Бауырдагы, оттегi тастарды тусiру. Пышаксыз операц

"Адам. Алдымен акша табу ушін озінін денсаулыгын курбандыкка шалады. Сонан кейін денсаулыгын калпына келтіру ушін акша шашады. Булдыр болашакты ойлап мазасызданатыны соншама, ешуакытта осы сатпен лаззаттанбайды. Натижесінде: не буінгі сатпен, не болашак сатпен омір сурмейді. Ол мангі омір суретіндей журеді, ал ажал келіп есігін какканда омір сурмегеніне окінеді". Далай-лама

Ескерту: Автор касіпкой жазушы, не журналист, не баксы, не емші, не коріпкел, не кумалакшы емес. Асет Ризаулына Кудайдын кудіретімен "жанды жетелеуші" орысша айтканда "проводник души" касиеті 2009 жылы Грецияда Зевс туган «Крит» аралында конып, пір Бекет атанын жане киелі Самарканд жерінде жаткан улы колбасшы Амір Темірдін мазарында ушінші тылсым козі ашылган - Рухани Устаз.

Асет Ризаулынын Жаратушы дарыткан касиеттері: кара дуга, тіл, коз тигендерді тазалау, адамнын омірдегі жане бизнестегі жолын ашу, аурасын тазалау, журегінін кірін аршу, періштелерін кайта кайтарып озіне кондырып беру, барлык ауруларынан арылту, омірлік багдарламасын тубегейлі жаксы жакка озгерту.
Себебі, XXI гасыр: информация - куат гасыры. Адам журегіндегі Жаратушы - Газиз жанымен тікелей озі сойлесе алады.

Асет Ризаулы - Кудайдын кудіретімен адамнын оз басына, жеті урім бутак урпагына дейін, озінін турып жаткан шанырагына: кара дугадан, тіл козден, жын шайтандардан, перілерден коргайтын коргау коршау салып бере алады.

Кандай адам болмасын Озінін омірін, денсаулыгын жаксартып, енсесін езіп турган карыздарынан, жокшылыктан, кедейшіліктен кутылып, молшылык пен байлыкка, куаныш пен бакытка шомылам десе томендегі телефондар аркылы Асет Ризаулы Мукашбековтын озімен ауызба-ауыз тілдесіп: ем, шипа алуларына жане тагдырын жаксы жакка тубегейлі озгертіп алуларына болады.

Электрондык поштасы: "mukashbekov1951@mai.ru".  Сайты: "проза.ру" Асет Мукашбеков. Жеке блогы: "www.asetkz.ru". Осы сайт пен жеке блогынан Асет Ризаулы Мукашбековтын барлык макалаларын, кітаптарын оки аласыз.
Уялы телефоны: +7 701 733 55 71; 8 775 706 63 21; (872771)35-9-94 уйі;


\\КІТАПТЫН КІЛТІ\\

"Басында жан мен дене екі баска,
Жан шыдап тура алмайды козгалмаска.
Дене сауыт сыкылды жаннын орны,
Оган да куту керек бузылмаска".   Шакарім аулие
      
\\КАЗІРГІ КАЛЫПТЫ МЕДИЦИНАДА  БІРДЕНЕ ДУРЫС ЕМЕС\\

Казіргі калыпты медицинада дарігер бір мушеге немесе жуйеге гана жауапты. Екінші шырылдаган шындык – медицинаны акшанын, сауданын козі дарі-дармектерге тауелді етіп, матап тастаган.

Олар ана дарі, мына дарі жаксы деп, адамнын ашып журген миын, онан арман ашытады. Тукке турмайтын дарілерін жангыртып жарнамалап, наукас сорлынын калтасындагы калган тиін-тепшігін какшып алады. Оздері тук болмагандай безірейіп отыра береді.

Хирургтер пышактарын жаландатып, акша ушін: «Сенін ана мушен, мына мушен артык, баланды ішінді жарып алмасак оздігіннен туа алмайсын», – деп тондіріп, сау адамды сойып кембагал, жас келіншектерді кайта бала котермейтін бедеу етеді. Бул да ултымыздын басына тонген бір катер! Наукаска ешкімнін жаны ашымайды, адам туралы камкорлык умытылган!

Копшілік хирургтардын оз даріханасы бар. Даріні тек озінін деріханасынан гана сатып алуга мажбурлейді. Барінін ойлайтыны  – акша, акша, акша! Наукас мулдем умытылган. Жанадан жасалган дарі-дармектермен  алдымен хайуанаттарга сынак жасалады. Сондыктан, дарінін салдары оте катерлі, кауіпті.

