Адамнын бак кусы мен перiштелерiн басына кондыру

Сеанста отырган адам: «Иа, Аллам менін бойымдагы кетіп калган періштелерімді кайта кондыра горші», – деп айтуы керек.  Сонда бірнеше секундтан кейін онын иыгына періштелер кона бастайды. Періште конган сон: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», –  деп жаратушыга алгысын білдіреді.

Періштелер канаттары бар кішкентай балалар кейпінде келеді. Сандары ар турлі болады.

Екінші кадам: «Иа, Алла менін басыма бак кусымды кондыра горші», – дейді.  Сол кезде онын басына калыктап кеп, аппак болып, бак кусы конады. Ар кімге артурлі кус бейнесінде корінеді. Сосын тагы да: «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік», –  деп жаратушыга алгысын білдіреді.

Осыдан кейін Алладан корган сурайды. «Иа, Алла менін бойыма (букіл отбасы мушесінін аты-жонін атап шыгуына болады) жане болашак жеті урпагыма дейін, кара дугадан, тіл козден, жын-шайтан перілерден, томенгі алемнін жан иелерінен, каралыктардан коргайтын, коршайтын корган салып бере горші», – деп сурайды.

Осы кезде Алланын кудіретімен, аты аталган адамдардын баріне тобелеріне жогарыдан коргау туседі. Корган ар турлі бейнеде туседі. Атап айтсак: киіз уй, темір какпа, корган, пирамида т.б.  Коп адамды корсе, ол онын жеті урпагы. Бул да Кудайдын бір кудіреті. Сол сиякты уйіне, автоколігіне де корган коюга болады.


Рецензии