Араккаши аввалин. Перевод комедии Л. Толстого на т

 Перевод комедии Льва Николаевича Толстого

"ПЕРВЫЙ ВИНОКУР, ИЛИ КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ЗАСЛУЖИЛ"

на таджикский язык

АРАЌКАШИ АВВАЛИН ё ЧИ ТАВР ШАЙТОНБАЧА БА ПУШТАКИ НОН САЗОВОР ГАШТ

               (Мазхака)
ПАРДАИ АВВАЛ

Сањнаи аввал

Дењќон
(љуфт меронад, ба боло менигарад)
 Ана нисфирўзї њам шуд. Аспро бояд људо кунам. Кани, баро! Монда шудї, бечораяк. Ана аз он љо бозмегардаму љўяки охиринро љуфт намуда тановул мекунам. Хайрият, ки аќлам ба гирифтани пуштаки нон расидааст. Ба хона намеравам. Дар назди чоњ дањон ширин карда камтар ѓанаб мекунам, самандам низ алаф мехурад. Пас бо мадади худо, агар ќувват дињад,  боз аз паи кор мешавам. Худо хоњад, барваќт шудгоркуниро анљом медињам.

Сањнаи дуввум.

Шайтонбача ба назди бутта давида мебарояд.

Шайтонбача.
Эња, вайро бинед-а! Чи хел олињиммат! Доим Худоро ёд мекунад. Камтар сабр кун, Шайтонро низ ёд хоњї кард. Пуштаки нонашро медуздам. Ба хотир ки овард, мељўяд. Гуруснагї азобаш дињад, дашном дода номи шайтонро ба забон меорад.
(Пуштаки нонро гирифта меравад ва ба оќиби бутта гузашта менишинад ва мунтазир мегардад, ки дењќон чи кор мекунад).
 
Дењќон
(тасмаи хомутро холї менамояд).
 Худоё, баракат бидех!
(Аспро чудо намуда сар медињад ва ба тарафи љомааш меравад).
Бењад гурусна шудам! Кампир пуштаки нони калонеро бурида дода буд, эњтимол њамаашро хурам. (Ба назди љомааш меояд). Нест-ку! Шояд бо љома пўшонида бошам. (Љомаро мабардорад). Дар ин љо хам нест. Ин чи асрор бошад!?
(Љомаро меафшонад).

Шайтонбача.
(Аз ќафои бутта),
 Биков, биков! Вай бошад дар ин чо!
(Ба болои пуштаки нон менишинад).
 
Дењќон
(Аз як домани љома дошта онро боз меафшонад).
Аљиб, хело хам аљиб! Њељ кас набуд, вале пуштаки нон ѓайб зад. Агар паррандањо минќор зада хўрда бошанд, нонрезањо мемонданд. Нонрезае нест-ку. Касе набуду? Аљабо, ким-кадоме гирифта рафтааст.

Шайтонбача
(Аз љояш хеста бо диќќат гўш меандозад).
Њозир маро ном хоњад бурд.

Дењќон.
Эњтимол, њамин тавр шуданаш лозим буд. Њељ гап не, аз гуруснагї намемурам. Гирифта рафта бошад, гирифта рафтааст. Бигзор нўши љон кунад!

Шайтонбача
(Туф мекунад).
 Эњ дењќони лаънатї! Ба љои дашном додан «Нўши љон кунад», - мегўяд! Нисбати ў чи њам карда метавонистам? Њељ чиз!

(Дењќон салиб кашида ба рўи љома дароз мекашад ва хамёзакунон хобаш мебарад.)

Шайтонбача
(аз оќиби бутта мебарояд).
Мард шаву ба Сардор фањмон! Сардор якзайл талќин мекунад: Ту ба назди ман, ба дўзах, хеле кам дењќон меорї. Худат як нигоњ кун, савдогарон, љанобон ва попњоро чи кадарї ба наздам меоранд. Ягон рўз ќаторашон коста намешавад. Дењќонон бошанд, хело хам каманд. О, чї тавр вайро ба тарафи худ кашам. Ба ў наздик шудан амри мањол асту! Боз чи макре кунам? Охир, пуштаки нони охиринашро дуздам њам, вай дашномеро ба забон наовард. Намедонам, акнун чї кор кунам! Рафта ба сардор арзи њол мекунам.
(Ба ќаъри замин фурў меравад.)
Парда пўшида мешавад.