Булай деп казіргі медицинаны мулдем жокка шыгаруга да болмайды. Медицина ауруды женілдетеді, бунын озі жаксы. Адамнын журегі кысса, басынан жаракат алса, апатка туссе т.б. шугыл жагдайларда тез арада медициналык жедел жардем кажет.

Біздін ата-бабаларымыз табигатпен уйлесіп, тепе-тендік калыппен омір суріп, жарык дуниеге: Елубай, Алпысбай, Жетпісбай, Сексенбай, Токсанбайларды акелді емес пе?! Окінішке орай, казіргі танда камал алар кырыктан кейін белден айырылып, атка айланган азаматтарымыз жыртылып айырылады.

Пенде ауруды озі тудырып, сонан сон осыны баска біреу жазса екен дейді. Дарі-дармектер асер етпеген сон дарігерді кіналайды. Дарігер алі бірде-бір адамды емдеген емес.

Улы адамдардын біреуі айткан екен: «Табигат емдейді, ал дарігер марапатталып атак алады», – деп.

Мысалы, дарігер-психотерапевт маскунемдерді емдейді, ал озі ішімдік ішеді. Дарігердін озі ауру – екінші ауруды емдеуге тырысады. Коз дарігері козайнек тагады. Коптеген экстрасеанс жургізетіндер оздерін-оздері емдей алмайды. Бірдене дурыс емес! Олардын колданып журген адістері нагыз емдік асер етпейді, айтпесе оздерін емдеп алмай ма?!

\\БАУЫРГА, ОТКЕ, БУЙРЕККЕ, КУЫККА ТАСТАР КАЛАЙ БАЙЛАНАДЫ?\\

Тас калай байланады? Кальций – фосфор кышкылымен косылганда – фосфат пайда болады.  Шавел кышкылымен – оксалат, амин кышкылы (мочевой) – урат, запыран кышкылымен (желчной) – холат куралады.

Сіздін БАУЫРЫНЫЗДАГЫ, ОТІНІЗДЕГІ, БУЙРЕГІНІЗДЕГІ, КУЫКТАГЫ ТАСТАР 30 жыл бойы біртіндеп пайда болды, сондыктан да осы жумыр тастарды операциясыз тусіру ушін белгілі адіс кажет. Сабыр сактаныз, шыданыз, казір осы адістермен танысасыз.

Біреулерге отіндегі, буйрегіндегі тастарды ультродауысты зенбірекшемен усатып, талкандап жіберген тиімді болып корінеді. Біракта тастар буйректе орналаскан гой! Сіздін буйрегініздін курылымы оте назік. Натижесінде буйрегініздін алкам-салкамы шыгып кетуі мумкін. Осындай операциядан кейін 3 таулік бойы кан сиетін боласыз.

Ал егер тастар он жак буйректе болса, соккы бауырга тиеді. Ал бауыр деген улбіреп тур гой! Сізге осы буйрекпен, бауырмен алі талай жыл омір суруге тура келеді. Операцияга бармастан бурын ойланыныз, толганыныз... Оларды соккыга салманыз.

Тура осы жагдай – отінізде. Егер хирург оны сылып тастаса, запыран туракты турде ултабарга тусе береді. Сусамырга шалдыккыныз келе ме? Онда операцияга барыныз. Унемі запыраннын куйылуынан запа шеккен ултабар, калыпты инсулин болуден бас тартады. Себебі, Сіз отініздегі тастан тез кутылуга асыктыныз, ол аз болса – отінізден де айырылдыныз.

Казіргі уакытта осы отініздегі, бауырыныздагы, буйрегініздегі, куык жолдарындагы тастардан операциясыз, бейнетсіз кутылудын жолы томенде кенінен баяндалады. Бул адіс баска мушелерінізді де калпына келтіреді.

\\БАУЫРДАГЫ, ОТТЕГІ, БУЙРЕКТЕГІ, КУЫКТАГЫ ТАСТАРДЫ ТУСІРУ. ПЫШАКСЫЗ ОПЕРАЦИЯ\\

«Дарігерлік ілімді игермеген адам отірік емшілік жасаса, ол адамдарга жасалган зулымдык болады».  Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Бауыр мен отті, екі  буйректі, куыктагы – тастардан тазалау, денсаулыкты калпына келтірудін ен манызды жане бірден-бір тиімді тасілі. Емге кірісердін адында алты кундік дайындык керек. Ем 16-20 сагатка созылады. Бауырдагы, оттегі тастарды тусіру ушін, сізге мына нарселер кажет:

Кок алманын kанытсыз шырыны "Juicy" алты литр кажет. Куніне 1 л ішіп турасыз. Дукендерде 1 литрлік пакеттермен не 1 л шыны шишалармен сатылады.

