Бакыт кусынды басына кондырудын купиялары

Жалпы редакциясын баскарган: Сандугаш Серіккали,
Казакстан журналистер одагынын мушесі, Баубек Булкышев атындагы сыйлыктын иегері, Казакстан журналистер академиясынын «Алтын жулдыз» сыйлыгынын лауреаты. Журналист – аудармашы.

Мукашбеков А.Р.
Бакыт кусынды басына кондырудын купиялары. – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір», 2015. – 120 бет
ISBN

«О, адамдар! Біз сендерді еркек, катын кылып жараттык, сендерді халык, улт кылып ерекшеледік. Себебі, сендер бір-бірілерінді салт-дастурлерінмен білу ушін. Сендердін Алла алдындагы имандылыктарыннын туп казыгы  салт-дастурлерінде. Акикатында - Алла барін білуші!».  (Куран 49 : 13).

Жаратушынын теориялык рухани ілімі тек тандаулыларга беріледі, ал халыктын салт-дастурі жалпыга бесікпен беріледі. Рухани ілім негурлым халыктын салт-дастуріне жакын тусінікті болса, сол халыктын рухани денгейі жогары болады! Кенес окіметіне дейін казак халкы дал осылай болган. Казіргі заманда Рухани устаздары бар, олардын сонынан еріп, жазган кітаптарын тусініп окитын  халык бакытты! Киелі кітаптар акылдыга да, акымакка да тыкпалап уйретілетін халык бакытсыз... Себебі, олар рухани ілімді озінін калауы бойынша магынасын озгертіп алады. Арбір пенде баласы Гарыштын бір болшегі. Сондыктан, ол сонын зандылыгымен омір суруі кажет. Егер ішкі жан-дуниенде уйлесімділік болса, онда сыртында да уйлесімділік болады. Гарыш алемінін зандылыгын тусіндіру арекеті, сонау ыкылым заманнан бері келе жатыр. Артурлі дін агымдарында хадистер, сурелер, аяттар турінде берілген. Бізден кажет ететіні, тек кана осыларды тусіну. Бурынгы адамдар, казіргілермен салыстырганда анагурлым иманды болган. Олар табигат зандарын, киелі кітаптардагы кагидаларды бузбауга тырыскан.


36 – ЯСІН СУРЕСІ
 
12. Олгендерді біздін тірілтетінімізге
дау жок,(бул дуниеде) олардын істеген
істерінін, ізгіліктерінін барін жазып
коямыз.
Букіл жаратылысты біз айкын даптерге
(лаухулмахфузга) толык жазып койганбыз.
 
51. Сырнай шалынган сатте-ак
корлерінен котеріліп,
Танірі тарапына жугіріседі.
 
52. «Апыр-ай! Уйыктап жаткан
жерімізден бізді кім оятты?» – деседі олар.
«Ракымды Алланын сендерге буйырганы осы,
пайгамбарлар рас айткан», – дейді
сонда сенушілер.
 
78. Оздерінін калай жаратылганымен
жумыстары жок.
«Шіріп кеткен суйектерді кім тірілте алады?» –
деп бізге далел айтпакшы болады.
 
79. Сен айт: «Оны тірілтетін (сол адамды)
ау баста жараткан Кудірет (Алла).
Ол бар нарсені біліп турады», – де.
 
80. Сендер ушін (Алла) жап-жасыл
теректен от пайда кылды,
сендер содан алып от жагасындар.
 
81. Кокті, жерді жараткан зат соларга уксас
нарсе жарата алмай ма?
Міне, Ол – жаратушы білгір.
 
82. Бірер затты жараткысы келсе,
(Алла): «Бол» – дейді, болады.
 
83. Алла – пак, бар нарсеге иелік ету
кукыгы сонын колында.
Акыры барін сонын алдына барасындар.

КОРАН перевод смыслов и комментарии. Иман Валерии Пороховой. – 8-е изд. – М. РИПОЛ классик, 2005. – 800 с. Сура 36. ЙА – СИН, стр 469, 472, 474.
(Аударган: Асет Мукашбеков)

Алгы соз

Курметті окырман, Асет Ризаулы Мукашбеков оздерінізге «Бакыт кусынды басына кондырудын купиялары» атты кітабын усынып отыр.  Бул кітап расымен де екінін біріне ашыла бермейтін тылсым ілімнін купиясын оздерінізге сыйга тартады. Асет Ризаулы осы ілімді пайдаланып, каншама адамга комектесті, жолы болмай журген коптеген адамдар бакытка кенеліп, рухани ілім аркылы омірін тузеді. Енді осы ілімді пайдаланып, сіз де бакытка кол жеткізуінізге болады. Бул рухани ілімді уйрену ушін сізге ерекше касиет пен жогары білім туралы дипломнын кажеті жок. Тек жан тазалыгы мен ар тазалыгы керек. Бул ілімді тек игі максат пен жаксылык ушін гана колданган абзал.

Асет Ризаулы Мукашбеков 1951 жылы тамыз айынын 25 жулдызында бурынгы Семей облысы, Уржар ауданы, Науалы ауылында дуниеге келген. Суйегі: Найман – Каракерей – Байыс – Тума – Акша - Карабас – Кожакелді - Кокі –Кылкабай – Боскынбай – Жолбарыс – Мукашбек – Риза - Асет.

Атасы Мукашбек Жолбарысулы белгілі молла, аса даулетті жан еді. Диканшы, тоган басы болган. 1936 жылдары Уржар ауданында Елтай ауылы мен Науалы ауылынын арасында озі туйе сойып, асар жасап, су агатын тоган каздырган. Бертінге дейін ол Мукашбек тоганы деп аталган. ХІХ гасырдын аягында  Арабиядан арнайы шакыртумен келіп, Тарбагатай оніріне ислам дінін тараткан миссионер Габдішукір  аулиенін 40 шакіртінін бірі. 1918 жылы кызылдар Габдішукір  аулиені намаз окып отырган жерінде шауып олтіреді. Зираты: Кытайга баратын Науалы - Маканшы куре тас жолынын он жагындагы "Баракбай" деген жерде.

Мукашбек халык арасына "кара молла" деген атпен белгілі, ерекше касиет пен кие конган, кара суды теріс агызган рухани ілімі ерекше жогары зиялы адам болган.

1937 жылы желтоксан айынын 19 жулдызында Мукашбекті Кудайга сенеді, Жаратушыга жалбарынады деп НКВД туткындаган. Мукашбек туткындалып камауга алынганнан кейін жары Казыкей Калкулкызы (суйегі Болатшы) коп узамай кусадан кайтыс болып, балалары Риза, Раш, Райхан Науалыдагы балалар уйіне тапсырылган. Ризаны халык жауынын баласы деп шашынын жартысын алып тастап, корлаган. Жаксы окыса, «жаудын баласы» адейі жаксы окиды. Нашар окыса, адейі нашар окиды деп жас баланы жабірлеген. Риза бул корлыкка шыдай алмай 13 жасында балалар уйінен кашып кетіп, колхозга есепші болып орналасады. 1944 жылы аскерге алынып, 1950 жылга дейін Германияда, Польшада Кенес укіметінін баскыншылык аскерінін катарында болады. Улы Отан согысынын ардагері.

Риза Мукашбекулынын карындастары Раш пен Райхан осы балалар уйінде жетімдіктін зардабынан біреуі 3 жасында, екіншісі 5 жасында олген. (Ескерту: Еліміз тауелсіздік алганнан кейін Асет Ризаулы атасы Мукашбек Жолбарысулынын суйегі Алматынын жанындагы «халык жауларынын» суйектері комілген Жаналык ауылындагы бауырластар зиратында екенін аныктады. 1937 г. Тройкой УЕКВД Алма-Атинской обл. По ст. 58 и 58-2 УК РСФСР к ВМН. 20.02.38г. Приговор приведен в исполнение). Ол кезде Уржар ауданы Алматы облысынын курамына кірген.

Асет Ризаулы 13 кітаптын авторы. Атап айтсак:
1.«Жасару купиясы» – 2006 ж. 4 000 дана.
2.«Аштыкты устау – денсаулыктын кепілі» – 2007 ж. 5000 дана.
3.«Рух пен таннін саулыгы» – 2007 ж. 2000 дана.
4.«Жуйке жуйесінін тылсымы» – 2007 ж. 2000 дана.
5.«Акыл есті билеп алган жокшылык пен кедейшіліктен калай кутылуга болады?» – 2007 ж. 5000 дана.
6.«Желілі бизнестін комегімен акымактык пен жокшылыктан калай кутылуга болады?» – 2008 ж.   4000 дана
7.«Тибет медицинасынын онімдерінін негізінде – желілі жеке бизнесті курудын купиясы» – 2008 ж.    2000 дана.
8.«Жаратушыны аруактар аркылы  тану немесе «Ак ананын» тылсым дуниелері» – 2008 ж. 1000 дана.
9.«Оз тагдырынды – озін калай озгертуге болады?»  – 2009 ж. 2000 дана.
10.«Сен неге кедейсін? Сен неге карыздарсын? Немесе мол акша табу ушін не істеуіміз керек?» – 2009 ж.   7000 дана.
11.«Оз тагдырынды озін калай тубірімен озгертуге болады» – 2010 ж. 4 000 дана. 
12.«Бугін мен: имандылыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын» – 2014 ж. 10 000 дана. 
13.«Бакыт кусынды басына кондырудын купиялары» 2016 ж. 10 000 дана.
 
Асет Ризаулы Мукашбеков не касіпкой жазушы, не журналист, не баксы, не емші, не коріпкел, не кумалакшы, не балгер емес. Асет Ризаулына Кудайдын кудіретімен "жанды жетелеуші" орысша айтканда "проводник души" касиеті 2009 жылы Грецияда Зевс туган, Геракл ерліктерін жасаган «Крит» аралында конып, Мангыстау онірінде саябыр тауып жаткан пір Бекет атанын жане Самарканд каласында жерленген улы колбасшы жахангер Амір Темірдін мазарында ушінші тылсым козі ашылган - Рухани Устаз.

Асет Ризаулы Мукашбековпен сеанс барысында адам санасы аркылы: Кудайдын кереметтерін, шексіз кудіретін озі кино коргендей коріп, журегімен сезіп отырады. Сеанс тек телефон аркылы гана журеді. Уйінде кісі кабылдамайды.
         
 Асет Ризаулынын Жаратушы дарыткан касиеттері:
1.кара дуга, тіл, коз тигендерді тазалау;
2.ата-бабасы алган каргысты алу;
3.адамнын омірдегі жане бизнестегі жолын ашу;
4.ниетін (аурасын) тазалау;
5.аяк-колындагы кісенді шешу;
6.журегінін кірін аршу;
7.періштелерін, бак кусын кайта кайтарып озіне кондырып беру;
8.сыркаттарын женілдету, аурасын жамау, бойындагы урейін, коркынышын алу;
9.сана мен ойлау жуйесін толык тазалау;
10.санасынын, ойлау жуйесінін багдарламасын тубегейлі жаксы жакка озгерту;            
11.шанырагын, ауласын, автоколігін, кора-копсысын жын-шайтан перілерден, каралыктардан тазалау;
12.жануясына, уйіне жане 7 (жеті) урпагына дейін – кара дугадан, тіл козден, жын-шайтан перілерден, томенгі алемнін жан иелерінен, каралыктардан т.б. келенсіздіктерден коргайтын корган  коршау салады;
13.Жаратушынын кудіретімен: Жалгыз бастылардын бойына уялап алган жын-шайтандарды куады; 
14.кара дуганын кесірінен турмыска шыкпай журген кыз-келіншектер, сур бойдак жігіттер, жігіт агалары, карі кыздар озерінін Кудай коскан косактарын тауып, бір бастары екеу болып, бала-шагалы, бакытты арі екі дуниенін канатын тен устайтын болады.

Асет агага арнау!

Асет ага! асыл жарсыз, немеренін атасы,
Дуалы ауыз калт кетпейтін батасы.
Дуние куган мына киын заманда,
Талай жаннын болып журсіз панасы.
 
Денініз сау, аман болсын басыныз,
Кутты болсын пайгамбарлык жасыныз!
Устаз болып, багыт багдар беретін,
Ілімінмен копке шуак шашыныз.
 
Бір Алла гой жанымыздын турагы
Бакытыннын орден аксын булагы.
Енбегіннін тек зейнетін коре бер,
Келер куннін саулелі боп шуагы.
 
Сандугаш Серіккали,
Казакстан журналистер одагынын мушесі, Баубек Булкышев атындагы сыйлыктын иегері, Казакстан журналистер академиясынын «Алтын жулдыз» сыйлыгынын лауреаты. Журналист – аудармашы.

І БОЛІМ

10 – Юныс суресі, 100 аят.
«Алладан буйырыксыз ешкімнін иман келтіруі мумкін емес. Алла азапты акылдарын жумсамайтындарга береді».
КУРАН КАРИМ, казакша магына жане тусінігі. 220 бет.

Мен кіммін?!

Гарышта омірдін улы купиясын Кудайдын берген рухымен алып журген Жаратушынын бір ушкынымын ба? 

Неліктен мен коргансызбын, алсізбін?

Озімнін кумандарымнан, сенімсіздігімнен, коркынышымнан, ауруымнан, касіретімнен калай кутыла аламын?

Озімді-озім калай тани аламын?

Жер бетінде, откінші жалган фани алемде не іздеп журмін?

Сонан сон не болады?

Бакыт, бостандык, тагдыр, карымта заны (карма) деген не?

Оз тагдырынды озін калай баскаруга болады?

Жаратушымен, Акикатпен, Табигатпен кайткенде уйлесімділікте боламыз?

Біздін жанымыз гана озгермейді, калганынын барі озгеріске ушырайды. Пенде баласы бар болганы гарыштын бір болшегі болгандыктан ол бутін болуга талпынады. Маселен, Ньютон тартылыс занын ашкан. Жансыз зат бір-біріне тартыла береді. Бул заннын адам баласына да катысы бар.
 
Бастапкыда пенде жаратушыдан алыс болады. Сондыктан да жан иесі омір бойы жаратушысын ансайды. Оны білуге, тануга умтылады. Бул барлык адамдарды, сонымен катар барлык жан иелерін біріктіреді. Букіл жан иелерінін максаты біреу-ак. Ол Аллага кайту. Ал баратын жолдары ар турлі.

Пенде баласынын бастауынан кашыктап кетуі оган омір бойы маза бермейді. Осыны ол бар болмысымен сезінеді жане соган умтылады. Біздін омірімізде бул калыпты жан тыныштыгы, бакыт, куаныш, лаззат дейді. Пенде баласы заттык фани алемде бір затка ие болгысы келсе, осы ракатка шомылуды ансайды. Ол акшанын, тамактын, ішімдіктін, шылымнын, есірткінін, багалы заттардын, ойын сауыктын, женіл журістін комегімен колдан жасалган уакытша рахатка шомылгысы келеді. Уакыт оте келе осынын барі бекершілік екеніне козі жетеді.

Картайган шагында бекерге кеткен уакытына озегі ортеніп, омірдін негізгі манін тусінеді. Омірдін не ушін берілгенін угынады. Окінішке орай откен кун олген кун, ол кайтып оралмайды.

Жаратушы пенде баласына сананы бергенде, осы сананы омір суру барысында жетілдіріп, толыктырып, озінін бар болмысымен гарыш алемінін даму барысына озіндік кайталанбас улесін косу ушін берген. Бул омірдін мані не деген сауалдын кыска да нуска жауабы. 

Жаратушы ау бастан адамды нурга, шаттыкка, бакытка, денсаулыкка, бейбітшілікке, тыныштыкка, уйлесімділікке, рухани байлыкка, мамыражайлыкка толы тіршілік кешу ушін жер бетіне жіберген. Осыган калай жетуге болады?

Оз жан дуниендегі тепе-тендікке, озін омір суріп жаткан алемдегі барша насілдер, дін агымдары  арасындагы озара суйіспеншілікке, махаббатка, кайырымдылыкка, тусіністікке нактылы акикатка калай жетуге болады?
Гарыштын даму сатысынын зандылыгын жасаган Жаратушынын сатылы жолы кандай?
Бул алемнін зандылыгы Макрокосм: микрокосм – пендеге калай асер етеді? (Макро – улкен, микро – кішкентай). Гарыш алып дене, пенденін тані сонын кішкентай кошірмесі. Екеуі озара калай байланыскан?

Акикатында рухани Устаз дегеніміз кім? Оларды казіргі кезде неше турлі коне тылсым кубылыстарды рухани білім ретінде насихаттап жургендерден калай айыруга болады?

/Мазасыздык миды тоздырып, куаттын кушін алсіретеді/

«Бір сагат білім іздеу, уйрену туні бойы намаз окып шыкканнан артык. Бір кун білім уйрену уш ай ораза тутканнан да артык».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

Натижесі жанынды жаралайды. Калыпты адамнын миына куніне 60 мын ойлар келеді. Тан калатын нарсе: осы ойлардын 95 пайызы кешегі ойларын. Бул ойлау жуйеннін жудеулігі. Кунделікті бір нарсені ойлай берген адам жаман ойлардын кулы. Олар жаксы ойлаудын орнына «оліп калган» откен кунмен омір суреді. Атап айтсак, біреулер карызын, жіберіп алган мумкіншілігін, туысына деген окпесін т.б. умыта алмайды. Осы адамдар мазасыздыктын озін талкандауына жол беріп, озін-озі жаксылыктан жауып тастайды.

Оз акылынды тізгіндеу – оз омірінді баскару екенін тусінбейді. Ойлау жуйен оз адетіннен нар алады. Пенделердін басым болігі, озінін ойлау жуйесінін алапат кушінен бейхабар. Омір суру барысында басыннан отіп жаткан жаксылыкка да, жамандыкка да жауап беретін озінсін. Кандай окига болмасын натижесін жаксылыкка жоруды адет кылып алсан, алга дами тусесін. Бул табигаттын улы зандарынын бірі. Омірдегі материалдык па, рухани ма кандай болмасын жеткен жетістігін, тартып журген бейнетін мен азабын миындагы секунт сайын кунделікті туып жаткан ойлардан басталады.

Сенін сырткы корінісін – ішкі акикатын. Оз ойынды баскара отырып, сен оз тагдарынды мурындыктап жетелейсін. Кытай тілінде дагдарыс (кризис) деген соз екі иероглифтен турады екен. Біреуі «кауіп», екіншісі «мумкіндік». Омірде кателік жок, тек сабак кана бар. Келенсіз тажірибе болмайды, тек кана жетілуге, уйренуге, озін жетілдіруге тажірибе бар. Окигаларды жаксы не жаман деп багалауга болмайды. Калай болганын ойланып, толганып натижесінен сабак алу керек. Ар окига оз сабагын береді. Осы біртіндеп алган сабактар сенін ішкі, сырткы кушінді толыктырады. Буларсыз отырган жерінде омалып отыра беруші ен. Омірінде не озгеріс болды, ойлан?! Пенделердін басым болігі озінін тагдыр талкысынан бага жетпес сабак алады.

Егер озін куткен натижеге жетпесен, окінесін, бармагынды шайнайсын. Есінде болсын! Табигаттын зандылыгы ар дайым сондай жагдай жасайды. Бір есік жабылганда, екінші есік ашылады.

Осы шартты кунделікті тіршілігіне колданып, акылынды тізгіндеп устасан, арбір окиганы жаксы жакка озгертіп, мазасыздыктан біржола кутыласын.
«Оліп» калган откен оміріннін кулы болудан азат боласын. Оз болашагыннын курылысшысы озін боласын! Бугіннен бастап, откен омірінді умыт. Болашакта кім болатынынды арманда. Тек жаксылыкты кут!

Оз максатынды армандау аркылы ку. «Акыл – кермет кул. Ал егер сені сана емес, акыл баскарса, онбаган кожайын». Ал енді сана мен акылдын ара жігін ажыратып алайык. Акыл тек кана кауіпті корсетеді. Сана сенін жанын. Сондыктан да адам журегін тындап уйренуі керек.

«Кайгы келсе карсы тур, кулай берме,
Кызык келсе, кызыкпа, онгакка ерме.
Журегіне сунгі де, тубін козде,
Сонан тапкан – шын асыл, тастай корме».
Абай

Егер теріс-кагыс ойлай бастасан, онда сен жаксы ойлауга бейімделмегенсін. Жаттыкпагансын. Егер акылга мумкіншілік берсен жане тізгіндеп, жаксы баскара алсан, осы омірде не калайсын барін береді. Акылга дурыс камкорлык корсетсен, сені сынгырлаган денсаулык иесі кылады. Бакытты боласын.

Рухани жетілген адамдар ойлау жуйесі олардын омірін куратынын біледі
Омірдін сапасы – адамнын  ойлау жуйесінін байлыгымен аныкталады. Егер тыныш мамыражайлыкта омір сургін келсе, ойлау жуйен осыган сай болуы кажет. Акылды жетілдірудін бірінші шарты – акылды бір максатка шогырландыру. Шогырландыру – акылды баскарудын негізі. Акылды баскару ушін ен алдымен ауыздыктап, тек кана колма-кол шешетін маселеге гана шогырландыр.
Оз ойынды нактылы максатка гана шогырландыганда бурын болмаган кабілеттерін ашылады.

Бакытты болудын купиясы карапайым: накты кандай іспен шугылданганды унатасын, осы іске бар куш-жігерінді жумса. Осы кезде барлык тілегін кабыл болады.
Оміріннін максатын тусінгеннен кейін, сенін алеміне жан кіреді. Арбір куні танертен оянганда куатты, сергек болып, ойлау жуйен нактылы бір максатты іске асыра бастайды. Уакытты боска жогалтпайсын. Ойыннын куаты усак-туйекке шашырамайды. Сен автоматты турде мазасыздык деген жаман адетінді алып тастайсын. Ішкі жан-дуниенде тепе-тендік пайда болып, белгісіз тылсым куш сені жетелеп отырады.

Неліктен адамдар коп уйыктайды. Шындыгында олардын еш нарсемен шаруасы жок. Ал ерте туратындардын ішкі жан-дуниесінін алауын жагатын белгілі максаты бар. Олар осы сатпен омір суреді жане куатын бет алды расуа кылмайды. Біздін копшілігіміз кажеті жок нарселерге мазасызданамыз. Мазасыздык омір кушімізді, куатымызды сорып алады. Адамдардын шыргаландары керексіз нарселерді коп ойлай беретіндіктен. Олардын миы еш уакытта демалмайды. Миы мылжынга толы. Осынын салдарынан жынданып кетуі де мумкін.

Барлык дана гуламалар кундіз онаша отырып, кайда барганын, кайда баратынын акылга салып, сараптап отырган. Ен бастысы ертенгі кунді бугінгіден калай жаксы откізсем деген ой. Кунделікті біртіндеп, ар кунін жаксарту жаксы натижелерге жетелейді. Осыган сайкес жагымды озгерістер болады. Кундіз 10 минут сараптаудын озі – оміріннін сапасын арттырады.

//ІІ БОЛІМ//

/Акылды тізгіндеп устаудын купиялары/

«Акылга еркін ой керек,
Матаудан ойды азат кыл.
Адеттеніп ертерек,
Орісін кеніт жылма жыл».      Шакарім аулие

1 – ші адіс: «Раушан гулінін журегі»

Откен ундіс даналарынан калган акылды 21 кунде калай ауыздыктауга болатыны жайлы бір адіс бар. Осы адісті 21 кун колданганнан кейін адам куаттанып, шабыттанып, озін ерекше сезіне бастайды. Бул адісті «Раушан гулінін журегі» деп атайды. Бул адісті іске асыру ушін жана кесіліп алынган раушан гулі мен онаша тыныш жер керек. Реті келсе, табигат аясы не онаша болме де болады. Раушан гулінін ортасына, ягни журегіне барлык назарынды аударып, тесіле кара. Раушан гулі омірге уксас. Омір жолында саган тікенек кездеседі. Бірак та оз арманына сенсен, тікенектерді таптап отіп, гулдін адемілігіне ие боласын.

Тесіле карап, онын туріне, курылысына, адемілігіне назар аудар. Онын жупар иісінен лаззаттан. Тек кана осы гул туралы ойла. Бастапкыда баска ойлар келіп, раушан гулінін журегіне жакындатпайды. Бул жаттыкпаган акылдын белгісі. Абыржыманыз. Саган жаксылык жакындап келеді. Оз назарынды гулге кайта аудар. Сенін санан біртіндеп кушейіп, баскаруга конеді. Осыны кунделікті кайталап отыру кажет. Ойтпесен асері болмайды. Раушан гулі болмаса, жок болса уйде осіретін гулді колдануга да болады.

