылардын басым копшілігі – мол акшаны «калталары тесік» болып, такыр жерден оздерінін адал енбектерімен тапкан ауылдан келген карапайым казактын кара домалак балалары. Олар берілген мумкіншіліктерді дурыс пайдалана біліп, арбір тиынды оздерінін кабілеттері мен таланттарынын аркасында тапты. Казір карап турсам куніне ондаган, жуздеген, тіпті мындаган миллионерлер омірге келуде.

Мен нактылы омірімді озгертіп, молшылык пен токшылыкта омір сургім келсе – елестету аркылы жасайтын ОЙША БОГЕТТЕН баска богет жок екенін жан-дуниеммен уктым, тусіндім. Мен озімнін коніл куйімді, санам мен ойлау жуйемді бакылауга алып, оз омірімді озім гана жоспарлап, біреуге еліктеуден, бір пендені пір тутудан арылып, оз омірімді озім баскарып, осы миллионерлердін біреуі боламын!

«Озін сыйлай білмеу – бакытсыздык, озіне шексіз риза болу – акымактык».
Г. Мопассан

4. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын. Мен ерекшемін, мен сияктылар оте сирек. Сондыктын багалымын, сыйлымын. Мен мындаган жылдар бойы эволюция агымымен: маган дейін гумыр кешкен патшалардан, гуламалардан артык дамыган, толык жетілген жан иесімін. Егер осы ерекшеліктерімді дурыс пайдаланып оз максатыма колдана алмасам: акылым алжасып,  журегім ластанып, танім тозып, іріп-шіри бастайды. Менін мумкіншілігім шексіз. Мен озімнін шексіз кабілетімнін тозандай гана болігін гана колданамын. Мен озімнін бурынгы жетістіктерімді, кабілетімді жуз есе, мын есе арттыра аламын.  Осыны бугіннен бастап іске асыра бастаймын. Мен, казір бурынгы жеткен жетістіктеріме, табыстарыма разы емеспін. Мен шыннын шынына шыгамын, осыны іс жузіне асырмай коймаймын. Себебі, менін жарык дуниеге келуімнін гажабы тек кана осымен шектеліп калуга тиіс пе? Неліктен осы гажапты баска істерімде де корсетпеймін?!

5. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын. Мен жер бетіне кездойсок келген жокпын. Мен мунда есіліп, аяктын астында тапталып жаткан кум емес, аскак шынды тау боламын. Мен озімнін кабілеттерімді шынгыртып, шырылдата отырып биік шынга, алдыма койган максатыма: кыран сиякты екпіндеп ушып, жылан сиякты ерінбей жылжып кайтсем де шыгамын. Мен озімді, адамдарды, коршаган ортаны тану білімімді унемі жетілдіремін. «Жылы жылы сойлесен, жылан інінен шыгады» демекші адамдармен тілдесуімді, сойлесуімді, шешендігімді уштаймын. «Адамнын тілі, аспандагы бултты жерге тусіреді» дейді бабаларымыз. Осы даналыкты, сунгылалыкты, корегендікті игеріп «ел бастайтын косем, соз бастайтын шешен боламын».

6. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын! Мен уйдін таусылмас куйбін тіршіліктерін уйде калдырамын да, барлык ынта жігерімді басты максатымды іс жузіне асыруга арнаймын, калган майда-шуйде тірлікті умытамын. Менін шанырагымда, жануямда - жумыска, ал жумысымда -жануяма, шанырагыма орын жок. Маган коз кору ушін, акыл ойлау ушін берілген. Мен енді омірдін улы купиясын білемін. Менін барлык тартып журген шыргаландарым, тунілуім, кайгы-муным: озімнін бойымдагы, жан дуниемдегі шексіз мумкіншіліктерді білмеуім. Енді менін козім ашылды, мені алдау мумкін емес.

7. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын! Кандай болмасын хайуан, жел, жанбыр, жартас, кол, теніздердін менімен кіндігі байланып калган емес. Мен тылсым дуниенін махаббатымен жаралып, белгілі максат ушін осы жарык дуниеге келгенмін. Мен бурын буны білмейтінмін, енді омірімнін басты максатына айналады. Себебі, мен Алланын бір болшегімін. Танертен тура сала: «Я, Алла! Бугінгі кунімді Озіне арнадым, мені куралын ретінде пайдалана корші!» деп тілеймін. Сонда, не істесем де, озімнін жерге келген максатым: Алланын кызметін аткарамын ягни Жаратушы мен аркылы Озінін жоспарын іске асырады.

«Егер адам оз жагдайына канагаттанбаса, оны екі жолмен озгертуге болады: не оз омірінін, не жан-дуниесінін жагдайын жаксарту аркылы. Біріншісі ардайым болмаганмен, екіншісі ардайым оз билігінде».     Сократ

8. Мен табигаттын кайталанбас гажабымын! Табигат женілісті білмейді. Айт айтпа женіс табигатта, менде калады. Арбір осындай салтанатты шеруде: асудан-асуга, женістен-женіске  женіл шыга беремін. Аллага шукір! Алдынгы урпакка караганда біздін жолымыз болды. Тап осылай женіл баюга, еркіндікке шомылуга бугінгідей жайлы жагдай: казак елінде бурын-сонды ешуакытта болмаган. Алемде акша, суйіспеншілік, бакыт аз ба? Алем кандай шексіз болса, Жаратушынын да байлыгы, берер бакыты, шаттыгы, куанышы, сыйы да сондай шексіз.  Ен бастысы – ала біл. Жаратушыга тілегінді, калауынды жеткізе біл! Журегін таза, ниетін тузу болса Жаратушы міндетті турде тілегінді кабыл етеді.

V ТАРАУ: Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін

«Тірлігінді олімге азірлік кор». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

1. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Мен осы бага жетпес калган санаулы кундеріммен не істеймін? Мен озімдегі даналык іліммен толып турган кутынын какпагын тарс бекітіп, ішіндегі ата бабаларымнан келе жаткан даналык кымызынын бір тамшысын да жерге токпеймін. Мен кешегі сатсіздігімді, женілісімді, сурінгенімді бір сатке болса да есіме тусіріп уайымдамаймын, окінбеймін. Откен кун олген кун. Не, мен олген кунге окінуім керек пе? Отті, кетті. Кум сагатынын кумы жогары кайта котеріле ала ма? Кун баткан жерінен кайта шыга ала ма? Мен кешегі куніме кайта оралып, жіберген кателіктерімді тузей аламын ба? Мен уайым кайгыга салынып, озегімді ортеп жіберген окініштерімді озгерте аламын ба? Мен кешегі кунмен салыстырганда жасарамын ба? Мен біреудін шамына тиіп, намысына тиген созімді кайта кайтарып ала аламын ба? Жок. Откен кун олген кун, мен оны тепкілеп-тепкілеп терен коміп тастадым. Мен енді ол туралы ойламаймын, есіме тусірмеймін.

«Адамзат – бугін адам, ертен топырак,
Бугінгі омір жаркылдап алдар бірак.
Ертен озін кайдасын, білемісін,
Олмек ушін тугансын, ойла, шырак».    Абай

2. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Енді менін не істеуім керек? Оліп калган откен кунді умытып, болашакка да басымды ауыртпаймын. Неліктен мен «осы сатті» жокка шыгарып неге «мумкін» деуге тиіспін? Ертенгі уакыт бугін келе ме? Танертен екі кун шыга ма? Ертенгі болатын істі бугін аткара аламын ба? Ертенгі тусетін акшаны бугін амияныма сала аламын ба? Болашакта туатын бала бугін дуниеге келе ала ма?

Болашакта болатын олім бугінгі кунімнін шыркын буза ала ма? Озім кормейтін болашактагы болатын уакигага мазасыздануым, кайгыруым, кобалжуым дурыс па? Озім кормейтін болашакта болатын келенсіздіктерге басымды ауыртып, азаптануым дурыс па? Жок! Ертен кешегімен бірге олген. Мен ендеше оліп калган откен кунге де окінбеймін, булдырлаган болашакка да басымды ауыртпаймын. Мен тек осы сатпен гана омір суремін, осы сат менін тагдырымды шешеді.

«Омір, дуние, жер мен кок, откен заман,
Ажал алмай коймайды ешкімді аман.
Олмей, ошпей, картаймай жургін келсе,
Ол болмай ма тагдырды жамандаган?».     Шакарім аулие

3. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Мендегі барым осы кунім гана, осы сагат – менін мангілігім. Мен бугінгі аткан танымды, ату жазасын белгілі мерзімге шегерген адам кусап алакайлап карсы аламын. Бул кунімді  Жаратушынын маган берген ерекше сыйы деп кабылдаймын. Кешегі танды карсы алып, бугін о дуниелік болып, арамыздан кеткен адамдарды есіме алсам, тірі жургеніме куанамын, шаттанамын.