Іш откізетін агылшын тузы. (Магний сульфаты, даріханаларда сіресіп тур). Уш 200 граммдык  ыдыска (стаканга) 4 кішкене касык  тузды ерітесіз.

Табиги оливко майы – оливковое масло. (Дукендерде толып тур). 1/2 стакан. 200 г улкен стаканнын жартысына оливко майын куясыз.

Лимон, апельсин не грейпфрут (кызгылтымы жаксы). Жемісті сыкканда стаканнын 2/3 болігін толтыратын шырын шыгатын молшерде болса болганы.

1 литрлік жане жарты литрлік банка, жабылатын какпагымен. 1 литрлік банкага ерітілген тузды, ал 0,5 л банкага жеміс шырыны (лимон, апельсин, грейфрут) мен 0,5 жарты стакан оливко майын куйып араластырасыз.


\\ТАЗАЛАУГА ОЛИВКО МАЙЫНЫН КАЙ ТУРІ ЖАРАЙДЫ\\

"Сендердін жаксылыктарын – узак омір сурумен бірге, кейінгіге игілікті іс калдыргандарын".  Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Оливко майы суыктай тыгыздатылган арі міндетті турде 100 пайыз таза болуы тиіс. Дукендерде сатылатын майлардын «EXTRA VIRQIN» деген белгі танбасы болуы шарт. Ол ушін этикеткасын мукият окыныз. Кейбір елдердін шыгаратын майларынын курамында 80 пайыз соянын майы араласкан. Нактылы таза «оливко майы» жасыл тустес болады. Алтын тустес болса алманыз. Себебі, ол май 100 пайыз таза емес.

\\ДАЙЫНДЫК\\

«Умбеттерім ушін ен катты аландайтын жайларым: карын шыгарып семіру, уйкышылдык, жалкаулык жане озінін алсіздігіне сенімді болу».  Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

АЛТЫ КУН БОЙЫ КОК АЛМАНЫН ШЫРЫНЫН КУНІНЕ 1 (БІР) ЛИТРДЕН ІШЕСІЗ. (унаса будан да коп молшерде ішуге болады). Алма кышкылы запыран тастарын жумсартып, запыран журетін арналардан тастардын отуін женілдетеді. Алманын кышкылы оте тамаша тазалагыш.

Кейбір аса сезімтал адамдарда шырынды ішкен бастапкы кундері іші кеуіп, тіпті тышкактауы мумкін. Бул жагдайда улкен даретімен бауырдан жане оттен болінген запыран шыгуы мумкін (осы кезде улкен дареттін турі сары коныркай тустес болады).

Алма кышкылынын ферменттік асері запыран журетін арнаны кенейтеді. (Егер озінізді жайсыз сезінсеніз, онда алма шырынына су косып араластырып ішуге болады). Шырынды аз-аздап, там-тумдап куні бойы тамактану  аралыгында ішініз. (Тамак ішер алдында, тамак ішкен кезде, тамак ішкеннен кейін екі сагат уакыт отпей алма шырынын ішпеніз).

Алма шырыны сіздін кунделікті ішіп журген суйыгынызды алмастыруга тиіс емес. Бул оган косымша толыктыру. (Ескерту: Негізі табиги шырын ішуге тырысыныз. Жок болса концентраттан дайындалганы да жарай береді).

Алма кышкылы тісінізді булдірмес ушін, тісінізді тазалап содамен куніне бірнеше кайтара шайыныз. (Егер сізде алма шырынына аллергия болса, онда оны алмастыратын жайттка жугінініз. Осы такырыптын сонында «Мумкін болатын шыргаландар» атты тарауда айтылады).

\\1.ТАМАК МАЗІРІНЕ УСЫНЫСТАР:\\

«Адам баласы жаратылганда олімнін 99 себебі бірге жаратылган. Егер осыдан сактанып омір сурсен гана карілікке жетесін». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Емге дайындык аптасында 6 кун суык тамак пен тоназыткыштан алынган суйык ішпеніз. Сіз буйрегінізді салкындатып алсаныз тазалануга богет жасайды. Ішіп жемініздін барі де болменіздін температурасынан томен болмасын.

