Адамнын ойлау жуйесiне жаксы багдарлама уялату

«Иа, Алла менін ойлау жуйеме (отбасындагы баска адамдардын да аты-жонін атайды) солардын да ойлау жуйесіне Аллага деген шексіз махаббат, букіл адамзатка деген шексіз махаббат, букіл жан иелеріне деген шексіз махаббат, букіл коршаган ортага, табигатка, алемге деген шексіз махаббат, бір-бірімізге деген махаббат, оз журтыма, нагашы журтыма, кайын журтыма, ел журтыма, халкыма деген шексіз махаббатты уялата горші», – дейді.

Сосын тагы да багдарлама коюды жалгастырады. «Иа, Алла менін ойлау жуйеме батырлык, батылдык, журектілік, ешкімнен, еш нарседен корыкпауымызды, алган максатымызга жетпей тынбауымызды, имандылык, ізгілік, адамгершілік, коп кітап окуымды, рухани ілім денгейімнін жогары болуын, парасаттылык, кеменгерлік, даналык, адалдык, (уйленбеген адам болса) Иа, Алла озіме лайыкты кудай коскан косагымды тауып бере горші, омірге жаксы балалар акелуіме себепші бола горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла мені шексіз байлык иесі, шексіз даулет иесі етіп, шексіз молшылыкка малындыра горші»– деп тілейді. «Иа, Алла адемі болуымды, сулу болуымды, сымбатты болуымды, суйікті болуымды, суйкімді болуымды, денімнін сау болуын, гумырымнын узак болуын, бала-шага, немерелерімнін кызыгын коруімді, екі дуниенін кызыгын коруімді, екі дуниенін канатын тен устауымды, озімнін (айел адам болса) кыздарымнын, келіндерімнін жаксы ана, кеменгер аже болуымызды, куйеуімнін, куйеу балаларымнын жаксы аке болуын, дана ата болуын, мейірімді де кайырымды болуларын, жомарт, бауырмал, мадениетті болуымызды Иа, Алла ойлау жуйемізге уялата  горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла кейін байып, миллионер болган кезімде ел-журтымды жумыспен камтамасыз етуімді, оларга баспана салып беруімді, балалар бакшасын салып беруімді, ел-журтыма, казак еліне айгілі адам болуымды, ел-журтыма, халкыма рухани устаз болуымды, менін ойлау жуйеме уялата горші», – деп тілейді.

Сеанс кезінде адамдар коздерін жумып отыратынын естен шыгармаганы жон. Сеанс кезінде олардын тілектері кабыл болып, онын ойлау жуйесіне Алланын нуры куйылады. Нур кобінесе сауле, жанбыр, кар турінде жауады. Бул онын тілектерін Алла кабылдап жатканын жане ойлау жуйесінін толык жаксы жакка озгергенінін далелі.

Келесі кадам «Иа, Алла менін омір жолымды (отбасындагы баска да адамдардын аты-жонін айтса болады) жане солардын да омір жолын аша горші», – дейді. Сонда адам санасы аркылы аппак жолдардын ашылганын кореді.
 
Келесі кадам «Иа, Алла менін аяк-колымдагы кісенді шеше горші»,  – дейді. Солт кезде санасы аркылы аяк-колдарындагы кісеннін тусіп жатканын кореді.

Келесі кадам «Иа, Алла менін бизнес жолымды аша горші», – дейді. Сол кезде даулет, байлык адамнын тобесінен алтын акша, доллар, тенге турінде куйылады.


Рецензии