Созi дана, iсi дара Асет аганын тойына шашу

Жеткенде бар, жетпеген коп 63 деген белеске,
Оршіл рух туын тігер омір атты егесте.
Асет ага тікті туын рухани алемге,
Аты калар урпактарга, айналмайтын елеске.
 
Каламынан туып жатты танкаларлык дуние,
Окырманды болеп, тербеп небір гажап куйіне.
Касиетті Науалынын топырагы сиякты,
Молынан-ак онім берді, айтарлыктай суйіне,
Арбір кітабі турган болар ар казактын уйінде.
 
Бул да болса, касиет кой Кудай берген агама,
Орлік, кендік, марттік сиган мынау дархан далама.
Сол даланын касиетін жиып алган бойына,
Мен агамды айтар едім сол далама балама.
 
Пенделіктін бугауланып кеткендіктен ісіне,
Агамызды жатпаймыз-ау кейде толык тусіне.
Ортамызда отырганмен міне Асет агамыз.
Онын орны бугінде емес, болашактын ішінде,
Сондыктан да курметтейік орнымыздан тік турып,
Созі дана, ісі дара болгандыгы ушінде!
 
Кастер Саркытханулы, экономикалык-география гылымдарынын докторы,
21. 08. 2014 жыл


Рецензии