Адамнын санасын тазалау

«Ілімнін касиеті адамды тура жолга бастау болса, діннін касиеті адамды арамнан сактандырады».             Пайгамбарымыз Мухаммед (г.а.с.)
 
Сеанска тусу ушін адам озіне ынгайлы, жумсак жерге отырсын. Козін жумып, екі санынын устіне екі колын койып, алаканын ашып отыруы тиіс. Адам сеанс кезінде акылга, ойга салуга, «бул не?» деген сурак коюына болмайды. Кудайдан тілек тілеп отыруы керек. Осы кезде кудай сенін тілегінді кабыл етеді.
 
Иа, Алла мына пенденін ... санасына уялап алган имансыздыгын, иттігін, шошка кылыктарын, кітап окымайтынын, рухани надандыгын, арамдыгын, сайкалдыгын, екіжузділігін, напсікумарлыгын, кызганшактыгын, кулыгын, жалкаулыгын, маубастыгын, дангойлыгын есерсоктыгын, жынды сурейлігін, менмендігін, акымактыгын, сумилыгын, такаппарлыгын, алкеуделігін, озімшілдігін, біреуді сыртынан сынайтындыгын, осек, отірік айтатындыгын, уадеде турмайтындыгын, дуниеконыздыгын, жауыздыгын, іштарлыгын, біреуді коре алмайтындыгын, жалгызбастылыгын (балаларынын есімін атау кажет), кедейшілігін, кайыршылыгын, жокшылыгын, мейірімсіздігін, тасбауырлыгын, улкенді сыйламайтындыгын, мадениетсіздігін жане санасына уялап алган жын-шайтан перілерді, томенгі алемнін жан иелерін, каралыктарды мына пенденін санасынан толык куалай корші, мына пенденін санасын толык тазалай горші.

Осы кезде сеанста отырган адамнын санасынан кара булттар т.б. келенсіздіктер коше бастайды. Санасы толык тазаланганда сеанста отырган адам санасы агарып, жаркыраган кунді кореді. Егер тазаланбаса сеанста отырган адамнын дареті бузылып кеткені. Ойткені ол Кудайдын кудіретіне сенбей, акыла салып отыр. Осы кезде беті колын шайып келіп; "Иа, Алла!Менін біліп, білмей акылга салганымды кешіре корші" деп Алладан кешірім сурауы кажет. Алла мейірімдіболгандыктан кешіреді. Сонан кейін сеансты жалгастыра беруге болады.  Адамнын санасы толык тазаланганда тобесіне кун жаркырап шыккан кезде «Иа, Алла осы бергеніне шексіз таубе, шексіз шукіршілік» деп айтады.
 


Рецензии