Менін жолым болгыш, казіргі омір суріп отырган сагаттарым маган берген ерекше сый, марапат. Менен де артык тулгалар омірден ерте озып кетті, не ушін маган артык уакыт берілді? Бул да маган жарык дуниеге келгенімдегі максатымды орындау ушін берілген  тагы бір мумкіншілік.  Осы кун озімді озім кемеліме келтіру ушін берілді ме?

«Омірдін унап ойынын,
Шатыраш ойнап журмін шат.
Жер ашып тур койынын:
«Кел жылдам, – деп, – корге жат!». Шакарім аулие

4. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Менін омірім біреу-ак. Бул тек манілік уакыттын бір кесіндісі гана. Осыны багалай алмай коп нарсені талкандаймын, талкандап та журмін. Бугінгі кунімді бос сандалып откізіп, мумкін омірімнін сонгы кунінін парагын жауып жаткан шыгармын. Сондыктан, бугінгі кунімнін ар сагатын унемдеуім кажет.

Осы сат, осы сагат кайталанбайды. Желге мініп, желіп журген кім бар? Осы куннін ар минутын алаканыма салып алпештеп, ерекше махаббатыммен аялаймын. Себебі, оте кунды. Олім халінде жаткан адам букіл байлыгын, жиган терген бок дуниесін, алтын казынасын  бір жутым ауага алмастыра ала ма? Осы отіп жаткан уакытты мен калай багалай аламын? Багалай алмаймын. Себебі, багалауга келмейтін аса кунды, касиетті, киелі нарсе.

«Сум дуние тонап жатыр, iсiн бар ма?
Баягы куш, баягы тусiн бар ма?
Алды умiт, арты окiнiш алдамшы омір,
Желiгiн жерге тыкпас кiсiн бар ма?!  Абай

5. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Мен уакытымды текке олтіретін нарселердін барінен кашамын. Жайбасарлыкты іс арекетіммен, куманімді озіме деген сенімділікпен жоямын, коркынышымды, урейімді батылдыкпен, тауекелшілдікпен алмастырамын. Мылжындарды тындамаймын. Ерігіп бос жургендердін жандарынан кашамын, той тойлап уакыттарын текке откізіп жургендердін манына да жоламаймын. Осы банктен карыз алып той жасап журген аумесерлер жанын салып болашак урпактарынын несібесін урлап жатыр. Оздері де балалары да бас еркіндіктерінен айрылды.

Карыз – жазалау, істеген жамандыктарыннын карымтасы, соккы, ауру, бакытсыздык, кайыршылык, жокшылык, куйзеліс, азап т.б. келенсіздіктерімнін себебі. Егер мен оз омірімді озім баскара алмасам, онда менін омірімді баска біреу баскаратын болады. Карыз осынын таптырмайтын тамаша куралы. Мен уры емеспін, журегім махаббат пен суйіспеншілікке толы жанмын. Бугін осыны далелдеп іске асыруым ушін маган сонгы мумкіндік беріліп отыр.

«Адам баласы жаратылганда олімнін 99 себебі бірге жаратылган. Егер осыдан сактанып омір сурсен гана карілікке жетесін».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

6. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Мен бугін озімнін міндеттерімді орындаймын. Мен бугін балаларымды еркелетіп, мандайларынан искеймін, бастарынан сипаймын. Себебі, олар алі кішкентай.  Ертен олар да, мен де кетемін. Бугін жубайымды кушактап суйіп аймалаймын, ертен ол да, мен де кетемін. Мен бугін кысылып турган досыма кол ушымды беремін, комектесемін, ертен ол менен жардем сурамайды, онын киналып комек сураган даусын естімеймін. Мен бугін озімді курбандыкка шалып, ерінбей енбектенемін, ертен менін беретін тугім болмай калады, алатын да адам болмай калады.

4 – НИСА (АЙЕЛДЕР) СУРЕСІ

«79. Саган келетін барлык жаксылык, – Алладан;
 Болып жаткан барлык жамандык –
озіннін істеген куналарыннан (жаза ретінде).
Біз сені адамдарга елші кылып жібердік,
(Осы туралы оларга хабарласын деп).
Буган – Алла куагер».

КОРАН перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой.  – 8-е изд. – М. РИПОЛ классик, 2005 – 800 с.  Сура 4 . Женщины. стр 119.
(Аударган Асет Мукашбеков)

7. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Менін бул сонгы кунім болса, мен ушін керемет ескерткіш кулыптас болады. Бул кунімді омірімдегі ерекше кунге айналдырамын. Мен бул кунде ар минутымнын гажап дамін сезе отырып тубіне дейін ішіп онын керемет екендігін білемін. Ар минутымды, ар сагатымды тек магыналы істерге жумсаймын.

«Кісінін оз олімімен олгені кандай да болса жаксы олім. (беймезгіл олім шейіт»).   Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

8. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Мен адамдармен бурын сонды болмаган ерекше калыппен, мейіріммен, суйіспеншілікпен араласамын. Бугінгі ар минутым кешегіден табысты болады. Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін. Бугінгі кун сонгы кунім болмаса, тізерлеп отырып Жаратушыга шексіз алгысымды айтамын.

VI ТАРАУ: Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын

«Кайгы келсе карсы тур, кулай берме,
Кызык келсе, кызыкпа, онгакка ерме.
Журегіне сунгі де, тубін козде,
Сонан тапкан – шын асыл,  тастай корме». Абай

1. Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын! Су агып келіп, агып кетеді. Кыс кетісімен коктем туады. Жаз кетіп, куз келгенде кун салкындай бастайды. Кун шыгады, батады. Ай орак сиякты туып, біртіндеп толып, толкысып кішірейіп барып жогалады. Кустар ушып келіп, ушып кетеді. Гулдер гулдеп барып, буртік салып солып, тукым шашады.  Осы тукым жеміс береді. Букіл табигат осылайша уздіксіз айнала береді. Мен де табигаттын бір болшегімін. Сондыктан, коніл куйім  агын су сиякты біресе кулазиды, біресе шаттанады.

«Біз семірттік денені азыкпенен,
Байлап бердік жанды оган казыкпенен.
Уйкы, тамак, куйлеген сорлы дене
Кутылар ма осындай жазыкпенен».  Шакарім аулие

2. Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын. Табигаттын тусініксіз кубылысынын біреуі: Мен кунделікті оянганымда кешегігіе караганда куанып оянамын. Кешегі куанышым мунга, ал бугінгі уайымым ертен куанышка айналады. Менін ішкі жан дуниемде тынымсыз айналып турган донгелек бар сиякты. Ол уайымымды – шаттыкка, шаттыгымды – мунга, кайгымды – бакытка алмастырып отырады. Бугінгі куаныш гулі солып, болашак куанышымнын тукымын сеуіп кетеді.

«Карапайым, кайырымды, таза, шыншыл, кудайшыл, аділетті, ержурек, мейірімді болып кала бер жане оз міндеттерінді кызган. Не нарседе болсын акыл мен ардын нускауымен арекет етуге тырыс, аркімнін игілігі ушін кам же. Омір кыска. Онын ен багалы жемісі – адамдардын игілігі ушін ізгілікті істер істеуден капы калма».   
Марк Аврелий

3. Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын! Менін ар кунім жемісті болу ушін оз сезімімді калай баскаруым керек? Егер менін коніл куйім жаман болса, онда кунім сатсіз болады. Агаштын, гулдін гулдеуі табигатка тауелді. Бірак, мен ауа райын озім жасаймын, ол менін ішкі жан дуниемде гой.  Егер мен коршаган кауымга жанбыр, тунек, дауыл акелсем олар да маган солай жауап катады.  Керісінше, куаныш, шаттык, жаймашуак сыйласам олар да маган куаныш, шаттык, жаймашуак сыйлайды. Менін ішкі жан дуниемдегі «ауа райым» менін коймамды мол кіріске, табыска, шексіз бакытка толтырып тастайды.

«Тан сезіп, кулак естіп, козбен кормек,
Мурын иіс, тіл дамнен хабар бермек.
Біреуінен мидагы ой хабар алып,
Жаксы, жаман ар істі сол тексермек».   Шакарім аулие   

4. Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын. Мен оз сезімімді калай баскара аламын? Ата бабаларымнын гасырлар бойы тірнектеп жинаган купия даналык ілімін игерсем мен оз сезімімді баскаратын боламын. Алсіз адам озін танге, напсіге билетеді, адамды тан мен напсі емес, жан билеуі керек.  Кунделікті танертен уйкыдан оянганда: озімді-озім мусіркемеу ушін, кайгы-мунга шомып кетпеуім ушін мынадай шайкас тасілін колданамын:

а) Озімді жаман сезінсем олен айта бастаймын;

б) Кайгы, мун басып алса, куле бастаймын;

в) Сыркаттанып турсам, озімді кайрап жігерленіп, озіме куат куямын;

г) Коркыныш пен урей билеп алса, алга умтылып батылдык, озіме деген сенімділігімді шакырамын;

д) Денемді зіл басып, жаншылып турсам, жана киімдерімді киемін;

ж) Озіме сенімсіз болсам, ка;арланып, жігерленіп  сойлеймін;

з) Тук білмейтінімді сезсем, откен жетістіктерімді есіме аламын;

м) Озімнін тукке турмайтынымды сезсем, максатымды еске аламын;

Озінін бойында кабілеті бар адамдар гана оз мумкіншіліктерінін шынында турактап турып озінін сезімдерін, напсісін багындыра алады. Мен напсінін кулы емеспін. Сондыктан, танімнін калауы мен напсімнін сураныстарына багынбаймын.