Пенделердін басым болігінін мурындарына су жетпей, шапкылай береді. Оларга унсіз жеке отыру ынгайсыз. Жай нарсе. Олар айтады: «Менін гулге телміріп, карап отыратын уакытым жок», – деп. Табанды болып, раушан гулінін журегінен лаззат ал. Бір-екі аптадан кейін осы жаттыгуды 20 минут уздіксіз жасай аласын. Сенін ойын баска нарселерге аландамайды. Бул озіннін ойынды ауыздыктай бастаганыннын бірінші белгісі. Сонан кейін ойын сен кайда бурсан, сонда шогырланады. Натижесінде саган кызмет етіп, неше турлі кереметтерді іс жузіне асырады. Озіннін сабырлы, байсалды болганынды байкайсын. Сені унемі азаптап журген мазасыздыктан кутыласын. Куат куйылып, жаксы ойлайсын. Ен бастысы бойына періштелерін кайта оралып, басына бак кусын кайта конып, Алланын кудіретін сезнесін!

2-ші адіс: «Карама-карсы ойлау адісі»

«Оз напсіне ие болу – рухтын немесе таза акылдын касиеті. Оз-озіне ие болганнан, напсінді багындырганнан артык жогары билік жок».
Бальтасар Грасиан, испан жазушысы ХVІІгасыр

Мазасыздык пен келенсіз ойлардан кутылатын екінші адіс. Карама-карсы ойлау. Табигаттын улы занына сайкес сана тек бір-ак ойды устап тура алады. Осы ілімді колданып, адам кыска мерзімде озінін шабытты жаксы ойларын дамыта алады. Бул адіс оте карапайым: санана жаман ойлар уялап алса, бірден коніл-куйінді котеретін ойлармен алмастыр. Келенсіз ойларды жагымды ойларга айырбаста.

Буган тасбих жаксы комектеседі. Егер сананды жаман ойлар жаулап алса, тасбихтын бір тасын болек алып, кішкене дорбага сактап коясын. Олардын саны кобейіп жиналган сайын, ол маган санамды толык тазалау ушін алі каншама узак жол журу керек екенін есіме салып отырады. Ойлау жуйеме жаксы ойлардын уялауынын жауапкершілігін жуктейді. Уайымнын орнын куанышпен толтыр. Ойынды куанышка шогырландыр. Озінді бакытты сезін!

 Бір калыпты терен тыныстап, тузу отыр. Осы кезде жымия бастайсын. Конілді болган кезде не істейсін, соны істе!
Ойынды жаксы жакка шогырландыр. Бір минуттан кейін сезімінде керемет озгерістер басталганын байкайсын. Карам-карсы ойлау адісін басына келген барлык жаман ойларга багышта. Бір аптадан кейін кері кеткен келенсіз ойлар миында турактап тура алмайды. Саган жаман асерін тигізе алмай жондеріне кетеді.

Ой куаттын кішкентай болініп кеткен болшегі. Ол тірі нарсе. Пенделердін басым болігі басына біресе анау ой, біресе мына ой неге келетінін тусінбейді. Акикатында сенін ойлау жуйеннін сапасы сенін оміріннін сапасын аныктайды. Ой кол, коше сиякты материалды бар нарсе. Сен онда жузесін, малтисын, журесін.

Нашар, алсіз ой нашар алсіз істер істейді. Мыкты арі тартіпке салынып, тізгінделген ой гажайыптар жасайды. Аркім кунделікті жаттыгулар жасап, неше турлі кереметтерді іске асыруына болады.

Мысалы: карызынан кутылу, денсаулыгын калпына келтіру, молшылыкка кенелу, турмыска шыгу, озіне лайыкты кудай коскан косагын табу, кайыршылыктан, жокшылыктан кутылу, шет тілін менгеру, бала сую, балаларына дурыс тарбие беру, мадениетті болу, оз бетінше іздену, рухани кітаптар оку, екі дуниенін канатын тен устау, ешкімнен еш нарседен корыкпау, алган максатына жетпей тынбау, табанды, кайтпас кайсар болу, мейірімді бауырмал болу, адемі, сулу, сунгак болу, арыктау, маскунемдіктен, темекі шегуден, кызганшактыктан, напсі кумарлыктан, дуниеконыздыктан, акымактыктан, жынды сурейліктен, менмендіктен, дангойлыктан, есерсоктыктан, ішмерездіктен, арамдыктан, т.б. толып жаткан келенсіздіктен кутылу.

Осылардын барін саган баска біреу акеліп, жапсырып койган жок. Осы келенсіздіктердін барін озіннін ойлау жуйен аркылы санана сініріп алдын. Омірдін улы купиясы сен не ойлайсын солсын!

Егер толыкканды бакытты омір суремін десен ен кымбатты асыл затына карагандай ойына камкорлык жаса. Ішкі мазасыздыктан кутылу ушін ерінбей енбектен. Кунделікті сананды тазалайтын осы кітапта баяндалган жаттыгуларды жаса. Натижесінде керемет марапатка ие боласын. Адамдар тек кана молдір, таза ойлармен ойлауга тиіс. Буган жогарыда баяндалган жаттыгу адістерін жасап, кол жеткізуге болады. Егер де сенін санана бір жаман ой уялай калса, енбегін еш кетеді. Келенсіз бір жаман ой санана уялап алса, ол осіп, орбіп ары карай оз омірімен омір суре бастайды. Букіл сананды жаулап алады. Осыдан кутылу ушін «раушан гулінін журегі» жане «карама-карсы ойлау» жаттыгуын кунделікті жасап, сананды тазала.

Тагы бір купия: Барлыгы екі рет куралады
Бастапкыда сананда, сонан сон нактылы омірінде. Ой материалды зат. Осыны біз коршаган материалды алемге жібереміз. Сенін жіберген ойдарынды материалдык алем кабыл етіп, сураганынды береді. Остіп, ойын іс жузіне асады. Шын ниетінмен сурасан болды. Келенсіз жаман ойлар жамандыкты, таза молдір ойлар жаксылыкты акеледі.

Біздін казактын басым копшілігінін жамылган корпесі, басына жетсе, аягына жетпейді, турмыстары томен, денсаулыктары нашар. Неге?   

Мысалы: тойда, не болмаса, жаназада отырса да ангіме такырыптарынын ауаны былай: Бір кемпір немесе бір шал озінін ауруын айта бастайды. Оган жамырай барі косылады. Бул такырып біте бастаганда енді біреу озінін карызын, кедейшілігін, кайыршылыгын айтып зарлайды. Оган барі шиборідей шуылдап, костай ала жонеледі.
Бул нені білдіреді? Рухани надандыкты, топастыкты.

Ауруларын айтып зарлап отыргандар ауруынын устіне ауыру жамап жаткандарын, кедейшілігін айтып каксап отыргандар, оздеріне кайыршылыктын какпасын айкара ашып, койгандарын укпайды. Себебі, булардын ойлау жуйесінін денгейі томен, лас жиіркенішті. Сонан сон материалдык алем олардын тілектерін кабыл етіп, сурагандарын береді.

Бар бале оздерінін ішкі жан дуниесінде. Ойлау жуйесінін дурыс еместігін сезбейді. Онымен коймай балені агайын-туысынан, окіметтен т.б. іздейді. Соларды жазгырады. Кореалмаушылык, іштарлык, кызганшактык, біреуді сыртынан сынау, осек айту. Осы пенделердін санасына сініп кеткен. Себебі, баскаша ойлай алмайды. Ойлау жуйелері жутан, таяз, арам, лас. Неге?

Сондыктан сырткы коршаган алемді, озіннін турмысынды озгерткін келсе, жондеуді озіннін ішкі алеміннен баста. Ойлау жуйенді тубегейлікті баска багытка озгерт: бакытка, байлыкка, сынгырлаган денсаулыкка, махаббатка, имандылыкка, куанышка, шатыкка, мамыражайлыкка, т.б. толып жаткан ізгі істерге.

3-ші адіс: «Шалкар колдін купиясы»

Откен гасырларда омір сурген даналар оздерінін ойлау жуйесінін тазалыгын сактаудын керемет адістерін білген. Бул адіс баріне жарайды: Карызга белшесінен батып жургенге, байлык пен молшылык іздегенге, уй-ішінін берекесін сактаймын деген анага, саудасы журмей турган сатушыга, жолы болмай журген жас мамандарга, турмыска шыга алмай журген карі кыздарга, уйленбей журген сур бойдактарга, сыркатынан арыла алмай журген наукастарга т.б.

Бул адісті «Шалкар колдін купиясы» дейді. Бул адісті іске асыру ушін тан бозынан турып, ауылдын жанындагы агып жаткан озенге, бар болса, колдін жагалауына, тіпті болмаса, тогайга, жазык жапан далага, ягни табигат аясына онаша кетіп, арманынын орындалганын коз алдына елестетеді. Егер озін тартіпке баулыгысы, ерік жігерін шындагысы келсе, катан ас мазірін устап, жаттыгулар жасайды.

Егер омірден куаныш, шаттык алгысы келсе, озінін рахаттанып куліп турганын, мейірімді болганын коз алдына елестетеді. Бірнеше ойдан кейін ішікі жан дуниенмен коз алдына елестеткен тулгага айналасын. Ойлаган жаксы ойыннын барі іс жузіне аса бастайды. Сен осы аркылы кім болгын келетінін, кандай жетістікке жеткін келетінін, жаратушыга хабарлайсын. Санан таза, ойын молдір, журегін пак болса, тілегін міндетті турде кабыл болады.

Есінде болсын сана бейнелер аркылы ойлайды! Елестеткен бейнелерін аркылы озіннін кім екенінді, не сезетінінді, іс-арекетінді, максатына калай бара жатканынды тугелдей жаксы жакка карай озгертеді. Осы адіске кунделікті аз болса да уакытынды бол, істе.

Табигатка шыга алмасан, уйінде, жумыс орнында онаша болме тауып алып істе. Есікті кулыптап жап, телефонынды ошір, козінді жум. Бірнеше рет терен дем ал. Екі-уш минуттан кейін дененнін босаганын сезесін, сонан кейін ойша кім болгын келетінін, кандай жетістікке жеткін келетінін, неге ие болгын келетінін елестет. Патер алгын келсе, уйінді, бай болгын келсе, байлыгынды, жетекші болгын келсе, ел баскарып отырганынды, турмыска шыккын келсе, болашак жігітінді немесе калындыгынды, жаксы аке болгын келсе, балаларынды еркелетіп жургенінді т.б.

Осы адісті унемі колдансан, бакытка да, байлыкка да шомыласын. Себебі, сен калауынды Алладан сурап отырсын. Елестеткен бейнен аркылы осылай болгым келеді деп хабарлап отырсын! Осы кезде Жаратушы басына бакыт кусынды кондырып, тілегінді тугелдей кабыл етеді.

Біліп ал! Адамнын санасында магниттік куш бар. Осы куш тілегінді тартып береді. Калаган кандай болмасын калауынды орындайды. Егер омірінде бірдене жетіспей турса, сол бейнені сананда елестете алмай отырсын. Саган осы жетіспей отыр. Коз алдына елестеген коркем бейнелерді сактай біл.

Есінде болсын! Бір жаман бейненін озі миынды улап жібереді. Осы адістін куанышты натижесін коріп, сезе бастаганда озіннін акылыннын шексіз мумкіншілігін білесін. Бойындагы булыгып, шыга алмай жаткан куатты шыгарасын. Натижесінде рухани алемнін де, материалды алемнін де байлыгына ие боласын. Казак атам бата бергенде «екі дуниенін канатын тен уста» дейтіні сондыктан. Біз миымыздын 5-ак пайызын пайдаланамыз.

Адамга баскадан озганы емес, озінен озганы манызды. Адам озінін ойын ойлауы керек. Баскалардын сен туралы айтканы керек емес. Казекен буны «Ит уреді, керуен кошеді» дейді. Баскалар сені коре алмайды, іші куйеді, кундейді. Озін тузей алмай журген жарыместін пікірі саган кажет пе? Озіннін журегінді тындап уйрен. Егер озіннін істеп жатканынды дурыс десен жалтактама, уялма, аршындап алга карай адымдай бер!
Баскалар сиякты барін тиын-тепшікпен есептеме, жаман, пасык адеттерді жанына жолатпа. Біреуді кундеме! Ешкандай максаты жок адам жалкау, шаршагыш болады. Шаршау акылдан туындайды. Егер жумысын унамаса, кызыксыз болса, тук бітірмей-ак шаршап журесін. Осы адістерді колданганнан кейін сенін ойын «оліп калган» откен кунге де, булдырлаган болашакка да кангырып кетіп калмайды. Ол осы сатке гана шогырланады. Сен біртіндеп ойынды осы сатке гана жумыс істетсен, шексіз куатка ие боласын. Оган барібір кун бе, тун бе. Сенін айтканына коніп, айдауына журеді.

Корытынды:
1. Оз ойынды ауыздыкта.
2. Оз ойына камкоршы бол.
«Раушан гулінін журегі», «Карама-карсы ойлау», «Шалкар колдін купиясы» адістерін колданып, акылынды тізгіндеп ал. Сонда саган ойлау жуйен тангажайып кереметтерін корсетеді. Басына бакыт кусын калыктап келіп конады.
3. Сенін оміріннін сапасы ойлау жуйеннін тазалыгымен, молдірлігімен олшенеді.
4. Кателік деген болмайды. Тек сабак алып, тажірибе жинайсын. Сурінген сатінді рухани жетілуіннін жолын ашатын какпа деп багала. 
Бакыт кусын басына кондырудын купиясы карапайым: жанын кай жумысты калайды соны істе. Барлык куш-куатынды, ойлау жуйенді озін унататын іске шогырландырсан, калауын, арманын, максатын орындалады.

//ІІІ БОЛІМ//

/Озінді-озін таны/

«Озгені акыл ойга кондырады,
Біле алмай бір Таніріні болдырады.
Талып уйыктап, козінді ашысымен,
Талпынып тагы да ойлап зор кылады.

Конілге шек, шубалі ой алмаймын,
Сонда да Оны ойламай коя алмаймын.
Акылдын жетпегені арман емес,
Кумарсыз кур мулгуге тоя алмаймын». Абай

«Озінді-озін таны...» Дельфий храмынын мандайшасына жазылган осы формуланы дурыс талкылай алатын пенде некен-саяк. «Мен озім» деген не? Біз озіміздін ішкі жан дуниемізден не білуіміз керек? Ангіме не жайлы болып жатыр? Ангіме: біздін мінезіміз, алсіздігіміз, кемшілігіміз бен жетістігіміз туралы ма?... Жок, егер тек осыларды гана айтсак, откен гасырларда тіршілік кешкен адамзат даналары ешуакытта «Озінді-озін таны» деген осиетті храмнын мандайшасына кашап жазбас еді.

Бул білім оте кажет. Бірак, алі жеткіліксіз. Озінді танудын аукымы будан да кенірек. Озінді тану – оз дененнін тыгыз болігінен бастап, ен назік денелеріннін курылымы туралы жане осы денелерге омірді кім беретіні, олардын кажеттілігі бізді калай сынайтынын, осыган байланысты санамыздын денгейінін озгерістері туралы терен тупсіз ойга шому. Біракта, пенделер бул жайында тук те білмейді. Аркім озін аз-аздап бакылайды да, озіндегі жаксы жане келенсіз кубылыстарды байкап: «О! Мен озімді білемін!», – дейді. Жок, ол озін алі білмейді.

Негізінде озінін керемет курделі жан иесі екеніне есеп беретін пенде баласы мулдем жок. Сондыктан да артурлі дін, философиялык (даналык ілімі) жуйелердін артурлі болуына тан калуга болмайды. Адамнын курылымы жайлы бір ортак козкарас, тусінік жок.

Унділер мен теософтар (Кудай туралы Ілімді зерттейтіндер) адамнын курылымын 7 болікке боледі. Астрологтар (жулдызнамашылар) жыл кубылысынын 12 айына сайкес 12 болікке, ал алхимиктер 4 элементке боледі. Каббалистер 4 жане 10:4 ягни алемнін 4 жагы (шыгыс, батыс, онтустік, солтустік) пен 10 сефиротты негізге алган. Коне парсылар, маздеизмдер, манихейлер адамды 2 болікке боледі: кайырымдылык пен жауыздык, жарык пен тунекке. Христиандарда кобінесе 3 курылымга болінеді: тан, жан, рух.

Енді кейбір тылсым – эзотерика Ілімін зерттейтіндер адамнын курылымын 9 болікке боледі. Себебі, 3-ті (жан, рух, назік денелер) уш алемде: фани, назік, рухани алемдерде кайталайды:

I). Заттык фани алем – жер бетіндегі жалган дуние. Бунда пенделер, жан-жануарлар т.б. жан иелері омір суреді

II). Назік алем – аруактар алемі. Бунда пенде танін жерге калдырып озінін жаны, рухы мен назік денелері бірігіп аруактарга айналады. Тіршілігін баки алемде немесе о дуниеде жалгастыра береді.

III). Рухани алем. Бунда періштелер, пайгамбарлар, аулиелер мекендейді.

Тіршіліктерін баки алемде немесе о дуниеде жалгастыра береді.
Кімдікі дурыс? Барінікі де дурыс. Барлыгы адамды кай кырынан караганга байланысты. Сондыктан да біз осы козкарастардын ешкайсын да теріске шыгармаймыз. Ынгайлы болу ушін біз адамнын курылымын 2 болікке болеміз: томенгі табигаты немесе жеке басы, жогаргы табигаты – жеке тулгасы. Булай болу кейбір курделі кубылыстарды тусіндіруге ынгайлы. Тусіндіру барысында біз 3-6-7 болікті тандап алдык. Булардын ешкайсы бір-біріне кайшы келмейді, кайта бірін-бірі толыктыра туседі.

Адам анатомиясын окыганда тусіндіруге карапайым болу ушін тугелдей корсетпейді, неше турлі кестелер аркылы: суйек, булшык ет, кан айналымы, жуйке... т.б. жуйелерге боледі. Географияда да коптеген карталар: физикалык, саяси, экономикалык, геологиялык т.б... болып жіктеледі. Кандай болікте болмасын біздін коретініміз бірак нарсе. Анатомия мен географиядагы сиякты рухани Устаз артурлі сызбаларды колданып, маселенін мані бойынша курылымды жеке боліп алып теренірек тусіндіреді.

Синоптикалык кесте

Негізгі
элементтер Максаттары Корегі Алатын сиакысы, марапаты Істейтін жумысы
Рух Мангілік Азаттык Акикат Жаратушымен бірігуге умтылу
Жан Шексіздік Тулгасыздык Лаззат Ішкі жан дуниене унілу, Кудайга жалбарыну. Намаз оку
Зерде, Таным
(Интеллект) Білім, нур,
білгенді кылу Ой Даналык Ойды шогырландырып ую (медитация)
Журек Бакытка шомылу,
Жылылык Сезім Суйіспеншілік
Махаббат Уйлесімді жане шабытты белсенділік
Жігер Тау копаратындай уздіксіз кимыл Куш,
Кайрат Тындырган шаруасы, Тыныс алуы Тыныс алу,
гимнастикалык жаттыгуларын узбей жасау
Адамнын
тані Денсаулык,
Салауатты омір салты Тамак Акша Кунделікті жумыс істеп, пул табу

«Томенгі жогаргыга сайкес, жогаргы томендегіге сайкес», – деген тусінік бар. Адамнын кажеттілігі мен аткаратын міндеттерінін артурлі назік бастауларынын барлыгын адам танінін аткаратын міндеттері мен кажеттілігін негізге ала отырып тусіну онай болады. Осыны казір біз таніміз бен психикалык оміріміздін негізгі элементтерін синоптикалык кестенін комегімен корсету аркылы тусіндіріп береміз.

Алдымен танімізден бастайык. Ол нені кажет етеді? Арине денсаулыкты. Дені сау болу ушін оган тамак кажет: тан тамактануы керек. Тамак табу ушін акша болуы шарт. Акша табу ушін жумыс істеуін керек. Барі карапайым.

Заттык – фани алемдегі таніміздегі кубылыстар жогаргы рухани алемде ягни назік денелерде де кайталанады. Білу шарт: осы агымдар негізгі адам курылымынын элементтері: жігерінде (воля), журегінде, зердесінде, жанында, рухында толыктай кайталанып журеді. Арбір элемент белгілі бір максатка умтылады. Натижеге жету ушін олардын коректенуі кажет. Тамак табу ушін акша керек; акшаны тек енбектенсен гана табасын.

Жігерді (воля) алайык: онын максаты – тау копаратындай уздіксіз кимыл-козгалыс, ол дегенініз – куш-кайрат. Жігер – міндетті турде заттарга, адамдарга, жагдайларга асер етіп оларды баскаша курып озгертуі керек. Бірак, ол куатты коректі тілейді. Жігердін корегі – куш; жігер тамактанганда гана озін білдіре алады. Озіне тамак сатып алу ушін акша кажет. Онын акшасы – арекет, іс-кимыл; озінін куатын арттыру ушін жігер аркез бойкуйездіктен, кимылсыздыктан, іс-арекет кылмаудан аулак болуы шарт. Тек кана іс-арекет, тау копаратындай тынымсыз кимыл-козгалыс жасауга адеттеніп барып кана, жігер озіне куш-кайрат «сатып» алып, кудіретті кушке айналады. Кандай болмасын денелік козгалыс, іс-арекет, тынымсыз кимыл сіздін жігерінізді арттырады.

Келесі журек. Журекке не кажет? Журекке озінін кендігін, жылылыкка умтылуын, куанышка, бакытка боленуін сезінуі кажет. Онын тамагы – сезім, алатын сиакысы – махаббат, суйіспеншілік. Сіз суйген кезде, махаббат онын «сатып» алатын «акшасы» болып неше турлі сезімдерге боленіп кулпырып, тулеп кетесіз. Егер сіз суйіспеншіліктен айырылсаныз, онда бакытты жогалтып, ызгардын тунгиыгына батасыз. Махаббат пен суйіспеншіліктін бага жетпес байлыгын калай гана сактап калуга болады? Ол ушін кунделікті букіл алемдегі жан иелерімен араныздагы уйлесімділікті (гармония) сактаныз.

Зердеге (разум) не кажет? Оган жан-жакты терен рухани Ілім кажет. Зерде – Жаратушынын нурына шомылып, білім алуга умтылады. Онын тамагы – ой. Жаксы ойларды сатып алатын акшасы – даналык. Даналыкты акелетін іс-арекет – ойды шогырландырып ую (медитация). Тек даналык кана сіздін зерденізді жаксы ойлармен коректендіре алады.  Осынын натижесінде  зерденіз Жаратушынын нурымен нурланады. Сізге Алланын нуры жауады.

Жаннын жаршысы (идеал) – кеністік жане шексіздік. Адамнын жаны – Букіл алемдік жаннын тозандай болініп кеткен болшегі. Ол озін адам танінде мусапір, езіліп-жаншылган, шектелген калыпта сезініп, онын бар калауы – шексіз кеністікке сініп, алемдік болмыспен бірігіп кету. Осы калыпка жету ушін оган арнайы корек: жогаргы сананын барлык касиеттері – тулгасыздык (безличность), оз-озінен бас тарту (самотречение), озін курбандыкка шалуы (жертвенность) кажет. Бул тамакты сатып алатын акша – лаззаттанып (экстаз) барып рухани алеммен бірігіп кету. Буны іске асыратын жумыс – Ішкі жан дуниене унілу, намаз окып Жаратушыга жалбарыну, Онын шапагат нурына болену.

/Рух деген – мінсіз таза акыл/

«Дін айтты: «Маган нан», – дейді,
Адаскан дінді пан дейді.
Магнасын анык біле алмай,
Рух деген созді жан дейді,
Осыдан жаман ауре жок.

Рух деген – мінсіз таза акыл,
Мінсіздін ісі шын макул.
Айуандагы акыл ол емес,
Аз гана созім – аз такыл,
Куранынды окы нанбасан».    Шакарім аулие

Рухтын жаршысы – мангілік. Рух дегеніміз уакыт шенберіне симайтын, одан тыс мангіліктін негізі – таза акыл (квинтэссенция). Мангілікке жету ушін рухка корек керек. Онын тамагы – азаттык.
Егер жан улгаюга, кенеюге танті болса, рух керісінше озін шырмап-матап, устап турган байланыстардан кутылуга танті. Озіне бостандыкты сатып алатын рухтын акшасы – акикат. Артурлі себептермен Сізге ашылатын кандай да болмасын акикат – азат болуынызга мумкіншілік береді.

Иса пайгамбар (с.г.с.) айткан: «Акикатты таныныз, акикат сізді азат етеді», – деп. Иа, акикат бостандык акеледі. Акикатты тануга багытталган іс-арекет – Жаратушымен пара пар. Кім де кім Жаратушымен бірігіп алса, онда оган акикат ашылып, азаттык алады.

Жалпы коріністі беру ушін біз жогаргы кестеде тандік жане басым болігінде психикалык омірдін негізгі элементтерін жинактап, озара байланыстырып беріп отырмыз. Бул тусініктерді шексіз дамыта беруге болады. Бул кестеге бар тылсым кубылысты сидыру мумкін болмагандыктан сананын ар турлі денгейлерін жіктейік: санасыз (бессознательность), тупкі сана (подсознания), сана (сознания), озіндік сана (самосознания), жогаргы сана (сверхсознания).

