Авторга окырмандардын пiкiрлерi

Курметті Асет ага!

Жолына тагдыр каттырак,
Мініпсіз ага, ак пырак.
Саулесі мангі сонбейтін,
Жаныпты сізде шам–шырак!

Сакен Муздыбаев.  ШКО, шахтер. 22.03.2010 жыл

Аса кымбатты Асет мырза!

Коптен іздегенім, коктен сураганым жерден табылганына, сіз сиякты замандасымнын бар болганына оте куаныштымын! Баска елдін авторларына табынып, суйсініп жургенде мынандай коктемнін шуакты кунінде сіз маган жаратканнын керемет сыйлыгы болдыныз! Сізді казактын Джо Виталесі мен Джозефф Мерфиі десем артык айтпайтын шыгармын! Сіздей АЗАМАТТАР Казакстанда кобейе берсін! Кудай колынызга куат, омірінізге шуак берсін! Омір сурагына жауап таба алмай журген мен сиякты миллион казакка Алланын нурын жеткізе берініз!

Куралай Ошакбаева, 20.04.2010 10:47

Курметті Асет ага!

Сізге басымды иiп алгысымды білдіруге рУксат етініз. Сіздін жазган кітаптарынызды казір оки бастадым. Катты асер аламын сіздін терен ойларыныздан. Сізге зор денсаулык жане таусылмас шыгармашылык табыс тілеймін.
Тілек білдіруші, Асыл Жакыпбек.
23 май 2010 в 12:57. Канада, Монтреаль

Салеметсіз бе, Асет Ризаулы!

Мен сіздін окырманыныз боламын. Сіздін «Жуйке жуйесінін тылсымы» атты кітабыныз мені кайта омірге акелді. Сізге Алланын нуры жаусын! Мен, Заман Таншолпан Жанабайкызы 1993 жылы Шымкент каласы, Сайрам ауданы, Комешбулак ауылында дуниеге келдім. 2010 жылы Комешбулак жалпы орта мектебін бітірдім, бірак жогары оку орнына туспедім. Себебі, 2010 жылы 12 мамырда Шымкент каласындагы жындыханага оте ауыр жагдаймен тустім. 17 кун реанимацияда, 4 кун комада жаттым. Ата-анам УБТ-ны уайымдап содан ауырды деп ойлайды.

Менде грантка тусе алмаймын деген коркыныш болган жок, сабак улгерімім оте жаксы болды, тестен унемі 100-ден жогары балл жинайтынмын. Жындыханадан ештене білмей шыктым. Ол жакта есімді жиганымда: «Неліктен бУл жерде жатырмын», - деп токтаусыз жылайтынмын. Ол жерде откен 45 кунім омірімнін ен ауыр кезі, бірак ойлансам мен бакыттымын! Себебі, мен жазылдым, ол жерде жазылмай калган каншама адамды кордім. Казір міне Халыкаралык Гуманитарлык-Техникалык университетінін  студентімін, жагдайым бір калыпты, жаксы достарым бар.

Озініз кітабынызда жазгандай, Алладан омірдін келенсіздіктерін каскайып тУрып карсы алатын алансыздык, озгертуге болатынды озгертетін батылдык, сонын айырымын тусінетін даналык бере гор деп тілеймін. Сізге зор денсаулык, жануянызга амандык, береке, бірлік, молшылык тілеймін. Рахмет сізге!

Таншолпан Заман. 27 акпан. сагат 21:21. 2012 жыл

Ашыгу ілімін уйреткен устазыма Ризанын Асетіне рахмет айтам,
Ояткан санамызды уйыктап жаткан.
Кітабын окып шыгып рахат алам,
Аштыктан он кун бойы нар татпаган.

Ойпырмай, ойлаймын да мен тан калам,
Жамандыкка соншалык кумар болган.
Жаксылыкка шакырса бул калай деп,
Мын ойланып, толганып коп киналган.

Омірде ізденумен журген жанмын,
Жаналыкка мен жасымнан кумармын.
Малаховтын кітабын, бес томдыгын,
5 жыл устап, астында жастыгымнын.

Асері Асет ага, лезде болды,
Конілім, ой-санаммен кабыл алды.
Алдынгы дал озіндей агалардан,
Улгі алып, інілерін бас шулгыды.

Ризанын Асетіне мын рахмет,
Боліскен жаксылыкты коптен курмет.
Ауылымнын дал озіндей азаматын,
Аркада Турсын - інін мактан етет!

Асет ага, мынау сіздін жасап журген жаксылыгыныз, адамнын денсаулыгын тузеу, агзасын тазалау гана емес, жалпы адам агзасын гана емес, жан-дуниесін, санасын тазалау, ояту жолындагы ерен енбегінізді кобіміздін алі де тусінбей жатканымыз, карнымды ашырады.

Турсынгали Кызырулы Амірханов, ашыгу ілімін устанушы.
Караганды каласы. 27.10.2008 жыл.