Бауырынызды толыктай тазалау ушін апта бойы мал онімдерінін тагамдары – ет, сут, кілегей, сары май, айран, ірімшік, курт, сузбе т.б. жане куырган тамактарды ішіп жеменіз. Калган жеміс-жидектерді, данді дакылдар онімдерін калыптагыдай жей берініз. Бірак, тым комагайланбай тартына женіз.

\\2.ТАЗАЛАНУГА ЫНГАЙЛЫ УАКЫТ:\\

Ен бастысы тазалануды демалыс куні откізініз. Себебі, ешкайда асыкпай толык демалуга уакытыныз болады. Тазалануга барлык кезен колайлы, дегенмен де жана ай туганнан кейін бастасаныз тіптен тамаша болады. Бауырдагы тастарды тусіріп тазалайтын алдын ала алты кундік дайындыкты жана ай туарга 6-7 кун калганда бастаныз.

\\3.ЕГЕР СІЗ ДАРІ-ДАРМЕК КОЛДАНЫП ЖУРСЕНІЗ\\

Тазалану барысында кандай болмасын дарілерден, витаминдерден, биологиялык каркынды тамак коспаларынан бас тартыныз. Бауырга косымша салмак салудын кажеті жок. Бул тазалануга богет жасауы мумкін.

\\4.ТАЗАЛАНУГА ДЕЙІН ДЕ, ТАЗАЛАНГАННАН КЕЙІН ДЕ ІШЕГІНІЗДІ ЖУЫНЫЗ\\

Уактылы улкен даретке отыруыныз, сіздін ішегініздін ішінде катып калган немесе кептеліп калган кокыр-сокыр калдыктардын жоктыгына кепіл бола алмайды. Тік ішекті алдын ала сумен жуып шайу, бауырды тазалау барысында женілдік акеледі.

Тазалану барысында шыккан кокыс-калдыктардын ішек жолдарымен жогары котеріліп кетпеуінін, журегініздін айнымауынын, озінізді жайсыз сезінбеуініздін алдын алады. Агзаныздын (организм) тастардан тазалануын тездетеді.

Тік ішекті тазалаудын жолы – мамандандырылган жуу (профессиональная гидротерапия).

Екінші жолы ар турлі клизмалар кою.

Ушінші ен тоте арі тиімді жолы – суйыкты оте коп молшерде ішіп, ішінді сарылдатып откізу  (Магний сульфаты, агылшын тузын кішкене касыкпен алып, бір стакан жылы суга ерітіп, танертен ерте ішініз). Біраздан кейін ішініз сарылдап агып, 10-12 метр ішек жолдарыныз толык тазаланады.

\\5.ДАЙЫНДЫКТЫН СОНГЫ АЛТЫНШЫ КУНІ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?\\

«Адам танінде карыннан жаман ыдыс жок. Бірнеше рет асаган тамак адамга жеткілікті. Егер кажет болса, карыннын уштен бірін тамакка, тагы уштен бірін суга, калган уштен бірін тыныс алуга калдырсын».

Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Егер танертен карныныз ашып турса женіл гана тамактаныныз. Ыстык ботка: куріш, каракумык, тары. Сулы боткасы болса тіптен керемет. Татті жеменіз. Кант, татті токаштар, кандай болмасын майлардын турі (осімдік майы да), ет, ірімшік, макарон онімдері, жумыртка, жангак, суык тамак, сут, май, курт, кілегей, нан (нанды кептіріп барып 1-2 тілім сухарь жеуге болады), белок онімдерін т.б.

Жемістерді жеп, шырынын ішуге болады. Тускі тамакка екі жеміспен куріштен ботка женіз. Бул ережені сактамасаныз бауырыныз тазаланып, тасы тусіп жаткан кезде сізге ауыр болады. Киналасыз.

САГАТ 14-ТЕН КЕЙІН АУЗЫНЫЗГА НАР САЛМАНЫЗ. Ешнарсе ішіп жеменіз. Тек таза су гана ішуге болады. Айтпесе бауырыныздагы тастар туспей кояды! Бауырынызды толык тазалап, тастарын тусіргініз келсе томенгі нускауларды мукият сактап, корсеткен  сагатында істеніз.

\\БАУЫРДЫ, ОТТІ, ЕКІ БУЙРЕКТІ, КУЫКТЫ ТАЗАЛАУДЫН ШАРТТАРЫ\\

\\КЕШКЕ\\

18.00: Уш таза су куйылган 200 граммдык стакандагы суды 1 литрлік банкага куйыныз. Сонан кейін кішкене касыкпен торт касык агылшын тузын (магний сульфаты) осы суга косып ерітініз. Осы ерітінді суды торт стаканга боліп куйыныз (молшері 180 мл).