Коптеген философтар, психологтар мен психоталдаушылар сананын артурлі денгейлеріне ой жугіртті. Олардын пікірлері оте кызык, біракта кунделікті омірде колдануга ынгайсыз. Сондыктан, біз сананын ар турлі денгейлері жайлы карапайым мысал келтірейік. Коз алдынызга елестетініз, кулаганда басын таска тиіп есіннен танып калдын: сіз санасыз жагдайдасыз. Біртіндеп есінізді жинап, озінізге келе бастадыныз, козінізді алі ашкан жоксыз: бул кезде тупкі сана ягни гаиз жаныныз іске косылды. Біраз уакыттан кейін козінізді ашканнан кейін жерде сулап жатканынызды, айналанызда адамдардын топырлап турганын коресіз, бірак не болганын білмейсіз: бул саналы жагдай. Озінізге толык келгеннен кейін шуйденіздін ауырганын сезесіз де, озінізбен не болганын толыктай есінізге тусіресіз: бул озіндік сана жагдайы. Есінізді толык жинап, калпынызга толык келгеннен кейін тірі калганынызга шукіршілік айтып Жаратушыга алгыс айтасыз: бул жогаргы сана жагдайы. Кордінізбе, барі карапайым.

Сіздін курылымынызды куратын ар турлі элементтердін сананын турлі денгейіне сайкестігін аныктайык:
1. Танініз санасыз калпынызга сайкес.
2. Танініздегі барлык физиологиялык агымдар (тыныс алу, кан айналуы, ас корту, калдыктарды шыгару, осу т.б.) тупкі санага сайкес.
3. Журек пен Жігерге саналы калып сайкес.
4. Зерде мен таным денгейінде (интеллект) озіндік сана дами туседі.
5. Рух пен Жан денгейіне жогары сана сайкес. Рух кей кездерде Жаратушынын жогары санасы денгейіне сайкес болуы мумкін.

Бул кестеден барлык элементтермен калай жумыс істеуге болатынын айкын ангаруга болады. Тек кана озінін танімен, жігерімен, журегімен, зердесімен, жанымен, рухымен кунделікті жумыс істеп, ыждагаттылыкпен окып уйренсе кундердін кунінде ол адам толык канды омір суре алатын болады.

 /Алла Тагала галамнын ішінде, галам Алла Тагаланын ішінде/

«Алла тагалага сыйынганда, оны Алла тагала коріп турады деп білініздер. Себебі сен Алла тагаланы кормесен де Алла тагала сені коріп турады».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

 «Алла тагала галамнын ішінде, галам Алла тагаланын ішінде». Алла тагала галамнын ішінде деген угым,  Онын галамнын арбір болшегінін ішінде екенін корсетеді. Ол алемнін барлык болшегінде, арбір атомнын ішінде, арбір жан иесінін журегінде. Ал «Галам Алла тагаланын ішінде» деген тужырым Онын гарыштык, алемдік бейнесін корсетеді, ягни букіл галам онын ішінде. Журектегі Алланы казак Газиз жан дейді.

Парсылык улы сопылардын бірі Айн ал – Кудата ал – Хамадани (1048 – 1138) журекте Алланын орны барын былай деп ашык жазады:
«Алла сіздін турініз бен бейненізге, сіздін іс – арекетінізге карамайды, Ол сіздін журегінізге карайды. О, достым, журек барін коріп отыратын Алланын орны болып табылады».

Казекемнін: «Адамнан жасырсан да, Кудайдан жасыра алмайсын» деген терен даналык ойы осыны білдірсе керек.

Маш;ур Жусіптін енді атагы шыга бастаган кезі екен. Біреу Абайга келіп, мен Маш;ур Жусіппін депті. Сонда Абай: «Алла кайда, кубыла кайда?», – деп сурапты. Анау: «Алла аспанда, кубыла Меккеде», – деп жауап беріпті. «Жок сен Маш;ур Жусіп емессін», – деп алгі кісіні куып жіберіпті. Кундердін бір кунінде Абайга салем берем деп Маш;ур Жусіптін озі келіпті. Сонда Абай откендегі сурактарын кайта койыпты. Сонда Маш;ур Жусіп: «Алла адамнын журегінде, кубыла озін туып оскен жерін – отанында», – деп жауап беріпті. Сонда Абай разы болып: «Сен нак Маш;ур Жусіптін озі екенсін гой», – деп кушагына басыпты.

/Алла Тагаланын тутас  «бiр» болуы/

112–Ыхылас суресі

Меккеде тускен
«Аса камкор, ерекше мейірімді Алланын атымен бастаймын.
(Мухаммед Г.С. оларга) айт:
Ол Алла біреу-ак. (1)
Алла мунсыз. (Ар нарсе Оган муктаж.) (2)
Ол, тумады да туылмады. (3)
Арі Оган ешкім тен емес. (4)»

КУРАН КАРИМ, казакша магына жане тусінігі. 604 бет.

– Алла тагаланын тутас  «бiр» болуы дегенді калай тусінуге болады?
– Алла тагала арбiр жан иесiнiн журегiнде жане галамнын арбiр болшегiнде болатын болса, онда Онын коп болып болiнгенi ме? Себебi, Куранда «Алла бiр» деп жазады гой. Ендеше бул кайшылыкты калай тусiнемiз?

Алемнiн барлык болшегiндегi Алла тагаланын тутас  «бiр» болуы – букiл алемнiн тутастыгынын кепiлi. Ол тутас болса – алем де тутас. Алла тагаланын жасаган турлi алем болшектерiнiн бiр-бiрiне  тартылу жане итеру касиеттерi букiл материалдык алемнiн турлi зандылыктарын тудырады. Сойтiп алем болiктерi бiрiгiп, озара байланысып, турлi карым-катынаста болады. Осынын аркасында букiл материалдык алем адамнын санасы тугел  камти  алмайтын  турлi  купия зандылыктарымен, кереметтей курделi курылысы тутасып, бiр Иенiн баскаруымен мултiксiз омiр сурiп жатыр. Абайдын «Алла тагала галамнын  iшiнде»  деген  созiнiн манызы осындай.

/Жан мен таннін коптігі/

Адамзаттын барлык Улы устаздары Кудайдын берген коріпкелдік касиеті аркылы адам, гарыш жайлы жеткілікті акикат білім алып бір тужырымга келген: жан – шарт (принцип), адам курылымынын элементі. Атынын озі айшыктап тургандай адам танін тірілтеді. Бірак, пенде жер бетіне шыр етіп туганда жан бірден лак еткізіп беріле салмайды, жан адам таніне омір бойы біртіндеп есейген сайын рет-ретімен конады.

Сондыктан, кейбір философтар мен дін агымдарынын окілдерінін адамда коптеген жан бар деген тужырымдарына тан калушы болманыз:
Біріншісі, калыктап журетін «осімдік жаны» – тандегі физиологиялык агымдарды баскарады: ас корту, тыныс алу, кан айналу т.б...;
Екіншісі, жетілген турі «жануарлар немесе жігер жаны»;
Ушіншісі, «сезім кубылыстарынын жаны»;
Тортіншісі, «зерде немесе алдекайда жетілген жан»;
Бесіншісі, «Кудай жаны, таза нур». Бул жан тек кана озінін жер бетіне кайта-кайта келуін толык аяктаган адамзаттын Улы устаздарына, пайгамбарларга, аулиелерге конады;

Адамнын тані тамшы болып анасынын жатырына тускенде «осімдік жаны», жеті жаска жеткенде «жануар жаны» немесе жігер жаны (воля) конады.  Жаннын толык конуы есі кіріп немесе «зердесі» оянган шагында толыгымен аякталады деп есептелінеді. Бул жерде ангіме тек кана «жануар мен жігер жаны» гана туралы болып отыр. Себебі, бала жеті жасында оз бетінше толыктай кимылдап, тынымсыз жугіріп, іс-арекеттер жасап тыным таппай козгалып озін-озі баскара алады.

Біртіндеп сезім кубылыстары белен ала бастаганда жана кезен басталады: бул «сезім кубылыстарынын жаны»-нын кона бастаганынын белгісі. Адам он торт жасында жыныстык жетілгенде «сезім кубылыстарынын жаны» толык конып болаганда пенде озінін сезімдерін тізгіндеп устауга уйренеді. Біракта, осы кезенде онын ойлау жуйесі де дами бастайды да, жиырма бір жаска толганда «зерде немесе жетілген жан» турактанады. Бул дегенініз адам жиырма бір жасында автоматты турде дана, кеменгер, саликалы болып кетті деген тусінік емес: жок, осы кезенде пенде баласы ойланбаган кылыктар жасауы мумкін! Тап осы кезеннен бастап адам озінін акыл-ойын, ойлау жуйесін калыпка келтіре бастайды.

Енді «Кудай жаны, таза нур»-га келетін болсак онын конуы адамнын тандап алган озінін омір суру салтына жане осы жанды кондырсам деген калауына байланысты. Рухани жол дегеніміз осы жол. Рухани ілімді адам ыждагаттылыкпен узак жылдар бойы окып уйренгеде «Кудай жаны, таза нур»-ды озіне кондыру ушін шакырады, тартады.

Рухани адам дегеніміз – «Кудай жаны, таза нурды» озіне тарту ушін, озін-озі тубегейлі толыктай озгерте білген пенде: онын барлык болмысы озара уйлесімді болып, гарышпен, тылсым дуниемен тілдесіп, оны тусініп, баска жандарды имандылык аркылы Кудай жолына жетелейтін, Онын суйікті кулы бола білген адам. Ягни – Рухани устаз дегеніміз осы адам!

Акикатында, бул жол жер бетіне коптеген рет кайталанып келген, ар келген сайын бар омірін  «Кудай жаны, таза нур»-ды озіне тарта білуге багыштаган, журегі кіршіксіз таза, имандылыгы аса жогары, Кудайдын ерекше суйген тандаулы кулдарына гана мумкін. Олар узак жылдар бойы ойларын, ниеттерін Кудай жолына шогырландырып, ую (медитация) аркылы журектерін тазалап, Жаратушыга жалбарынып намаз окып, заттык – материалык алемнін кызыктарынан бас тартып Кудайлык «Менін» ягни «Кудай жаны, таза нур»-ды озіне тарту, кондыру ушін дайындалган адам. Осы денгейге жеткенде оган Алланын нуры жауады.

/Тан дегеніміз не?/

Казакта «Жан танге конак» деген макал бар. Денеміз жаннын сырткы кабы.

«Олсе олер табигат, адам олмес.
Ол бірак кайтып келіп, ойнап кулмес.
Мені мен менікінін айырылганын,
Олді деп ат койыпты онкей білмес».      Абай

Табигат деп денемізді айтып отыр. Ал біздін денеміз кыскаша неден турады? Куран карімде Алла тагала: «Мен адамды топырактан жараттым», – деген. Топырак дегеніміз суйек, тіс, шаш, ет. Екінші адам судан турады. Су біздін денеміздін 80-90 пайызын курайды. Ушінші адам оттан турады. Адамнын бауырында 13 турлі от бар. Адам бойындагы кан онын денесін таулігіне екі жуз рет толыктай айналып шыгады. Сол кезде бауырдын курамындагы 13 турлі от каннын курамындагы микробтар мен вирустарды кырып, козін жою аркылы канды тазалап отырады.

Асказан кадімгі жанып жаткан пештін ролін аткарады. Пешке жаксы отын салсан не болады? Жаксы отын салсан, жаксы жанады. Жаман отын салсан, быксып, жанбайды. Сондыктан да адам тірі тамак ішуі керек. Тірі тамак дегеніміз жеміс-жидектер, сут, кымыз, шубат. Біз кобінесе олі тамакка жугіреміз. Олар: кант, туз, кампит. Канттын орнына бал жеу керек. Бал коп дертке шипа болады.
 
Адамнын шегі озінін бойынан 6 есе узын. Орташа 8 – 10 метр болады. Ас корыту процессі асказанда, ішекте журеді. Кобінесе улкен дарет катып калады. Негізінен адамнын улкен дареті адам тамак ішкеннен кейін екі сагаттан сон шыгуы керек. Сонда адам тепе-тендікті сактайды. Кейбір адамдар апталап улкен даретке бармайды. Ондай адамдардын турі кап-кара боп кетеді, ягни олардын агзасы уланып жатыр.

Улкен дарет шыкпаган сон канды улай бастайды. Улы кан журекке барады. Одан кан кысымы котеріледі. Кан кысымы котерілген адам тамактанбай тек кана су ішсе, кан кысымы калпына келеді. Оган ешкандай дарі керек емес. Ал дарігерлер болса, оган дарі беріп, наукас адамды одан сайын улайды. Менін «Жасару купиясы» деген кітабымды окып, сол бойынша ашыккан адамдар маган хат жазып, он куннін ішінде кан кысымынын реттелгенін унемі айтады. Сондыктан ораза барлык діндерде орын алган.

«Адам танінде карыннан жаман ыдыс жок. Бірнеше рет асаган тамак адамга жеткілікті. Егер кажет болса, карыннын уштен бірін тамакка, тагы уштен бірін суга, калган уштен бірін тыныс алуга калдырсын». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Ал хайуандар неге уланбайды. Себебі, олардын ішегі оздерінен уш-ак есе улкен. Маселен, итті алайык, онын бойы бір метр болса, ішегі уш метр. 45 жастагы жігіттер ауырма-сыркамай бул дуниемен кош айтысып жатыр. Уйып калган кан туйіршіктері журекте калып койса, инфаркт, мида калса, инсульт болады. Кан таза болмаса, адам осындай курделі де ауыр дерттерге ушырайды.
 
Тортінші біздін ішімізде ауа денеміз бар. Байкасаныздар кырыктан аскан сон кейбір адамдардын бетінде ажім жок, ал енді бірінін беті катпар-катпар ажім. Себебі, ауа жетіспейді, кимыл аз. Сондыктан адам ішпен дем алуды уйрену керек. Жана туган нарестеге каранызшы, ол ішпен дем алады. Ал біз есейе келе тек кеудемізбен гана дем алатындыктан ауа денеміздін тек 20 пайызына гана барады. Содан адам картайып кетеді. Сол ушін адам тыныс алу жаттыгуларын жасап туруы тиіс. Сондай-ак танертен, кешке таза ауада серуендеуді немесе жугіруді адетке айналдырган абзал. Окінішке карай казіргі жас урпак компьютердін алдында кун узак отыруга кадеттеніп кеткен. 

//ІV БОЛІМ//

/Газиз жан деген не?/

Алла адамнын журегінде болады, казак оны Газиз жан дейді. Барлык киелі кітаптарда Кудай адамды озі тектес етіп жараткан дейді. Адамнын жаны Алланын тозандай гана болініп кеткен бір болшегі. Сондыктан да арбір адамнын бойында Алланын тозандай касиеті бар. Колына кагаз бен калам ал да жаз. Теология деп жаз.   Тео – кудай деген соз. Логия – ілім деген соз. Магынасы: кудай туралы ілім.
Коп адам философия деген созді коп айтады, бірак магынасын тусінбейді. Фило – суйемін, софия – даналык деген соз. Ягни, даналык ілімін суйемін деген соз. Енді куннін суретін сал да одан шапак шыгар. Куннін бір тал шапагынын екі жагына стрелка кой да «Жан» деп жаз. Бул біз Алланын болініп кеткен бір болшегі екендігімізді білдіреді. Ал стрелка біз кайдан келсек, дам-тузымыз таусылган куні сол жакка кететінімізді білдіреді. Абай атамыз былай дейді:

 «Акыл мен жан – мен озім, тан менікі,
«Мені» мен «менікінін» магынасы екі
«Мен» олмекке тагдыр жок ауел баста,
«Менікі» олсе олсін, оган бекі».

Енді осы создін магынасына келейік. «Акыл мен жан – мен озім» дейді. Мен кім? Деген сурак туады. Мен жанмын. «Тан менікі» дейді. Тан дегеніміз біздін денеміз. Ол арбір мушел сайын озгеріп турады. Адамнын денесі жылдар откен сайын озгеріске ушырап, картаяды. Ал жан мангілік. Сенде, таннен баска меншік жок. Киіп журген киімін, автоколігін, койынындагы катынын, бала-шаган кімдікі? Сен оларды жараткан жоксын, сонын барі жаратушынікі. Алланікі.

Мен бірде Парижге барган сапарымда «Версаль» сарайына бардым. Корольдін сарайы гой. Тамашалап турган кезімде Абайдын бір олені есіме тусті.
«Адам гапыл дуниені дер менікі,
Менікі деп жургені барі онікі,
Жан кетіп, тан калганда,
Ойлашы, не болады сенікі?»

  Суйек курап, жерде калады. О дуниеге ешкім еш нарсе алып кетпейді. Александр Македонский, оны казактар Ескендір Зулкарнайын дейді. Олерінде былай депті. «Мені табытка салып жерлеуге апара жаткан  кезде екі колымды далага шыгарып койындар», – депті. Неге деп сураганда: «Мен о дуниелік болдым. Жер дуниенін жартысын жауласам да, озіммен бірге еш нарсе акеткен жокпын», – депті.
 
«Мені» мен «менікінін» магынасы екі» деген олен жолындагы «мен» – жан, «менікі» – тан. Казакта: «Жумысты найман істемейді, сайман істейді», – деген соз бар. Ягни, тан сенін сайманын. Мына материалдык дуниеде сойлесеміз, араласамыз, куанамыз, ку дуниеге жете алмай карыз боламыз. Кайгы жутамыз, куанышка боленеміз. Осынын барі откінші дуние. Казекен муны камшынын сабындай-ак откінші дуние деген. Бул дуниеде біз рухани надандыктын салдарынан: омірімізді зардаппен, азаппен, бейнетпен отеміз.

Ушінші шумак «Мен олмекке тагдыр жок ауел баста» дейді. «Мен» деген жан ол мангілік, олмейді. Алла мангілік, уакыт мангілік, коршаган орта мангілік. Тек адамнын тагдыры онын рухына, карымтасына байланысты. Оны озгертуге болады. Бул жайлы менін «Оз тагдырынды – озін калай тубірімен озгертуге болады» деген кітабымда айтылган. Тортінші шумакка келсек, «Менікі олсе олсін оган бекі» дейді.
Менікі деген таніміз, арине ол «оледі». Сен олгеннен кейін суйегін курап, етін агып кайта топыракка, дене кызуын кайта отка, денен кеуіп, семіп су – суына, демін таусылып ауа – ауасына кайтады. Барі бастапкы калпына келеді. Сонда олетін не бар?!
 
Алла адамнын журегінде болады. Буны казак Газиз жан деп атайды. Озінін жанын шыбын жан дейді. Шыбын жан тостікте орналасады. Адамнын денесінін сыртында козге корінбейтін торт назік дене бар.
1. эфир денесі – куннен куат алады. Бул эфир денесі спортшыларда жаксы жетілген.
2. Сезім денесі – акындарда, аншілерде жаксы жетілген. Сезім денесі жаксы жетілген адам напсіге тез беріліп кетеді.
3. Акыл денесі – галымдарда, математиктерде, инженерлерде жаксы жетілген. Булар тек кана акылын тыдайды. Журекті тындамайды, тылсым дуниеге онша сенбейді.
4.  Таным денесі немесе интеллект – адамнын дуниетаным денгейін корсетеді. 
Осы торт назік денені аура дейді. Казакша ниет. Адам кайтыс болган кезде бірінші жан мен рух кетеді. Назік денелер бір жылдын аралыгында толык кетіп болады. Дініне байланыссыз пенделер адам олгеннен кейін ушін, жетісін, кыркын, жылын береді. Осы кезде назік денелер біртіндеп адамнын танін тастап кетіп, жан мен рухка косылады. Жаксы, иманды адамнын назік денесі тез кетеді. Жан мен рухка аура косылганнан кейін аруак болады. Аруакта тек дене гана жок, калганынын барі бар.
 
Напсі мушелері:
 
Коз кореді, кулак естиді, мурын иіс сезеді, тіл дам сезеді, тері ауа-райынын кубылысын сезеді. Мысалы, пенде жеміс салатын жане аракты корді.  Бес напсі мушесі корген, сезінген заттарын акылга хабарлайды. Акылдын жумысы тек кана жаксы мен жаманды гана айырады. Акыл салатты жаксы, ал аракты жаман дейді. Акыл екшелеп осы хабарды еске жібереді. Ес (разум) акпаратты орын-орнына кояды да, осы акпаратты санага жібереді. Сана дегеніміз адамнын озінін шыбын жаны. Сана рухани болса аракты ішпе дейді, ал надан болса пенде куана-куана аракты ішіп алады.  Сана хабарды Жогаргы санага немесе Газиз жанга жібереді.

«Журекте кайрат (Алла) болмаса,
Уйыктаган ойды кім туртпек?
Акылга сауле конбаса,
Хайуанша журіп кунелтпек.»
Абай

Кайрат деген Алланын 99 атынын біреуі. Ягни сенін уйыктап жаткан ойынды Алла туртіп оятып, акылынды нурландырады. Осы саттен бастап пенде рухани ілім іздей бастайды. Журегінін кірі аршылады. Окінішке орай, біздін казак жастарынын 70%  хайуанша омір суреді. Мысалы, Алматы каласындагы Сейфуллин кошесінде, Алтын Орда базарында жумыссыз журген жастардын барі казактар. Баска улт окілдерін кормейсін. Буны «кул базар» деп атайды. Булар – кулдар. Кок базардын жанындагы патер жалдайтын «Жетім бурышта» уйсіз-куйсіз кангып журген тагы казактар!

/Корінбейтін алем дегеніміз не?/

«Анык кара жан озін дене киім
Мактан, бояу денеге берген сыйын,
Жанга мундай алдауын азык емес,
Оган пайда не кылдын жалгыз тыйын».
Шакарім аулие

Бул жерде айтып отырганы сен – жансын, ал дене – киімін. Тан жаннын кабы. Біз материалдык алемде боянамыз, неше турлі кымбат дуние алуга тырысамыз. Сонын барін денеге береміз. Мысалы: казактын тойына барсак. Катындар устіне бар жаксы койлегін киіп, асыл буйымадарын тагынады, куйеуі адам менсінбей мойны катып калып, екі иыгынан арен дем алып отырады. Тойга куанып отырган булар жок. Олар тойга не ушін келетінін білесіз бе? Оздерін корсету ушін келді. Бір катын улде мен булдеге оранып, келесі катыннын ішін куйдіру ушін келді. Соган олар лаззаттанады. Ал бул жанга керек пе? Осы жайлы Шакарім:
"Жанга мундай алдауын азык емес,
Оган пайда не кылдын жалгыз тыйын" дейді.

Ал жаннын касиеті не? Ол мангілік. Жаннын калауы мангілік рухани ілім уйрену, бакытка шомылу. Ол ушін жанга рухани ілім беру керектігін укпайды. Жаннын Алланын бір болшегі екенін де сезбейді. Мысалы, адамдарды козге корінбейтін алем барына сендіру оте киын. Себебі біздін сезу, кору, есту, дам мен иіс сезу мушелеріміз тек материалдык алеммен гана байланыска тусе алады. Озіміз кунделікті араласып журетін козге корінбейтін тіршілікке толы баска алем бар деген идеянын озі шындыкка жанаспайтын ертегі сиякты.

 Казіргі гылымнын жетістігі микроскоп, телескоппен, колмен устап, козбен коре алмайтын нарселерді жок деп ойлайды. Біздін алдымызда кайтыс болган адамнын суйегі жатыр делік. Ол олген. Мурдені козге корінбейтін бірдене тастап кетті. Ол сонын аркасында омір сурді, журді, суйді, сойледі, куанды, ренжіді, ойлады т.б. Сіз онын жанына дуние мен тамактын тур-турін койып, осынын барі сенікі бауырым ішіп-же десен де мурде орнынан тапжылмайды. Осыдан кейін калайша козге корінбейтін алем барын жокка шагаруга болады.

Корінетін алем куатты кайдан  алады? Корінетін алем корінбейтін алемнен куат пен колдау алып турмаса, тукке де турмас еді. Корінетін алемнін негізін корінбейтін алемнен іздеуіміз керек.

Кун, аспан, жердін бар екенін кос жанарымыз аркылы коріп білеміз. Ал осынын бастауы корінбейтін алемде. Корінетін алем корінбейтін алемнін капшыгы гана. Егер ол болмаса коршаган ортанын накытылыгын тусіне алмас едік. Адамдар ойланбаганнан кейін корінбейтін алемді жокка шыгарады. Олар оздерінін ойын, сезімдерін, акылын коре ала ма?  Арине жок. Олар сезімінін, ойынын бар нарсе екеніне шек келтірмейді. Гашыктар бір-бірін суйетіндіктеріне куман келтіре ала ма?  Олар гашыктык сезімін коре алмайды, бірак суйгені ушін отка да суга да тусуге дайын. 
Казак «Жаным арымнын садагасы» дейді.