«Анык кара: жан – озін, дене – киім,
Мактан, бояу – денеге берген сиын.
Жанга мундай алдауын азык емес,
Оган пайда не кылдын жалгыз тиын?».    Шакарім аулие

Мені куртуга тырысатын жауларыммен шайкасатын кундер туады. Олар: кайгы, уайым, мун, урей. Буларды тану онай. Біракта, куле кіріп, кунірене шыгатын, озіме білінбейтін жаулар да жетерлік. Оларды да бакылап отыратын боламын. Озіме деген сенімділігімді арттырып, сатсіздігімді де умытпаймын:

«Табигат бірде былай, бірде олай,
Кетері малім емес алдекалай.
Акесі жан, шешесі дене болып,
Коніліміз сол себептен екіталай». Шакарім аулие

А) Каганагым карык, саганагым сарык болса, аш кунімді умытпаймын;

Б) Баріне канагаттанып, теріме симай кутыра бастасам, осы жетістігіме кандай тар жол, тайгак кешумен келгенімді есіме аламын;

В) Улылыгымды сезсем, кандай ит корлыктарды коргенімді  еске аламын;

Г) Кудіреттілігімді сезсем, желді токтатуга тырысамын;

Д) Байлыкка шомылсам, кайыршылыкта журген кундерімді еске аламын;

Ж) Дандайсуымды сезсем, бурынгы бишаралыгымды еске тусіремін;

З) Озімді тендессіз адам деп сезінсем, аспандагы жулдыздарга караймын;

«Озiн-озi озгерте алмаган адам, баскаларды калай озгертедi? Озiн озгерткен адамга, баскаларды баскару да киыншылык тудырмайды».  Кун-Фу-Цзы

5. Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын! Осы жана рухани ілімімнін комегімен баска адамнын да сезімін тусінетін боламын. Мен онын ашу-ызасына, сіркесі су котермейтіндігіне, жуйкесінін жукарганына, бишаралыгына, озін устай алмайтындыгына мусіркеп карайтын боламын. Себебі, ол озінін сезімін ауыздыктап, тежеп устаудын купиясын білмейді.

Мен онын мені кемсіткенін, корлаганын шыдамдылыкпен, сабырлылыкпен кабылдаймын, ертен онын тартібі озгеретінін де білемін. Мен енді адамды бір коргеннен сокпеймін, жазгырмаймын. Мені бугін коре алмаган, іші куйген адам, сыртымнан осек айткан пенде ертен буны кайталамайды. Осы купияны білген адам керемет жетістіктерге жетіп, табыска кенеліп, молшылыкка шомылады.

«Дене менен жан – анау, конiл – мынау,
Кайсысына билеттiн байгусым-ау?
Ен тубiнде – озiн кiм, сенiкi – кiм?
Досын кайсы, озiне кайсысы жау?».      Шакарiм аулие

6. Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын! Алдагы уакытта озімнін де, баскалардын да жан дуниеміздегі сезім кубылыстарымыздын толку иірімдеріміздін толкындарын, онын не ойлап отырганын біліп сезіп отырамын. Осы саттен бастап озімнін арбір кылыгыма, сезім кубылысыма жауап беруге толык дайынмын. Мен озімнін коніл куйімді, напсімді, танімнін калауын, сезім кубылыстарымды толык ауыздыктап, тек кана жагымды істермен шугылданып, оз тагдырымнын кожайыны боламын. Мен бугін оз тагдырымды озім баскарамын.  Мен оз тагдырымнын кожасымын! Мен копшілікке айгілі, екі дуниенін канатын тен устаган белгілі адам боламын!

VII ТАРАУ: Мен букіл алемге кулетін боламын

28 – Касас суресі, 83 аят.
 «Кім бір жаксылык келтірсе, оган да жаксы сыйлык бар. Ал кім бір жамандык келтірсе; ол жамандыкты істегендерге, істегендерінін гана гана сазайы беріледі».
КУРАН КАРИМ, казакша магына жане тусінігі. 395 бет.

1. Мен букіл алемге кулетін боламын! Адамнан баска бір де бір жан иесі куле алмайды. Агаштын сынган жерінен шырыны агуы, жабайы андар аяз бен аштыктан жылауы мумкін. Ал кулкі тек адамга гана берілген касиет. Мен осыны кез келген уакытта колдана аламын. Болашакта осыны озіме адет кылып калыптастырып аламын. Мен кулгенде ас корытуым жаксарады; мен кулгенде ауыртпалыгым женілдейді; Мен кулгенде гумырым узарады. Міне, узак жасаудын купиясы осында бугып жатыр.

2. Мен букіл алемге кулетін боламын! Адам тым байсалды, оте пан, такаппар болып, оте акылдымын, білгішпін, гуламамын, кумын деп озін-озі борттіріп, кеудесіне нан пісіп, екі иыгынан арен демалып, адам менсінбей дандайсып, отырган креслонын, мансаптын буынан кутырып кетсе біртурлі ерсі корінеді (казак буны: «Кудайын танымай кетті» дейді), ендеше мен алдымен унемі озіме  кулетін боламын. Мен ешуакытта акылдын курган бул какпанына туспеймін.

Мен табигаттын жасаган гажабы болсам да, уакыт желі айдаган канбак сиякты: ушарымды жел біліп, конарымды сай білетін тозандай гана болшегімін гой. Мен кайдан келіп, кайда баратынымды білемін бе? Бірнеше ондаган жылдар откен сон бугінгі аласурып жургенім акымактык болып корінбей ме? Неге мен бугінгі усак-туйекке мазасыздануым кажет? Кун уясына батканша менін істеген куйкі тіршілігімді, мангілік уакыт тіршілігімен салыстыруга келе ме?

3. Мен букіл алемге кулетін боламын! Мен калай куле аламын, егер менін істеп жаткан тіршілігім алдыга жылжымай туралап жатса? Онда мен мына уш ауыз созді кауіп-катер тонгенде, енсемді котере алмай куле алмасам, кайта-кайта кайталап санама сініріп, миыма кашап жазып, миымнан калкып шыкканша «бул да отеді» деп айта беремін.

Аныз бойынша бул уш ауыз соз Сулеймен пайгамбар (с.г) морінде жазылган екен. Осы уш ауыз соз мені кандай болмасын киыншылыктардан алып отеді. Себебі, осы уш ауыз соз менін жан дуниеме тепе-тендік береді. Осы сатте казак атам айтпакшы: бул дуниенін камшынын сабындай кыска, жалган, откінші екенін бар болмысыммен сезетін боламын. Онда мен неге ап-сатте отіп кететін нарсеге бола жаймашуак калпымды, кулкімді тежеуге тиіспін?

4. Мен букіл алемге кулетін боламын! Осы алемде барлык заттар мен акикат аумалы-токпелі, откінші. Катты кайгырсам, озімді-озім бул да отеді деп жубатамын, ал табыс басымды айналдырып дандайсып кетсем бул да отеді деп сабама тусемін. Енсемді езіп турган жокшылык кинап турса озіме - бул да отеді деп айтамын. Байлыкка мастансам бул да отеді деймін. Пирамида тургызгандар кайда? Олар сонын ішінде жерленді ме? Осы пирамиданы бір кезде кум басып калмауына кім кепілдік бере алады? Егер дуниенін барі откінші болса, онда казіргі тукке турмайтын куйкі тіршілігіме  неге мазасызданамын?

5. Мен букіл алемге кулетін боламын! Мен бугінгі кунімді кулкіге, тунімді анге толтырамын. Кім озін огіз сиякты куні-туні жумыска жегіп койса, танауына су жетпей, кайгы басып журеді. Мен болашакка бола арам тер боп жумыс істемеймін. Бугінгі бакытпен лаззаттанамын. Бакыт камбага сактап коятын астык не кумырага куйып коятын шарап емес кой. Бакытты бір куннін ішінде сеуіп, осы куні жинап алу керек. Мен болашакта осылай істеймін.

