Мен кiммiн?!

«О, адамдар! Біз сендерді еркек, катын кылып жараттык, сендерді халык, улт кылып ерекшеледік. Себебі, сендер бір-бірілерінді салт-дастурлерінмен білу ушін. Сендердін Алла алдындагы имандылыктарыннын туп казыгы  салт-дастурлерінде. Акикатында - Алла барін білуші!».  (Куран 49 : 13).

Жаратушынын теориялык рухани ілімі тек тандаулыларга беріледі, ал халыктын салт-дастурі жалпыга бесікпен беріледі. Рухани ілім негурлым халыктын салт-дастуріне жакын тусінікті болса, сол халыктын рухани денгейі жогары болады! Кенес окіметіне дейін казак халкы дал осылай болган. Казіргі заманда Рухани устаздары бар, олардын сонынан еріп, жазган кітаптарын тусініп окитын  халык бакытты!

Киелі кітаптар акылдыга да, акымакка да тыкпалап уйретілетін халык бакытсыз... Себебі, олар рухани ілімді озінін калауы бойынша магынасын озгертіп алады. Арбір пенде баласы Гарыштын бір болшегі. Сондыктан, ол сонын зандылыгымен омір суруі кажет. Егер ішкі жан-дуниенде уйлесімділік болса, онда сыртында да уйлесімділік болады.

Гарыш алемінін зандылыгын тусіндіру арекеті, сонау ыкылым заманнан бері келе жатыр. Артурлі дін агымдарында хадистер, сурелер, аяттар турінде берілген. Бізден кажет ететіні, тек кана осыларды тусіну. Бурынгы адамдар, казіргілермен салыстырганда анагурлым иманды болган. Олар табигат зандарын, киелі кітаптардагы кагидаларды бузбауга тырыскан.

10 – Юныс суресі, 100 аят.
«Алладан буйырыксыз ешкімнін иман келтіруі мумкін емес. Алла азапты акылдарын жумсамайтындарга береді».
КУРАН КАРИМ, казакша магына жане тусінігі. 220 бет.

Гарышта омірдін улы купиясын Кудайдын берген рухымен алып журген Жаратушынын бір ушкынымын ба?
 
Неліктен мен коргансызбын, алсізбін?

Озімнін кумандарымнан, сенімсіздігімнен, коркынышымнан, ауруымнан, касіретімнен калай кутыла аламын?

Озімді-озім калай тани аламын?

Жер бетінде, откінші жалган фани алемде не іздеп журмін?

Сонан сон не болады?

Бакыт, бостандык, тагдыр, карымта заны (карма) деген не?

Оз тагдырынды озін калай баскаруга болады?

Жаратушымен, Акикатпен, Табигатпен кайткенде уйлесімділікте боламыз?

Біздін жанымыз гана озгермейді, калганынын барі озгеріске ушырайды. Пенде баласы бар болганы гарыштын бір болшегі болгандыктан ол бутін болуга талпынады. Маселен, Ньютон тартылыс занын ашкан. Жансыз зат бір-біріне тартыла береді. Бул заннын адам баласына да катысы бар.
 
Бастапкыда пенде жаратушыдан алыс болады. Сондыктан да жан иесі омір бойы жаратушысын ансайды. Оны білуге, тануга умтылады. Бул барлык адамдарды, сонымен катар барлык жан иелерін біріктіреді. Букіл жан иелерінін максаты біреу-ак. Ол Аллага кайту. Ал баратын жолдары ар турлі.

Пенде баласынын бастауынан кашыктап кетуі оган омір бойы маза бермейді. Осыны ол бар болмысымен сезінеді жане соган умтылады. Біздін омірімізде бул калыпты жан тыныштыгы, бакыт, куаныш, лаззат дейді. Пенде баласы заттык фани алемде бір затка ие болгысы келсе, осы ракатка шомылуды ансайды. Ол акшанын, тамактын, ішімдіктін, шылымнын, есірткінін, багалы заттардын, ойын сауыктын, женіл журістін комегімен колдан жасалган уакытша рахатка шомылгысы келеді. Уакыт оте келе осынын барі бекершілік екеніне козі жетеді.

Картайган шагында бекерге кеткен уакытына озегі ортеніп, омірдін негізгі манін тусінеді. Омірдін не ушін берілгенін угынады. Окінішке орай откен кун олген кун, ол кайтып оралмайды.

Жаратушы пенде баласына сананы бергенде, осы сананы омір суру барысында жетілдіріп, толыктырып, озінін бар болмысымен гарыш алемінін даму барысына озіндік кайталанбас улесін косу ушін берген. Бул омірдін мані не деген сауалдын кыска да нуска жауабы.
 
Жаратушы ау бастан адамды нурга, шаттыкка, бакытка, денсаулыкка, бейбітшілікке, тыныштыкка, уйлесімділікке, рухани байлыкка, мамыражайлыкка толы тіршілік кешу ушін жер бетіне жіберген. Осыган калай жетуге болады?

Оз жан дуниендегі тепе-тендікке, озін омір суріп жаткан алемдегі барша насілдер, дін агымдары  арасындагы озара суйіспеншілікке, махаббатка, кайырымдылыкка, тусіністікке нактылы акикатка калай жетуге болады?
Гарыштын даму сатысынын зандылыгын жасаган Жаратушынын сатылы жолы кандай?
Бул алемнін зандылыгы Макрокосм: микрокосм – пендеге калай асер етеді? (Макро – улкен, микро – кішкентай). Гарыш алып дене, пенденін тані сонын кішкентай кошірмесі. Екеуі озара калай байланыскан?

Акикатында рухани Устаз дегеніміз кім? Оларды казіргі кезде неше турлі коне тылсым кубылыстарды рухани білім ретінде насихаттап жургендерден калай айыруга болады?


Рецензии