Бірінші стакандагы ерітіндіні ішіп алыныз. Кермек ащы дамнен кутылгыныз келсе, артынан лимон шырыны косылган суды аз-аздап ішініз. Кейбір адамдар туздын ащы дамі білінеуі ушін, ертіндіні тутікше аркылы ішеді.

Агылшын тузынын басты міндеті – запыран журетін арнаны кенейту. Осы кенейген арнамен бауырдан тускен тастар богетсіз сыртка улкен даретпен шыгарылып тасталынады. Сондай-ак, бауырды тазалауга богет жасап турган агзадагы кокыр-сокыр калдыктарды шыгарады.

20.00: Екінші стакандагы агылшын тузы ерітілген тунбаны ішіп алыныз.

21.30: Егер осы уакытка дейінгі 24 сагаттын аралыгында сіз улкен даретке отырмаган болсаныз, клизма жасап ішінізді тазаланыз.

21.45: Лимон, апельсинді мукият тазалап жуыныз. Сізге стаканнын 2/3 болігіндей гана шырын кажет. Лимоннан не апельсиннен сыгып алган шырынды 0,5 литрлік банкага куйыныз. Буган жарты 0,5 стакан оливка майын куйыныз.

Банканын какпагын тыгыздап жауып: шырын мен май біркелкі болып араласып кеткенше 20 рет шайканыз. Осы тунбаны сагат 22.00-де ішу керек. Бірак,  даретханага бару кажет болса, онда бул шараны 10 минутка шегере туруга болады.

22.00: Тосектін жанында турегеп турыныз, отырманыз! Енді колыныздагы лимон шырыны мен оливко майы косылган тунбаны бірден ішіп алыныз. Егер бірден жута алмай киналсаныз, жутым-жутымнын аралыгында аздап бал жеуінізге болады.

Адамдардын басым болігі бул суйыкты киналмай кылк еткізеді. Енді 5 минуттын аралыгында тосегінізге жата калыныз.

БІРДЕН ТОСЕГІНІЗГЕ ЖАТЫНЫЗ! БУЛ ТАСТАРДЫН ШЫГУЫНА ОТЕ МАНЫЗДЫ. Шамды ошіріп, шалканнан тусіп жатыныз. Басыныз ішінізден жогары болуы тиіс, сондыктан бір немесе екі жастык жастаныныз. Егер шалкадан жату ынгайсыз болса, екі тізенізді бауырынызга тартып, он кырынан жатыныз.

20 МИНУТ ТЫПЫР ЕТПЕЙ ЖАТЫНЫЗ, КОЗГАЛМАНЫЗ! ЖАН БАЛАСЫМЕН СОЙЛЕСУШІ БОЛМАНЫЗ!

Барлык ынта жігерінізді, сананызды бауырынызга багыштаныз. Осы сатте Сіз запыран журетін арнамен тастардын жылжып келе жатканын сезуініз мумкін. Ауырсыну болмайды. Себебі, агылшын тузынын курамындагы магнийдін аркасында запыран журетін арнанын клапаны – какпагы ашык, болбырак бос болады.

Осы арнамен тастармен коса аккан запыран арнаны жып-жылмагай етіп майлайды (колайсыз жагдай, тастар козгалган кезде магниий жеткіліксіз болса гана байкалады). Уйыктап калуга тырысыныз.

Егер тун жарымында улкен даретке шыккыныз келсе барыныз. Осы сатте улкен даретінізден тастар шыгып жатыр ма (жасыл не коныр тустес) тексерініз.

Тексеру ушін улкен даретке горшокка не легенге отырыныз. Сонда бауырыныздан болініп шыккан тастарды санап, жиып алып, сактай аласыз. Ар тазаланганда шыккан тастарды санап, куні мен айын, жылын жазып койыныз Бул озініз ушін кажет. Тастар шыккан сайын денсаулыгыныз жаксарып, ауруыныздын себебін тауып, талдауга болады.

Тун ортасында не тан ата журегініз айнуы мумкін. Себебі, бауырдан, оттен куылып шыккан тастар мен улар – сіз ішкен май мен шырыннын коспасын кайта асказанга айдайды. Танертен журегініздін айныганы басылады.