ПАРДАИ ДУВВУМ

ДУЗАХ

Дар марказ Шайтонкалон (сардор) нишастааст.

Котиби Шайтонкалон дар поён, назди мизи хатнависї, ки дар болояш њисобдафтару ќалам гузошта шудааст, нишастааст. Посбонон рост истода, атрофро назорат мекунанд. Дар тарафи рост панљ нафар шайтонбачањои гуногунбашара, дар тарафи чап миршаби амалдор њозиранд. Як шайтонбачаи олуфтанамое дар назди шайтонкалон рост истодааст.

Шайтонбачаи олуфтанамо.
Ѓанимати дар давоми се сол љамъовардаи ман 263753 нафар одаманд, ки њоло њамаашон фармонбардори мананд.

Сардор.
Бисёр хуб. Миннатдорам. Гузар!

Шайтонбачаи олуфтанамо ба тарафи рост мегузарад.
(Ба котиб) Ман монда шудам. Њоло њам кор бисёр мондааст? Аз кињо маълумотномањо гирифтем ва аз кињо бояд гирем?

Котиб
(ангуштшуморкунон ба сўи шайтонбачањои дар тарафи ростбуда ишора менамояд. Кадом шайонбачаро ном гирад, ў дарњол таъзим мекунад).
Аз деви давлатмандон маълумотнома гирифта шуд. Њамаи давлатмандонро ки 1863 нафаранд, тобеъ намудааст. Деви савдогарон маълумот дод, ки 9643 нафарро мутеъ кардааст. Деви попњо бошад 1517 нафарро, деви роњибон 112 нафарро, деви ќозиён њамаи 3423 нафарро фармонбардорамон кардаанд. Аз деви занон бошад 263753 љон ќабул кардем, ки 186315нафараш шавњардор ва 17438 нафараш духтаронанд. Фаќат ду нафар монданд: деви миршабу муфаттишон ва деви дењќонон.

Сардор.
 Ин тавр бошад, њамин рўз як илољ карда анљом медињем
(Ба миршаби амалдор).
 Даъват кун, дароянд.
Деви миршабу муфаттишон даромада, ба сардор таъзим мекунад.
Ња, чи гап? Корњоят чи тавр?

Деви миршабу муфаттишон. 
(хандакунон, дастонашро ба њамдигар молида)
корњои ман хеле њам хуб, мисли ангишт сап-сафеданд. Ѓанимат чунон назаррас аст, ки аз рўзи офариниши олам чунинашро ёд надорам.

Сардор.
Чї магар, људо њам бисёр гирифтї?

Деви миршабу муфаттишон.
Гап дар сари миќдор не. Миќдоран кам бошанд њам, њамагї 1350 нафар, вале љавонмардони хубеанд. Чунон љавонмардоне, ки аз шайтонњо њам гузаротаранд. Аз шайтонњо њам бењтар одамонро хиљолат месозанд. Кирдори наверо ман ба онон ёд додам.
 
Сардор.
Боз чї хел кирдори навро?

Деви миршабу муфаттишон.
Ана, гўш кунед: Пештар миршабу муфаттишон дар назди ќозињо одамонро фиреб медоданд. Њоло бошад ман ба онњо чї тавр ба ќозї вобаста набуданро омўхтам. Њар кас пули бисёртар дињад, онњо ба он шахс ёрї медиханд. Њатто чунон манфиати одамонро «њимоя» мекунанд, ки дар њолат њои набудани њодиса низ парванда мекушоянд . Дар байни одамон аз шайтон њам бењтар иѓвоњо бармеангезанд.

Сардор.
 Месанљам, гузар !

Деви миршабу муфаттишон ба тарафи рост мегузарад.

(Ба миршаби амалдор)
Охиринашро даъват кун !

Деви дењќонон даромада, сар пеши пои сардор гузошта таъзим менамояд.

Деви дењќонон.
Дигар тобу тоќати зиндагї надорам. Ба љои дигаре гузарон.