Осы жерде жанды, арды корген кісі бар ма? Арине жок. Дегенмен де адам осы нарселердін бар екендігін журегі аркылы сезеді. Осыган карамастан кейбір адамдар корінбейтін алемді жокка шыгарады. Неткен карама-кайшылык десенізші. Озінін басындагы толкудан каншама кылмыстар жасап жатады. Кызганшак куйеуі айелін жон-жосыксыз кызганады. Сосын урып-согып мугедек кып тастайды не олтіреді. Енді біреуі баскелесім маган ор казып жатыр деп жазыксыз тагы бір жанды олтіреді.
 
Адамдар оздерінін сезімдері мен ойынын дурыс екендігіне куман келтірмейді. Акикат деп нык сенімде болады. Кейде олардікі де дурыс. Егер ол куаныштан шаттанып айкайласа, кайгыдан еніреп жыласа, осы сезімді калай отірік дей алады. Ішкі шындыкка дау жок. Бірак корінбейтін алем ол корінбейді емес корінеді жане де біз оны сеземіз. Ол жан иелерімен жаркылга, токка, бояуга, иіске, тулгаларга толы болады. Осыны рухани жетілген адамдар коре алады. Корінбейтін алемде де арбір электрон есептелген, орнына койылган. Онда да акикат пен зандылык бар.

/Газиз жанмен байланыс адістері/

Газиз жанмен байланыс жасау ушін, Онымен белгілі бір тіл жане белгі кою шарт. Сіз озініздін ойыныз аркылы оган белгілі буйрык берменіз, керісінше сонын жетегінде журуге тырысыныз. Газиз жан – кандай белгі, кандай тілмен сойлесуді озі біледі. Жайласып отырып озініздін Газиз жанынызга сурак коюга іштей дайын болыныз. Ол ушін даретініз толык болуы шарт. Сурак койган сон, сіздін максатыныз: оте мукият, ыждагатты турде агзанызда болатын озгерістерді бакылау. Дененіздін кай болігінде озгерістер болып жатканын ойша – ішкі жан дуниенізбен, ішкі даусынызга кулак турініз, бакыланыз. Алган жауапты ойша озгертуге тырыспаныз. Газиз жан жауаптын адістерін озі тандап, іріктеп алады. Сіздін істейтінініз осы жауаптарды сезімталдыкпен кабылдау.

Сурак мынадай: «Менін Газиз жаным, менімен сана денгейінде карым-катынас, байланыс жасауга дайын ба?»

Жауап артурлі болуы мумкін. Буны озініздін Газиз жаныныз шешеді.
Мысалы, біраз уакыттан кейін асказаныныз кыжылдай бастауы мумкін. Бірак, бунын «Иа» не «Жок» деген жауап екенін сіз алі айыра алмайсыз. Сондыктан да, Газиз жанынызга іштей алгыс айтып: «Газиз жаным, мен сенін жауабынды тусінгім келеді. Егер де асказанымнын кыжылы «Иа» деген жауап болса – онда осы жауап кайталансын. Кайталанганда нактылы арі аныгырак болсын. Егер де бул жауап «Жок» мен алі дайын емеспін деген жауап болса – онда керісінше саябырлап, мулдем жогалып кетсін.
Сонан сон, белгі кайта кайталанса. Онда «Иа» деген жауап болганы. Газиз жаныныз озінізбен сана денгейінде карым-катынас, байланыс жасауга дайын.

Арбір жауап алган сайын «Менін Газиз жаным! Озіне шексіз алгыс, шексіз рахмет!» деп Газиз жанынызга алгыс айтуды умытпаныз! Енді сізде Газиз жанынызбен карым-катынаска, байланыска тусетін арна бар. Газиз жанынызга сурактар коя беруінізге болады, ол оган «Иа» не «Жок» деген жауап береді.

Егерде «Жок» деген жауап алсаныз капаланбаныз. Барібір жауап алдыныз гой. Мундай жагдай сіз шаршап-шалдыгып турганда, коніл-куйініз басен болганда, коршаган орта жайсыз жагдайда болады. Немесе озінізге, озініздін Газиз жанынызга козкарасынызды курт озгертініз. Озінізді-озініз курметтеніз, силаныз. Суміреймей кеуденізді шалкак устаныз. Бул жагдайда Газиз жаныныздын алдында кешірім сураныз. Кешірімді озінізге сенбегенініз ушін жане ауыруынызбен куресіп, арпалысып, майдандасканыныз ушін сураныз.

Газиз жанынызды аяланыз, мапеленіз. Унемі осындай калыпты устаныныз. Мумкін сіздін Газиз жаныныз урейленіп калган шыгар, онда оны сабырлылыкка, байсалды калыпка тусіру шарт. Немесе, сіз осы айтып отыргандарга сенбейсіз. Біраз уакыт куте турыныз, кездескен кедергілерді женіп, кайтадан байланыска шыгыныз.
Газиз жан кей кезде созінін орнына елес, бейне беруі мумкін. «Иа» деген жауапка бір бейне, «Жок» деген жауапка екінші бейне. Егерде жауап ойша дыбыс болса, онда оны кушейтіп азайтуга болады. Газиз жанынызбен «ішкі дауыс» аркылы да байланысуга болады. Онда ойыныз аркылы нактылы жауаптар аласыз.

Мысалдар:
Кейбіреудін Газиз жанынан жауап алган кезде колы оз-озінен котеріледі. Енді біреуінін карны шурылдайды. Келесі біреуі жазуды коріп окиды. Осы кітаптын авторы жауапты он колынын сук саусагынын котерілуі аркылы алады. «Иа» деген жауапта он колынын сук саусагы котеріледі, ал «Жок» деген жауапта саусагы козгалмайды.
Кейбір кезде саусактын котерілуі  аркылы нактылы жауап алуга болады. Есім ауып кенкелес болып кетем бе деп корыкпаныз. Біздін барлыгымыз да, баягыдан есіміз ауып кеткен жынды-сурейміз, еселанбыз.

Адамдар оздеріне ауру тауып, озіне жане баскаларга зардап, куйзеліс, бейнет акелуі калыпты жагдай ма?   Оз омірінін жауапкершілігін оз мойнына алгысы, жуктегісі келмейтіні калай? Бул жерде айта кететін жайт, не жаксы, не жаман Газиз жан болмайтындыгы. Егерде нак ак ниетінмен каласан, Газиз жаныныз озінізбен кайтсе де карым-катынас, байланыс жасайды.

Газиз жаныныз аруакытта, аркашанда сізге камкор болады, біракта буны озінше: сіздін ойлау жуйенізге, калауынызга, ниетінізге сайкес іс жузіне асырады. Себебі, озінізді бала кунінізден осылай тарбиеледініз. Газиз жанынызга сенініз: ол жайлы жагдайды, жаксы калыпты озінше жасайды.

Газиз жаныныз баріне бірдей асер етеді. Оган сіздін білім, мадениет денгейініздін кажеті жок. Сіз карапайым адамсыз ба, алде галымсыз ба оган барібір. Карапайым адамда бул жагдай іс жузіне жаксы асады, ал галымдар – окыган пысакай, мадениет денгейіміз баскалардан жогары деп пайымдайтын адамдар, тек кана омірдін озін есеп коретін математиктер оздерінше пансынып, оздерін керемет білгішпіз деп санайтын дангой пенделер, карапайым арі тамаша танкаларлык жагдайларды кабылдай алмайды. Кызгылыкты талай нарселерден кур калады. Біз тагы кайталаймыз – адам тутас бір тулга. Оз Газиз жанынызга коніл боле отырып, сіз адамнын тылсым купияларынын пердесін ашуга талпынасыз, тырысасыз!

/Саусак белгілері/

Алдында айтылган адістер – сіздін Газиз жанынызга байланыска шыгу ушін берілген тандау адістері. Газиз жан кажетті адістерді озі тандайды. Кейбір кездерде Газиз жанга белгі беруді усынганыныз тіпті карапайым. Буны саусактын котерілуі, не мятниктін тербелісі аркылы іске асыруга болады. Ен карапайым адіс – саусактарыннын біреуінін котерілуі.

Мысалы, он колыннын сук саусагыннын котерілуі «Иа» деген жауап (егер онкай болсаныз) , сол колыныздын сук саусагынын котерілуі «Жок» деген белгі.
Озініз тусініп отыргандай, булай болуы шартты турде гана. Сондыктан да, кандай белгі болмасын озініздін калауыныз шешеді. Саусактардын котерілуі саналы турде емес, автоматты турде болуы шарт. Саусактарынызды саналы турде козгалтуга тырыспаныз. Озініздін Газиз жанынызга толык сенім білдірініз.

Сурактарды нактылы анык кыска да, нуска койыныз. Сурактарыныз біркалыпты болсын. Себебі, Газиз жан не айтсаныз, ойласаныз соны гана айнытпай каз-калпында кабылдайды. Бірден ескерте кетейік – озінін Газиз жанымен байланыска шыга алмайтын адам жане нашар Газиз жан болмайды. Егер бір адіс жумыс жасамаса, баска адісті корініз. Барлык адістерді колданып байканыз. Мумкін ішінен озінізге жагатын адісті тандап аласыз. Газиз жаныныздын тунгиыгынан жауап аламын деген нак калауыныз болса, онда натиже созсіз болады.

/Енді іске кірісейік/

Жайласып жумсак орындыкка не тосекке, диванга отырыныз, колайлы болса жантайып жатыныз. Екі колынызды бос койыныз. Газиз жанынызбен кандай белгі беретінін бірден келісіп алыныз. Немесе тандауды Газиз жаныныздын озіне калдырыныз. Озі тандасын.

 Ойша немесе дауыстап озініздін ішкі жан-дуниенізге мына суракты койыныз: «Менін Газиз жаным, менімен сана денгейінде байланыска шыгуга дайын ба? Егер «Иа» дайынмын десе – онда он колымнын сук саусагын котер, егер «Жок» десе сол колымнын сук саусагын санасыз турде котер», – деп айтыныз. Жауапты табам деп ауре болманыз, тек шыдамдылыкпен кутініз. Бірнеше секундтан кейін дененіздін белгілі бір болігінін шымырлаганын,   уйыганын, болмаса шанышкылап ауырганын, не жансызданганын сезесіз. Бул белгілер – булшык еттерініз, Газиз жаннын хабарын кабылдап жатканынын айгагы. Енді бір колыныздын сук саусагы озінін-озі котеріле бастайды. Бірер саттен сон, саусагыныздын ушы аздап козгалып котеріледі. Жауап алганынызды сезгеннен кейін, озініздін Газиз жанынызга алгыс айтып, саусагынызды тусірініз.

Егер де, «Жок» деген жауап алсаныз, онда коршаган ортада, не оз мінез-кулкынызда жайлы жагдайдын болмай турганы. Озінізге-озініз сенбей, болатын байланыстан жасканып, кашкалактап турсыз. Осы келенсіздіктерді жойып, байланыска шыгуды кайта-кайталап байканыз.

/Маятник тербеліс адісі/

Маятник – сагаттын тілі сиякты жіпке асып койып шайкалтатын мыстан жасалган кішкене темір шар, шарик. Бул адісті іске асыру ушін 20 см жіпке ілінген шарик кажет. Шариктін орнына неке сакинасын немес кадімгі гайканы да колдануга болады.
Шынтагынызды орындыктын устіне койып, маятниктін жібін бас бармагыныз бен сук саусагыныздын арасына кысып устаныз. Шарик осы кезде арі-бері тербеледі. Шарикті онга-солга, артка-алдыга, сагат бойымен жане керісінше айландырыныз. Осы кезде Газиз жан кандай булшык еттер іске косылып турганын аныктайды. Сонан сон шариктін тербелісін токтатып: «Газиз жаным, осы тербелістін торт турінін біреуін танда. Тандап алган тербелістін турі «Иа» деген жауап болсын.

Маятниктін козгалысынан коз алмай жауап кутініз. Бірнеше секундтан кейін шарик козгала бастайды. Тербеліске тусу ушін біраз уакыттын кажет болуы мумкін. Онын козгалысы, тербеліс аукымы ар турлі болады. Тусінікті болу ушін шарик неше турлі козгалыска, тербеліске туседі. «Иа» деген жауап алган сон, Газиз жанынызга алгыс айтып, калган уш тербелістін турінен «Жок» деген жауапты тандауын отінініз.
 Бул коне тылсым, тексерілген адіс. «Козгалып турган тірі маятник» адамды баурап алады. Біракта, бунда турган ешкандай тылсым куш, сикыр жок. Газиз жан оз бетінше ойлап, белгілі булшык еттерінізді бакылауга алып, озіндік шешім кабылдауга кабілетті. Озініздін Газиз жанынызга сенініз.

/Сурактарды калай коюга болады?/
 
Сурактарды дурыс коя білудін манызы оте зор. Бул денгейге жету ушін, сізге біраз білім мен тажірибе кажет. Ол ушін озініздін талпынысыныз, куштарлыгыныз, кулшынысыныз, кумарлыгыныз, ынтаныз кажет.

Газиз жан ар созді бурмаламай кабылдайдындыктан сурактар нак, анык, карапайым болулары шарт. Екі ушты, не астарлы сурак коюга болмайды. Не сурагалы турганынызды гана айтыныз. Бастапкыда, койгалы турган сурактарыннын тізімін кагазга жазып алыныз. Егерде тусініксіз жауап алсаныз, онда суракты дурыс коймаганыныз. Сурагынызды баскаша кайта койыныз. Газиз жан – судырап турган суайт болмасаныз жауапты аркашан адал береді.

Ескерте кететін жагдай, болашак окигаларды сураудан сак болыныз! Бунымен ойнауга болмайды. Болашакты ойлау жуйемізге орай, озіміз курамыз. Болашакты білу аукымын сурау ушін оте сак болу шарт.
Газиз жанмен байланыска тусу кауіпті емес пе? Арине жок, кауіпті емес. Бул оте керек, кажет. Казіргі заманда адамнын санасына акпарат легінін толассыз куйылуы сонша, осы акпараттардын легінде малтыгып, туншыгып, есімізді жия алмай: какалып-шашалып журміз.

Осыны керек етеміз бе, жок па – Газиз жанымыз озімізді шыр етіп жерге тусісімен-ак багдарлайды, багыт береді. Біз осы акпараттар легін, озімізді-озіміз тусінген жагдайда гана кадеге жаратып, іске асыра аламыз. Сондай-ак, оз оміріміздін жауапкершілігін оз мойнымызга жуктегенде гана, акпараттар легін дурыс арнага бурып, рахатын коре аламыз.

/Адамнын санасын тазалау/

«Ілімнін касиеті адамды тура жолга бастау болса, діннін касиеті адамды арамнан сактандырады».             Пайгамбарымыз Мухаммед (г.а.с.)
 
Сеанска тусу ушін адам озіне ынгайлы, жумсак жерге отырсын. Козін жумып, екі санынын устіне екі колын койып, алаканын ашып отыруы тиіс. Адам сеанс кезінде акылга, ойга салуга, «бул не?» деген сурак коюына болмайды. Кудайдан тілек тілеп отыруы керек. Осы кезде кудай сенін тілегінді кабыл етеді.
 
Иа, Алла мына пенденін ... санасына уялап алган имансыздыгын, иттігін, шошка кылыктарын, кітап окымайтынын, рухани надандыгын, арамдыгын, сайкалдыгын, екіжузділігін, напсікумарлыгын, кызганшактыгын, кулыгын, жалкаулыгын, маубастыгын, дангойлыгын есерсоктыгын, жынды сурейлігін, менмендігін, акымактыгын, сумилыгын, такаппарлыгын, алкеуделігін, озімшілдігін, біреуді сыртынан сынайтындыгын, осек, отірік айтатындыгын, уадеде турмайтындыгын, дуниеконыздыгын, жауыздыгын, іштарлыгын, біреуді коре алмайтындыгын, жалгызбастылыгын (балаларынын есімін атау кажет), кедейшілігін, кайыршылыгын, жокшылыгын, мейірімсіздігін, тасбауырлыгын, улкенді сыйламайтындыгын, мадениетсіздігін жане санасына уялап алган жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды мына пенденін санасынан толык куалай корші, мына пенденін санасын толык тазалай горші. Осы кезде сеанста отырган адамнын санасынан кара булттар т.б. келенсіздіктер коше бастайды. Санасы толык тазаланганда сеанста отырган адам санасы агарып, жаркыраган кунді кореді. Тобене кун жаркырап шыккан кезде «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік» деп айтасын.

/Адамнын ойлау жуйесін тазалау/

Иа, Алла мына пенденін ... ойлау жуйесіне уялап алган имансыздыгын, иттігін, шошка кылыктарын, кітап окымайтынын, рухани надандыгын, арамдыгын, сайкалдыгын, екіжузділігін, напсікумарлыгын, кызганшактыгын, кулыгын, жалкаулыгын, маубастыгын, дангойлыгын есерсоктыгын, жынды сурейлігін, менмендігін, акымактыгын, сумилыгын, такаппарлыгын, алкеуделігін, озімшілдігін, біреуді сыртынан сынайтындыгын, осек, отірік айтатындыгын, уадеде турмайтындыгын, дуниеконыздыгын, жауыздыгын, іштарлыгын, біреуді коре алмайтындыгын, жалгызбастылыгын (балаларынын есімін атау кажет), кедейшілігін, кайыршылыгын, жокшылыгын, мейірімсіздігін, тасбауырлыгын, улкенді сыйлымайтындыгын, мадениетсіздігін жане осы адамнын (аты жонін айтасыз) ойлау жуйесімен тамактанып журген жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды мына (оз атын жане акесінін атын бурмаламай айтасыз) ойлау жуйесінен толык куалай корші, мына пенденін ойлау жуйесін толык тазалай горші. Сеанста отырган адам сізді кайталап: «Менін ойлау жуйеммен тамактанып журген жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды, менін ойлау жуйемнен толык куа горші, менін ойлау жуйемді толык тазалай горші. (Отбасындагы барлык адамдардын аты мен акесінін атын айтып сурауы кажет).

Сол кезде сеанста отырган адам санасы аркылы неше турлі коре бастайды. Ойлау жуйесінен бака-шаян, жылан, курт-кумырскалар кете бастайды. Сеанстын канша уакытка созылатынын бір Жаратушы гана біледі. Егер адамнын журегі таза болса, озін озі тазалайды. Сеанс жургізіп отырган адам онын жанын жетелеп отырады. Біраз уакыт откен сон адам озінін тазаланганын сезеді. Себебі, кунді кореді. Айналасы жап-жарык болады. Осы адіспен отбасындагы жарынын, бала-шагасынын есімдерін атап отырып, олардын ойлау жуйесін тазалай алады.

/Кара дугадан тазару/

«Иа, Алла маган кара дуга жасаган адамнын кара дугасын озіне кайтара горші», – деп сурау кажет. Сол кезде сеанста отырган адамга кара дуга жасаган адамнын аты-жоні туседі не бейнесін кореді. Кара дуга жасаган адамнын кулаганын кореді. Кара дуга оны жасаган адамнын озіне кайткан кезде ол шынгырып, катты кыйналады. Бул Кудайдын оган берген жазасы. Еш уакытта кара дугамен шугылдануга болмайды. Казіргі кезде казактын кыз-келіншектері кара дугага ауес. Олар сыганга, емші-домшыларга кара дуга жасатады. Бірак, онын барі озіне кайтканда жазасын алады. Тазарган кезде адамнын коз алды жап-жарык болады.

/Адамнын санасына жаксы багдарлама уялату/

«Иа, Алла менін санама Аллага деген шексіз махаббат, букіл адамзатка деген шексіз махаббат, букіл жан иелеріне деген шексіз махаббат, букіл коршаган ортага, табигатка, алемге деген шексіз махаббат, бір-бірімізге деген махаббат, оз журтыма, нагашы журтыма, кайын журтыма, ел журтыма, халкыма деген шексіз махаббатты уялата горші», – дейді. Сосын тагы да багдарлама коюды жалгастырады. «Иа, Алла менін санама батырлык, батылдык, журектілік, ешкімнен, еш нарседен корыкпауымызды, алган максатымызга жетпей тынбауымызды, имандылык, ізгілік, адамгершілік, коп кітап окуымды, рухани ілім денгейінін жогары болуын, парасаттылык, кеменгерлік, даналык, адалдык, (уйленбеген адам болса) Иа, Алла кудай коскан косагымды тауып бере горші, омірге жаксы балалар акелуіме себепші бола горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла мені шексіз байлык иесі, шексіз даулет иесі етіп, шексіз молшылыкка малындыра горші»– деп тілейді. «Иа, Алла адемі болуымды, сулу болуымды, сымбатты болуымды, суйікті болуымды, суйкімді болуымды, денімнін сау болуын, гумырымнын узак болуын, бала-шага, немерелерімнін кызыгын коруімді, екі дуниенін кызыгын коруімді, екі дуниенін канатын тен устауымды, озімнін (айел адам болса) кыздарымнын, келіндерімнін жаксы ана, кеменгер аже болуымызды, куйеуімнін, куйеу балаларымнын жаксы аке болуын, дана ата болуын, мейірімді де кайырымды болуларымызды, жомарт, бауырмал, мадениетті болуымызды Иа, Алла  санамызга уялата  горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла кейін байып, миллионер болган кезімде ел-журтымды жумыспен камтамасыз етуімді, оларга баспана салып беруімді, балалар бакшасын салып беруімді, ел-журтыма, казак еліне айгілі адам болуымды, ел-журтыма, халкыма рухани устаз болуымды, менін ойлау жуйеме уялата горші», – деп тілейді. Сеанс кезінде адамдар коздерін жумып отыратынын естен шыгармаганы жон. Сеанс кезінде олардын тілектері кабыл болып, санасына Алланын нуры куйылады. Нур кобінесе сауле, жанбыр, кар турінде жауады. Бул онын тілектерін Алла кабылдап жатканын жане санасынын толык жаксы жакка озгергенінін далелі.

/Ойлау жуйесіне жаксы багдарлама уялату/
 
«Иа, Алла менін ойлау жуйеме (отбасындагы баска адамдардын да аты-жонін атайды) солардын да ойлау жуйесіне Аллага деген шексіз махаббат, букіл адамзатка деген шексіз махаббат, букіл жан иелеріне деген шексіз махаббат, букіл коршаган ортага, табигатка, алемге деген шексіз махаббат, бір-бірімізге деген махаббат, оз журтыма, нагашы журтыма, кайын журтыма, ел журтыма, халкыма деген шексіз махаббатты уялата горші», – дейді.
 
Сосын тагы да багдарлама коюды жалгастырады. «Иа, Алла менін ойлау жуйеме батырлык, батылдык, журектілік, ешкімнен, еш нарседен корыкпауымызды, алган максатымызга жетпей тынбауымызды, имандылык, ізгілік, адамгершілік, коп кітап окуымды, рухани ілім денгейімнін жогары болуын, парасаттылык, кеменгерлік, даналык, адалдык, (уйленбеген адам болса) Иа, Алла озіме лайыкты кудай коскан косагымды тауып бере горші, омірге жаксы балалар акелуіме себепші бола горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла мені шексіз байлык иесі, шексіз даулет иесі етіп, шексіз молшылыкка малындыра горші»– деп тілейді. «Иа, Алла адемі болуымды, сулу болуымды, сымбатты болуымды, суйікті болуымды, суйкімді болуымды, денімнін сау болуын, гумырымнын узак болуын, бала-шага, немерелерімнін кызыгын коруімді, екі дуниенін кызыгын коруімді, екі дуниенін канатын тен устауымды, озімнін (айел адам болса) кыздарымнын, келіндерімнін жаксы ана, кеменгер аже болуымызды, куйеуімнін, куйеу балаларымнын жаксы аке болуын, дана ата болуын, мейірімді де кайырымды болуларын, жомарт, бауырмал, мадениетті болуымызды Иа, Алла ойлау жуйемізге уялата  горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла кейін байып, миллионер болган кезімде ел-журтымды жумыспен камтамасыз етуімді, оларга баспана салып беруімді, балалар бакшасын салып беруімді, ел-журтыма, казак еліне айгілі адам болуымды, ел-журтыма, халкыма рухани устаз болуымды, менін ойлау жуйеме уялата горші», – деп тілейді. Сеанс кезінде адамдар коздерін жумып отыратынын естен шыгармаганы жон. Сеанс кезінде олардын тілектері кабыл болып, онын ойлау жуйесіне Алланын нуры куйылады. Нур кобінесе сауле, жанбыр, кар турінде жауады. Бул онын тілектерін Алла кабылдап жатканын жане ойлау жуйесінін толык жаксы жакка озгергенінін далелі.

Келесі кадам «Иа, Алла менін омір жолымды (отбасындагы баска да адамдардын аты-жонін айтса болады) жане солардын да омір жолын аша горші», – дейді. Сонда адам санасы аркылы аппак жолдардын ашылганын кореді.

 Келесі кадам «Иа, Алла менін аяк-колымдагы кісенді шеше горші»,  – дейді. Солт кезде санасы аркылы аяк-колдарындагы кісеннін тусіп жатканын кореді.