\\ТАНЕРТЕН\\

6.00–6.30: Ояна салысымен сагат 6-дан кейін агылшын тузы косылган ушінші тунбаны ішініз. (Егер шолдеп турсаныз алдын-ала бір стакан жылы су ішуге болады). Демалыныз, рухани кітап окыныз, уюмен (медитация) шугылданыныз. Тік журіп. Тік туруга тырысыныз. Егер уйкы кысып бара жатса, амал жок жатыныз. Адамдардын басым болігі осы кезде оздерін оте женіл, жаксы сезініп женіл жаттыгулар жасайды.

8.00–8.30: Сонгы тортінші стакан 3/4 тунбаны ішініз (агылшын тузы косылган су).

10.00–10.30: Бір стакан жеміс шырынын ішініз. Жарты сагаттан кейін 1-2 жеміс женіз. Тагы бір сагаттан кейін женіл тускі тамак ішініз. Кешке таман немесе ертенгісін калыпты жагдайынызга келесіз, денсаулыгыныздын жаксара бастаганын сезесіз. Бірнеше кун тамакка комагайланбаныз. Умытпаныз, сіздін бауырыныз бен отініз жанама асері жок оте курделі операциядан отті.

\\КАНДАЙ НАТИЖЕЛЕР КУТУГЕ БОЛАДЫ?\\

БАУЫРЫНЫЗДЫ, ОТІНІЗДІ, ЕКІ БУЙРЕГІНІЗДІ, КУЫГЫНЫЗДЫ тазалап болганнан сон улкен даретінізден байкайтыныныз: бастапкыда тастар мен тамак калдыктары шыгады, сонынан тастар мен су гана шыгады. Тастардын копшілігінін тустері жасылдау суга батпайды. Себебі,  запыран (желчной)  кышкылы – холаттан куралады. Тастар ар турлі тусте жане пішінде болады.

Жанадан куралгандары – ак тустес, ен ескілері – кара тустес. Кейбіреулерінін колемі тарыдай, енді біреулерінін диаметірі 2-3 см. Коныр жане ак туске де назар салыныз.  Улкендері суга батып кетеді. Олар кальций – фосфор кышкылымен косылгандагы – фосфаттан пайда болгандар.  Буларда салыстырмалы турде холестерин аз, есесіне улы ауыр калдыктар коп. Барлык жасыл жане саргыштау ондес тастар алма кышкылынын асерінен жумсак болады.

Сіз улкен даретінізден ак не коныр тустес кобік байкауыныз мумкін. Булар усак арналарды закымдайтын, откір жактаулары бар холестериннін миллиондаган киыршык кристалдары. Булардан да кутылган абзал.

Молшермен болса да озінізден болініп шыккан тастарды сананыз. Арканыздын ауруынан, аллергиядан, т.б. аурулардан біржола кутылу ушін бауырыныздагы тастардан толык тазалауыныз шарт.

Бул ушін аралыгы кем дегенде екі апта сайын бір рет немесе бір ай аралыгында – 6 (алты рет) тазалануыныз кажет. Егер бауырынызды жартылай гана тазалап, узак уакыт бойы тазаламасаныз (уш ай не одан узак) Сізге бастапкыдан да ауыр, мушкіл халге ушырауыныз мумкін.

Бірінші тазаланудан кейін-ак бауырыныз жаксы жумыс істей бастайды. Денсаулыгыныз бірнеше сагаттан кейін курт жаксарып кетуі мумкін. Ауруыныз басендеп, озінізге куш-куат куйылып, ойларыныз молдірлене бастайды.

Бірнеше куннен кейін бауырыныздын артына жиналган тастар алдыга жылжып, осы мушенін запыран агатын екі арнасына багыт алады. Осы кезенде бастапкы кездегідей ынгайсыз жагдай болуы мумкін. Осы сатте сіздін туніліп кетуініз мумкін. Бірак, бул алі бауыр тастардан толык тазаланбаганынын далелі. Келесі тастардын топтамасы шыгуга дайын.

Бауырдагы усак тастар жінішке арналармен жылжып келгенде, улкен тастар бірігіп комакты кесекке айланганда бурынгы бас ауруыныз, арканыздын ауруы, кулагыныздын шынылы, асказаныныз, ішініздін кебуі, кінамшылдыгыныз, ашушандыгыныз т.б. толып жаткан келенсіздіктер бас котереді.

Егер кезекті тазалануда тастар туспесе онда бауырыныз толык тазаланганы.  Калыпты жагдайда бул 6–8 рет тазаланганнан кейін байкалады. Бауыр таска толып кеткен жагдайда 10–12 рет тазалану кажет, сонда гана бауырыныздагы тастардан толык арыласыз.

Толык тазаланып болганнан кейін алты ай сайын бір рет жуып-шайып туру шарт. Арбір тазалану – бауырды жиналып, корланып калган улардан тазалайды.

