Адамнын ойлау жуйесiн тазалау

Иа, Алла мына пенденін ... ойлау жуйесіне уялап алган имансыздыгын, иттігін, шошка кылыктарын, кітап окымайтынын, рухани надандыгын, арамдыгын, сайкалдыгын, екіжузділігін, напсікумарлыгын, кызганшактыгын, кулыгын, жалкаулыгын, маубастыгын, дангойлыгын есерсоктыгын, жынды сурейлігін, менмендігін, акымактыгын, сумилыгын, такаппарлыгын, алкеуделігін, озімшілдігін, біреуді сыртынан сынайтындыгын, осек, отірік айтатындыгын, уадеде турмайтындыгын, дуниеконыздыгын, жауыздыгын, іштарлыгын, біреуді коре алмайтындыгын, жалгызбастылыгын (балаларынын есімін атау кажет), кедейшілігін, кайыршылыгын, жокшылыгын, мейірімсіздігін, тасбауырлыгын, улкенді сыйлымайтындыгын, мадениетсіздігін жане осы адамнын (аты жонін айтасыз) ойлау жуйесімен тамактанып журген жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды мына (оз атын жане акесінін атын бурмаламай айтасыз) ойлау жуйесінен толык куалай корші, мына пенденін ойлау жуйесін толык тазалай горші.

Сеанста отырган адам сізді дауыстап кайталап отыруы тиіс: «Менін ойлау жуйеммен тамактанып журген жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды, менін ойлау жуйемнен толык куа горші, менін ойлау жуйемді толык тазалай горші. (Отбасындагы барлык адамдардын аты мен акесінін атын айтып сурауы кажет).

Сол кезде сеанста отырган адам санасы аркылы неше турлі коре бастайды. Ойлау жуйесінен бака-шаян, жылан, курт-кумырскалар кете бастайды. Сеанстын канша уакытка созылатынын бір Жаратушы гана біледі.

Егер адамнын журегі таза болса, озін озі тазалайды. Сеанс жургізіп отырган адам онын жанын жетелеп отырады. Біраз уакыт откен сон адам озінін тазаланганын сезеді. Себебі, кунді кореді. Айналасы жап-жарык болады. Осы адіспен отбасындагы жарынын, бала-шагасынын есімдерін атап отырып, олардын ойлау жуйесін тазалай алады.


Рецензии