Келесі кадам «Иа, Алла менін бизнес жолымды аша горші», – дейді. Сол кезде даулет, байлык адамнын тобесінен алтын акша, доллар, тенге турінде куйылады.
 
Будан кейін адам озінін шанырагын тазалауы кажет.
«Иа, Алла менін шанырагыма, аулама, ажетханама, автоколігіме, бау бакшама т.б. курлыстарга уялап алган жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды менін шанырагымнан, ауламнан, ажетханамнан, автоколігімнен, бау бакшамнан т.б. курлыстардан толык куа горші, менін шанырагымды толык тазалай горші», – деп тілейді. Сол кезде санасы аркылы уйден кара нарселердін шыкканын кореді. Сеансты жургізіп отырган адам санасына салса, каралыктардын кай жерде тыгылып отырганын коре алады. Ар болмені санасымен карап шыгады, тазарган кезде барі жап-жарык болып кетеді. Сосын тазарган сайын: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», – деп таубе айтып отыруы тиіс. Муны умытпаган абзал.

Келесі кадам «Иа, Алла менін шанырагыма, аулама, ажетханама, автоколігіме т.б. курлыстарга кара дугадан, тіл козден, жын-шайтан перілерден, томенгі алемнін жан-иелерінен, каралыктардан коргайтын коргау, коршау салып бере горші», – деп тілейді. Сол кезде Алланын кудіретімен шанырагына, ауласына, автоколігіне коргау салынады.  Коргау шанырак, пирамида т.б. бейнеде келіп туседі.

/Кетіп калган бак кусын мен періштенді басына кондыру/

Сеанста отырган адам: «Иа, Аллам менін бойымдагы кетіп калган періштелерімді кайта кондыра горші», – деп айтуы керек.  Сонда бірнеше секундтан кейін онын иыгына періштелер кона бастайды. Періште конган сон: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», –  деп жаратушыга алгысын білдіреді. Періштелер канаттары бар кішкентай балалар кейпінде келеді. Сандары ар турлі болады.

Екінші кадам: «Иа, Алла менін басыма бак кусымды кондыра горші», – деді.  Сол кезде онын басына калыктап кеп, аппак болып, бак кусы конады. Ар кімге артурлі кус бейнесінде корінеді. Сосын тагы да: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», –  деп жаратушыга алгысын білдіреді.

Осыдан кейін Алладан корган сурайды. «Иа, Алла менін бойыма (букіл отбасы мушесінін аты-жонін атап шыгуына болады) жане болашак жеті урпагыма дейін, кара дугадан, тіл козден, жын-шайтан перілерден, томенгі алемнін жан иелерінен, каралыктардан коргайтын, коршайтын корган салып бере горші», – деп сурайды. Осы кезде Алланын кудіретімен, аты аталган адамнын баріне жогарыдан коргау туседі. Корган ар турлі бейнеде туседі. Атап айтсак: киіз уй, темір какпа, корган, пирамида т.б.  Коп адамды корсе, ол онын жеті урпагы. Бул да Кудайдын бір кудіреті. Сол сиякты уйіне, автоколігіне де корган коюга болады.

/Сеанс аркылы адамды емдеу/

«Емнін кону конбасы тагдырдан (Алла тагала белгілеген). Алла тагаланын буйырумен болады». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Кейбір адамнын бойында дерт болады. Оны да алуга болады. Маселен, басы ауырса: «Иа, Алла менін басымдагы ауыртпалыкты ала горші», – дейді. Емде отырган адам басынан кап-кара бір нарсенін кеткенін кореді. Коз алды жарык болып, кун шыкканда тагы да Аллага тылай таубе етесіз: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», –  деп. Сосын екі иыгындагы, екі білегіндегі ауыртпалыкты алу керек. Ол онын омірде тартып журген бейнеті. Сондай-ак ер азаматка окпесі бар кыз-келіншектін копшілігінін жатыры аурады. Адам бойында окпе-ренішті устауына болмайды. Адамды кешіріп, журегін окпе-реніштен тазартуы кажет.

Кобінесе адам бойындагы дерттін туындауына себепші болатын нарсе – ол адамнын эмоциясы. Ягни, ашу-ыза, окпе-реніш, уайым-кайгы, коркыныш-урей, кызганыш, кореалмаушылык. Менен ем алган жатырында миомасы бар келіншектер бір жумада жазылып кеткен окигалар тажірибемде коптеп кездеседі. Дарігерлер тан калып жатады: «Булай болуы мумкін емес», – деп. Сеанс жургізіп отырган адам озінін Газиз жанынан сурау аркылы, сеанста отырган адамнын мушелеріндегі букіл ауыртпалыктарды (ауруларын) коре алады. Кудайдын кудіретімен сеанста отырган адамнын денсаулыгын толык калпына келтіреді. Озінін бойындагы ар мушесіндегі ауыртпалыгынын кетіп жатканын сеанста отырган адам озі санасы аркылы коріп отырады. Букіл аурудын себебі адамнын ойлау жуйесінде бугып жатыр.

//V БОЛІМ//

/Ауру дегеніміз не?/

 «Ауруды жараткан – Кудай, ауырткан – Кудай емес».
Абай (28-ші кара соз)

Омірдін негізгі заны – біркалыпты тепе-тендікті сактау (гомеостаз). Кандай жан иесі болмасын, озінін ішкі омір зандылыгымен тепе-тендікке умтылады. Бул зан кандай жан иесіне болмасын, алгашкы жарык дуниеге келген сатінен бастап асер етеді. Бул омірдін тепе-тендік калпы кандай жагдайда болмасын мултіксіз сакталады. Тірі жан иесіне Акикат – сырткы жагдаймен асер етеді. Ол осыган жауап береді. Тірілер мен олілердін айырмасы осында.

Сау агза – уйлесімділік пен тепе-тендік сакталган калып. Казіргі омір суру жагдайында тепе-тендікті сактау онай емес. Егер осы тепе-тендік бузылса, оны жондеуге болады. Агзанын озі де осы тепе-тендікті унемі біркалыпта устауга тырысады.  Ауру – тепе-тендік калпынын бузылганынын белгісі. Жуйке жуйеміздін ушы, белгілі бір мушеде жагдайдын дурыс болмай жатканын білдіреді.

Ауырсыну – сау калыптын бізге айткысы келген арекеті. «Ей, пенде! Сен назар аударатын бірдеме бар». Егер адам осыган коніл болмей, ауырсынган мушесін дарі-дармектермен туншыктыра берсе, онда адамнын Газиз жаны ауырсынганды удетіп, коздырып жібереді. Осы белгінін комегімен Газиз жан – озінін камкорлыгын білдіріп, бізге жайлы жагдай жасау максатымен, «сенін бір мушен дурыс емес» деп жеткізеді. Сондыктан, оз ауруынызга курметпен караныз.

/Емделерден бурын, ауруга деген козкарасынызды озгертініз/

Емделерден бурын, ауруга деген козкарасынызды озгертініз. Ауруыныз катерлі болса да, ешуакытта ауруга жаман бірдене ретінде караманыз. Бул ауруды – озініздін Газиз жаныныз тудырганын умытпаныз. Газиз жан – унемі, кай жерде болмасын сіздін камкоршыныз, коргаушыныз. Ауру тудырганда – осынын накты себептері болды. Озініздін агзанызды, ауруынызды согуге, урсуга асыкпаныз.

Аурумен арпалысудан бас тартыныз. Керісінше, осы ауруды берген Жаратушыга, Газиз жанынызга алгыс айтыныз. Аурудын озіне алгыс айтыныз. Тіпті булай істеу ынгайсыз болса да істеніз.

Казіргі калыпты медицинанын ауруларды жаза алмайтын себебі, олар аурумен арпалысады, куреседі. Былайша айтканда оны туншыктырып, салдарын жоюга тырысады. Аурудын пайда болу себебі, Газиз жаннын тунгиыгында болып, озінін талкандайтын ісін арі карай жалгастыра береді.

Енді мынандай корініс пайда болады. Газиз жан ауруды жасап, оз тілінде бізге белгілі бір акпарат, ескерту бермекші болуга талпынады. Бірак, біз дарігерге барып, осы акпаратты дарі-дармектермен туншыктырамыз. Озімізбен-озіміз арпалысып, осынын куралы ретінде кымбат дарі-дармектерді сатып аламыз. Акылга кона ма?!
Дарігердін міндеті – агзага богет жасамай, онын арекетін туншыктырмай, керісінше «ішкі дарігерге» жардем беру гой. Ойланатын, басы істейтін дарігер озін-озі емдеуді жандандыра, жани туседі. Озін-озі емдеу жайын ойланыныз. Сіздін агзаныздын озі тепе-тендікке умтылады. Сондыктан, неге сізге осыган комекші болмаска? Ойткені, біздін аркайсымызда «ішкі дадігеріміз» бар.

Біздін мадениетімізде, ауруды бізге байланысы жок касірет деген пікір калыптаскан. Осынын себебін оздері тусінбейтін айдаладан іздейді. Осы жагдай оте ынгайлы бекініске отыруга мумкіндік береді: «Мен оз ауруыма жауапты емеспін. Буган дарігерлердін басы ауырсын». Адам озінін ауруынын жауапкершілігін озіне жуктемесе, онда жазылмайтын созылмалы турге ауысып, келесі ауруды тудыра береді. Осы кезде адам: жагдайды, жаман ауа райын, туган-туыскандарын, жумысын, дарігерлерді т.б. кіналай бастайды. Ол озінін ішкі жан дуниесіне унілуді, озіне-озі комектесуді умытады.

Енді казіргі медицинанын ауруга деген козкарасынын байыбына барайык: Дарігерлер алдымен ауруды аныктап( диагноз), оган белгілі атын кояды. Сонан кейін дарі–дармектермен ауруды туншыктыра бастайды. Олар зардапты женілдетеді, бірак ауру баягы «таз калпында» калып, созылмалы турге ауысады. Бір мушеден, екінші мушеге коше бастайды.  Дарігерлер дарі-дармектердін комегімен журіп-туратын «балдак» береді. Ол осы «балдакпен» журуге уйренеді. Калай ойласаныз, солай ойланыз казіргі калыпты медицинананын істеп отырганы акылга конбайды! Буган дарігерлер кіналі емес. Медициналык оку орындарында 6...8 жыл бойы, оларды белгілі бір тартіп оку жуйесімен окытады.

Озініз ойланызшы, откен гасырларда казак даласында аурухана дегендер атымен болган жок кой. Адамдарды баксы-оташылар, балгерлер: Газиз жаннын, сананын комегімен, сыркатка баска тартіп багдарламасын беріп, озін-озі жазып алуына кол ушін берген.

/Ауру – біздін санамызга теп-тендіктін бузылганы жайлы хабар/

«Басында жан мен дене екі баска,
Жан шыдап тура алмайды козгалмаска.
Дене сауыт сыкылды жаннын орны,
Оган да куту керек бузылмаска».             Шакарім аулие

Ауру – біздін санамызга теп-тендіктін бузылганы жайлы хабар. Осыны тандік денгейде тенестіруге талпынады. Мысалы, сусамырмен (кант диабеті) ауырганда инсулин егеді, журек ауырганда гликозидтерді. Біракта, бунын барі уакытша женілдетеді. Тамакты тенестіру, жаттыгумен шугылдану, физиотерапия, аштык устау, тыныс алу жаттыгуларын жасау, суык суга шомылу жаксы комектеседі. Бірак, барлык ауруларга бірдей емес.

Назік денелердін тунгиыгында тыгылып жаткан аурулар бар. Ол біздін ойымыз, сезіміміз, кылыгымыз, тартібіміз, алемге козкарасымыз. Адамнын санасы мен тані озіне акпараттардын 1...5 пайызын гана устап тура алады. Негізгі акпараттар онын Газиз жанында. Адамнын Газиз жанында онын ата-бабасынан тукым куалап, атадан балага беріліп келе жаткан барлык багдарламалар жиынтыгы бар.

Ауру тек кана бір мушені гана емес, букіл агзаны ойсырата бастайды, онын корганыс жуйесін (имунная система) , сонан сон тукымына беріледі. Адамнын назік денелеріне ыкпал ететін кондыргылар уакытша жаксартканымен, онын танінін негізгі корын куртады. Сауатсыз, надан экстрасеанс, баксы-балгер, емшілер, казіргі психогенератор кондыргылары аспирин т.б. сиякты дарілерден де кауіпті. Калыпты медицина азірше ауруды туншыктыратын неше турлі адістерді ойлап тауып, букіл адамзат баласын азапты да, біртіндеп олетін ажалга жетелейді.

Адамнын Газиз жанында озінін ата-бабалары жайлы барлык акпарат тылсымдалып кулыптаулы жатыр. (Код). Осы курылым адамнын болашагын жасайды. Коріпкелдердін бал ашып болашакты болжай алуы осымен тусіндіріледі. Балгер картаны, алакандагы сызыктарды, кумалакты т.б. озіне тан куралдардын комегімен адамнын Газиз жанындагы акпаратты сана денгейіне алып келеді. Бунда турган тылсым ештене жок. Біз осы ілімді терен білсек, оз тагдырымызды озіміз жасаймыз.

Балгерлер, коріпкелдер тек Газиз жанындагы озінді устау тартібінді, ойлау жуйендегі жазылган акпаратты гана оки алады. Газиз жанда адамнын озін устау тартібінін жане букіл Алемнін акпарат курылымы сакталган. Егер де, адам озінін тартібімен, ойлау жуйесімен букіл Алемдік агзага карама-кайшы келсе, онда уйлесімділік пен тепе-тендік бузылады. Осынын салдары адамнын тагдырына асер етіп, ауру тугызады.

Коз алдынызга елестетінізші, егер бір жасауша агзанын зандылыгымен омір сурмесе, онда агза ушін ауру жасаушага айланады, агза осыны алгашында емдеуге талпынады, егер натиже болмаса – куртады. Ауру – озініздін Газиз жаныныздагы: сіздін бір тартібініз, белгілі бір ойыныз, сезім кубылысыныз, кылыгыныз букіл Алемдік занмен карама-кайшылыкка тускенін хабарлайды, осынын хабаршысы. Кандай болмасын аурудан жазылу ушін, ен алдымен озіннін ойлау жуйенді, тартібінді, кылыгынды, сезім кубылысынды букіл Алемдік зандармен уйлестіру шарт.

 Казіргі калыпты медицинада дарігер бір мушеге немесе жуйеге гана жауапты. Екінші шырылдаган шындык – медицинаны акшанын, сауданын козі дарі-дармектерге тауелді етіп, матап тастаган. Олар ана дарі, мына дарі жаксы деп, адамнын ашып журген миын, онан арман ашытады. Тукке турмайтын дарілерін жангыртып жарнамалап, наукас сорлынын калтасындагы калган тиін-тепшігін какшып алады. Оздері тук болмагандай безірейіп отыра береді.

Хирургтер пышактарын жаландатып, акша ушін: «Сенін ана мушен, мына мушен артык, баланды ішінді жарып алмасак оздігіннен туа алмайсын», – деп тондіріп, сау адамды сойып кембагал, жас келіншектерді кайта бала котермейтін бедеу етеді. Бул да ултымыздын басына тонген бір катер! Наукаска ешкімнін жаны ашымайды, адам туралы камкорлык умытылган! Копшілік хирургтардын оз даріханасы бар. Даріні тек озінін деріханасынан гана сатып алуга мажбурлейді. Барінін ойлайтыны  – акша, акша, акша! Наукас мулдем умытылган. Жанадан жасалган дарі-дармектермен  алдымен хайуанаттарга сынак жасалады.

Сондыктан, дарінін салдары оте катерлі, кауіпті.
Булай деп казіргі медицинаны мулдем жокка шыгаруга да болмайды. Медицина ауруды женілдетеді, бунын озі жаксы. Адамнын журегі кысса, басынан жаракат алса, апатка туссе т.б. шугыл жагдайларда тез арада медициналык жедел жардем кажет. Біздін ата-бабаларымыз табигатпен уйлесіп, тепе-тендік калыппен омір суріп, жарык дуниеге: Елубай, Алпысбай, Жетпісбай, Сексенбай, Токсанбайларды акелді емес пе?! Окінішке орай, казіргі танда камал алар кырыктан кейін белден айырылып, атка айланган азаматтарымыз жыртылып айырылады.

Пенде ауруды озі тудырып, сонан сон осыны баска біреу жазса екен дейді. Дарі-дармектер асер етпеген сон дарігерді кіналайды. Дарігер алі бірде-бір адамды емдеген емес. Улы адамдардын біреуі айткан екен: «Табигат емдейді, ал дарігер марапатталып атак алады», – деп. Мысалы, дарігер-психотерапевт маскунемдерді емдейді, ал озі ішімдік ішеді. Дарігердін озі ауру – екінші ауруды емдеуге тырысады. Коз дарігері козайнек тагады. Коптеген экстрасеанс жургізетіндер оздерін-оздері емдей алмайды. Бірдене дурыс емес! Олардын колданып журген адістері нагыз емдік асер етпейді, айтпесе оздерін емдеп алмай ма?!

//VI БОЛІМ//

/Аруактар дегеніміз кімдер?/

50 – КАФ СУРЕСІ
Аса камкор, ерекше мейірімді Алланын атымен бастаймын!
1) Каф. Биік дарежелі Куран атымен ант етемін!
2) Оздерінін арасынан шыккан ескертуші келіп сактандырганда, сенбеушілер: «Бул – ерекше танкаларлык екен!», – деді.
3) Калайша біз олгеннен кейін кайта тірілеміз? Булай болуы мумкін емес!
4) Жердін олардан не алатынын Біз білеміз жане бул Кітапта сактаулы.
5) Бірак, олар акикатты отірікке балады, акикат айкындалганда естері шыгып не істерлерін білмей жур.
6) Біз тобелеріндегі аспанды калай курап арлегенімізге карамаган ба? Онда сызат жок.
7) Біз жерді жайганда, танкаларлык тауларды тургызып, жер бетіне турлі-турлі кайталанбас коркем осімдіктерді жуптарымен осірдік.
8) Бул Аллага бет бурган арбір пендеге тусіндірілу жане есінде тутып журуі ушін.
9) Біз бау-бакшаны осіру жане егістіктін онімін жинап алу ушін аспаннан берекетті жанбыр жаудырдык.
10) Жемістері бутактарында осетін биік курма агаштарын.
11) Пенделерінін тамактары осындай. Біз осылармен олі жерді тірілттік. Корден шыгу да осылай болады!
12) Осы кезге дейін Ну; пайгамбардын халкы, Рас тургындары жане Самудттар оны отірікші деді.
13) Гадтар, Пергауын елі жане агайынды Луттар да.
14) Айкеліктер (адит) Туббаг елі (Тобба). Олардын барлыгы пайгамбарларды отірікшіге есептеді, сондыктан Менін ка;арыма ушырады.
15) Біз алгашкы жаратылысты жасаганда шаршадык па? Бірак, олар жана жаратылыска (оліктердін тірілуіне) куманданады.
16) Біз адамды жараттык, оган напсісі не деп сыбырлап турганын білеміз. Біз оган озінін куре тамырынан да жакынбыз.
17) Екі періште он жане сол жагында отырып кылган кылыктарын жазып отырады.
18) Арбір аузынан шыккан созге дайын бакылаушы бар.
19) Жантасілім алдындагы азап акикатка айналады. Сен осыдан кашып ен!
20) Сырнай шалынады. Бул – ескертілген кауіптін іске асатын Куні!
21) Арбір жан иесі айдаушысымен жане куасімен бірге келеді.
22) Сен каннен-каперсіз едін, Біз сенін жамылгынды сыпырып жулып алдык,  козіндегі шелін ашылып откірленді.
23) Касындагы періште айтады: «Менде дайындалганы осы».
24) Екеулеп тонмойын сенбеушіні тозакка тастандар.
25) Кайырымдылык жасамаганды, кылмыс істегенді жане куманданушыны.
26) Алладан баска кудайды мойындаганды. Оларды да катты азапка салындар!
27) Онын сыбайласы (шайтан) айтады: «Біздін Жаратушымыз! Мен оны тура жолдан тайдырган жокпын. Онын озі катты адасып журген еді».
28) Ол айтады: «Мені алдымда соз таластырмандар. Мен сендерді алдын-ала ескерткенмін».
29) Менін Созім озгермейді, Мен озімнін пенделеріме аділетсіздік жасамаймын.
30) Осы куні Біз тозакка айтамыз: «Сен толдын ба?». Тозак айтады: «Тагы бар ма?».
31) Жумак кудайдан коркатындарга жакындап, касында болады.
32) Аллага мойын усынатындарга осылар уаде етіледі.
33) Оны козімен кормей журегімен сезетіндерге, Жарылкаушыдан коркатындарга.
34) Оларга айтылады: «Жумакка аман-есен кіріндер. Бул – мангілік Куні!».
35) Онда олардын калагандарынын барі бар, Біз тарапынан косымша (Алланын бейнесін коруге мумкіндік болады).
36) Біз олардан орасан мыкты каншама насілдерді жойып жібердік! Олар да жер бетінде кезіп журген. Бірак, олар кашып кутыла алды ма?
37) Акикатында, журегін тындай білетін, кабылдай алатындарга ескерту.
38) Біз кокті, жерді екеуінін арасындагыларды алты кунде жараттык, шаршамадык.
39) Олардын айткандарына сабыр ет, тан алдында жане кун батарда озіннін Жаратушынды макта, даріпте.
40) Оны намаз окыганда, туннін бір сагаттарында мадакта.
41) Тында! Сол куні айгайшы жакыннан айкайлайды, онын уніне кулак тур.
42) Бул куні олар акикаттын даусын естиді. Бул – кабірден шыгатын Кун.
43) Акикатында, Біз тірілтеміз де олтіреміз де, барлыгы бізге кайтады.
44) Бул куні олар ушін жер как айырылып, олар кайтуга асыгады. Біз осылайша оларды онай жинап аламыз.
45) Біз олардын айткандарын жаксы білеміз, сен оларды зорлама. Менін ка;арымнан коркатындарга Куран аркылы хабарла.

Смысловой перевод СВЯЩЕННОГО КОРАНА на русский язык. Первое издание. Р. 2009-Х. 1430. Перевод с арабского Кулиева Эльмира. Сура «Каф» стр. 675-679 Сура 50. Часть 26. ГРАС кувейт-халдйе п.я. 17012 код 72451. (Орысшадан аударган Асет Мукашбеков)

 Дін басшылары карапайым адамдар катарынан аса алмай, болмыстын терен сырларын рухани тургыдан далелдеуге шамалары жетпей, тек кана сокыр сенімді талап ете бастаган кезде молдалар істін манісін тусіне алмай халыктын ежелгі гасырлар бойы калыптаскан адет-дастуріне кедергі болып, аруактарды жокка шыгаруга умтылады. Оздерінін рухани надандыгын тусінбей аруактарды жокка шыгарып, халыктын жогары алеммен байланысын узуге бола ма? Арине, жок. Себебі, дінді тек кун коріс козі ретінде пайдаланып журген халык алдында беделден журдай дін басшылары Жаратушынын кудіретімен бата беріп, ел-журтты жаппай имандылыкка жетелейтін, кудайды мойындаттыратын ата-баба аруактарын, керісінше Алла тагаланы умыттырады деп коркады.
      
 Еліміздін тунгыш Президенті Нурсултан Назарбаев: «Мен Елбасы болсам да казак деген атасын ардактап, анасын сыйлаган, аруагын кастерлеп, Алласына сыйынган елдін перзентімін. Аруактын бар екені рас болса, Атырау мен Алтай, Алатаудын аркасында талай тобе донбекшіп, талай ісімізге орнынан аунап тусіп, бугінгі біздін ісімізге ак батасын беріп жаткан болар деп білемін. Лайым сал бабалардын батасы кабыл болсын дегім келеді. Біз екі жарым гасырдан астам уакыт Ресейдін боданы болып келдік. Сондыктан мен санадагы кулдык психологияны озгерту ушін, ата-бабалар аруагына сыйындым. Солардын касиетті рухын тірілттім. Букіл казакка сауын айтып, оларга ас беріп, тойларын откіздік. «Олі разы болмай, тірі байымайды» дейді халык. Сол аруактар риза болсын деп, жаткан жерлерін тауып, басына белгі орнаттык. Есімдері ел жадында журсін деп олардын аттарын, мектептерге, кошелерге, ауыл, село, аудандарга бердік. Ендеше сол аруактар бізді колдамады деп кім айта алады».

Сіздерге жан мен тан туралы тусінік бердім. Сонда танді коршайтын бірінші эфир денесі, екінші сезім денесі, ушінші акыл денесі, тортінші таным (интелект) денесі дедік. Адам кайтыс болды делік. Сонда ен бірінші таннен болініп кететін онын жаны мен рухы.

