Мазасыздыктан кутылудын екiншi адiсi

2-ші адіс: «Карама-карсы ойлау адісі»

«Оз напсіне ие болу – рухтын немесе таза акылдын касиеті. Оз-озіне ие болганнан, напсінді багындырганнан артык жогары билік жок».
Бальтасар Грасиан, испан жазушысы ХVІІгасыр

Мазасыздык пен келенсіз ойлардан кутылатын екінші адіс. Карама-карсы ойлау. Табигаттын улы занына сайкес сана тек бір-ак ойды устап тура алады. Осы ілімді колданып, адам кыска мерзімде озінін шабытты жаксы ойларын дамыта алады. Бул адіс оте карапайым: санана жаман ойлар уялап алса, бірден коніл-куйінді котеретін ойлармен алмастыр. Келенсіз ойларды жагымды ойларга айырбаста.

Буган тасбих жаксы комектеседі. Егер сананды жаман ойлар жаулап алса, тасбихтын бір тасын болек алып, кішкене дорбага сактап коясын. Олардын саны кобейіп жиналган сайын, ол маган санамды толык тазалау ушін алі каншама узак жол журу керек екенін есіме салып отырады. Ойлау жуйеме жаксы ойлардын уялауынын жауапкершілігін жуктейді.

Уайымнын орнын куанышпен толтыр. Ойынды куанышка шогырландыр. Озінді бакытты сезін! Бір калыпты терен тыныстап, тузу отыр. Осы кезде жымия бастайсын. Конілді болган кезде не істейсін, соны істе!

Ойынды жаксы жакка шогырландыр. Бір минуттан кейін сезімінде керемет озгерістер басталганын байкайсын. Карам-карсы ойлау адісін басына келген барлык жаман ойларга багышта. Бір аптадан кейін кері кеткен келенсіз ойлар миында турактап тура алмайды. Саган жаман асерін тигізе алмай жондеріне кетеді.

 Ой куаттын кішкентай болініп кеткен болшегі. Ол тірі нарсе. Пенделердін басым болігі басына біресе анау ой, біресе мына ой неге келетінін тусінбейді. Акикатында сенін ойлау жуйеннін сапасы сенін оміріннін сапасын аныктайды. Ой кол, коше сиякты материалды бар нарсе. Сен онда жузесін, малтисын, журесін.

Нашар, алсіз ой нашар алсіз істер істейді. Мыкты арі тартіпке салынып, тізгінделген ой гажайыптар жасайды. Аркім кунделікті жаттыгулар жасап, неше турлі кереметтерді іске асыруына болады.

Мысалы: карызынан кутылу, денсаулыгын калпына келтіру, молшылыкка кенелу, турмыска шыгу, озіне лайыкты кудай коскан косагын табу, кайыршылыктан, жокшылыктан кутылу, шет тілін менгеру, бала сую, балаларына дурыс тарбие беру, мадениетті болу, оз бетінше іздену, рухани кітаптар оку, екі дуниенін канатын тен устау, ешкімнен еш нарседен корыкпау, алган максатына жетпей тынбау, табанды, кайтпас кайсар болу, мейірімді бауырмал болу, адемі, сулу, сунгак болу, арыктау, маскунемдіктен, темекі шегуден, кызганшактыктан, напсі кумарлыктан, дуниеконыздыктан, акымактыктан, жынды сурейліктен, менмендіктен, дангойлыктан, есерсоктыктан, ішмерездіктен, арамдыктан, т.б. толып жаткан келенсіздіктен кутылу.

Осылардын барін саган баска біреу акеліп, жапсырып койган жок. Осы келенсіздіктердін барін озіннін ойлау жуйен аркылы санана сініріп алдын. Омірдін улы купиясы сен не ойлайсын солсын!

Егер толыкканды бакытты омір суремін десен ен кымбатты асыл затына карагандай ойына камкорлык жаса. Ішкі мазасыздыктан кутылу ушін ерінбей енбектен. Кунделікті сананды тазалайтын осы кітапта баяндалган жаттыгуларды жаса. Натижесінде керемет марапатка ие боласын. Адамдар тек кана молдір, таза ойлармен ойлауга тиіс. Буган жогарыда баяндалган жаттыгу адістерін жасап, кол жеткізуге болады.

Егер де сенін санана бір жаман ой уялай калса, енбегін еш кетеді. Келенсіз бір жаман ой санана уялап алса, ол осіп, орбіп ары карай оз омірімен омір суре бастайды. Букіл сананды жаулап алады. Осыдан кутылу ушін «раушан гулінін журегі» жане «карама-карсы ойлау» жаттыгуын кунделікті жасап, сананды тазала.

Тагы бір купия: Барлыгы екі рет куралады
Бастапкыда сананда, сонан сон нактылы омірінде. Ой материалды зат. Осыны біз коршаган материалды алемге жібереміз. Сенін жіберген ойдарынды материалдык алем кабыл етіп, сураганынды береді. Остіп, ойын іс жузіне асады. Шын ниетінмен сурасан болды. Келенсіз жаман ойлар жамандыкты, таза молдір ойлар жаксылыкты акеледі.

Біздін казактын басым копшілігінін жамылган корпесі, басына жетсе, аягына жетпейді, турмыстары томен, денсаулыктары нашар. Неге? 
 
Мысалы: тойда, не болмаса, жаназада отырса да ангіме такырыптарынын ауаны былай: Бір кемпір немесе бір шал озінін ауруын айта бастайды. Оган жамырай барі косылады. Бул такырып біте бастаганда енді біреу озінін карызын, кедейшілігін, кайыршылыгын айтып зарлайды. Оган барі шиборідей шуылдап, костай ала жонеледі.
Бул нені білдіреді? Рухани надандыкты, топастыкты.

Ауруларын айтып зарлап отыргандар ауруынын устіне ауыру жамап жаткандарын, кедейшілігін айтып каксап отыргандар, оздеріне кайыршылыктын какпасын айкара ашып, койгандарын укпайды. Себебі, булардын ойлау жуйесінін денгейі томен, лас жиіркенішті. Сонан сон материалдык алем олардын тілектерін кабыл етіп, сурагандарын береді.

Бар бале оздерінін ішкі жан дуниесінде. Ойлау жуйесінін дурыс еместігін сезбейді. Онымен коймай балені агайын-туысынан, окіметтен т.б. іздейді. Соларды жазгырады. Кореалмаушылык, іштарлык, кызганшактык, біреуді сыртынан сынау, осек айту. Осы пенделердін санасына сініп кеткен. Себебі, баскаша ойлай алмайды. Ойлау жуйелері жутан, таяз, арам, лас. Неге?

Сондыктан сырткы коршаган алемді, озіннін турмысынды озгерткін келсе, жондеуді озіннін ішкі алеміннен баста. Ойлау жуйенді тубегейлікті баска багытка озгерт: бакытка, байлыкка, сынгырлаган денсаулыкка, махаббатка, имандылыкка, куанышка, шатыкка, мамыражайлыкка, т.б. толып жаткан ізгі істерге.


Рецензии