Акылды тiзгiндеп устаудын купиялары

«Акылга еркін ой керек,
Матаудан ойды азат кыл.
Адеттеніп ертерек,
Орісін кеніт жылма жыл».      Шакарім аулие

1 – ші адіс: «Раушан гулінін журегі»

Откен ундіс даналарынан калган акылды 21 кунде калай ауыздыктауга болатыны жайлы бір адіс бар. Осы адісті 21 кун колданганнан кейін адам куаттанып, шабыттанып, озін ерекше сезіне бастайды.

Бул адісті «Раушан гулінін журегі» деп атайды. Бул адісті іске асыру ушін жана кесіліп алынган раушан гулі мен онаша тыныш жер керек. Реті келсе, табигат аясы не онаша болме де болады. Раушан гулінін ортасына, ягни журегіне барлык назарынды аударып, тесіле кара. Раушан гулі омірге уксас. Омір жолында саган тікенек кездеседі.

Бірак та оз арманына сенсен, тікенектерді таптап отіп, гулдін адемілігіне ие боласын. Тесіле карап, онын туріне, курылысына, адемілігіне назар аудар. Онын жупар иісінен лаззаттан. Тек кана осы гул туралы ойла. Бастапкыда баска ойлар келіп, раушан гулінін журегіне жакындатпайды. Бул жаттыкпаган акылдын белгісі.

Абыржыманыз. Саган жаксылык жакындап келеді. Оз назарынды гулге кайта аудар. Сенін санан біртіндеп кушейіп, баскаруга конеді. Осыны кунделікті кайталап отыру кажет. Ойтпесен асері болмайды. Раушан гулі болмаса, жок болса уйде осіретін гулді колдануга да болады.

Пенделердін басым болігінін мурындарына су жетпей, шапкылай береді. Оларга унсіз жеке отыру ынгайсыз. Жай нарсе. Олар айтады: «Менін гулге телміріп, карап отыратын уакытым жок», – деп. Табанды болып, раушан гулінін журегінен лаззат ал. Бір-екі аптадан кейін осы жаттыгуды 20 минут уздіксіз жасай аласын.

Сенін ойын баска нарселерге аландамайды. Бул озіннін ойынды ауыздыктай бастаганыннын бірінші белгісі. Сонан кейін ойын сен кайда бурсан, сонда шогырланады. Натижесінде саган кызмет етіп, неше турлі кереметтерді іс жузіне асырады. Озіннін сабырлы, байсалды болганынды байкайсын. Сені унемі азаптап журген мазасыздыктан кутыласын. Куат куйылып, жаксы ойлайсын. Ен бастысы бойына періштелерін кайта оралып, басына бак кусын кайта конып, Алланын кудіретін сезінесін!


Рецензии