 Содан кейін торт назік дене – аурасы (казакша оны ниет дейміз) кетеді. Маселен, адамнын ултына, дініне, кудайга сенетініне, сенбейтініне карамастан, кайтыс болган адамды шыгарып салу салты уксас. Жерлеу куні жаназасын шыгарады. Сосын кейбіреулер уш кундігін, жетісін, тогызын береді.Міндетті турде кыркын жане жылын береді. Неліктен? Себебі, адамнын сырткы назік денелері біртіндеп кетеді. Мысалы жаксы адамнын аурасы бірден кетеді. Нашар адамдікі бір жылдын ішінде кетіп болады.

Ен бірінші эфир денесі кетеді, жетісінде сезім денесі кетеді, кыркында акыл денесі, жылында таным денесі кетеді. Олар жан мен рухка косылады да оны сыртынан коршайды. Муны біз аруак дейміз. Аруакта дене гана жок калганынын барі бар.
Кыскаша айтканда алем ушке болінеді. Біріншісі материалдык алем, онда букіл жан иелері (осімдіктер, жан-жануарлар, жандіктер, пенделер) омір суреді. Уакыты келгенде олар аруактар алеміне кетеді. Бул айтылган екінші алем.

Ушіншісі рухани алем. Мунда омір суретіндер періштелер, пайгамбарлар, аулиелер. Аулие дегеніміз кім? Маселен, ауылда карапайым ган ата мен апа омір сурді делік. Олардын ешкімде шаруасы жок бір кудайга гана сеніп, дуние де кумастан, оздерінін коныр тіршілігімен омір кешеді. Олардын санасы журектегі газиз жанмен уйлес болган кезде ондай адамдар аулие болып кетеді. Жан, рух, аура ушеуі косылып, аруак болады. Мен осынын алдында аруактар жайлы кітап жазганмын. Казір соны тусіндіріп отуді жон кордім.

Казір аруактардын салемін жеткізетін баксы-балгерлер кобейіп кетті. Менінше, олар аруакпен тілдесе алмайды. Олардын журегіне жын кіріп алып, сойлейді. Оны озім талай байкып журмін. Маселен, казак даласында емхана, абакты деген болмаган. Бес уакыт намаз окымаган казак «Кудай біледі» дегенді сеніммен айткан. Казак халкы Алла журегінде екенін сезген. Буны Газиз жан деп тусінген. Озінін жанын шыбын жан деп атаган. Экологияны бузбай, табигатпен ундестікте омір сурген. Кузеу, жайлау, кыстау жайлап, малды рет-ретімен багып, жердін тозып кетпеуіне аса ман берген. Артык ан атпаган. Бай-куатты боп омір сурген. Ру басына багынган, ол оте иманды, ел журтынын камын ойлаган адам болган. Ел ішіндегі дау-дамайды билер аділ шешіп отырган.

Атеизмді санага сінірген Кенес одагы адамдарды имансыз етті. Ленин азамат согысында 22 миллион адамды кырып тастады. Жазыксыз кан токкен ауыр кылмысы ушін жер онын танін алі кунге озіне кабылдамай жатыр. Кун косем деп колдан тірі пут жасап алдык кой. Аруактар козгалысы дін агамына кайшы келе ме? Жок, арине. Бул жерде ешкандай кайшылык жок. 

/Алемге маш;ур атеистердін олім алдындагы сонгы создері/

13 – Рагыд суресі: 31 аят.
«Олар, егер Куран аркылы таулар жургізіліп, жер болшектеніп жане оліктер сойлестірілсе де (сенбейді.) Алайда барлык іс Аллага тан. Муміндер ангармады ма? Алла каласа еді, адамдарды тутас тура жолга салар еді. Карсы болгандарга Алланын уадесі келгенге дейін кылыктарынын салдарынан унемі соккы жетеді немесе журттарынын манына туседі. Кудіксіз Алла серттен таймайды».
КУРАН КАРИМ, казакша магына жане тусінігі. 253 бет.

Бірде галымдар тобы зерттеу жургізді. Максаты: олім алдында алемге маш;ур атеисттердін сонгы создері, іс арекеттері кандай болганын аныктау болатын.

ФРИДРИХ НИЦШЕ:
Есінен ауган куйінде темір торда иттерше уріп кайтыс болды.
ВОЛЬТЕР - улы сайкымазак.
Онын сонгы саттері тіпті коркынышты. Туні бойы кешірім сураумен азаптанды. Онын жеке медбикесі: «Еуропанын барлык акшасын берсе де, мундай олімді кайта кормес ем… имансыздын олімін» деген екен.

ДАВИД ХЬЮМ — атеист.
Олім алдында бір созді кайталаумен болды:
«Мен алаулаган от ішіндемін!»
Онын зары оте коркынышты болатын…

НАПОЛЕОН — император.
Онын дарігері оз естеліктерінде жазганы осы: «Император толык жалгыздыкта жанын тапсырды. Оліммен айкасы тіпті урейлі корінді»

ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ:
«Жарык жетіспеуде!»

ЛЕНИН:
Толык ессіздікте каза тапты. Миллиондаган адамдар ушін косем болган ол, сонгы секундтарда устелдер мен орындыктардан тізерлеп отырып кешірім сураган.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ — агылшын -премьер министрі:
«Неткен акымак едім!»

ЯРОСЛАВСКИЙ — атеисттік халыкаралык уйымнын президенті: "Отінемін, менін букіл кітаптарымды ортеніздер! Мен кателестім".

Бразилия саятсаткері Танкредо ди Амейдо Невес сайлау алды багдарламасында «Егер мен 500 000 дауыс жинасам, КУДАЙДЫН озі тактан мені тайдырмас» деген. Арине, ол бул дауысты жинады, бірак президенттікті кабылдауга бір кун калганда жасынан ерте озды.

/О дуниеге барып кайткан Кымбат/
Телефондары: (8727) 252-03-36, Алматы 8 701 326 58 38;
Кымбат Кабдашкызы екі марте оліп тірілген адам.  Орынбаеванын тозакта корген сумдыктары, жумакта корген туыстары, болашак омірге келетін сабилерімен жолыгуы.

«Кісінін оз олімімен олгені кандай да болса жаксы олім. (беймезгіл олім шейіт)»                Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Турмыс курган бастапкы 1997 жылы куйеуім Марат екеуміз  Талгар ауданы, Алмерек ауылында  екі кайын сініліммен бірге турдык. Пенде баласы болганнан кейін, асіресе кыздар арасында ыдыс-аяк сылдырламай турмайды. Сондай бір кезекті «азамат согысынын» бірінде кайын сінілім ішімнен тепті, менін іш курлысымда бірдеме узіліп кеткендей болды. Уйде бір таулік жатып калдым.

Ауырып болмаганнан кейін туган агам Курметтін жубайы Шолпан мен бауырым Аділет Алматы каласынын орталык емханасынын хирургия боліміне алып келеді. Дарігерлер рентгенге тусіріп тексергеннен кейін: «Ішегін узіліп гемотома болуы мумкін, сенін тірі калуына кепілдік бере алмаймыз. Сондыктан операция жасамас бурын оз колыннан колхат бересін», ¬– дейді. Жан керек, Кымбат колхат береді.

Дарігерлер Кымбатты операцияга дайындап іске кіріседі. Уйыктататын дарі еккеннен кейін Кымбат терен уйкыга шомады. Озі былай дейді: «Уйкыга кеткеннен кейін жаным танімнен болініп, озім аппак жамылгы жауып койган таніме тобеден карап турмын. Дарігер бідемені айтып, пышагымен мені кескілеп жатыр. Мен карап турмын. Айткан создерін тусінбеймін».

Осы сатте кубыр-труба сиякты бірдеменін ішімен уша жонелдім. Алдымнан, оте алыстан кіп-кішкентай жарык корінеді, жете алмаймын. Ушып келемін, ушып келемін... Тынысым тарылып кетті, кубырдын ішінен тезірек шыккым келеді. Бір кезде мені донгелегі бар зембілге (каталка) салып екі есікке алып келеді. Есіктін алдында гуманоидтарга уксайтын бір орта бойлы адам тур. Тек жылтырап козі гана корінеді. Козі адамдікі сиякты. Бірак, улкен. Усті-басына куміс тектес матадан жасалган кебінге уксас киім киіп алган.  Зембілге салган калын нопір адамдар кезекте тур. Алгі кебін киген адам оларды іріктеп жатыр.
– Мынаны анда жіберіндер, ал мынаны кері кайтарындар!
Менін кезегім келгенде:
– Мынау кері кайтарылмайды, – деп бір есікті ашып, итеріп кіргізіп жіберді.

Іші ойлы-кырлы сырганакка уксайтын кан тустес кубыр екен. Сол кубырдын ішінде айналып ушып келемін, ушып келемін... Бір мезетте жіп-жінішке кыл копірдін устінен бірак шыктым. Екі аягыммен турмын. Кыл копір шайкалактап тур, шайкап тур. Артымдагы унгірге уксас куздан жалынышты ынырсып киналган дауыстарды естідім.
– Кымба-а-ат, кешірші бізді! Кешір! Кутка-а-ар бізді!
Артыма караймын. Кім ол?! Алдымда дуал. Есік корінеді. Дуалдын ар жагында ана дуниенін адамдары мені кутіп тур. Акемнін шешесі ажем, Мараттын ата-анасы, ажесі, Мараттын турік досы Яша акесімен барі бірге тур. Ол кезде Мараттын акесінін агасы Ашмухаммед ата тірі болатын. Ол кісі де тур екен. Мен:
– Ой ата! Сіз менен бурын жетіп алгансыз ба? – деп коямын. Ол кісі бауырына айтып жатыр:
– Мынау Мараттын келіншегі Кымбат болады. Сенін туган келінін.
Сонан сон ажемді коріп:
– Апа! Мен сізді таныдым, келдім міне,  мен келдім! Барі кулімдеп тур.

Кыл копірдін ортасында турмын. Арттагы дауыс киналып мені шакырып жатыр. Ойладым:
– Елдін барі тозак дейді, соны корейінші. Кім менен соншалыкты кешірім сурап жатыр, соны білейінші, – деп кыл копірдін устімен артыммен артка журдім. Токымдай гана жер бар екен. Сонда турып унгірдін ішіне кірдім. Кірсем турі коркынышты: коздері, денесі куп болып ісіп кеткен бір айелді тіліне дау шеге кагып, таска іліп койган. Сойлей алмайды, тек «ын» деп ынырсыган дыбыс шыгарып менен комек сурап тур, булар осекшілер. Мен  оны танымаймын, турі бузылып кеткен.

Мен: «Бисимила;и рахманир-рахим», – деп тілімді калимага келтіріп алып, ары карай журдім. Карасам  енді бір айелдін басын салбыратып, шашын казыкка байлап, котеріліп турган екі аягына шеге кагып, кабыргага жапсырып койыпты. Тілі салактап жерге жетеді. Ол да сойлей алмайды, тек «а-а-а-а!!!» дейді. Унгірдін ішінін ауасы ауыр, ниеті (аурасы) жаман.

«Егер Адам баласына Алла Тагаладан баска тагы да біреуге табынуга буйыра алсам, арбір айелді оз еріне табындаруга буйрык берер едім». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Одан армен журсем, келесі айелдін он козіне шеге кагып, кабыргага оны да асып, жапсырып койыпты. Ол не арі, не бері козгала алмайды. Лаулап жанган оттын ішінде жан дауысы шыгып: «Кымба-а-ат! Кымба-а-ат!» – деп, бір айел адам тірідей жанып жатыр. Алдында естіген даусым осы тірідей жанып жаткан адамнын дауысы екен. Турін танымаймын. Бірак дауысы таныс.

Одан арі карасу батпакта бір адам туншыгып, малтып шыга алмай жатыр. Кім екен деп карасам, тусінбеймін. Бір кезде куйеуім Мараттын екі жездесі болган еді, соларга уксап кетеді. Екеуі де кезек-кезек туншыгып, малтып шыга алмай жатыр. Кызыгы, екі адам бір адам болып тур. Бір батып шыкканда: «Олдім, олдім комектес! Олдім, олдім комектес! Куткар бізді!», – дейді. Мен ол жакка бара алмаймын. Сумдык коркынышты. Осыларды коргеннен сон кері кайтып кыл копірдін устіне барамын.

Сонан кейін: «Е, баягы кыл копір дейтін осы екен гой!», – деймін. Кыл копірдін устімен журіп келе жатсам дірілдеп турып лактырып жібереді, устіне кайта екі аягыммен дік етіп тусе каламын. Астыма карасам, кап-карангы куз. Мені осылай уш кабат лактырды. Ушеуінде де дік-дік етіп, кыл копірдін устіне тусе каламын. Ушінші кабат лактырган сон жумактын есігіне бардым. 
Есіктін сыртынан айкайлаймын: «Аже, мен келдім. Казір сені кушактап иіскеймін!». Есікті енді ашып кірейін деп турганымда, жогары жактан канаты бар екі еркек куйеуім Мараттын анасын котеріп ушырып акеп, тура жумактын есігінін алдына апарып кояды.
Мараттын анасы есікті жауып турып:
– Кайда асыктын кызым? Менін жалгыз карашыгым Макенімді (Маратты) кімге тастап кеттін?!
Мен айтамын:
– Сіз мені жіберінізші, мен ажемді кормегелі каншама жыл болды, сагындым. Барып иіскеп кушактап келейін.
Мараттын анасына карасам, улкендеу кыз бала мен кішкентай ул бала, екеуі
екі жагынан екі етегін устап тур екен. Ол кезде кызым Азиза екі жарым жаста болатын. Мараттын анасы:
– Мына екі бала сенін балаларын.
– Менде мундай балалар жок. Менде бір гана бала бар – Азиза.
– Жок мыналар – Мараттын дуниеге келетін балалары. Сендердін балаларын. Кудайдан жалынып сурап алганмын.
– Жо-ок! Сіз мені жіберініз, шаршадым. Омір сургім келмей кетті! Мунда кіремін.
– Жок! Сен кері кайтасын! Мен Алла Тагаладан Маратыма дурыс келін бер деп жылап жалынып, жалбарынып жургенде журіп сураганмын. Сонда сені кездестірді. Ол сенімен гана кеменгер адам болады. Баска адаммен ондай бола алмайды.
Сол кезде:
– Е! Студент кезімде кок базарга жиі барушы едім, мумкін сол кезде сізден бірдеме сатып алган шыгармын, – деп ойымды айтып
жатырмын. Ол кісі ундемейді.
Сол кезде екі баланы коргенде кызым Азиза есіме туседі.
– Массаган! Мен не деген озімшіл эгоистпін. Озімді гана ойлап турмын. Азизаны тастап кеттім. Кім оган шеше болады?! Кімге калдырып бара жатырмын? Жок! Мен оліспей беріспеймін!

Турган жерімнен жогары жакка карасам, биікте каугадай сакалы беліне
тусіп кеткен, аппак киінген аксакал малдас курып улкен кітапты ашып отыр екен.
– Ай, балам! Кімсін сен?
– Мен Кымбат Кабдашкызымын, ата! Сіз кім боласыз?
– Мен ажал боламын. Ажалмын!
Алгі арада не айтарымды білмей саскалактап калдым.
– Е, е! Бул омірге асыгып келген екенсін. Сені бул жерге асыктырып жіберген екен. Сен оз еркінмен келмеген екенсін. Сені бул омірге зорлап, куштеп жіберген екен гой. Сені олтірген екен. Сен тіпті узак омір суретін адамсын. Негып бул омірге асыктын?

Аксакал кітапты ашып карайды. Мен:
– Кымбат Кабдашкызымын! Кымбат Кабдашкызымын!, – деймін.
– Тусіндім, карагым.
– Калсам бола ма?
– Сенін алі дам-тузын таусылатын кун жеткен жок.
– Бірак менін кері кайткым да келіп, кызымды ойлап турмын. Ата, оліспей беріспеймін!

Осы сатте мені жумактын есігінен шыгарып жібереді. Келген кубырмен кайта кері багытка уша жонелдім. Алыстан жарык корінеді.
– Мына жарыкка жете алмаймын гой!, – деп ойлаганымда он жакка, кыска жолга бурып жібереді. Осы кубырдын ішімен уша жонелдім.
 Оянып кетсем, операция устелінін устіндегі шамнын жарыгы екен. Дарігер бетімді шапалактап: «Проснись, проснись! Тур, тур, оян!», – деп, бетімді урып жатыр. Сандырактап, сандырактап уш тауліктен кейін есімді жиыппын.
Мен:
– Болды ма, Азиза! Болды ма, Азиза!, – дей беріппін. Есімді жиганда тула бойымнын, операция жасаган мушелерімнін ауырганын сездім. Ана жакта еш ауырганды сезген жокпын. Менін ойымша операция 20 минут жасалган сиякты.
– Операция 20 минутта тез жасалды гой, – деймін. Медбике кыз:
– Ой, тате! Сіздін системамен жатканынызга уш кун болды гой, – деді.
Бул окига 1997 жылдын тамыз айында болган.

/«О дуниеге барып кайткан» Кымбат Кабдашкызы Орынбаеванын екінші рет олуі, дуниеге жумакта корген балаларын алып келуі/

«Олім алдында жаткан адамнын алдына (Ла илла;а иллалла;у) деп калиманы кайтаруды естіртіп айтып турындар».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

1997  жылы караша айынын 19 куні уш айдан кейін, ішегім кайта туйіліп, операцияга екінші кабат тустім. Бурынгы операция кайта кайталанады.

Бурынгы коргендерім айна катесіз кайта коремін. Алдындагы коріп тілдескен ата (ажал) айтады:
– Неге келе бердін? Сен казір калгын келсе мумкіндік бар. Калуына болады.Сен келе бердін, келе бердін гой, – дейді.
– Мен емес кой, осылай болып калды гой.
Ата:
– Ойлан.
Мен жумактын алдынан екі баланы тагы коремін. Мараттын анасы ішке кіргізбей былай дейді:
– Кайт кызым, райыннан кайт. Тезірек кайт!
Мен айтамын:
– Апа! Маган бір мумкіндік бересіз бе? Мен ажемді ішіне кіріп бір иіскеп кайтсам болды. Сонан кейін кайтамын.
Мараттын анасы:
– Ол есікке кірген адам, екінші кайтып шыкпайды. Ойлан. Калгын келсе кал.
Осы коргендерімді бірінші кабат коргенде жан баласына айткан жокпын. Корыктым. Бул коргендерімді екінші кабат коргенімде ойландым. Тауекелге бел буып, алдымен куйеуім Маратка айттым.
– Сенін анан мені о дуниеден кайтарды. Касында улкендеу кызы мен кішкентай улы бар.
Кейін бір жылдан кейін аягым ауыр болып екінші кызым Айгерімге босандым. Одан кейін ушінші балам Еламанды дуниеге алып келдім.

Басынан откен тылсым дуниеде корген адам сенгісіз гажайып окигасын шурайлы тілмен баяндап берген Кымбат Кабдашкызы соз сонын былай аяктады: «Мен бурын кыл копір, о дуние жайлы естігенмін, газет журналдардан, кітаптардан окыганмын. Бірак, сенбейтінмін. Мен озім козіммен кормесем ештенеге сенбейтін адаммын. Екі кабат тылсым дунинін тура солай кайталанып корінуі мумкін емес кой!
 
Будан бурын да, осыдан кейін де тылсым дуние туралы неше турлі кызык жайттарды коріп турамын. Казір, бір Алланын кудіретінін шексіз екенін жане о дуниенін, аруактардын бар екеніне шек келтіре алмаймын».

/Кымбаттын енесінін аруагы бір жыл бойы жанында колдап журуі/

«Ар нарсенін кілті бар. Пейіштін кілті кембагал мусапірлерді жаксы коруде».                Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Алдынгы тылсым дуниені кормес бурын, тагы бір кызык тылсым кубылыс болды. Маратка турмыска шыктым. Ол кезде Мараттын анасы кайтыс болып кеткен. 1994 жылы келін болып тускеннен кейін тус коремін. Тусімде казаки той койлек киіп ак волгамен уйге келеміз. Есік ашык тур. Биік тугыр тур екен.  Сонын устіне шыгып турмыз. Мараттын акесі 1980 жылы дуниеден откен. Сол кісі жаксы киімін киіп болек кулімсіреп бізге карап отыр екен. Мараттын анасы шашу шашып тур, соны теріп алып жатырмыз.

Мараттын анасы Маратка:
– О! Мен кызды болып жатырмын. Ей, шешек! Осы кыздын шашынан бір тал туссе онбайсын сен! Мына бала менін кызым! Балам, мына уйге кара!, – дейді де мені уйге кіргізіп жібереді. Озі кірмейді.
Мен:
– Сіз уйге кірмедініз бе?
– Жоок! Мен коршілерге той жасаймын. Менін Маратым уйленді. Келін тусірді. Той жасаймын, той жасаймын!
Танга жуык оянайын деп жатсам біреу сыбырлап:
– Кымбат! Кымбат!, – дейді.

Козімді ашсам аяк жагымда Мараттын анасы кадімгідей тур. Онім бе, алде тусім бе деп озімді шымшимын. Онім сиякты. Маратка карап колымды созып оятайын десем, денемді игере алмаймын. Козгалмайды. Озімді шымшыласам сезіп турмын. Мараттын анасы кабыргадагы ілулі турган суретіне артымен жылжып кетіп калады. Мен турамын да:
– Марат! тур, тур!
– Не болды, не болды?!
– Маман менін аяк жагымда тур. Мені оятты. Кызым! Тур!, – деді маган. Карасам тангы сагат 7 екен.
Марат:
– Койшы, мумкін емес.
– Сенін анан ана суреттегідей киімімен келді, – деп анасын суреттеп бердім.
Опеарацияга тусер кезімде Маратты анасынын аруагы:
– Бул уйден тезірек, кетіндер!, – деп аян берді. Сонан кейін екі айрык жолга алып келеді:
– Мына жолда ылги зираттар, мына жол узын жол сенін жолын.
Мен айтамын:
– Мен сіздін уйінізге барайын.
– Жок! Менін уйіме баруга болмайды. Ол жакта тек зираттар. Мен зираттар жакка барамын, сенін жолын мына узын жол, – дейді.
Осы тус 1997 жылдын шілде айында 4-5 кабат корінеді. Осынын барі тылсым дуниенін ескертуі екенін кейін тусіндім.

Мараттын анасынын аруагы, улкен кызым Азизага ауыр аяк болганымда касымда тура бір жыл журді. Марат кобінесе іс сапарга шыгып кетеді. Уйде жалгыз каламын. Кунделікті кешкісін уйге анау-мынауларды кіргіземін. Уйде бака болады. Баканы кормеппін. Аягымда котеріп енді басайын десем:
– Кызым, абайла. Аягыннын астында бака жатыр, – дейді. Жан-жагыма карасам ешкім жок. Дауыс Мараттын анасынікі. Сонан кейін: ««Бисимила;и раххман аррахим», – десем, бака секіріп-секіріп отіп кетті. Ауыр бірдеме котерсем: «Абайла!», – дейді. Коркатын жагдай болса: «Абайла! Корыкпа!», – дейді. Содан кейін шамнын барін жагып корыкпай уйыктайтын болдым. Босанган кезде Мараттын анасынын аруагы тобемде турды. Дарігерлер:
– О! Кыз босандын, кыз босандын!, – деп айтып турганда Мараттын анасынын аруагы кулімдеп карап турды. Сонан кейін Мараттын анасынын аруагы кайта кайтып келген емес.

//VІI БОЛІМ//

/БАУЫРГА, ОТКЕ, БУЙРЕККЕ ТАСТАР КАЛАЙ БАЙЛАНАДЫ?/

Тас калай байланады? Кальций – фосфор кышкылымен косылганда – фосфат пайда болады.  Шавел кышкылымен – оксалат, амин кышкылы (мочевой) – урат, запыран кышкылымен (желчной) – холат куралады. Сіздін БАУЫРЫНЫЗДАГЫ, ОТІНІЗДЕГІ, БУЙРЕГІНІЗДЕГІ ТАСТАР 30 жыл бойы біртіндеп пайда болды, сондыктан да осы жумыр тастарды операциясыз тусіру ушін белгілі адіс кажет. Сабыр сактаныз, шыданыз, казір осы адістермен танысасыз.

Біреулерге отіндегі, буйрегіндегі тастарды ультродауысты зенбірекшемен усатып, талкандап жіберген тиімді болып корінеді. Біракта тастар буйректе орналаскан гой! Сіздін буйрегініздін курылымы оте назік. Натижесінде буйрегініздін алкам-салкамы шыгып кетуі мумкін. Осындай операциядан кейін 3 таулік бойы кан сиетін боласыз.
Ал егер тастар он жак буйректе болса, соккы бауырга тиеді. Ал бауыр деген улбіреп тур гой! Сізге осы буйрекпен, бауырмен алі талай жыл омір суруге тура келеді. Операцияга бармастан бурын ойланыныз, толганыныз... Оларды соккыга салманыз.
Тура осы жагдай – отінізде. Егер хирург оны сылып тастаса, запыран туракты турде ултабарга тусе береді. Сусамырга шалдыккыныз келе ме? Онда операцияга барыныз. Унемі запыраннын куйылуынан запа шеккен ултабар, калыпты инсулин болуден бас тартады. Себебі, Сіз отініздегі тастан тез кутылуга асыктыныз, ол аз болса – отінізден де айырылдыныз.