6. Мен букіл алемге кулетін боламын! Менін кулкім барлык заттарды орын-орнына кояды. Мен озімнін сатсіздіктеріме кулемін, сол кезде олар жана ойларымнын бултымен бірге ушып кетеді, озімнін жетістіктеріме кулемін, сонда олардын акикат багасы айкындалады. Мен зулымдыкка кулемін, сонда ол касірет гулімен гулдемей, улы жемістерін жегізбей оліп кетеді. Мен молшылыкка кулемін, сонда ол гулдеп кобейе береді. Менін кулкім баска біреулердін кулкісін келтірсе, ар кунім сатті отеді.

7. Мен букіл алемге кулетін боламын!  Мен енді тек оте бакытты болган сатімде гана жылайтын боламын. Себебі, мен арбір кулкімді бакытка, шатыкка, ал арбір журегімнен шыккан кайырымды созімді байлыкка, молшылыкка айырбастай аламын. Мен озімді мангаз, гулама, акылды, улы адам ретінде корсетсем: алемге, озіме куле алмай, кулкіден айырылып каламын. Мен саби калпымда каламын. Сабилер барлык нарсені астынан, устінен, алды, артынан коре алады. Мен казір омірге, бесікте жатып сабише караймын. Мен, омір баки саби калпымды сактаймын.

8. Мен букіл алемге кулетін боламын. Мен кулкімді жогалтпаганша кедейшілікті кормеймін. Кулкі табигаттын берген ерекше байлыгы, мен енді осыны унемі ескеріп журемін. Мен кулсем гана бакытты боламын. Енбегімнін жемісінін лаззатын: куліп, жаймашуак болып журсем гана коремін. Егер куле алмасам сатсіздігім артык. Табысыма, жетістігіме лаззаттануым ушін мен бакытты болуым кажет, ал кулкі менін таптырмас комекшім. Мен бакытты боламын!

VIII ТАРАУ: Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын

«Біреуді жаксы жолга бастаган адамга жане сол жолга тускен адамга ерекше сауап жазылып турады». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

1. Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын!
Тут агашынын жапырагы адамнын данышпандыгымен жібекке айналады; Емен агашы адамнын данышпандыгымен жи;азга айналады;
Койдын жуні адамнын данышпандыгымен патшалар киетін киім болады;
Балшык адамын данышпадыгымен сарайдын кабыргалары болады.
Егер жапырактын, балшыктын, агаштын, койдын жунінін багасын адам мын есе шарыктатып осірсе, онда менін атымды алып журген, топырактан жасалган пендені неге мен осылай жасай алмаймын?

2. Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Мен бидайдын дані сияктымын. Бидайдын дані уш багытта колданылады.

1. Малга жем кылады;

2. Ун кылып тартып, нан пісіреді;

3. Тукым кылып жерге комеді. Сонда бір дан мын дан болады;

Бірак, менімен даннін арасында бір айырмашылык бар. Дан малга жем бола ма алде нан бола ма, немесе тукым болып жерге себіле ме тандай алмайды. Менде тандау бар. Мен оз омірімді малдын аягынын астына тастап жем кыла алмаймын, ешкандай диірмен мені оз еркімсіз жем  кылып тарта алмайды.

«Жер айтады: «Маган оздеріннін калауларынды емес, тукымдарынды себіндер». Джим Рон

3.Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Бидайдын дані осіп шыгып кобеюі ушін, оны карангы топырактын астына комеді. Менін сатсіздіктерім, алсіздігім, тунілісім, надандыгым пісіп жетілуі ушін мені карангы тунекке отыргызып койды. Бидайдын даніне табигат камкорлык жасап: жанбыр сугарады, кун нурын шащып осіреді, жылы жел аялайды. Егер мен озімнін санамды, акыл ойымды, танімді жетілдірсем, дурыс тарбиелесем максатыма жетемін. Бидайдын дані пісіп жетілгенше табигатка тауелді.  Маган муны кутіп кажеті жок. Мен оз тагыдырымды озім тандауыма кабілетім бар.

«Егер де сіз алдынызга койган максаттарды іске асыра бастасаныз, максаттар сіз ушін жумыс істей бастайды. Егер де ойлаган жоспарды іске асырсан, онда осы жоспар сіз ушін жумыс жасайды. Кандай да болмасын пайдалы арекетті іс жузіне асырмайык, аяктап келгенде осылардын барі де сіз ушін кызмет аткарады». Джим Рон

4.Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Буны калай істеуге болады? Мен алдымен бугінге, аптага, бір айга жане букіл оміріме максат коямын. Бидайдын дані бортіп осіп шыгуы ушін жанбыр кажет. Менін болашак омірім айкындалганша маган кулшыныс керек. Алдыма максат коя отырып, озімнін жеткен жетістіктерімді есіме тусіріп, буны жузге кобейтемін. Бул менін болашак омірімдегі калыпты жагдай болады. Мен максаттарым оте жогары деп мазасызданбаймын. Арыстан айга шабамын деп мерт болыпты дейді.  Армандай алмасам, максатыма жатпесем, менін кім болганым?

«Бакыт – саттілік не калауын емес. Бакыт – оз колынмен курган, жасаган нарсен». Джим Рон

5 Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Менін максаттарым оте жогары. Бірак, мен будан корыкпаймын. Максатыма жеткенше талай сурінемін. Сурінсем кайта турамын, кулаганыма мазасызданбаймын. Себебі, уйін тапканша барлык адамдар адасады. Тек кана жоргалаган курт кана сурінбейді. Бірак, мен курт емеспін, пияздын кок сабагы емеспін, маныраган кой емеспін, мен – адаммын. Баскалар оз батпактарнан лашык тургызсын, мен оз батпагымнан сарай тургызамын.

6. Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Бидай коктеп осіп шыкканша кун шуагы топыракты кыздыруы кажет, тап солай, осы кітаптагы даналык создер менін омірімді озінін шуагымен жылытады, сонда менін арманым нактылы іс жузіне асады. Мен кешегіден де жетілемін. Мен бугін мумкіншілігім барынша таудын шынына шыгамын, ертен будан да жогарлаймын, бурсукуні тіпті жогары. Біреуден озганнан коп пайда жок, маган: озімнен озім озганым гана керек.

7. Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Жылы жел бидайдын пісіп жетілуіне комектеседі. Осы жел менін даусымды баскаларга жеткізеді, осылайша менін максатым баріне жария болады. Осы жария болган создерімді мен кайта кайтарып ала алмаймын, бул дегенін озінді озгерту гой. Копшілік менін создеріме кулгенімен, олар менін жоспарымды, менін кулшынысымды біледі. Маган енді артка шегінетін жол жок, менін создерім біткен іс болып аякталуы керек. Мен остіп озіме пайгамбар боламын.

«Шешім кабылдау да даналык. Оны: «Бул шешілді» деп айтуга болады. Максатка умтылган адам: «Мына таудын шынына котерілуге кия-жартастары богет. Бірак бул менін тауым. Мен кайтсем багындырамын. Шыга алмай мерт болып кетпесем, таяу арада осы шыннын басынан кол булгаганымды коресіздер». Джим Рон

8. Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Мен алдына тукке турмайтын максаттар коятын кылмыскер емеспін;

Мен жолы болмай журген адамнын, істей алмайтын жумысын копарып тастаймын;

Менін талпынысым, жеткен жетістіктерімнен артык болады;

Мен еш уакытта жеткен жетістіктеріме разы болмаймын;

Максатым орындалган сайын оны жогарлата беремін;

Мен аркашан да келесі сагатым, откен сагатымнан жаксы болуына умтыламын;

Мен оз максатымды кауымга унемі жария етіп отырамын;

Озімнін жетістігімді ешбір жан баласына айтпаймын. Коршаган кауым мені канша мактаса да, мен осыны сабырлылыкпен кабылдаймын;

9. Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Бидайдын бір дані ондаган, жуздеген есе кобейетін масактар береді. Осы масактармен жер бетіндегі букіл ауыл, калаларды асырай аламыз. Мен бидай данінен кеммін бе? Мен бугін жуз есе артык боламын! Мен осы кітапта жазылган даналык создерді кайта-кайта кайталай беріп, елді танкалдырып, озімнін улылыгыммен  осы кітаптын бір болігіне айналамын! Мен максатыма жетемін!

«Бакыт... озіннін рухани жане дене кушіннін когамдык омірге жумсалгандыгын толык сезіне білу». Л.Н.Толстой

10. Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын! Бакыт дегеніміз не?
 «бакыт» дегенді елдін барі іздеп жур. Бакыт – жаксы істеген ісінмен байланысты куаныш сезімі. Бакыт – ылги іздеп жургеніміз, егер таба калган жагдайда ары карай кадам баспаймыз. Сабилер сиякты карапайым заттардан канагат, лаззат алайык.
Біракта біз керісінше оз омірімізді курделендіріп, онан калса жуйке кушіміздін жулым-жулымын шыгарып тоздырамыз, баска конган бакытымызды устай алмай ушырамыз.