Сардор.
Ба куљо гузаронам? Чаро сафсата мегўї? Хез, фањмотар гап зан. Канї маълумот дењ-чи, дар давоми ин њафта чанд нафар дењќонро бероња кардї?

Деви дењќонон (гирякунон)
Ягон нафарро !

Сардор.
Чї-ї? Ягон нафарро?! Чи хел ягон нафарро? Пас ба чи кор машѓул будї? Чи номаъќулињо мекардї?

Деви дењќонон (фиќ-фиќкунон)
Ман номаъќулї накардаам. Шабу рўз якзайл љон мекохонидам, вале њељ кор карда натавонистам. Ана, аз яктоаш њатто пуштаки нони охиринашро аз таги бинияш дуздида бошам њам, ў аќќалан дашноме надод, баръакс, нўши љон шавад, гуфт.
 
Сардор. 
Чї?. . Ту ѓунг-ѓунг карда чињо мегуи? Рав, биниатро афшону бурротар наќл кун, ки ягон гапатро фањмида намешавад.
 
Деви дењќонон.
Гўш кунед. Дењќоне шудгор мекард. Ман медонистам, ки ў ѓайри як пора пуштаки нон хурдании дигаре надорад. Ман он пуштаки нонро дуздидам. Гумон доштам, ки у дашноме медињад. Аммо вай. Вай бошад мегўяд, ки њар кас гирифта бошад, нўши љон кунад. Ана ман он пуштаки нонро овардаам. Ана њамин.

Сардор.
Хайр, дигарњояш чи?

Деви дењќонон.
Лубиёю каду- лаънат ба њарду!
Њамааш як хел. Ягонтоашро њам тобеъ карда натавонистам.

Сардор.
Њоло њамин тавр? Ту чи хел чуръат намуда, бо дастони холї ба назди ман баргаштї? Боз кадом як пуштаки нони бўйнокро оварди. Чи, маро масхара кардан мехоњи? Ња? Чи, ту дар дузах мехоњи муфт нон бихурї? Дигарон ѓайрат мекунанд, даву ѓељ мекунанд. Ана онњо (ба шайтонбачањо ишора мекунад) яке 10000, дигаре 20000, сеюмї њатто беш аз 200000 овардааст. Як фикр кун, њатто аз роњибон 112 нафар овардаанд. Ту бошї бо дастони холї омадию, шарм накарда кадом як пуштаки нонеро овардаї. Чаро ба ман афсона мегўї? Худат гунањкор, бекорхўљагиро касб кардаї. Мањз аз њамин сабаб онњо аз ту дилхунуканд. Њоло сабр кун, ман шахсан кори туро месанљам.
 
Деви дењќонон.
Аз хунам гузар, то чанд сухане гўям! Кори он шайтонњо хоњ бо давлатмандон, хоњ бо савдогарон, хоњ бо занон осон аст. Ин ба њама маълум аст, ки хољат ба баён нест. Ба давлатманд кулоњи пўсти самуриеро ва ё мулки меросиеро нишон дењу ўро дарњол пайрави худ намуда арѓамчини гарданашро ба кадом тараф хоњї кашола кун. Ба њамин монанд,  ба савдогар низ пулро нишон дода, камтар њисси њасудиашро бедор намою тамошо кун, ки вай худаш ба гарда-наш њалќа андохта аз он хохиши баромадан намекунад. Њар чї хоњї фармо, иљро мекунад. Занњоро бошад, аз ин хам осонтар. Ба онњо сару либос ва шириниву лаззат пешнињод куну њарчи лозим донї кардан гир. Лекин бо дењќонон бошад, зањмати миёншикан бояд кашї. Онњо аз сањари барваќт то шом ва њатто шабонањо машѓу- ли коранд. Боз душвориаш ин ки ягон кореро бе зикри худо сар намекунанд. Баъди ин аз кадом тараф ва чї хел ба онњо наздик шуда метавонї? Падарљон,  маро аз њамин дењќонон озод намо, илтиљо мекунам, дигар тоќати ин азобро надорам. Туро низ ба туфайли онон ба кањр овардам.
 