Казіргі уакытта осы отініздегі, бауырыныздагы, буйрегініздегі, куык жолдарындагы тастардан операциясыз, бейнетсіз кутылудын жолы томенде кенінен баяндалады. Бул адіс баска мушелерінізді де калпына келтіреді.

/БАУЫРДАГЫ, ОТТЕГІ ТАСТАРДЫ ТУСІРУ. ПЫШАКСЫЗ ОПЕРАЦИЯ/

«Дарігерлік ілімді игермеген адам отірік емшілік жасаса, ол адамдарга жасалган зулымдык болады».  Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Бауыр мен отті – тастардан тазалау, денсаулыкты калпына келтірудін ен манызды жане бірден-бір тиімді тасілі. Емге кірісердін адында алты кундік дайындык керек. Ем 16-20 сагатка созылады. Бауырдагы, оттегі тастарды тусіру ушін, сізге мына нарселер кажет:
Кок алманын шырыны, алты литр кажет. Куніне 1 л ішіп турасыз. Дукендерде 1 литрлік пакеттермен не 1 л шыны шишалармен сатылады.
Іш откізетін агылшын тузы. (Магний сульфаты, даріханаларда сіресіп тур). Уш 200 граммдык  ыдыска (стаканга) 4 улкен касык  тузды ерітесіз.
Табиги оливко майы – оливковое масло. (Дукендерде толып тур). 1/2 стакан. 200 г улкен стаканнын жартысына оливко майын куясыз.

Лимон, апельсин не грейпфрут (кызгылтымы жаксы). Жемісті сыкканда стаканнын 2/3 болігін толтыратын шырын шыгатын молшерде болса болганы.
1 литрлік жане жарты литрлік банка, жабылатын какпагымен. 1 литрлік банкага ерітілген тузды, ал 0,5 л банкага жеміс шырыны (лимон, апельсин) мен 0,5 жарты стакан оливко майын куйып араластырасыз.

/ТАЗАЛАУГА ОЛИВКО МАЙЫНЫН КАЙ ТУРІ ЖАРАЙДЫ/

«Сендердін жаксылыктарын – узак омір сурумен бірге, кейінгіге игілікті іс калдыргандарын». Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Оливко майы суыктай тыгыздатылган арі міндетті турде 100 пайыз таза болуы тиіс. Дукендерде сатылатын майлардын «EXTRA VIRQIN» деген белгі танбасы болуы шарт. Ол ушін этикеткасын мукият окыныз. Кейбір елдердін шыгаратын майларынын курамында 80 пайыз соянын майы араласкан. Нактылы таза «оливко майы» жасыл тустес болады. Алтын тустес болса алманыз. Себебі, ол май 100 пайыз таза емес.

/ДАЙЫНДЫК/

«Умбеттерім ушін ен катты аландайтын жайларым: карын шыгарып семіру, уйкышылдык, жалкаулык жане озінін алсіздігіне сенімді болу». 
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

АЛТЫ КУН БОЙЫ КОК АЛМАНЫН ШЫРЫНЫН КУНІНЕ 1 (БІР) ЛИТРДЕН ІШЕСІЗ. (унаса будан да коп молшерде ішуге болады). Алма кышкылы запыран тастарын жумсартып, запыран журетін арналардан тастардын отуін женілдетеді. Алманын кышкылы оте тамаша тазалагыш.

Кейбір аса сезімтал адамдарда шырынды ішкен бастапкы кундері іші кеуіп, тіпті тышкактауы мумкін. Бул жагдайда улкен даретімен бауырдан жане оттен болінген запыран шыгуы мумкін (осы кезде улкен дареттін турі сары коныркай тустес болады).
Алма кышкылынын ферменттік асері запыран журетін арнаны кенейтеді. (Егер озінізді жайсыз сезінсеніз, онда алма шырынына су косып араластырып ішуге болады). Шырынды аз-аздап, там-тумдап куні бойы тамактану  аралыгында ішініз. (Тамак ішер алдында, тамак ішкен кезде, тамак ішкеннен кейін екі сагат уакыт отпей алма шырынын ішпеніз).

Алма шырыны сіздін кунделікті ішіп журген суйыгынызды алмастыруга тиіс емес. Бул оган косымша толыктыру. (Ескерту: Негізі табиги шырын ішуге тырысыныз. Жок болса концентраттан дайындалганы да жарай береді).
Алма кышкылы тісінізді булдірмес ушін, тісінізді тазалап содамен куніне бірнеше кайтара шайыныз. (Егер сізде алма шырынына аллергия болса, онда оны алмастыратын жайттка жугінініз. Осы такырыптын сонында «Мумкін болатын шыргаландар» атты тарауда айтылады).

1. ТАМАК МАЗІРІНЕ УСЫНЫСТАР:

«Адам баласы жаратылганда олімнін 99 себебі бірге жаратылган. Егер осыдан сактанып омір сурсен гана карілікке жетесін».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с.)

Емге дайындык аптасында 6 кун суык тамак пен тоназыткыштан алынган суйык ішпеніз. Сіз буйрегінізді салкындатып алсаныз тазалануга богет жасайды. Ішіп жемініздін барі де болменіздін температурасынан томен болмасын. Бауырынызды толыктай тазалау ушін апта бойы мал онімдерінін тагамдары – ет, сут, кілегей, сары май, айран, ірімшік, курт, сузбе т.б. жане куырган тамактарды ішіп жеменіз. Калган жеміс-жидектерді, данді дакылдар онімдерін калыптагыдай жей берініз. Бірак, тым комагайланбай тартына женіз.

2. ТАЗАЛАНУГА ЫНГАЙЛЫ УАКЫТ:
Ен бастысы тазалануды демалыс куні откізініз. Себебі, ешкайда асыкпай толык демалуга уакытыныз болады. Тазалануга барлык кезен колайлы, дегенмен де жана ай туганнан кейін бастасаныз тіптен тамаша болады. Бауырдагы тастарды тусіріп тазалайтын алдын ала алты кундік дайындыкты жана ай туарга 6-7 кун калганда бастаныз.

3. ЕГЕР СІЗ ДАРІ-ДАРМЕК КОЛДАНЫП ЖУРСЕНІЗ

Тазалану барысында кандай болмасын дарілерден, витаминдерден, биологиялык каркынды тамак коспаларынан бас тартыныз. Бауырга косымша салмак салудын кажеті жок. Бул тазалануга богет жасауы мумкін.

4. ТАЗАЛАНУГА ДЕЙІН ДЕ, ТАЗАЛАНГАННАН КЕЙІН ДЕ ІШЕГІНІЗДІ ЖУЫНЫЗ

Уактылы улкен даретке отыруыныз, сіздін ішегініздін ішінде катып калган немесе кептеліп калган кокыр-сокыр калдыктардын жоктыгына кепіл бола алмайды. Тік ішекті алдын ала сумен жуып шайу, бауырды тазалау барысында женілдік акеледі. Тазалану барысында шыккан кокыс-калдыктардын ішек жолдарымен жогары котеріліп кетпеуінін, журегініздін айнымауынын, озінізді жайсыз сезінбеуініздін алдын алады. Агзаныздын (организм) тастардан тазалануын тездетеді.
Тік ішекті тазалаудын жолы – мамандандырылган жуу. (профессиональная гидротерапия).
Екінші жолы ар турлі клизмалар кою.
Ушінші ен тоте арі тиімді жолы – суйыкты оте коп молшерде ішіп, ішінді сарылдатып откізу  (Магний сульфаты, агылшын тузын кішкентай касыкпен алып, бір стакан жылы суга ерітіп, танерен ерте ішініз). Біраздан кейін ішініз сарылдап агып, 10-12 метр ішек жолдарыныз толык тазаланады.

5. ДАЙЫНДЫКТЫН СОНГЫ АЛТЫНШЫ КУНІ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

Егер танертен карныныз ашып турса женіл гана тамактаныныз. Ыстык ботка: куріш, каракумык, тары. Сулы боткасы болса тіптен керемет. Татті жеменіз. Кант, татті токаштар, кандай болмасын майлардын турі (осімдік майы да), ет, ірімшік, макарон онімдері, жумыртка, жангак, суык тамак, сут, май, курт, кілегей, нан (нанды кептіріп барып 1-2 тілім сухарь жеуге болады), белок онімдерін т.б.
Жемістерді жеп, шырынын ішуге болады. Тускі тамакка екі жеміспен куріштен ботка женіз. Бул ережені сактамасаныз бауырыныз тазаланып, тасы тусіп жаткан кезде сізге ауыр болады. Киналасыз.

САГАТ 14-ТЕН КЕЙІН АУЗЫНЫЗГА НАР САЛМАНЫЗ. Ешнарсе ішіп жеменіз. Тек таза су гана ішуге болады. Айтпесе бауырыныздагы тастар туспей кояды! Бауырынызды толык тазалап, тастарын тусіргініз келсе томенгі нускауларды мукият сактап, корсеткен  сагатында істеніз.

/БАУЫР ТАЗАЛАУДЫН ШАРТТАРЫ/
КЕШКЕ
18.00: Уш таза су куйылган 200 граммдык стакандагы суды 1 литрлік банкага куйыныз. Сонан кейін улкен касыкпен торт касык агылшын тузын (магний сульфаты) осы суга косып ерітініз. Осы ерітінді суды торт стаканга боліп куйыныз (молшері 180 мл).
Бірінші стакандагы ерітіндіні ішіп алыныз. Кермек ащы дамнен кутылгыныз келсе, артынан лимон шырыны косылган суды аз-аздап ішініз. Кейбір адамдар туздын ащы дамі білінеуі ушін, ертіндіні тутікше аркылы ішеді.
Агылшын тузынын басты міндеті – запыран журетін арнаны кенейту. Осы кенейген арнамен бауырдан тускен тастар богетсіз сыртка улкен даретпен шыгарылып тасталынады. Сондай-ак, бауырды тазалауга богет жасап турган агзадагы кокыр-сокыр калдыктарды шыгарады.
20.00: Екінші стакандагы агылшын тузы ерітілген тунбаны ішіп алыныз.
21.30: Егер осы уакытка дейінгі 24 сагаттын аралыгында сіз улкен даретке отырмаган болсаныз, клизма жасап ішінізді тазаланыз.
21.45: Лимон, апельсинді мукият тазалап жуыныз. Сізге стаканнын 2/3 болігіндей гана шырын кажет. Лимоннан не апельсиннен сыгып алган шырынды 0,5 литрлік банкага куйыныз. Буган жарты 0,5 стакан оливка майын куйыныз.
Банканын какпагын тыгыздап жауып: шырын мен май біркелкі болып араласып кеткенше 20 рет шайканыз. Осы тунбаны сагат 22.00-де ішу керек. Бірак,  даретханага бару кажет болса, онда бул шараны 10 минутка шегере туруга болады.
22.00: Тосектін жанында турегеп турыныз, отырманыз! Енді колыныздагы апельсин шырыны мен оливко майы косылган тунбаны бірден ішіп алыныз. Егер бірден жута алмай киналсаныз, жутым-жутымнын аралыгында аздап бал жеуінізге болады.

Адамдардын басым болігі бул суйыкты киналмай кылк еткізеді. Енді 5 минуттын аралыгында тосегінізге жата калыныз.

БІРДЕН ТОСЕГІНІЗГЕ ЖАТЫНЫЗ! БУЛ ТАСТАРДЫН ШЫГУЫНА ОТЕ МАНЫЗДЫ. Шамды ошіріп, шалканнан тусіп жатыныз. Басыныз ішінізден жогары болуы тиіс, сондыктан бір немесе екі жастык жастаныныз. Егер шалкадан жату ынгайсыз болса, екі тізенізді бауырынызга тартып, он кырынан жатыныз.
20 МИНУТ ТЫПЫР ЕТПЕЙ ЖАТЫНЫЗ, КОЗГАЛМАНЫЗ! ЖАН БАЛАСЫМЕН СОЙЛЕСУШІ БОЛМАНЫЗ!
Барлык ынта жігерінізді, сананызды бауырынызга багыштаныз. Осы сатте Сіз запыран журетін арнамен тастардын жылжып келе жатканын сезуініз мумкін. Ауырсыну болмайды. Себебі, агылшын тузынын курамындагы магнийдін аркасында запыран журетін арнанын клапаны – какпагы ашык, болбырак бос болады.
Осы арнамен тастармен коса аккан запыран арнаны жып-жылмагай етіп майлайды (колайсыз жагдай, тастар козгалган кезде магниий жеткіліксіз болса гана байкалады). Уйыктап калуга тырысыныз.

Егер тун жарымында улкен даретке шыккыныз келсе барыныз. Осы сатте улкен даретінізден тастар шыгып жатыр ма (жасыл не коныр тустес) тексерініз.
Тексеру ушін улкен даретке горшокка не легенге отырыныз. Сонда бауырыныздан болініп шыккан тастарды санап, жиып алып, сактай аласыз. Ар тазаланганда шыккан тастарды санап, куні мен айын, жылын жазып койыныз Бул озініз ушін кажет. Тастар шыккан сайын денсаулыгыныз жаксарып, ауруыныздын себебін тауып, талдауга болады.
Тун ортасында не тан ата журегініз айнуы мумкін. Себебі, бауырдан, оттен куылып шыккан тастар мен улар – сіз ішкен май мен шырыннын коспасын кайта асказанга айдайды. Танертен журегініздін айныганы басылады.

ТАНЕРТЕН
6.00–6.30: Ояна салысымен сагат 6-дан кейін агылшын тузы косылган ушінші тунбаны ішініз. (Егер шолдеп турсаныз алдын-ала бір стакан жылы су ішуге болады). Демалыныз, рухани кітап окыныз, уюмен (медитация) шугылданыныз. Тік журіп. Тік туруга тырысыныз. Егер уйкы кысып бара жатса, амал жок жатыныз. Адамдардын басым болігі осы кезде оздерін оте женіл, жаксы сезініп женіл жаттыгулар жасайды.
8.00–8.30: Сонгы тортінші стакан 3/4 тунбаны ішініз (агылшын тузы косылган су).
10.00–10.30: Бір стакан жеміс шырынын ішініз. Жарты сагаттан кейін 1-2 жеміс женіз. Тагы бір сагаттан кейін женіл тускі тамак ішініз. Кешке таман немесе ертенгісін калыпты жагдайынызга келесіз, денсаулыгыныздын жаксара бастаганын сезесіз. Бірнеше кун тамакка комагайланбаныз. Умытпаныз, сіздін бауырыныз бен отініз жанама асері жок оте курделі операциядан отті.

/КАНДАЙ НАТИЖЕЛЕР КУТУГЕ БОЛАДЫ?/
Бауырыныз бен отінізді тазалап болганнан сон, улкен даретінізден байкайтыныныз: бастапкыда тастар мен тамак калдыктары шыгады, сонынан тастар мен су гана шыгады. Тастардын копшілігінін тустері жасылдау суга батпайды. Себебі,  запыран (желчной)  кышкылы – холаттан куралады. Тастар ар турлі тусте жане пішінде болады.
Жанадан куралгандары – ак тустес, ен ескілері – кара тустес. Кейбіреулерінін колемі тарыдай, енді біреулерінін диаметірі 2-3 см. Коныр жане ак туске де назар салыныз.  Улкендері суга батып кетеді. Олар кальций – фосфор кышкылымен косылгандагы – фосфаттан пайда болгандар.  Буларда салыстырмалы турде холестерин аз, есесіне улы ауыр калдыктар коп. Барлык жасыл жане саргыштау ондес тастар алма кышкылынын асерінен жумсак болады.

Сіз улкен даретінізден ак не коныр тустес кобік байкауыныз мумкін. Булар усак арналарды закымдайтын, откір жактаулары бар холестериннін миллиондаган киыршык кристалдары. Булардан да кутылган абзал.

Молшермен болса да озінізден болініп шыккан тастарды сананыз. Арканыздын ауруынан, аллергиядан, т.б. аурулардан біржола кутылу ушін бауырыныздагы тастардан толык тазалауыныз шарт.
Бул ушін аралыгы екі апта не бір айда – алты рет тазалануыныз кажет (екі аптадан жиі емес). Егер бауырынызды жартылай гана тазалап, узак уакыт бойы тазаламасаныз (уш ай не одан узак) Сізге бастапкыдан да ауыр, мушкіл халге ушырауыныз мумкін.
Бірінші тазаланудан кейін-ак бауырыныз жаксы жумыс істей бастайды. Денсаулыгыныз бірнеше сагаттан кейін курт жаксарып кетуі мумкін. Ауруыныз басендеп, озінізге куш-куат куйылып, ойларыныз молдірлене бастайды.

Бірнеше куннен кейін бауырыныздын артына жиналган тастар алдыга жылжып, осы мушенін запыран агатын екі арнасына багыт алады. Осы кезенде бастапкы кездегідей ынгайсыз жагдай болуы мумкін. Осы сатте сіздін туніліп кетуініз мумкін. Бірак, бул алі бауыр тастардан толык тазаланбаганынын далелі. Келесі тастардын топтамасы шыгуга дайын.

Бауырдагы усак тастар жінішке арналармен жылжып келгенде, улкен тастар бірігіп комакты кесекке айланганда бурынгы бас ауруыныз, арканыздын ауруы, кулагыныздын шынылы, асказаныныз, ішініздін кебуі, кінамшылдыгыныз, ашушандыгыныз т.б. толып жаткан келенсіздіктер бас котереді.

Егер кезекті тазалануда тастар туспесе онда бауырыныз толык тазаланганы.  Калыпты жагдайда бул 6–8 рет тазаланганнан кейін байкалады. Бауыр таска толып кеткен жагдайда 10–12 рет тазалану кажет, сонда гана бауырыныздагы тастардан толык арыласыз.

Толык тазаланып болганнан кейін алты ай сайын бір рет жуып-шайып туру шарт. Арбір тазалану – бауырды жиналып, корланып калган улардан тазалайды.
Ескерту: Катты ауырып журсеніз, тіпті кадімгі тымау тисе де бауырынызды тазалаушы болманыз! Егер ауыруыныз созылмалы болса, бауырды тазалау – таптырмайтын ем!
НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! МАНЫЗДЫ АКПАРАТ

Бауырды тазалау – денсаулыкты калпына келтіретін арі коп каражат тілемейтін жане сауатсыз дарігердін, баксы-балгердін комегін кажет етпейтін бірден-бір кауіпсіз сенімді адіс.

Егер жогарыда жазылган нускауларды мултіксіз сактасаныз, ешкандай кауіп-катер жок. Біракта, келесі нускауларга ерекше коніл аударыныз. Кейбір пенделер бауырды тазалауды интернет аркылы немесе таныстары аркылы шала-пула тусініп, тазаланганнан сон келенсіз жагдайларга урынып жатады. Олардын ойынша бауырдагы тастарды тусірсем болды, атша шауып кетемін дейді.

Тазалану барысында кейбір тастар ток ішекте токтап калуы мумкін. Бул тастарды тезірек ішекті жуып тусіру кажет. Буны тазаланып болган сон 2-3 куннін аралыгында істеу керек. Егер тастар ток ішекте узак жатып калса, онда инфекция, бас ауруы, ашушандык, іш кебу, адам жактырмау т.б. толып жаткан кеселдердін себебі болады.
Бул тастар букіл агзаны улайды. Егер сумен арнайы тазалайтын орындар жок болса онда ен тиімдісі 1 стакан жылы суга 1 улкен касык агылшын тузын салып танаертен ішіп алыныз. Сонда куні бойы ішініз сарылдап отіп, ішегініз толык тазаланатын болады. Тастар тугелдей тусіп калады.

/ІШЕК ПЕН БУЙРЕКТІ ТАЗАЛАУДЫН МАНЫЗДЫЛЫГЫ/

Бауырдагы тастарды тусіру керемет натиже берсе де, бул тазалауды алдымен ішек пен буйректі тазалап алып барып кірісу шарт. Ішекті тазалагандагы максатымыз – бауырдан шыккан тастар ішекте турып калмас ушін жасалады. Буйректерді тазалагандагы максатымыз – бауырдан шыккан улар, шыгару жуйесінін мушелерін зорыктырып жібермеу ушін жасалады. 
Егер буйрегінізде, куыгынызда шыргалан жок болса онда буйрегінізді тазаламай бірден ІШЕК – БАУЫР – ІШЕК кезегімен тазалана беруінізге болады. Сонда да, екі буйрегінізді жуып-шайыныз, тазаланыз (буган кейінірек токталамын. Автор). 2-3 рет бауырынызды тазалаганнан кейін буйректерінізді тазаланыз немесе бір корап буйрек шайін ішініз.

Ішегі дурыс шыгармайтын немесе жиі-жиі бітеліп (запор) калатын адамдар бауырын тазаламас бурын ішегін алдын-ала 2-3 кайтара жуып-шайып алсын. Тагы кайталаймын, бауырды тазалауга 3 кун калганда ішегінізді жуып-шайып толыктай тазаланыз. Айтпесе, бауыр мен оттен шыккан тастар ток ішекте турып калулары мумкін.

/МУМКІН БОЛАТЫН ШЫРГАЛАНДАР/:
1. АЛМА КЫШКЫЛЫНА АЛЛЕРГИЯ
Белгілі бір себептермен алма кышкылын жактырмасаныз  онда ВЕРЕБЕЙНИК (GOLD COIN GRASS) немесе ВОЗДУШКА (БУПЛЕРУМ) шоптерінін тунбасымен алмастыруга болады. Бул шоптер даріханаларда жане интернет дукендерде сатылады.

Алма кышкылы тастарды жумсартып, запыраннын калдыктарын жаксы ерітеді. Жогарыда айтылган шоп тунбалары да осындай касиеттерге ие. Бул шоп тунбасын танертенмен аш карынга тамак ішерге 30 минут калганда улкен касыкпен ішініз. Куніне 1 рет. Бауырды тазалар алдында 8-9 кун удайы ішініз.
СІЗ ОТІНІЗДІ АЛЫП ТАСТАГАНСЫЗ БА?  НЕ БОЛМАСА ОТІНІЗДЕГІ ТАСТАРДАН ЗАПА ШЕГІП ЖУРСІЗ БЕ?

Егер отінізде тас толып турса немесе отінізді алдырып тастаган болсаныз ВЕРЕБЕЙНИК шобінін тунбасын бауырды тазалау алдында 2-3 апта ішініз. (Буган дайын 250 мл тунбанын 1 корабы кетеді).

2. КІМГЕ АЛМА ШЫРЫНЫН ІШУГЕ БОЛМАЙДЫ?
Сусамыр – кант диабеті, гипогликемия, кандидоз, асказанынын жарасы барларга, рак ауруларына алма шырынын ішуге болмайды. Бул жагдайда олар алма шырынын – унтак  не капсула турінде шыгарылган алма кышкылымен (яблочная кислота) алмастыра алады. Дайындык 6 кунге созылады.

Ар куні 2 стакан жылы суга ертілген 1500-2000 мг алма кышкылын дайындайсыз. Бул тунбаны аз-аздап урттап куні бойы ішесіз. Келесі тазаланганда ВЕРЕБЕЙНИК шобінін тунбасын ішіп корініз. Кайсы жаксы, соны тандайсыз. Алма кышкылы (магний т.б. коспалар косылмаган) арзан, барлык даріханаларда сатылады.

3. ТАЗАЛАНГАННАН КЕЙІН БАСТЫН АУРУЫ, ЖУРЕКТІН АЙНУЫ
Бул нускауды толык сактамаганнан болады. Кейбір жагдайларда тазаланып болганнан кейін де тастар шыга береді. Осы тастардан болінген улар канга араласып кетіп келенсіздік тугызады. Бул жагдайда 7 кун узбей жарты стакан алма шырынын тангы аска жарты сагат калганда ішіп турыныз. Ішегінізді тагы толыктай тазаланыз.

4. ТАЗАЛАНУ БАРЫСЫНДА ОЗІНІЗДІ ЖАМАН СЕЗІНУІНІЗ
Егер барлык нускауларды мултіксіз сактап, сонда да тазалану барысында озінізді жаман сезінсеніз шурк етпеніз. Сирек жагдайларда тазаланганнан кейін куса бастайсыз. Осы сатте отініз запыран мен тастарды сондай кушпен лактырады, ішкен майыныз бен шырыныныз ішекпен жогары орлеп асказанга туседі. Осы сатте журек айниды. Бірак, тастардын шыгып жатканын сезесіз. Бул сатте еш жерініз ауырмайды, тек женіл толгак келгендей болады.

Бундай жагдай сізбен болса шыданыз. Бір тунгі жайсыздыкты отінді сылып алып тастаган оперпциямен салыстыруга келе ме?

