Мазасыздык миды тоздырып, куаттын кушiн алсiретедi

«Бір сагат білім іздеу, уйрену туні бойы намаз окып шыкканнан артык. Бір кун білім уйрену уш ай ораза тутканнан да артык».
Пайгамбарымыз Мухаммед (с.г.с)

Мазасыздыктын натижесі жанынды жаралайды. Калыпты адамнын миына куніне 60 мын ойлар келеді. Тан калатын нарсе: осы ойлардын 95 пайызы кешегі ойларын. Бул ойлау жуйеннін жудеулігі. Кунделікті бір нарсені ойлай берген адам жаман ойлардын кулы. Олар жаксы ойлаудын орнына «оліп калган» откен кунмен омір суреді. Атап айтсак, біреулер карызын, жіберіп алган мумкіншілігін, туысына деген окпесін т.б. умыта алмайды. Осы адамдар мазасыздыктын озін талкандауына жол беріп, озін-озі жаксылыктан жауып тастайды.

Оз акылынды тізгіндеу – оз омірінді баскару екенін тусінбейді. Ойлау жуйен оз адетіннен нар алады. Пенделердін басым болігі, озінін ойлау жуйесінін алапат кушінен бейхабар. Омір суру барысында басыннан отіп жаткан жаксылыкка да, жамандыкка да жауап беретін озінсін.

Кандай окига болмасын натижесін жаксылыкка жоруды адет кылып алсан, алга дами тусесін. Бул табигаттын улы зандарынын бірі. Омірдегі материалдык па, рухани ма кандай болмасын жеткен жетістігін, тартып журген бейнетін мен азабын миындагы секунт сайын кунделікті туып жаткан ойлардан басталады.

Сенін сырткы корінісін – ішкі акикатын. Оз ойынды баскара отырып, сен оз тагдарынды мурындыктап жетелейсін. Кытай тілінде дагдарыс (кризис) деген соз екі иероглифтен турады екен. Біреуі «кауіп», екіншісі «мумкіндік». Омірде кателік жок, тек сабак кана бар. Келенсіз тажірибе болмайды, тек кана жетілуге, уйренуге, озін жетілдіруге тажірибе бар.

Окигаларды жаксы не жаман деп багалауга болмайды. Калай болганын ойланып, толганып натижесінен сабак алу керек. Ар окига оз сабагын береді. Осы біртіндеп алган сабактар сенін ішкі, сырткы кушінді толыктырады. Буларсыз отырган жерінде омалып отыра беруші ен. Омірінде не озгеріс болды, ойлан?! Пенделердін басым болігі озінін тагдыр талкысынан бага жетпес сабак алады.

Егер озін куткен натижеге жетпесен, окінесін, бармагынды шайнайсын. Есінде болсын! Табигаттын зандылыгы ар дайым сондай жагдай жасайды. Бір есік жабылганда, екінші есік ашылады.

Осы шартты кунделікті тіршілігіне колданып, акылынды тізгіндеп устасан, арбір окиганы жаксы жакка озгертіп, мазасыздыктан біржола кутыласын.

«Оліп» калган откен оміріннін кулы болудан азат боласын. Оз болашагыннын курылысшысы озін боласын! Бугіннен бастап, откен омірінді умыт. Болашакта кім болатынынды арманда. Тек жаксылыкты кут!

Оз максатынды армандау аркылы ку. «Акыл – кермет кул. Ал егер сені сана емес, акыл баскарса, онбаган кожайын». Ал енді сана мен акылдын ара жігін ажыратып алайык. Акыл тек кана кауіпті корсетеді. Сана сенін жанын. Сондыктан да адам журегін тындап уйренуі керек.

«Кайгы келсе карсы тур, кулай берме,
Кызык келсе, кызыкпа, онгакка ерме.
Журегіне сунгі де, тубін козде,
Сонан тапкан – шын асыл, тастай корме».
Абай

Егер теріс-кагыс ойлай бастасан, онда сен жаксы ойлауга бейімделмегенсін. Жаттыкпагансын. Егер акылга мумкіншілік берсен жане тізгіндеп, жаксы баскара алсан, осы омірде не калайсын барін береді. Акылга дурыс камкорлык корсетсен, сені сынгырлаган денсаулык иесі кылады. Бакытты боласын.

Рухани жетілген адамдар ойлау жуйесі олардын омірін куратынын біледі
Омірдін сапасы – адамнын  ойлау жуйесінін байлыгымен аныкталады. Егер тыныш мамыражайлыкта омір сургін келсе, ойлау жуйен осыган сай болуы кажет.

 Акылды жетілдірудін бірінші шарты – акылды бір максатка шогырландыру. Шогырландыру – акылды баскарудын негізі. Акылды баскару ушін ен алдымен ауыздыктап, тек кана колма-кол шешетін маселеге гана шогырландыр.

Оз ойынды нактылы максатка гана шогырландыганда бурын болмаган кабілеттерін ашылады.

Бакытты болудын купиясы карапайым: накты кандай іспен шугылданганды унатасын, осы іске бар куш-жігерінді жумса. Осы кезде барлык тілегін кабыл болады.
Оміріннін максатын тусінгеннен кейін, сенін алеміне жан кіреді.

Арбір куні танертен оянганда куатты, сергек болып, ойлау жуйен нактылы бір максатты іске асыра бастайды. Уакытты боска жогалтпайсын. Ойыннын куаты усак-туйекке шашырамайды. Сен автоматты турде мазасыздык деген жаман адетінді алып тастайсын. Ішкі жан-дуниенде тепе-тендік пайда болып, белгісіз тылсым куш сені жетелеп отырады.

Неліктен адамдар коп уйыктайды. Шындыгында олардын еш нарсемен шаруасы жок. Ал ерте туратындардын ішкі жан-дуниесінін алауын жагатын белгілі максаты бар. Олар осы сатпен омір суреді жане куатын бет алды расуа кылмайды. Біздін копшілігіміз кажеті жок нарселерге мазасызданамыз.

Мазасыздык омір кушімізді, куатымызды сорып алады. Адамдардын шыргаландары керексіз нарселерді коп ойлай беретіндіктен. Олардын миы еш уакытта демалмайды. Миы мылжынга толы. Осынын салдарынан жынданып кетуі де мумкін.

Барлык дана гуламалар кундіз онаша отырып, кайда барганын, кайда баратынын акылга салып, сараптап отырган. Ен бастысы ертенгі кунді бугінгіден калай жаксы откізсем деген ой. Кунделікті біртіндеп, ар кунін жаксарту жаксы натижелерге жетелейді. Осыган сайкес жагымды озгерістер болады. Кундіз 10 минут сараптаудын озі – оміріннін сапасын арттырады.


Рецензии