Сардор.
Дурўѓ мегўї, бекорхўљаи ландањур. Ба дигарон корат набошад. Онњо аз он сабаб савдогару давлатмандон ва занонро бастубанд менамоянд, ки одатњои онњоро дониста моњирона ононро њавасманд менамоянд, њилаву найрангњои нав ба нав ихтироъ менамоянд. Ана шайтонбачае, ки бо миршабу муфаттишон сару кор дорад, усули тамоман наву маќбулеро фикр карда баровардааст. Ту низ майнаатро кор фармо. На ин ки пуштаки нонеро дуздида худро лоф занї. Ана њилаю? Ту ононро аз хар тараф бо домњои бешумор ињота намо, мебинї, ки ба ягон дом хоњанд афтод. Њоло бошад, ту ландањурї намуда ба дењќонон тамоми имкони- ятхоро додаї, ки баќуваттар шаванд. Агар њамин тавр давом кардан гирад, онњо на танњо пуштаки нонро дареѓ намедоранд, балки занњояшонро низ ба ин роњ равон карда, меомўзонанд. Он гоњ њамаашон аз даст мераванд. Фикр кун. Ягон илољашро ёб. Худат бояд донї.

Деви дењќонон.
Намедонам. Ба сарам ягон хел фикре намеояд. Маро аз ин кор озод намо. Дигар тоќатам намонд.
 
Сардор (бо ќањру ѓазаб)
Наметавонї?! Чї, гумон мекунї, ки ман ба љои ту ба кор меравам?

Деви дењќонон. 
Наметавонам!

Сардор.
Наметавонї? Њоло сабр кун. Њой! Тозиёнаро биёред. Занед, адабашро дињед!

Љаллодон шайтонбачаро дошта ќамчинкорї мекунанд.

Деви дењќонон.
Э-вой дод! Вой! Вой!

Сардор.
Илољашро ёфтї?

Деви дењќонон.
Вой, вой-е! Ёфта наметавонам.
 
Сардор.
Занед! Давом дињед!
Заданро давом медињанд!
Ёфтї?

Деви дењќонон.
Ёфтам, ёфтам!

Сардор.
Канї, наќл кун, чї илоље ёфтї?

Деви дењќонон.
Чунон як тадбире ёфтам, ки њамаашонро зердасти худ хоњам намуд. Фаќат ба ман иљозат дењ, ки аввалан ба дењќон хизматгор шавам. Пешакї тамоми наќшаамро набояд кушоям.
 
Сардор.
Хайр, майлаш, вале дар ёд дор, ки агар дар давоми се сол ба пуштаки нон сазовор нагардї, аз сарат оби муќаддасро мерезам.
 
Деви дењќонон.
Баъди се сол њамаашон ѓуломи њалќабаргуши ман мешаванд.
 
Сардор.
Бисёр хуб. Пас аз се сол худам шахсан рафта месанљам.

Парда.

ПАРДАИ СЕЮМ

Амбор. Якчанд аробањои пур аз гандум истодаанд.

Сањнаи аввал.

Хизматгор- шайтонбача.
Хизматгор аз ароба гандум мебардорад, дењќон бо зарфњои ченакшуда ба даруни амбор медарорад.

Хизматгор. Њафтум.

Дењќон.
Чанд четверт? (Четверт- ченаки ќадимаи љисмњои пошхуранда, ки таќрибан баробари 210 литр аст)

Хизматгор.
(Ба нишонањои рўи дар нигоњ мекунад).
Бисту шаш четверти пурра ва ба четверти бисту њафтум ченаки њафтум рехта шуд.

Дењќон.
Њамаашро намебарад, аллакай пур шудааст.

Хизматгор.
Дурусттар љо кун, љунбон.

Дењќон.
Мебинам (зарфи ченакшудаи пурро мебарад).

Сањнаи дуввум.

Хизматгор.
(худаш танњост, кулоњашро аз сараш мегирад, шохњои ќатгаштааш оњиста- оњиста рост мешаванд).
Акнун ба ќарибї намебарояд. Камтар шохњоямро рост карда дам дињам.
 (Шохњояш пурра рост мешаванд).
 Ња, як мўзаамро низ кашам, ки дар назди вай мумкин нест.
(пойњояшро аз мўза мебарорад, сумњояш намудор мешаванд. Ба остонаи дар менишинад).
Ана соли сеюм њам гузашта истодааст. Ваќти ѓалберро аз об бардоштан омадааст. Бояд ба њисоботдињї тайёр шавам. Гандум фаровон. Ба ягон амбор намеѓунљад. Баъд Шайтонкалонро сазовор пешвоз гирам њам мешавад. Бигзор бо чашмони худаш бубинад. Меарзад. Пуштаки нонро ба ман  подош хоњад дод.