Ескерту: Катты ауырып журсеніз, тіпті кадімгі тымау тисе де бауырынызды тазалаушы болманыз! Егер ауыруыныз созылмалы болса, бауырды тазалау – таптырмайтын ем!

\\НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! МАНЫЗДЫ АКПАРАТ\\

Бауырды тазалау – денсаулыкты калпына келтіретін арі коп каражат тілемейтін жане сауатсыз надан дарігердін, баксы-балгердін комегін кажет етпейтін бірден-бір кауіпсіз сенімді адіс.

Егер жогарыда жазылган нускауларды мултіксіз сактасаныз, ешкандай кауіп-катер жок. Біракта, келесі нускауларга ерекше коніл аударыныз. Кейбір пенделер бауырды тазалауды интернет аркылы немесе таныстары аркылы шала-пула тусініп, тазаланганнан сон келенсіз жагдайларга урынып жатады. Олардын ойынша бауырдагы тастарды тусірсем болды, атша шауып кетемін дейді.

Тазалану барысында кейбір тастар ток ішекте токтап калуы мумкін. Бул тастарды тезірек ішекті жуып тусіру кажет. Буны тазаланып болган сон 2-3 куннін аралыгында істеу керек. Егер тастар ток ішекте узак жатып калса, онда инфекция, бас ауруы, ашушандык, іш кебу, адам жактырмау т.б. толып жаткан кеселдердін себебі болады.

Бул тастар букіл агзаны улайды. Егер сумен арнайы тазалайтын орындар жок болса онда ен тиімдісі: 1 стакан жылы суга 1 кішкене касык агылшын тузын салып танертен ішіп алыныз. Сонда куні бойы ішініз сарылдап отіп, ішегініз толык тазаланатын болады. Тастар тугелдей тусіп калады.

\\ІШЕК ПЕН БУЙРЕКТІ ТАЗАЛАУДЫН МАНЫЗДЫЛЫГЫ\\

Бауырдагы тастарды тусіру керемет натиже берсе де, бул тазалауды алдымен ішек пен буйректі тазалап алып барып кірісу шарт. Ішекті тазалагандагы максатымыз – бауырдан шыккан тастар ішекте турып калмас ушін жасалады. Буйректерді тазалагандагы максатымыз – бауырдан шыккан улар, шыгару жуйесінін мушелерін зорыктырып жібермеу ушін жасалады. 

Егер буйрегінізде, куыгынызда шыргалан жок болса онда буйрегінізді тазаламай бірден ІШЕК – БАУЫР – ІШЕК кезегімен тазалана беруінізге болады. Сонда да, екі буйрегінізді жуып-шайыныз, тазаланыз (буган кейінірек токталамын. Автор). 2-3 рет бауырынызды тазалаганнан кейін буйректерінізді тазаланыз немесе бір корап буйрек шайін ішініз.

Ішегі дурыс шыгармайтын немесе жиі-жиі бітеліп (запор) калатын адамдар бауырын тазаламас бурын ішегін алдын-ала 2-3 кайтара жуып-шайып алсын. Тагы кайталаймын, бауырды тазалауга 3 кун калганда ішегінізді жуып-шайып толыктай тазаланыз. Айтпесе, бауыр мен оттен шыккан тастар ток ішекте турып калулары мумкін.

\\МУМКІН БОЛАТЫН ШЫРГАЛАНДАР:\\

\\1.АЛМА КЫШКЫЛЫНА АЛЛЕРГИЯ\\

Белгілі бір себептермен алма кышкылын жактырмасаныз  онда ВЕРЕБЕЙНИК (GOLD COIN GRASS) немесе ВОЗДУШКА (БУПЛЕРУМ) шоптерінін тунбасымен алмастыруга болады. Бул шоптер даріханаларда жане интернет дукендерде сатылады.

Алма кышкылы тастарды жумсартып, запыраннын калдыктарын жаксы ерітеді. Жогарыда айтылган шоп тунбалары да осындай касиеттерге ие. Бул шоп тунбасын танертенмен аш карынга тамак ішерге 30 минут калганда улкен касыкпен ішініз. Куніне 1 рет. Бауырды тазалар алдында 8-9 кун удайы ішініз.

