Мазасыздыктан кутылудын ушiншi адiсi

3-ші адіс: «Шалкар колдін купиясы»

Откен гасырларда омір сурген даналар оздерінін ойлау жуйесінін тазалыгын сактаудын керемет адістерін білген. Бул адіс баріне жарайды: Карызга белшесінен батып жургенге, байлык пен молшылык іздегенге, уй-ішінін берекесін сактаймын деген анага, саудасы журмей турган сатушыга, жолы болмай журген жас мамандарга, турмыска шыга алмай журген карі кыздарга, уйленбей журген сур бойдактарга, сыркатынан арыла алмай журген наукастарга т.б.

Бул адісті «Шалкар колдін купиясы» дейді. Бул адісті іске асыру ушін тан бозынан турып, ауылдын жанындагы агып жаткан озенге, бар болса, колдін жагалауына, тіпті болмаса, тогайга, жазык жапан далага, ягни табигат аясына онаша кетіп, арманынын орындалганын коз алдына елестетеді. Егер озін тартіпке баулыгысы, ерік жігерін шындагысы келсе, катан ас мазірін устап, жаттыгулар жасайды.

Егер омірден куаныш, шаттык алгысы келсе, озінін рахаттанып куліп турганын, мейірімді болганын коз алдына елестетеді. Бірнеше ойдан кейін ішікі жан дуниенмен коз алдына елестеткен тулгага айналасын. Ойлаган жаксы ойыннын барі іс жузіне аса бастайды. Сен осы аркылы кім болгын келетінін, кандай жетістікке жеткін келетінін, жаратушыга хабарлайсын.

Санан таза, ойын молдір, журегін пак болса, тілегін міндетті турде кабыл болады. Есінде болсын сана бейнелер аркылы ойлайды! Елестеткен бейнелерін аркылы озіннін кім екенінді, не сезетінінді, іс-арекетінді, максатына калай бара жатканынды тугелдей жаксы жакка карай озгертеді. Осы адіске кунделікті аз болса да уакытынды бол, істе.

Табигатка шыга алмасан, уйінде, жумыс орнында онаша болме тауып алып істе. Есікті кулыптап жап, телефонынды ошір, козінді жум. Бірнеше рет терен дем ал. Екі-уш минуттан кейін дененнін босаганын сезесін, сонан кейін ойша кім болгын келетінін, кандай жетістікке жеткін келетінін, неге ие болгын келетінін елестет. Патер алгын келсе, уйінді, бай болгын келсе, байлыгынды, жетекші болгын келсе, ел баскарып отырганынды, турмыска шыккын келсе, болашак жігітінді немесе калындыгынды, жаксы аке болгын келсе, балаларынды еркелетіп жургенінді т.б.

Осы адісті унемі колдансан, бакытка да, байлыкка да шомыласын. Себебі, сен калауынды Алладан сурап отырсын. Елестеткен бейнен аркылы осылай болгым келеді деп хабарлап отырсын! Осы кезде Жаратушы басына бакыт кусынды кондырып, тілегінді тугелдей кабыл етеді.

Біліп ал! Адамнын санасында магниттік куш бар. Осы куш тілегінді тартып береді. Калаган кандай болмасын калауынды орындайды. Егер омірінде бірдене жетіспей турса, сол бейнені сананда елестете алмай отырсын. Саган осы жетіспей отыр. Коз алдына елестеген коркем бейнелерді сактай біл.

Есінде болсын! Бір жаман бейненін озі миынды улап жібереді. Осы адістін куанышты натижесін коріп, сезе бастаганда озіннін акылыннын шексіз мумкіншілігін білесін. Бойындагы булыгып, шыга алмай жаткан куатты шыгарасын. Натижесінде рухани алемнін де, материалды алемнін де байлыгына ие боласын. Казак атам бата бергенде «екі дуниенін канатын тен уста» дейтіні сондыктан. Біз миымыздын 5-ак пайызын пайдаланамыз.
Адамга баскадан озганы емес, озінен озганы манызды. Адам озінін ойын ойлауы керек. Баскалардын сен туралы айтканы керек емес. Казекен буны «Ит уреді, керуен кошеді» дейді. Баскалар сені коре алмайды, іші куйеді, кундейді. Озін тузей алмай журген жарыместін пікірі саган кажет пе? Озіннін журегінді тындап уйрен. Егер озіннін істеп жатканынды дурыс десен жалтактама, уялма, аршындап алга карай адымдай бер!

Баскалар сиякты барін тиын-тепшікпен есептеме, жаман, пасык адеттерді жанына жолатпа. Біреуді кундеме! Ешкандай максаты жок адам жалкау, шаршагыш болады. Шаршау акылдан туындайды. Егер жумысын унамаса, кызыксыз болса, тук бітірмей-ак шаршап журесін. Осы адістерді колданганнан кейін сенін ойын «оліп калган» откен кунге де, булдырлаган болашакка да кангырып кетіп калмайды. Ол осы сатке гана шогырланады. Сен біртіндеп ойынды осы сатке гана жумыс істетсен, шексіз куатка ие боласын. Оган барібір кун бе, тун бе. Сенін айтканына коніп, айдауына журеді.
Корытынды:

1.Оз ойынды ауыздыкта.

2.Оз ойына камкоршы бол.

«Раушан гулінін журегі», «Карама-карсы ойлау», «Шалкар колдін купиясы» адістерін колданып, акылынды тізгіндеп ал. Сонда саган ойлау жуйен тангажайып кереметтерін корсетеді. Басына бакыт кусын калыктап келіп конады.
 
3.Сенін оміріннін сапасы ойлау жуйеннін тазалыгымен, молдірлігімен олшенеді.

4.Кателік деген болмайды. Тек сабак алып, тажірибе жинайсын. Сурінген сатінді рухани жетілуіннін жолын ашатын какпа деп багала. 
Бакыт кусын басына кондырудын купиясы карапайым: жанын кай жумысты калайды соны істе. Барлык куш-куатынды, ойлау жуйенді озін унататын іске шогырландырсан, калауын, арманын, максатын орындалады.


Рецензии