 Сынгырлаган денсаулыкпен, алансыздыкпен, акыл-ойымызды лайламай тыныштыкпен гумыр кешейік. Табигаттын карапайымдылыгы мен тамашалыгына бас ие отырып, омірден куаныш табатын болайык. Егер біз онын занымен журіп, бакытты болудын адісін озімізге жакын да кымбат адамдармен болісіп,  пайдамызды тигізе берсек, согурлым деніміз сау бола береді.

«Ен жаксы дін – кайрымдылык пен адамнын жан дуниесін тусіне білу. Біздін токкен шуагымыздын денгейін, келесі адамнын жанарындагы пайда болган нурдан  байкауга болады. Егер біз табигат жолымен журсек, онда ол жайлы жагдай мен куаныш силайды. Осыны кулдын акылымен кабылдап, сабидін журегімен лаззаттанайык».

Бакыт – жаналык ашу куанышы да, білім куанышы да. Бакыт кобіне омірдін кыр-сырын жане уйлесімін букіл тутастыгымен кабылдаган адаммен бірге журеді.

Бакыт –  оз омірін мукият жоспарлап,  ашык-жаркын гумыр кешкен жанга келеді.

Бакыт –  омірдін бізге усынганын тусініп, соган куанып, осыны сезіне білу.

Бакытка берерінді беріп, аларынды алып, жемісін татып, сыйын тартып та жетуге болады.

Бакыт – омір уйлесімімен де, тамак ішумен де, кунелтумен де ракаттана білу.

Бакыт – озінін ой-орісін кенейтіп, оз тажірибесін байытатын жанга келеді.

Бакыт – колайсыз жагдайлармен куресе алатын, курес кезінде саттілік сезімін жогалтпайтын адамдардын уйлерінде болады.

Бакыт – оздерінін жагдайларын, оздерінін сезім-куйлерін баскара білетіндерге конады.

Бакыт – сондай-ак, жалгандык, озін томен багалаушылык, кызганшактык, ашкоздік, кекшілдік, теріс угынушылык пен жек корушілік сиякты негізсіз урейлерден аулак болу деген соз.

Бакытка кенелген жандар – омір суру мен куштарлыктын жойкын куш куатына ие болады жане осыны сезе біледі.

Бакыт – жалпы сезінуден алдекайда зор тусінік. Бакыт – омірдін сезінуін, іс-арекетін жане манерін айкындап ойлай білуде. Баскаша айтканда, бул – алем мен окигаларды, сондагы отіп жаткан кубылыстарды талдап-талкылау адісі.

Бакыт  – барлык кундылыктардын біркелкі болуы. Бул – кунделікті іс-арекеттерімізді орындау барысында табатын канагат пен ракатка шомылу сезіміміз.

Бакыт  – белгілі бір максаттагы кызмет, омірге деген куштарлык, акикатты сезініп тез тусіну, жасырын сырга зор курметпен карау.

Біздін кобіміз бакытты не откенімізде жогалып калган, не алдебір алдагы кезде болатын – нарсе деп тусінеміз. (мыналар іске асса болды «мен бакытты боламын» – деп ойлаймыз.) Бакытты дал казіргі сатте сезінуге болатынын білетіндер аз. Арине, барлык асыл мулік сиякты – бакыттын  жиі устатпайтыны рас. Дегенмен, Сіз сенініз, оны устауга болатынына куманініз болмасын.

IX ТАРАУ: Мен енді іс-арекетке кірісемін

«»Таза, адал дуние енбекпен табылады. Сауда жане сапарга шыгу кадірлі іс, курметке лайыкты, ел аралык, достыктын негізі». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Егер іс-арекетпен бекітілмесе: менін жасаган жоспарларым тукке турмайды, максатым орындалмай барі бос киял, елес болып калады.

«Осыны окып, ойлай бер, болсан зерек.
Енбекті сат, ар сатып неге керек?
Уш-ак нарсе – адамнын касиеті:
Ыстык кайрат, нурлы акыл, жылы журек». Абай

1. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Озінін иесін бір суймен болса да турган орнынан жылжыткан карта болып корген жок;
Кылмыстын алдын алган бір де бір зан жиынтыгы болган жок;
Оз бетінше табыс тапкан бір де бір даналык кітабы болган емес;
Картаны, менін жоспарларымды, максаттарымды, армандарымды лаулатып жандыратын тек кана – іс арекет. Менін табысымды тамактандыратын – іс арекет.

«Сабырлылык, унемділік жане кажетсіз ысырапкершілікке жол бермеушілік, пайгамбарлык сипатынын жиырма торт касиетінін бірі. Ысырапкершілікке жол берменіз». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

2. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Мен бурын озімді билеп алган коркыныштан, урейден коркып кібіртіктеп журетінмін. Бірак, мен казір арбір журекті адамнын тубіне баратын купия жолды таптым. Мен казір білемін: коркынышты женуім ушін мен ар уакытта солкылдамай іс-арекет істеуім керек, сол  кезде журегім лупілдемейді. Казір мен білемін: іс-арекет - арыстандай акырган коркынышты былк етпей кумырскага айналдырып жіберетінін.

«Коркак саудагердін байлыкка колы жетпейді, тауекелшіл батыр саудагер байлыкта жолы болады». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

3. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Мен кимылдаганда, ушканда гана жаркырайтын жаркырауык коныздан сабак алдым. Мен енді жаркырауык коныз сиякты боламын. Менін жаркылым кун шыгып турса да жаркылдайтын болады. Баскалар, омірлері гулге тауелді, канаттары адемі кобелек бола берсін, ал мен букіл алемге нур шашатын жаркырауык коныз боламын!

4. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Мен бугінгі куннін істерін ертенге калдырмаймын, ертен ешуакытта келмейтінін білемін. Менін іс-арекеттерім натиже акелмесе де іс-арекеттерімді жалгастыра беремін, тук істемей кателеспегеннен де, сатсіздікке ушырап сурінгенім жаксы. Менін іс-арекеттерімнін натижесі маган бакыт акелмесе де, егер тук істмесен, жузімдіктегі жузімдер толык кырылады.

«Ісіне пысык бол, оз ісінді озін шеш, баскалар «бола береді» деген шешіммен іс кылма». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

5. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Мен казір іс-аректімді істей беремін, істей беремін, істей беремін. Мен осы создерді арбір сагат сайын, арбір кунімде озімнін тыныс алуым, козімнін жыпылыктауы сиякты адет болып калыптасканша кайталай беремін. Осы создермен озімнін акылымды баскалар кашкалактайтын жумысты істеу туралы шешім кабылдауга мажбур етемін.

«Кедейлiктен енбек кылсан кутыласын, жалгыздыктан коппен пiкiрiндi коссан кутыласын». Абай

6. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Мен осы создерді кайта-кайта кайталай беремін. Жолы болмагандар уйыктап жатканда, мен ояна салысымен осы создерді кайталап айтамын.

7. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Жолы болмагандар жабык турган есікке келіп журексініп кіре алмай турганда, мен осы создерді айтып, есікті кагып ішке кіремін.

8. Мен енді іс-арекетке кірісемін!  Напсіні бузатын нарселер кездессе, мен осы созді айтып озімнін  напсі кумарлыгымды токтатамын.

«Шынын айтсак, адамзаттын аз гана болігі бугін омір суреді. Копшілігі уакытты кейінірек омір суруге дайындыкпен откізеді». Д. Свифт

9. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Істейтін істі ертенге шегергім келсе, мен осы создерді айтып, кайтсем де бугін істеп тастаймын.

10. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Тек кана іс-арекет кана менін табысымды аныктайды;

Мен жолы болмай журген пенденін жоламай журген жеріне барамын;

Жолы болмай журген пенде демалганда, мен жумыс істей беремін;

Жолы болмай журген пенде ундемегенде, мен сойлеймін;

Жолы болмай журген пенде «кешіктім» дегенде, мен «істедім» деймін;

11. Мен енді іс-арекетке кірісемін!

Мендегі казіргі барым – казіргі сат;

Еріншектін ертені таусылмайды. Бірак, мен еріншек емеспін;

Кайырымсыз-катігез ертен кайырымды-мейірімді болгысы келеді. Бірак, мен кайырымсыз-катігез емеспін;

Бишара, алсіз ертен мыкты болгысы келеді. Бірак, мен алсіз емеспін;

Жолы болмайтын, ертен жетістікке жеткісі келеді. Менін жолым болгыш;

12. Мен енді іс-арекетке кірісемін!

Арыстан аш болса жеп кояды;
Кыран шолдесе су ішеді;
Іс-арекет кылмаса екеуі де оледі. Мен табысты ансаймын. Мен бакыт пен ойлау жуйемнін мамыражай калпына ашпын.  Егер мен іс-арекет етпесем: сатсіздік, азап, уйкысыз тундер мені жутып кояды, мен із-тузсіз жогаламын.  Мен буйырык беремін, озім де буйырыкка багынамын.