\\2.СІЗ ОТІНІЗДІ АЛЫП ТАСТАГАНСЫЗ БА?  НЕ БОЛМАСА ОТІНІЗДЕГІ ТАСТАРДАН ЗАПА ШЕГІП ЖУРСІЗ БЕ?\\

Егер отінізде тас толып турса немесе отінізді алдырып тастаган болсаныз ВЕРЕБЕЙНИК шобінін тунбасын бауырды тазалау алдында 2-3 апта ішініз. (Буган дайын 250 мл тунбанын 1 корабы кетеді).

\\3.КІМГЕ АЛМА ШЫРЫНЫН ІШУГЕ БОЛМАЙДЫ?\\

Сусамыр – кант диабеті, гипогликемия, кандидоз, асказанынын жарасы барларга, рак ауруларына алма шырынын ішуге болмайды. Бул жагдайда олар алма шырынын – унтак  не капсула турінде шыгарылган алма кышкылымен (яблочная кислота) алмастыра алады. Дайындык 6 кунге созылады.

Ар куні 2 стакан жылы суга ертілген 1500-2000 мг алма кышкылын дайындайсыз. Бул тунбаны аз-аздап урттап куні бойы ішесіз. Келесі тазаланганда ВЕРЕБЕЙНИК шобінін тунбасын ішіп корініз. Кайсы жаксы, соны тандайсыз. Алма кышкылы (магний т.б. коспалар косылмаган) арзан, барлык даріханаларда сатылады.

\\4.ТАЗАЛАНГАННАН КЕЙІН БАСТЫН АУРУЫ, ЖУРЕКТІН АЙНУЫ\\

Бул нускауды толык сактамаганнан болады. Кейбір жагдайларда тазаланып болганнан кейін де тастар шыга береді. Осы тастардан болінген улар канга араласып кетіп келенсіздік тугызады. Бул жагдайда 7 кун узбей жарты стакан алма шырынын тангы аска жарты сагат калганда ішіп турыныз. Ішегінізді тагы толыктай тазаланыз.

\\5.ТАЗАЛАНУ БАРЫСЫНДА ОЗІНІЗДІ ЖАМАН СЕЗІНУІНІЗ\\

Егер барлык нускауларды мултіксіз сактап, сонда да тазалану барысында озінізді жаман сезінсеніз шурк етпеніз. Сирек жагдайларда тазаланганнан кейін куса бастайсыз. Осы сатте отініз запыран мен тастарды сондай кушпен лактырады, ішкен майыныз бен шырыныныз ішекпен жогары орлеп асказанга туседі. Осы сатте журек айниды. Бірак, тастардын шыгып жатканын сезесіз. Бул сатте еш жерініз ауырмайды, тек женіл толгак келгендей болады.

Бундай жагдай сізбен болса шыданыз. Бір тунгі жайсыздыкты отінді сылып алып тастаган оперпциямен салыстыруга келе ме?

\\6.ТАЗАЛАНУ КУТКЕН НАТИЖЕНІ АЛЫП КЕЛМЕЙДІ\\

Оте сирек болса да бауырды, отті тазалау куткен натижені алып келмейді. Томенде осылардын себебіне жане калай калпына келтіруге болатынына токталайык:

1. Запыран агатын арнанын бітеліп калганы сонша, алгашкы тазалануда алма шырынын ары жібермейді, откізбейді. Бул тоспа бітеуді «КИТАЙСКАЯ ГОРЕЧЬ» шоп тунбасымен тазалауга болады. Осы шоптер ГОРЕЧАВКА жане ВОЛОДУШКА шоп тунбалары деп даріханаларда сатылады.

Шоп тунбасын тангы астын алдында кішкентай касыкпен ішініз. Буны 3 апта ішесіз, кунделікті алма шырынын косып. Алма шырыны жакпаса жогарыда айтылган шоптерді косасыз. Осыдан сон барлык келенсіздіктер 3-6 куннен кейін жогалады. 

2. Сіз нускауды толык сактамадыныз. Нускаудын бір шартын бузсаныз болды натиже ала алмайсыз. Сондыктан жогарыда айтылган нускауларды булжытпай сагат-сагатымен, минут-минутымен мултіксіз орындауга тиіспіз.  Кейбір кездерде ішекті алдын-ала тазаламасаныз ешбір натиже бермейді.

Ток ішегінізде толып кептеліп турган кокыр-сокыр калдыктар, газ – оливко майы мен лимон шырыны коспасынын еркін журуіне, жылжуына, агуына богет жасайды.


Рецензии
Мынау деген ғажап әрі табиғи әдіс қой! Дәрігерге барып өтіңді алдырып кемтар болғанша осыны неге қолданбаймыз?!

Тлеуберды Сарайбайулы Кулиев   04.11.2014 06:32     Заявить о нарушении