Адамнын санасына жаксы багдарлама уялату

«Иа, Алла менін санама озімнін жан уямнын мушелерінін саналарына (аттарын жеке-жеке айтып шыгады) Аллага деген шексіз махаббат, букіл адамзатка деген шексіз махаббат, букіл жан иелеріне деген шексіз махаббат, букіл коршаган ортага, табигатка, алемге деген шексіз махаббат, бір-бірімізге деген шексіз махаббат, оз журтымызга, нагашы журтымызга, кайын журтымызга, ел журтымызга, халкымызга деген шексіз махаббатты уялата горші», – дейді.

Сосын тагы да багдарлама коюды жалгастырады. «Иа, Алла менін санама жан уямнын мушелерінін саналарына (аттарын айтады) батырлык, батылдык, журектілік, ешкімнен, еш нарседен корыкпауымызды, алган максатымызга жетпей тынбауымызды, имандылык, ізгілік, адамгершілік, коп кітап окуымыздды, рухани ілім денгейіміздін жогары болуын, парасаттылык, кеменгерлік, даналык, адалдык, (уйленбеген адам болса) Иа, Алла кудай коскан косагымды тауып бере горші, омірге жаксы балалар акелуіме себепші бола горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла мені букіл жануямнын мушелерін (аттарын айтады) шексіз байлык иесі, шексіз даулет иесі етіп, шексіз молшылыкка малындыра горші»– деп тілейді.

«Иа, Алла адемі болуымызды, сулу болуымызды, сымбатты болуымызды, суйікті болуымызды, суйкімді болуымызды, деніміздін сау болуын, гумырымыздын узак болуын, бала-шага, немерелеріміздін кызыгын коруімізді, екі дуниенін кызыгын коруімізді, екі дуниенін канатын тен устауымызды, озімнін (айел адам болса) кыздарымнын, келіндерімнін жаксы ана, кеменгер аже болуымызды, куйеуімнін, куйеу балаларымнын жаксы аке болуын, дана ата болуын, мейірімді де кайырымды болуларымызды, жомарт, бауырмал, мадениетті болуымызды Иа, Алла  санамызга уялата  горші», – деп тілейді.

«Иа, Алла кейін байып, миллионер болган кезімізде ел-журтымызды жумыспен камтамасыз етуімізді, оларга баспана салып беруімізді, балалар бакшасын салып беруімізді, ел-журтыма, казак еліне айгілі адамдар болуымызды, ел-журтымызга, халкымызга рухани устаз болуымызды, біздін санамызга уялата горші», – деп тілейді.

Сеанс кезінде адамдар коздерін жумып отыратынын естен шыгармаганы жон. Сеанс кезінде олардын тілектері кабыл болып, санасына Алланын нуры куйылады. Нур кобінесе сауле, жанбыр, кар турінде жауады. Бул онын тілектерін Алла кабылдап жатканын жане саналарынын толык жаксы жакка озгергенінін далелі.


Рецензии