13. Мен енді іс-арекетке кірісемін! Табыс кутіп турмайды. Егер мен кешіксем, ол баска біреумен некелесіп, мені біржола тастап кетеді. Тек кана осы уакыт, осы жер жане мен – адам гана бармыз.

14. Мен енді іс-арекетке кірісемін!

«Омірдін максаты танып-білу емес, іс арекет». Т.Г. Гексли

1. Женіліске бір кадам калганда, женіс келеді.

2. Жоктын артында – Бар тыгылып жатады.

3. Оз кателігінді талда. Жетістікке жетуді ойла.

4. Табыс тесіктен де келеді.

5. Каласан – болады.

6. Табыска талпынган гана жетеді.

7. Табыс жугірген сайын, жакындай туседі.

8. Баскаларга сенім мен табандылыкты уялат.

9. Ойын іске асканда, арманын орындалады.

10. Озін жаланаяк болсанда, арманын аскак болсын.

11. Откеннін барін ортеп ошір де, жоспар жаса.

12.  Адамдардын козін жеткізем деп тыраштанба, накты болганын, калай болатынын далелде.

13.  Жанынды салсан да озіндікін ал. Не женіс, не олім.

14. Арбір сатсіздік, осындай саттілікке жетелейді.

15. Жокшылык – сатсіздіктен кейін озгеріп шыгады.

16. Озін-озі женілдім демейінше, ешкімде женілмейді.

17. Калауын каркынды болса – табигат озі комектеседі.

18. Калауын сатсіздігінді женіске айналдырады.

19. Санага озіміз мойындайтыннан баска богет жок.

20. Оз бакытсыздыгыннын жаратушысы болма.

21. Сенімі жок ой – олі киял.

22. Байлыктын бастауы, сатсіздіктін емі – Сенім.

Х ТАРАУ: Мен Жаратушыдан тузу жолга бастауын сураймын

«Жас картаймак, жок тумак, туган олмек,
Тагдыр жок откен омір кайта келмек.
Баскан із, корген кызык артта калмак,
Бір Кудайдан басканын барі озгермек». Абай

Біз, баріміз киналсак, кайгырсак, басымызга ауыртпалык туссе Алланы еске аламыз. Кім кауіппен, оліммен бетпе-бет кездескенде немесе тангажайып купия тылсым дуниені коргенде бір Аллага жалбарынбайды емес пе?

Алла тагала «бiр» деген создiн оте терен манi бар.  Бул туралы улы Абай: «Ол «бiр» деген соз Алла тагала галамнын  iшiнде,   галам  Алла  тагаланын  iшiнде», – дейдi. Бул бiр караганда магынасы карама-карсы, тусiнiксiз, жумбак угым. Карапайым кунделiктi  козкарас  бойынша карастыратын  болсак,   егер бiр нарсе екiншi нарсенiн iшiнде болатын болса, онда екiншi  нарсенiн  бiрiншi  нарсенiн  iшiнде  болуы мумкiн  емес.  Сонда бул кайшылык па?   Кайшылык болмаса онын сырын калай тусiнуге болады? Бул рухани болмыстын адамнын акылымен тусiнуге болмайтын бiр корiнiсi.

Алла тагаланын тутас  «бiр» болуы

112–Ыхылас суресі
Меккеде тускен

«Аса камкор, ерекше мейірімді Алланын атымен бастаймын.
(Мухаммед Г.С. оларга) айт:
Ол Алла біреу-ак. (1)
Алла мунсыз. (Ар нарсе Оган муктаж.) (2)
Ол, тумады да туылмады. (3)
Арі Оган ешкім тен емес. (4)».

КУРАН КАРИМ, казакша магына жане тусінігі. 604 бет.

«Алла тагала галамнын iшiнде, галам Алла тагаланын iшiнде» деген тусiнiк Алла тагаланын екi кубылысын (аспектiсiн) бiлдiредi. Алла тагала галамнын iшiнде деген угым Онын галамнын арбiр болшегiнiн iшiнде екенiн бiлдiредi. Ал «Галам Алла тагаланын iшiнде» деген тужырым Онын гарыштык, алемдiк корнiсiн бiлдiредi .
Алла тагала  арбiр  атомнын  iшiнде  болып,   олардын озгерiстерiн баскаратын болгандыктан, алемдегi  кубылыстардын озгерiстері де Алла Тагаланын ыркында. Алла Тагаланын букiл материалдык алемдi баскаратыны жане ар  адамнын журегінде екені осылай далелденедi.

Кандай пенде баласына болмасын, озінін бастауынан кашыктап кеткені омір бойы маза бермейді. Буны ол озінін бар болмысымен сезеді жане осыган умтылады. Біздін омірімізде бул калыпты: жан тыныштыгы, бакыт, куаныш, лаззат дейді. Пенде баласы заттык-фани алемде жердегі бір затка ие болгысы келгенде, осы рахатка шомылуды ансайды.

Ол акшанын, тамактын, ішімдіктін, шылымнын, бангінін (наркотик) , багалы заттардын, ойын сауыктын, женіл журістін комегімен осы колдан жасалган уакытша рахатка шомылгысы келеді.

Уакыт оте келе осынын барі бекершілік екеніне козі жетеді. Картайган шагында текке кеткен уакытына озегі ортеніп, омірдегі ен басты кажетті омірдін манін, омір не ушін берілгенін тусінеді. Окінішке орай, бурынгы куш-кайрат жок, откен кун олген кун, кайтып оралмайды.

Пенде баласына Жаратушы сананы бергенде, осы сананы омір суру  барысында жетілдіріп, толыктырып, озінін бар болмысымен Гарыш алемінін даму барысына озіндік кайталанбас улесін косу ушін берген.
 Бул мангілік: «Омірдін магынасы мен мані не? », – деген сурактын кыска да, нуска жауабы.

«Мал дуниеге кызыкпай оны ойыннан шыгарсан жан дуниен рахатка батады. Мал дуниеге кызыгу кайгы мен конілсіздікті кобейтеді». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Мен енді кунделікті Кудайга жалбарынамын. Кудайдан мені тузу жолга бастап, жетелеп журуін гана тілеймін. Мен Жаратушыдан ешуакытта дуние-мулік, акша т.б. байлыктарды сурамаймын. Мен кызметшіме маган тамак акеп беруін, біреуге уйіне кондыр деп тіленбеймін. Мен ешуакытта алтын, махаббат, денсаулык, тукке турмайтын женіс, данк, табыс, бакыт сурамаймын. Мен тек тузу жолга салуын жане жетелеп журуін, маган осы заттарга баратын жолды корсетуін гана сураймын. Осы кезде Жаратушы маган сурамасам да осы нарселерді береді, менін тілегімді кабыл етеді.

«Казак кулшылыгым Кудайга лайык болса екен деп кам жемейді. Тек журт кылганды біз де кылып, жыгылып,  турып журсек болганы дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, «тапканым осы,  біттім деп, алсан – ал, айтпесе саган бола жерден мал казам ба?» дейтугыны болушы еді гой. Кудай тагаланы дал осы саудагердей кыламын дейді». Абай, он алтыншы соз

Жаратушы мені жетелеуі де, жетелемеуі де мумкін. Бірак, осы екі жагдайда да менін тілегімді Жаратушы кабыл етіп жатыр емес пе? Егер бала акесі тамак акеледі деп кутіп отырса, ал акесі алі келмесе, онда бул акесі баласын умытып кетті деген емес кой?

Мен Жаратушыдан тузу жолга бастап жетелеп журуін сураймын! Иа, Алла! Маган комектесе корші! Мен бугін алемге жалгыз арі жаланаш келдім. Егер, Сенін колын мені тузу жолга салмаса, мен табыс пен бакытка барар жолдан адасып каламын.

Мен киім, алтын сурамаймын. Мен озімнін кабілетіме сай мумкіншілік те сурамаймын, керісінше мен озімнін кабілетімді, озімнін мукіндігіме карай дамытуын сураймын.

Сен арыстан мен кыранды азу тісінін, тумсугынын комегімен ан аулауга оларды женуге уйреттін. Мені де создін сикырымен, журегімдегі суйіспеншілік, махаббатпен женіске жетуге: адамдардын арасында арыстан, жумысымда кыран болуга уйретші.
 
Маган ауыртпалыктарды, сатсіздіктерімді байсалды калыпымда тотеп беруіме комектесші. Бірак, женіс акелген марапаттарымды жасыра кормеші.

Баскалар кашкалактайтын тапсырманды маган тапсырып, сатсіздіктен табыс тукымын калай алуга болатынын уйрете корші! Менін рухымды шындайтын кауіп-катермен мені беттестіре корші! Сондай-ак, озімнін коркынышыма кулетін батылдык бере корші!