5. ТАЗАЛАНУ КУТКЕН НАТИЖЕНІ БЕРМЕГЕН ЖАГДАЙДА

Оте сирек болса да бауырды, отті тазалау куткен натижені алып келмейді. Томенде осылардын себебіне жане калай калпына келтіруге болатынына токталайык:
1. Запыран агатын арнанын бітеліп калганы сонша, алгашкы тазалануда алма шырынын ары жібермейді, откізбейді. Бул тоспа бітеуді «КИТАЙСКАЯ ГОРЕЧЬ» шоп тунбасымен тазалауга болады. Осы шоптер ГОРЕЧАВКА жане ВОЛОДУШКА шоп тунбалары деп даріханаларда сатылады.

Шоп тунбасын тангы астын алдында улкен касыкпен ішініз. Буны 3 апта ішесіз, кунделікті алма шырынын косып. Алма шырыны жакпаса жогарыда айтылган шоптерді косасыз. Осыдан сон барлык келенсіздіктер 3-6 куннен кейін жогалады. 
2. Сіз нускауды толык сактамадыныз. Нускаудын бір шартын бузсаныз болды натиже ала алмайсыз. Сондыктан жогарыда айтылган нускауларды булжытпай сагат-сагатымен, минут-минутымен мултіксіз орындауга тиіспіз.  Кейбір кездерде ішекті алдын-ала тазаламасаныз ешбір натиже бермейді.
Ток ішегінізде толып кептеліп турган кокыр-сокыр калдыктар, газ – оливко майы мен лимон шырыны коспасынын еркін журуіне, жылжуына, агуына богет жасайды.
         
Курметті окырман! Асет Ризаулынын кітаптарын мына кітапханалардан алып окуга болады:  Алматы каласындагы Абай мен Абылайхан дангылынын киылысындагы Казакстан Республикасынын Улттык кітапханасында, Алматыдагы Ауылшаруашылык университетінін кітапханасында, Астана каласында: "Байтеректін" жанындагы "Достык" кошесіндегі № 11 уйде орналаскан Казакстан Республикасынын Улттык Академиялык кітапханасында,  Астанадагы Гумилев универистетінін кітапханасында, Астанадагы Сакен Сейфуллин атындагы Акмола агротехникалык университетінін кітапханасында, Кызылордадагы облыстык кітапханада, Шымкенттін облыстык, Карасай аудандык, Уржар аудандык кітапханаларында бар.  Галамтордан: «www.asetkz.ru» жеке блогынан жане «proza.ru» сайтындагы Асет Мукашбеков блогынан оки аласыздар. Осы кітапты автордын озінен жане Алматы каласындагы Абылайхан мен Гоголь кошесінін киылысындагы «Ата мура» кітап дукенінен сатып алуга болады.

/Казакстан бойынша осы кітапты сататын адамдардын тізімі:/

Жауынбай Текебайулы Айдаров
1959 жылы 1 кантарында Туркменстаннын Красноводск каласында дуниеге келген. Руы адай – тобыш – шегем – кызыл – Азнабай – Тогызбай – Манабай – Кожык –Суйін – Айдар – Текебай – Жауынбай.  Казір Жанаозен каласында турады. Уйленген. Жубайы бала-шагасы бар.
Мекенжайы: Жанаозен каласы, Коктем шагын ауданы, 4-ші уй, 69-патер. Тел: 8 (72934) 59-4-86; уялы: 8 701 297 91 57. 

2. Актайлак Оміркулулы Ыбырайтегі
1966 жылдын 13 казанында Караганды облысы Нура ауданы Сарыозен ауылында(бурынгы Акмола облысы Теніз ауданы) дуниеге келді.
Ататегі: Аргын тайпасынын Бес Мейрам
Акмола облысы Егіндікол ауданы Жалманкулак ауылында (сол облыстын бурынгы Краснознамен ауданы Калинин кеншары) орта мектепті бітірген сон,1983 жылы Целиноград ауыл шаруашылыгы институтынын агрономия факультетіне тусіп,1988 жылы ойдагыдай тамамдап, «галым агроном» мамандыгын алып шыкты. Мектеп, институт кабыргасында жургенде шыгармашылыкпен айналысып, коптеген мадени шараларга уйыткы болып, айтыстар, конкурстарга катысып, букілодактык, республикалык, облыстык денгейде жулделі орындар иеленді. Олендері, макалалары республикалык, облыстык, калалык басылымдарда жарияланды («Балдырган», «Сарыарка» жорналдары, «Жас Алаш», «Ана тілі», «Арка ажары», «Астана акшамы» газеттері). 1988 жылдан бастап куні бугінге шейін ауылшаруашылык саласында оз мамандыгы бойынша енбек етуде.
2009 жылы «Сарыарка» баспасынан жарыкка шыккан «Темеш руынын шежіресі» кітабынын негізгі авторларынын бірі.
Айелі Гулнар Айткенкызы – акушер. Уш улы бар. Улкені Бауыржан – жеке касіпкер, ортаншысы – Токтар – Денсаулык сактау министрлігінде зангер, кенжесі – Улыкбек мектеп окушысы. Келіні – Нуржулдыз немересі Мадимен уйде.
Мекенжайы: Астана каласы. Е-mail: 560256@mail.ru.
Телефоны:  8 705 414 70 37; 8 747 054 47 1; 8 7171 33 14 34.

Мадина Алпамыскызы Сарсенбаева
1972 жылы акпан айынын 5 жулдызында Кызылорда облысы Жанакорган ауданы Екпінді  ауылында дуниеге келген. Кызылорда мемлекеттік универсетінін тулегі. Мамандыгы мугалім. Казір жеке к;сіпкер.
 ;кесі Алпамыс Т;жібайулы енбегін миханизатордан бастап зейнетке шыккан, атамыздын алпыс жасында корген жалгыз туягы. Анам Курбангул Тайгаракызы сауда саласында кызмет етіп, зейнетке шыккан. Анамыз ;улетінімізге сыйлы рухани емші. Алты агайынды Ержан, Нуржан, Наржан, Мадина, ;мина, Маржан. Руы – Найман.  Жеті атасы: Сутемген  – Бекберді – Н;лібек – Кошек;лі – С;рсенбай – Т;жібай – Алпамыс. Куйуі Сагындык Ыдырысулы. Руы кіші жуз Кара тамыр. Рустем, Дастан атты улдары бар.
Мекенжайы: Кызылорда каласы, «Жайна» базары
Телефоны: 8 775 297 26 06.

Раушан Бахиякызы Шахмаганбетова
 1968 жылы 4-ші наурызда Улытау селосында дуниеге келді.  Жезказган  педагогикалык институтын тамамдады.
Турмыска шыгуына байланысты Караганды облысы Шет ауданы, Айгыржал ауылына коныс аударды. Казір Маясар Жапаков атындагы мектепте мугалім болып жумыс істейді. Ширек гасыр бойы мектепте география, биология пандерінен сабак беріп келеді. Куйеуі Мейірхан 1957 жылы 1 карашада туган.
Мекенжайы: Караганды облысы, Шет ауданы, Оспен селосы, Айгыржал ауылы. Май кошесі 14 уй.
Тел: 8 775 790 37 45; 8 – 710 – 42 – 40 – 2 – 61.
 
Загипа Кайраткызы Имангазиева 
1978 жылы мамыр айынын 5 жулдызында Кызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентінде дуниеге келген. Отбасын курган, бір кыз тарбиелеп отыр. Коркыт Ата атындагы Кызылорда мемлекеттік университетінін «Дастурлі музыкалык онер-жыр» мамандыгын уздік дипломмен тамамдаган. Дастурлі анші, термеші, композитор. Астана каласы мемлекеттік филармониясынын жане «Наз» мемлекеттік театрынын дастурлі аншісі.
«Жас толкын» - фестивалінін лауреаты. Марабай Кулжабайулынын 165 жылдыгына арналган Республикалык термешілер байкауынын лауреаты.
 «Елім менін» патриоттык ан байкауынын «Аманат» номинациясы бойынша лауреаты, I жулде иегері. «Дала дауысы» халыкаралык радио фестивалінін женімпазы.
Суйегі: Жетінші атам Мынбайдан он ул туган. Улкен улы Тубек, оныншы улы Толыбай жау журек батыр болган. Бізді «Батыр ауылдын» урпагы дейді. Асіресе, Толыбай батыр кыздарына катты разы болып, ак батасын берген корінеді. Содан улдарына караганда кыздары онерлі, журекті, откір келеді екен.
Нагашы ажесі (аргын) Орыншанын тарбиесінде болды. Ажесінін аса даулетті акесін, бауырларын репрессия тусында олтіріп, Орынша апасын аркадан, кіші жуздін жеріне жер аударган.
Мекен-жайы: Астана каласы. Тел: 8 775 159 2873.

Руслан Муратулы  Муратов
1991 жылдын 14-ші акпанында Жанаозен каласында дуниеге келді. ПСК - коледжінін (Атырау каласы)  мунай-газ факультетін бітірді.  Орал каласындагы З.К.И.Т.У – университетинде окуын жалгастыруда.  2013  жылдан бастап рухани китаптарды оки бастады. Отбасында бес агайынды. Аке-шешесі бар. Бойдак.
Максаты: рухани байлык пен материялдык байлыктын канатын тен устау.
Миссиясы:  адамзатка комек корсету, когамга  кызмет ету.
Руы: Шеркеш. 1.Мурат – 2.  Максот – 3.Елеусінбай – 4.Азбанбет – 5.Сакау – 6.Койыс – 7.Ботік – 8.Шеркеш – 9.Кыдырсыйык – 10.Он екі ата Байулы
Сізге алгыс білдіремін:
Мен сізбен танысканыма жане кітабынызды окыганым ушін оте куаныштымын. Менін журегімнін, сан сезімімнін озгеруіне себепші болган «Бугін мен: Имандылыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын» атты кітабыныз.  Менін санам тазаланып, омірге кулшынысым артып, руханият жолындагы ілімдерге деген кызыгушылыгым оянды. Мен омірлік арман, максатыма барар нурлы жолды таптым. Ен бастысы оз миссиямды білдім. Сіздін кеменгер ойларыныз маган багыт-багдар берді. Сізге алгысым шексіз, Алланын нуры жаусын! 
Мекенжайы: Атырау облысы, Кулсары каласы. Тел: 8 702 668 66 44.

Турсынгали Кызырулы Амірханов
  1955 жылы акпан айынын 12 жулдызында бурынгы Семей облысы, Уржар ауданы, Науалы ауылында дуниеге келген. Караганды Политехникалык институтын бітірген инженер-курлысшы. Уйленген. Жубайы Гулниса Ахметкаликызы касіпкер. Екі ул, бір кызы, немерелері бар бакытты отбасы.
   Улкен улы Ербол 1977 жылгы, зан кызметкері. Келіні Айгерім Павлодар онірінін кызы, немересі Амина бір жарымда. Оз колында турады.  Кіші улы Ерлан 1979 жылгы, келіні екеуі де банк кызметкері.
Келіні Айнур арканын кызы, немересі Наргиз биыл (2009) бірінші сыныпты мактау кагазымен бітірді. Кіші болганымен Ерлан акесі сиякты ерте уйленген.
    Кызы Мадина 1989  жылгы, турмыста Алан есімді бір жастан аскан кішкентай улы бар. Куйеу баласы Данияр Карагандылык.
Турсынгали Кызырулы, 1973 жылы Шамалгандагы училищені (ГПТУ-92)  кызыл дипломмен бітіреді. 1978...96 жылдар аралыгында Караганды комір бірлестігі, коммуналдык уй-шаруашылыгы комбинатында, курылыс жондеу баскармасында мастер, бас инженер, комбинат бастыгы кызметтерін аткарды.
Мекенжайы: Караганды каласы.               
Телефоны: +7 701 243 41 99; (871238) 41 51 83. 

Сандугаш Барболдиева
Мекенжайы: Караганды облысы, Жезказган каласы.
Тел: 8 777 109 28 39; 8 (71063) 4-06-55.
Гулзихан
Мекенжайы: Орал каласы. Тел: 8 775 596 92 67.
Бакытгул Жумабеккызы
Мекенжайы: Атырау каласы. Тел: 8 402 188 2518.
Улбосын Жангабылкызы Сарабекова
Мекенжайы: Кызылорда каласы. Тел: 8701 361 57 73.
 Гулшат Токенкызы Кайдарова
Мекенжайы: Семей каласы. Тел: 8 777 650 16 96. 
Тазагул Кабыкенкызы
Мекенжайы: Астана каласы. Тел: 8 701 393 23 46.
Абылай
Мекенжайы: Шымкент каласы, Тел: 8 778 402 90 10.
 Гулжан Абішкызы
Мекенжайы: Талдыкорган каласы, Тел: 8 701 124 57 07.
Роза Зейнетоллакызы
Мекенжайы: Атырау каласы, Тел: 8 701 794 98 33.
Зульфина
Мекенжайы: Караганды облысы, Нура ауданы. Тел: 8775 335 12 19.
Багила Алдіркызы
Мекенжайы: Мангыстау, Саятос станцасы. Тел:8 778 113 15 76.
Ботагоз
Мекенжайы: Форт Шевченка каласы. Тел: 8 702 367 65 75.
Сарсенгул
Мекенжайы: Алматы каласы. Тел: 8 775 920 58 43.
Тілектес Толегенкызы Каукарова
Мекенжайы: Актау каласы. Тел: 8 701 368 92 21.
Толеген Жумамуратулы Байсугіров
Мекенжайы: Тараз каласы. Тел: 8 747 833 22 07.
Гулсім Омірзаккызы
Мекенжайы:Туркістан каласы. Тел: 8 702 363 43 04.
Жанар Жоламан
Мекенжайы: Актобе каласы. Тел: 8 707 311 03 07.
Жуматай Абылкан
Мекенжайы: ШКО. Уржар ауд. Науалы ауылы. Тел:8 702 845 26 12. Пайдаланылган кітаптар:
1. Куран Карим, казакша магына жане тусінігі. Аударган Халифа Алтай.
2. Коранъ. Переводъ съ арабскага языка. Г. С. Саблукова. Третье изданіе.
  Казанъ. Центральная Типографія. 1907 .
3. Коран. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой.
    Москва. Рипол классик. – 2005
4. Пайгамбарымыздын бір мын бір хадистері. – Шымкент каласы – 1992 ж.
5. Б;агавад Гита каз калпында. (Агылшын тілінен аударган Ержан Ілиясулы).
6. Абай (Ибра;им) Кунанбайулы. Шыгармалардын екі томдык толык жинагы. – Алматы: Жазушы, Олендер мен аудармалар.  – 2004.
7.  Шакарім Кудайбердіулы. «Иманым». – Алматы: «Арыс» баспасы. –  2000.
8. Омраам Микаэль Айванхов «Свет мира». Юбилейное издания 1900 – 2000 год.  – Москва: Издательство «Техническая книга». – 2000.
9. «Наука о жизни с позиции Аюрведы». – Москва. – 1998.
10. Валерий Синельников. «Таинственная сила слова. Формула любви. Как слова воздействует на нашу жизнь», – Москва. ЗАО Центрполиграф. – 2007.
11. Валерий Синельников. «Возлюби болезнь свою. Как стать здоровым, познав радость жизни», – Москва. ЗАО Центрполиграф. – 2007. (Тайны подсознания).
12. Поль Брэгг «Здоровье и долголетие. Чудо голодания».  Издательство «Грэгори» Москва 1996.
13. «Соз тапканга колка жок» Алматы «Жазушы» 1988
14. Р. Оразалиев, Д. Омаров, А. Мукашбеков. «Жасару купиясы». –  Алматы: «Алейрон». – 2006.
15. Асет Мукашбеков. «Аштыкты устау – денсаулыктын кепілі!» – Алматы: «Алейрон». – 2007
16. Асет Мукашбеков. «Рух пен таннін саулыгы», – Алматы: «Алейрон». – 2007.
17. Асет, Камбар Мукашбектектері. «Жуйке жуйесінін тылсымы» – Алматы: «Алейрон». – 2007.
18. Асет Мукашбеков, Серік Шалкарулы. «Акыл есті билеп алган жокшылык пен кедейшіліктен калай кутылуга болады?» – Алматы: «Алейрон». – 2007
19. Асет Мукашбеков, Тілеуберді Кулиев. «Желілі бизнестін комегімен акымактык пен жокшылыктан калай кутылуга болады?»  – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2008
20. Асет Мукашбеков, Тілеуберді Кулиев. «Тибет медицинасынын онімдерінін негізінде – желілі жеке бизнесті курудын купиясы» – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2008
21. Асет Мукашбеков, «Ак ана» – Зейнекамал Каржымбайкызы, Кулайхан Касымкызы, Менжамал Кумаркызы, Сапар Рауанов, Ержан Кулиев. «Жаратушыны аруактар аркылы тану немесе «Ак ананын» тылсым дуниелері» – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір». – 2008
22. Асет Ризаулы Мукашбеков, Рахпар Кудіретоллакызы «Оз тагдырынды – озін калай озгертуге болады?» – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір», – 2009
23. Асет Ризаулы Мукашбеков, Рахпар Кудіретоллакызы «Оз тагдырынды – озін калай тубірімен озгертуге болады?» – Алматы: ЖШС РПБК «Дауір», – 2010
24. Асет Ризаулы Мукашбеков, Рахпар Кудіретоллакызы «Бугін мен: имандылыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын» - Алматы: ЖШС РПБК «Дауір», 2014
МАЗМУНЫ
КІРІСПЕ....................................................3
І БОЛІМ.
Мен кіммін?! ..................................
Мазасыздык миды тоздырып, куаттын кушін алсіретеді...
ІІ БОЛІМ.
Акылды тізгіндеп устаудын купиялары..............................
1-ші адіс: «Раушан гулінін журегі» .....................
2-ші адіс: «Карама-карсы ойлау» ........................
3-ші адіс: «Шалкар колдін купиясы» ...............
ІІІ БОЛІМ
Озінді озін таны.....................
Рух деген мінсіз таза акыл ....
Алла Тагала галамнын ішінде, галам Алла Тагаланын ішінде
Алла Тагаланын тутас «бір» болуы .................
Жан мен таннін коптігі ....................
Тан дегеніміз не? ..................................
ІV БОЛІМ
Газиз жан деген не?
Корінбейтін алем дегеніміз не? .................
Газиз жанмен байланыс адістері ............
Саусак белгілері ...................................
Енді іске кіріселік ..............................
Маятник тербеліс адісі ......................
Сурактарды калай коюга болады .......
Адамнын санасын тазалау..........................
Адамнын ойлау жуйесін тазалау......................................
Кара дугадан тазарту................................
Адамнын санасына жаксы багдарламаны уялату.............
Адамнын ойлау жуйесіне жаксы багдарлама уялату ......
Кетіп калган бак кусын мен періштенді бойына кайта кондыру
Сеанс аркылы адамды емдеу..................
V БОЛІМ
Ауру дегеніміз не?.....................................
Емделерден бурын, ауруга деген козкарасынызды озгертініз...
Ауру – біздін санамызга тепе-тендіктін бузылганы жайлы хабар...
VІ БОЛІМ
Аруактар дегеніміз кімдер? ................
Алемге айгілі атейстердін олім алдындагы сонгы создері
О дуниеге барып кайткан Кымбат
VII БОЛІМ
Бауырга, отке, буйрекке тастар калай байланады?......
Бауырдагы, оттердегі тастарды тусіру. Пышаксыз операция
Бауыр тазалаудын шарттары....................
Тазалану куткен натиже бермеген жагдайда ................
Казакстан бойынша осы кітапты сататын адамдардын тізімі
Пайдаланылган адебиеттер ....................
Мазмуны ......


Асет Ризаулы Мукашбеков.
Бакыт кусынды басына кондырудын купиялары
Жалпы редакциясын баскарган: Сандугаш Серіккали,
Казакстан журналистер одагынын мушесі, Баубек Булкышев атындагы сыйлыктын иегері, Казакстан журналистер академиясынын «Алтын жулдыз» сыйлыгынын лауреаты. Журналист – аудармашы.
Корректоры: Сандугаш Серіккали
Дизайнері: Дастан Мукажан


Сандугаш Серіккали
1971 жылы 12 желтоксанда бурынгы Семей облысы Кокпекті ауданынын Улгілі малшы ауылында жарык дуниенін есігін ашты. Анасы Медетова Кулбараш торт баласын жалгыз озі асырап жеткізді. Ал-Фараби атындагы Казак Мемлекеттік Улттык университетінін журналистика факультетін тамамдады. Баласы Дастан Болатулы Мукажан 1992 жылы 9 наурызда дуниеге келді.  Ал-Фараби атындагы Казак Мемлекеттік Улттык университетінін механика-математика факультетін бітірді. Дастан компьютер багдарламашысы, дизайнер, сайт жасаумен айналысады.
Сандугаш Серіккали елімізге танымал журналист. Республикалык букаралык акпарат куралдарында жумыс істеді. Енбек жолын «Жас Алаш» газетінде тілші болып бастаган каламгер «Алматы», «Астана» телеарналарында,  «Казакстан» Улттык телеарнасында, «Казакстан-Zaman» газетінде кызмет етті. «Онеге» журналында бас редактор, «Жулдыздар купиясы» журналында редактордын орынбасары кызметін аткарды.
Жетістіктері:
Казакстан Журналистер одагынын мушесі.  «Халык денсаулыгы-барінен де кымбат» атты БАК окілдерінін арасында откен конкурстын дипломанты.
Казакстан Журналистер одагы мен Казакстан Жастар одагы тагайындаган
 Баубек Булкышев атындагы сыйлыктын иегері. Казакстан журналистер Академиясынын «Алтын Жулдыз» сыйлыгынын иегері.
 «ЖАС АЛАШ» газетіндегі медициналык такырыпта жарияланган материалдары ушін  Казакстаннын Білім, Мадениет жане Денсаулык сактау министрінін Курмет грамотасымен марапатталды.
Алматы калалык Денсаулык сактау департаменті Казакстан Тауелсіздігінін 10 жылдык мерейтойы курметіне Курмет грамотасымен марапаттады.
ал Фараби атындагы КазУУ мен Казакстан журналистер Академиясы бекіткен «КазУУ —білім беру мен гылымнын улттык кошбасшысы!» атты университеттін 75 жылдыгына арналган журналистер мен БАК арасындагы ашык шыгармашылык байкауда «Курмет белгісімен» марапатталды.
КР Мадениет жане акпарат министрлігінін Курмет грамотасымен марапатталды.
Галамторда озінін жеке порталы бар: «Sandutimes.org»,
Тел:  8 702 649 8881; 8 707 829 11 07.
 E-mail: Sandu_1212@mail.ruАсет Ризаулы Мукашбеков
Уйленген, кудай коскан косагы Рахпар Кудіретоллакызы. Балалары немерелері бар.

СОЗІ ДАНА, ІСІ ДАРА АСЕТ АГАНЫН МЕРЕЙ ТОЙЫНА ЖЫР ШАШУ

Жеткенде бар, жетпеген коп 63 деген белеске,
Оршіл рух туын тігер омір атты егесте.
Асет ага тікті туын рухани алемге,
Аты калар урпактарга, айналмайтын елеске.

Каламынан туып жатты танкаларлык дуние,
Окырманды болеп, тербеп небір гажап куйіне.
Касиетті Науалынын топырагы сиякты,
Молынан-ак онім берді, айтарлыктай суйіне,
Арбір кітабі турган болар ар казактын уйінде.

Бул да болса, касиет кой Кудай берген агама,
Орлік, кендік, марттік сиган мынау дархан далама.
Сол даланын касиетін жиып алган бойына,
Мен агамды айтар едім сол далама балама.

Пенделіктін бугауланып кеткендіктен ісіне,
Агамызды жатпаймыз-ау кейде толык тусіне.
Ортамызда отырганмен міне Асет агамыз.
Онын орны бугінде емес, болашактын ішінде,
Сондыктан да курметтейік орнымыздан тік турып,
Созі дана, ісі дара болгандыгы ушінде!

Кастер Саркытханулы, экономикалык-география гылымдарынын докторы, жазушы, акын, теолог. Кытай, орыс, уйгыр, агылшын, жапон, турік тілдерінде еркін сойлейтін ултымыздын бір туар улдарынын біреуі.

Ескерту: Асет Ризаулы уйінде, офиста кісі кабылдамайды. Сеанс тек телефон аркылы журеді!

Тел: 8 701 733 55 71; 8 775 706 63 21.
Уйі: 8 (72771) 35-9-94.
Электрондык поштасы: aset.mukashbekov.1951@mail.ru.
Интернетте: «Проза. Ру», «www.asetkz.ru».
SKYPE "aset-mukashbekov".
Мекен жайы: Алматы облысы, Карасай ауданы.
"ХАЛЫК БАНК": 6762 0035 0052 4144 Асет Мукашбеков
"KASPI BANK" БИК: CASPKZKA, ИИК: KZ73722R000021730167, Мукашбеков Асет Ризаулы.
ИИН: 510 821 300 496


Рецензии