Созі дана, ісі дара, Асет аганын мерейтойына жыр шашу

Жеткенде бар, жетпеген коп 63 деген белеске,
Оршіл рух туын тігер омір атты егесте.
Асет ага тікті туын рухани алемге,
Аты калар урпактарга, айналмайтын елеске.

Каламынан туып жатты танкаларлык дуние,
Окырманды болеп, тербеп небір гажап куйіне.
Касиетті Науалынын топырагы сиякты,
Молынан-ак онім берді, айтарлыктай суйіне,
Ар кітабі турган болар ар казактын уйінде.

Бул да болса, касиет кой Кудай берген агама,
Орлік, кендік, марттік сиган мынау дархан далама.
Сол даланын касиетін жиып алган бойына,
Мен агамды айтар едім сол далама балама.

Пенделіктін бугауланып кеткендіктен ісіне,
Агамызды жатпаймыз-ау кейде толык тусіне.
Ортамызда отырганмен міне, Асет агамыз.
Онын орны бугінде емес, болашактын ішінде,
Сондыктан да курметтейік орнымыздан тік тУрып,
Созі дана, ісі дара болгандыгы ушінде!

Кастер Саркытханулы, экономикалык-география гылымдарынын докторы, теолог-философ, акын, жазушы.  21.08.2014 жыл

Асет агага арнау!

Асет ага! асыл жарсыз, немеренін атасы,
Дуалы ауыз, калт кетпейтін батасы.
Дуние куган мына киын заманда,
Талай жаннын болып журсіз панасы.

Денініз сау, аман болсын басыныз,
Кутты болсын пайгамбарлык жасыныз!
Устаз болып, багыт багдар беретін,
Ілімінмен копке шуак шашыныз.

Бір Алла гой жанымыздын турагы
Бакытыннын орден аксын бУлагы.
Енбегіннін тек зейнетін коре бер,
Келер куннін саулелі боп шуагы.

Сандугаш Серіккали, Казакстан журналистер одагынын мушесі, Баубек Булкышев атындагы сыйлыктын иегері, Казакстан журналистер академиясынын «Алтын жулдыз» сыйлыгынын лауреаты. Журналист – аудармашы. 21.08.2014 жыл

Аса курметті Асет Ризаулы!

Мен сізбен танысканыма жане кітабынызды окыганым ушін оте куаныштымын. Менін журегімнін, сана сезімімнін озгеруіне себепші болган «Бугін мен: Имандылыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын» атты кітабыныз. Менін санам тазаланып, омірге кулшынысым артып, руханият жолындагы ілімдерге деген кызыгушылыгым оянды.

Мен омірлік арман, максатыма барар нурлы жолды таптым. Ен бастысы оз миссиямды білдім. Сіздін кеменгер ойларыныз маган багыт-багдар берді. Сізге алгысым шексіз, Алланын нуры жаусын!

Руслан Муратов, Атырау облысы, Кулсары каласы. 11.01. 2016 жыл

Салеметсіз бе,  курметті Асет ага!

Асет ага, сіздін туындыларыныз созсіз асерлі, тамаша! Колыма кітапты алып, парактарын ашкан саттен бастап, озіме керек рухани байлыкты таптып десем болады. Ар адам осындай керемет сезімді басынан откеріп, оз бойына жаксы адеттерін уялатса, одан да керемет болар еді! Табигаттын берген сыйын багалап, табигатты аялай білсек, біз тамаша жетістіктерге жететін едік. Асіресе жастарымыз осындай кундылыкка ие болса, біздін нагыз жетістігіміз осы болар еді.

Озім ауылда остім, ауылымнын топырагына аунап, ауасымен демалып, молдір суынан нар алдым. Сіздін «Жасарудын купиясы», «Бугін мен: имандылыкка, бакытка, молшылыкка, махабатка толы жана омірімді бастаймын», «Бакыт кусынды басына кондырудын кУпиялары» атты кітаптарынызды окыган кезде керемет сезімге болендім. Мен бундагы ілімді сенімділікпен окыдым. Ойткені мен максатымнын орындалатынына сенемін. Сіздін осындай туындыларынызды окудан шаршамаймын. Жане туындыларыныз кобейе берсін!

Сізбен ой боліскенім ушін куаныштымын! Рахмет! Ар жазылган енбегінізде, ілімінізде даналык жатыр. Сіздін адам бойына саналы ой уялататын, журегіне имандылык, адамдык касиетіне мейірімділік тарбие беретін туындыларынызды окып, женілдеп, керемет асер алдым. Алган асерімді созбен жеткізе алмаспын!

Молдір Куспанкызы Жексембаева,
Медицина институтынын  студенті. 29.01. 2016 жыл

Курметті Асет ага!

Кітабыныз маган оте унады. Аллага сансыз шукір сіздей агамен таныстырган. Оте керемет   кітап!  Міндетті турде  «Жасарудын купиясы» атты кітабынызда жазылганнын барін жасаймын, ашыгу ілімі маган оте жаксы унады. Сізге Алланын нуры жаусын! Казактын сіздей азаматы барына мен оте куаныштымын, аман журініз.

Айнаш Онгаркызы. Атырау каласы. 1.02.2016 жыл


Рецензии