Мен максатымды толык орындау ушін уакыт бере корші. Осы кунімді сонгы кунім сиякты откізуіме комектесе корші.

Мені акикат сойлеуге уйрете корші. Кімге болмасын жала жабудан, сыртынан осек айтудан, боктап-балагаттаудан, жамандауымнан тартындырып усташы.

Мен ылги жана нарселерді жасауымды, жаналыкка умтылуымды, сак болуымды, алдагы мукіншілігімді коруімді, кушімді сактайтын сабырлы болуымды адет кылып калыптастыра корші. 

Мені жаксы адеттердін озеніне шомылдырып, жаман адеттерімнін су тубіне шогіп кетуін, алсіздерге жаным ашу касиетін сыйлашы. Буінгі алган баталарымды корсетіп, жанашырлыкты бойыма кондыршы.

Осынын барлыгы Озіннін еркінмен болады. Мен сабакта ілініп турган жузімнін кішкентай бір шогы ганамын. Бірак, Сен мені жузімнін баска шоктарынан ерекше жараттын. Албетте, менін орным ерекше болек. Маган уйретші! Маган комектесші! Маган тузу жол корсетші!

Маган батанды беріп, урыгымды букіл алемдік жузімдікке осуім ушін салганында Сен мені калай жасаймын деп ойладын, мен сондай болайыншы.
Иа, Алла! Мені тура жолына сала кор!

 XI ТАРАУ: Мен Алланын бiр болшегiмiн!

«Жардын (Алланын) шашы сансыз коп,
Ол санауга келмей тур.
Анык нуры осы деп,
Аркім бір тал устап жур».     Шакарім аулие

1.Мен Алланын бір болшегімін!  Біздін жанымыз Жаратушынын тозандай болініп кеткен болшегі. Киелі кітаптарда: "Адамды Жаратушы Озі тектес етіп жараткан", - дейді.

1. Жаратушы бізді Озі тектес етіп жараткан болса, онда Алла Тагала Озінін жер бетіндегі ягни материалдык алемдегі багдарламасын біз аркылы іс жузіне асырып жаткан жок па?!

2. Жаратушы бізді жер бетіне жібергенде белгілі бір максатпен жіберген. Біз сол тапсырманы орындап жур емеспіз бе?! Рухани денгейі жетілген адамга будан баска кажеттілік бар ма? Сіз бен бізге фани жалган дуниенін шырмауынан шыгып кеткенімізге шаттануымыз керек кой!

3. Мені толык канагаттандыратын жане толык бакытка жеткізетін жалгыз турагым – Аллага деген шексіз махаббатым, суйіспеншілігім. Мен рухани ілімімнін денгейін кунделікті дамыта беруге тиіспін. Ол ушін жатарда уйкыга шомып бара жатканымда:

Бірінші: «Иа, Алла! Озіннін рухани алеміндегі рухани мектебіне мені шакірт етіп кабылдай корші! Менін рухани ілімімнін денгейін жогарылата корші!» деп;

Екінші: «Иа, Алла! Осы жалган фани алемде, осы алеммен уйлесімділікте болатын оз орнымды тауып бере корші!» деп;

Ушінші: «Иа, Алла! Менін ата бабаларымнын, аке-шешемнін, озімнін біліп, білмей айткан гайбат создерімізді, біліп білмей істеген куналарімізді кешіре корші!»,  деп тілеймін.

Тортінші: Кунделікті арбір іс бітірген сатімде, тамак ішіп болганымда, жол сапар жургенімде, максатым орындалганда ар сагат, минут сайын: «Иа, Алла! Осы бергеніне шексіз тауба, шексіз шукіршілік!» деп Аллага унемі шексіз алгысымды айтып отырамын.

Бесінші: Танертен тура сала: «Иа, Алла! Бугінгі кунімді озіне арнадым. Мені куралын ретінде пайдалана корші!» деп тілеймін. Бул дегенініз – мангілік акикат, бакыт.

4. Оз оміріннін жауапкершілігін озіне жуктеу дегеніміз – айналандагы адамдарды кіналаудан, осектеуден, сынаудан, коре алмаудан толыктай бас тартып, кінаны озіннін ішкі жан дуниеннен, Гаиз жанында жазылган багдарламадан іздеу, бакытсыздыгыннын, ауруыннын, кедейшілігіннін себебін табу.

5.Сіз жауапкершілікті озінізге жуктесеніз, онда куатты омір суре бастайсыз. Ешкімде, ешкашанда Сізге запа шектіріп, касірет уын ішкізе алмайды. Ешкандай да коз, тіл тію, дуалау Сізге асер етпейтін болады. Себебі, сіз Алланын коргауында боласыз.

6. Сіз озініздін калауыныз бойынша омірінізді ретке келтіре аласыз. Тагдырыныздын божысын, шылбырын оз колынызга алатын боласыз. Ол ушін сізге унемі айнанын шагылысы шартын колдану кажет. «Сырткы келбетін – ішкі акикатын».

7. Адамдар оздерінін нашар турмыста туратындыгынын жауапкершілігін мойнына алгылары келмейді. Оларга осы калыптарына – біреуді, коршаган ортаны, заманды, агайын-туыстарын, акімдерді, укіметті, президентті, тіпті болмаса Жаратушыны кіналау женіл.

8. Олар оздерінін осы жагдайларын: «мандайыма жазган тагдырдын жазуы» – деп акталады, осы сенімді санасына сініріп, журектеріне уялатып алады. Осы курдымнан шыга алмайтындарына мултіксіз сенеді.

9. Ауруга, кайыршылык пен жокшылыкка матап-шырмап койган ойларды санасынан куып, журегінен уркітіп жіберсе, санасы мен калауы біртіндеп денсаулыкка, молшылыкка, байлыкка, бакытка, махаббат пен суйіспеншілікке, шаттыкка, сынгырлаган денсаулыкка карай бет бура бастайтынын сезбейді, білмейді.

10. Омірдегі барлык жагдай – біздін ойлау жуйемізге орай курылып, тартылып жатады. Осыган озініздін омірлік багдарламанызды косыныз. Осынын барінен кандай тагылым алдыныз?

11. Айналаныз калай, солай кабылданыз. Озініз озгерініз, сол кезде бірінші: жануян;
 Екінші: агайын туыстарын;
Ушінші: коршаган Алем де озгереді.

Егер сіз біремеден кашкалактап турсаныз, онда бунын тасасында – коркыныш не ауру жасырынып жатыр. Сіз осыдан откенде гана тамаша тагылым аласыз.

12. Пенде баласы кашан Оз омірінін жауапкершілігін озіне жуктейді, сонда гана тандау еркіне мумкіншілік пайда болады. Адам кай ойды тандаймын десе де оз еркі. Озініздін Газиз жаныныздын тартібінін багдарламасын, ойынызды, сезім кубылыстарынызды ыждагаттылыкпен зерттеніз. Оз омірінізді тонкеріп тастап, тарихынызды кайта караныз.

13. Адамнын ойы негурлым молдір, журегі таза, ниеті ак болса, согурлым кабілеттері ашылып, гарыштагы рухани ілімге кіруге, оны уйренуге, санасына сініруге мумкіншілік алады. Карапайым тілмен айтканда: жамандык, жауыздык, коре алмаушылык, іштарлык, кызганшактык, корсекызарлык, суайттык, кызганшактык, кундеу, біреуді осектеу, сынап-мінеу, жагымпаздык, бір пендені пір туту т.б. келенсіздіктерден санамыз, Газиз жанымыз тазарган сайын, омірініз согурлым жаксарып, молшылыкка, шаттыкка, бакытка толып, денсаулыгыныз жаксарып, ерекше кабілеттерініз дами туседі.

14. Озінізді тубегейлі озгерту – ен бірінші жауыздык кара ниет ойлардан жане осылардан туындайтын келенсіз кылыктардан, менменсіп дандайсудан, рухани надандыктан, корсокырлыктан арылу.

15. Пенде баласы ауру мен жокшылыкты, карыздарын, бакытсыздыгын озінін теріс, келенсіз ойлау жуйесімен табады. Ендеше осы ауруы мен кедейшілігінен, карыздарынан кутылу жолдарын жане жеке басынын бакытын тек кана озі гана ойлау жуйесін тубегейлі жаксы жакка озгертіп, Газиз жанынын багдарламасында жазылган себебін аныктап, Газиз жанына баска: бакыттын, байлыктын, денсаулыктын, махаббаттын, шаттыктын багдарламасын (программасын) жазып, санасы мен ойлау жуйесін тубегейлікті озгертіп барып табады.

16. Адамнын Оз тагдыры Оз колында. Себебі, Жаратушы Иеміз пенде баласына шексіз еркіндік берген. Адам кай жолды тандаймын десе де: жаксы болуы да, жаман болуы да, бакытты болуы да, бакытсыз болуы да, бай болуы да, кедей болуы да, ауру болуы да, сау болуы да Оз колында. Рухани білім мен ілімді уйрену аркылы Озінді озгерт, сол кезде букіл Алем озгереді. «Ниет адамнан, Рахым Алладан». Шын ниетінмен сурасан Алла екі дуниенін де кызыгын корсетеді. Фани алемде де, баки алемде де бакытты боласын! Екі канатын: руханилык та, материалдык та тен болады! Сен не ойлайсын солсын! 


//СОЗ СОНЫ//

«Адамнын сырткы дене жаралысы,
Напсісі айуанмен анык тендес.
Болектігі – жалгыз-ак таза акылда,
Алін келсе, жол тап та осыны емдес!». Шакарім аулие

Адамнын тагдырын болжау ушін балгер не коріпкел болудын кажеті жок. Тек кана бір сурак койсаныз жеткілікті: «Омірдегі басты максатын не, осыган калай жетпексін?».
Егер осыны жуздеген адамнан сурасаныз токсан тогызынын жауабынын молшері былай болады: «Менін жаксы омір суріп озімше бакытты болгым келеді». Сырттай карасаныз жаксы жауап. Біракта теренірек уніліп карасаныз – жетістікке жетудін жолдарынын, мезгілінін, адістерінін, нактылы максаты жок адамнын жалпылама жауабы.
Рухани карангылыктан, надандыктан, жокшылыктан, кедейшіліктен, топастыктан, аурудан кутылар жол бар ма?  Казір жане келешекте біздін улттык идеологиямызга, дастурімізге тірек болатын ілім бар ма?

«Гылым таппай мактанба,
Орын таппай баптанба,
Кумарланып шаттанба,
Ойнап боска кулуге.

Бес нарседен кашык бол,
Бес нарсеге асык бол,
Адам болам десеніз.

Тілеуін омірін алдында,
Оган кайгы жесеніз.
Осек, отірік, мактаншак,
Еріншек, бекер мал шашпак –
Бес душпанын білсеніз.

Талап, енбек, терен ой,
Канагат, Рахым, ойлап кой –
Бес асыл іс, консеніз». Абай

Казіргі кездегі улттык дастурдін кулдырау шагында аркімге де бакытты омір жолынан адастырмайтын туракты нысана керек. Біз ол нысананы улы Абай жане Шакарім аулие бабаларымыздын ілімдерінен таба аламыз. Бул туралы президентіміз Н.А Назарбаевтын улы акыннын 1995 жылы болып откен 150 жылдык мерейтойында сойлеген созінде айткан мына салихалы ойы кімге болса да багыт бергендей болады:

"...Абай алемі бізді жеті тунде адастырмас темірказык іспетті. Соган карап тірлігіміздін дурыс-бурысын сараптай аламыз. Ойткені, жанды жегідей жеп журген коп сауалдын жауабын Абай алдекашан айтып кеткен. Абайды окып отырып-ак, коштін басын баягыда-ак жонге салып алуга болатын еді. Сорлатканда біреудін уакыты жетпейді, біреудін угымы жетпейді, біреудін атымен заукы жок.
...Казіргідей заманда Абай жырларына айына емес, аптасына емес, куніне бір уніліп коймай болмайды. Сонда жан кинап журген кай куманнін де баріне жауап таба аласын."

Бул создер арбір адамнын дурыс жетілуіне кепіл болатын, когам омірінде басшылыкка алатын багдарламалык ойлар тарізді.

Ар елдін оз улы адамдары болады. Оларды кезінде дурыс танып, олардын калдырган мураларын халыктын игілігіне колдана білген елдер заманнын кандай шыргаланынан да еркін шыгып  отырады. Мысалга бір гана елді, коршіміз Кытайды алайык. Конфуций мурасын кытай халкы озінін рухани омірінін куре тамырына айналдыра білген. Улы ойшыл осыдан екі жарым мын жылдай бурын омір сурсе де кытай халкы онын жазгандарын алі кунге дейін оздерінін кунделікті омірлерінін кодексі ретінде пайдаланады.

Елдін барлык саяси-алеуметтік озгерістерінде де улы Конфуцийдін ілімі ешбір мукалмайды, кайта сол саяси омірдін іргетасына айналып, жанаша кубылып отырады. Онын натижесін осы кунгі Кытай елінін каркындап оркендеу екпінінен де коріп отырмыз. Кытай халкына улы Конфуций жол корсететін шамшырагы болса, біздін халкымызга – улы Абай мен Шакарім аулие бабаларымыз - дал осындай жол нускайтын шамшырак!


Пайдаланылган адебиеттер тізімі:

1. Куран Карим, казакша магына жане тусінігі. Аударган Халифа Алтай.
2. Коранъ. Переводъ съ арабскага языка. Г. С. Саблукова. Третье изданіе.
  Казанъ. Центральная Типографія. 1907 .
3. Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой.
    Москва. Рипол классик. – 2005
4. Пайгамбарымыздын бір мын бір хадистері. – Шымкент каласы – 1992 ж.
5. Абай (Ибра;им) Кунанбайулы. «Шыгармалардын екі томдык толык жинагы». – Алматы: Жазушы, Олендер мен аудармалар.  – 2004.
6.  Шакарім Кудайбердіулы. «Иманым». – Алматы: «Арыс» баспасы. –  2000.
7. Ог Мандино. «Величайший в мире торговец».
8. Омраам Микаэль Айванхов «Свет мира». Юбилейное издания 1900 – 2000 год.  – Москва: Издательство «Техническая книга». – 2000.
9. «Наука о жизни с позиции Аюрведы». – Москва. – 1998.
10. Наполеон Хилл. «Думай и богатей», «Добивайся успеха и богатей, исользуя силу убеждения», «Ключ к богатству», - Минск: ООО «Попурри», 2006.
11. Наполеон Хилл. «Вы сами способны творить чудеса» – Минск «Попурри» – 2004.
12. Валерий Синельников. «Путь к богатству. Как стать и богатым, и счастливым» – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – (Тайны подсознания).
13. Ренди Гейдж. «Богатсво рядом». – Москва – Санкт-Петербург: «Диля» – 2007
14.  Джим Рон. «Семь стратегий достижения богатства и счастья». –
15.  Сокровишница высказываний и цитат Джима Рона.
16. Уэйн У. Дайер. «Поверь в Себя». – Минск: ООО « Попурри». – 2000.
17. Зиг Зиглар. «На самой вершине». – Минск: ООО « Попурри». – 2001.
18. Ренди Гейдж. «Почему вы глупы, больны, и бедны...». – Москва – Санкт-Петербург: «Диля» – 2007
19. Джордж С. Клейсон. «Секреты денег известны избранным. Самый богатый человек в Вавилоне». Москва: – «Рипол Классик». – 2006.
20. Брайан Трейси. «Первый миллион. 21 способ его заработать».
21. Асет Мукашбеков. «Рух пен таннін саулыгы», – Алматы: «Алейрон». – 2007.
22. Асет, Камбар Мукашбектектері. «Жуйке жуйесінін тылсымы» – Алматы: «Алейрон». – 2007
23. Асет Мукашбеков, Тілеуберді Кулиев. «Желілі бизнестін комегімен акымактык пен жокшылыктан калай кутылуга болады?»  – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2008
24. Асет Мукашбеков, Рахпар Кудіретоллакызы. «Оз тагдырынды - озін калай озгертуге болады?» - Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2009
25. Асет Мукашбеков, Кастер Саркыткан. «Сен неге кедейсін? Сен неге карыздарсын? Немесе мол акша табуымыз ушін не істеуіміз керек?» - Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2010

МАЗМУНЫ:

КІРІСПЕ
I ТАРАУ: Мен бугін: имандылыкка, шаттыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын
II ТАРАУ:  Мен бугінгі кунімді махаббатпен карсы аламын
III ТАРАУ: Мен максатыма жетпей тынбаймын
IV ТАРАУ: Мен табигаттын жасаган гажабымын
V ТАРАУ: Мен бул кунімді омірімнін сонгы куні сиякты откіземін
VI ТАРАУ: Мен бугін оз сезімімнін кожайыны боламын
VII ТАРАУ: Мен букіл алемге кулетін боламын
VIII ТАРАУ: Мен бугін кешегіден жуз есе артык боламын
IX ТАРАУ: Мен енді іс-арекетке кірісемін
Х ТАРАУ: Мен Жаратушыдан тузу жолга бастауын сураймын
XI ТАРАУ: Мен Алланын бiр болшегiмiн
СОЗ СОНЫ
Пайдаланылган адебиеттер тізімі:
А


Рецензии
Жаратушының құдіретін қарапайым қазақ тілімен керемет түсінікті қылып беріпсің!

Тлеуберды Сарайбайулы Кулиев   04.11.2014 11:48     Заявить о нарушении