Њамсоя медарояд.

Сањнаи сеюм.

Хизматгор шохњояшро пинњон мекунад.

Њамсоя.
Ассалому алайкум!

Хизматгор.
Ваалайкум!

Њамсоя.
Хуљаин дар куљост?

Хизматгор.
Барои ба хаммањо љой кардани ѓалла рафт. Њамааш љой нашуда истодааст.

Њамсоя.
Имсол њам худо баракати хирмани хўљаини туро додаст. (хизматгор рўяшро турш мекунад). Њамаи мо дар њайратем, ки чї тавр ду сол паи њам хўљаинат њосили фаровон мегирад. Гўё касе ба ў асрореро кушодааст. Магар хушк омадани тобистони гузаштаро медонист, ки аввали бањор гандумро дар ботлоќзор кишт? Мардум як хўша њам нагирифтасту хирманљойњои шумо бошанд, пур гаштанд. Имсол чи, гўё намнок омадани тобистонро дарк намуд, ки ѓалларо дар теппањо кишт кард. Киштањои мардум саросар пусида рафтанд. Киштзори шумоён бошад гандуми дона донаи расида дод. (Ба кафаш камтар гандум гирифта донањояшро бо дандон месанљад). Ана ѓаллаю, мана ѓалла!


Сањнаи чањорум.

Дењќон.
(Бо зарфи ченакшудаи холї медарояд).
Салом, љўра.
 
Њамсоя.
Салом. Ман њоло бо хизматгори ту суњбат намуда фањмидан мехостам, ки чї тавр шумоён моњирона љои киштро муайян мекунеду њосили дилхоњ мегиред? Тамоми мардум ба ту њасад мебаранд. Ба гандум нигар, ба гандум! Дар дањ сол њам хўрда тамом намекунї.
 
Дењќон.
Ња, рањмат ба Потап. (Ба тарафи хизматгор ишора менамояд). Њамааш ба туфайли вай. Соли гузашта ўро ба шудгоркунї фиристам, вай таваккал намуда ботлоќзорро шудгор кардааст. Ман ўро сарзаниш намудам. Вай бошад, маро бовар кунонд, ки ба он љо кишт намоем. Кишт кардем- натиљааш олиљаноб. Имсол низ вазъиятро дуруст пай бурду дар теппањо кишт кардем.

Њамсоя.
Бале, чи хел омадани солро хело дуруст пай мебарад. Ња, љўра, њосили аъло гирифтаї.

Хомўшї.

Ман бошам барои як пайса љавдор ба наздат омадам. Чї илољ, то њамин дараља расидам. Аз њосили нав бармегардонам.
 
Дењќон.
Њељ гап не, гир.

Хизматгор.
(Дењќонро номаълум тела медињад)
Надењ!

Дењќон.
Гапро дароз накун, гир.
 
Њамсоя.
Рањмат, рафта халтаро биёрам.

Хизматгор.
(Ба як тараф).
Њоло њам одати ќадимаашро намепартояд-медињад. На њама ваќт гапамро мегирад. Њеч гап не, камтар муњлат монд, - ба зуди доданро бас мекунад.

Њамсоя меравад.

Сањнаи панљум.

Дењќон.
(Оњиста ба остона менишинад)
чаро ба одами хуб надињам?

Хизматгор.
Ба додан- ку медињї, лекин гирифта наметавонї. Ќарз додан- ин аз кўњ ба поён ѓелонидану чамъ кардани ќарз бошад, борро ба болои кўњ кашолакунон баровардан аст.
 
Дењќон.
Хасисї накун, гандум бисёр.

Хизматгор.
Хайр, бисёр бошад, чї бадї дорад?

Дењќон.
То њосили нав мерасад ва боз аз ду соли дигар њам зиёдатї мекунад. Онро куљо мебарї?

Хизматгор.
Чаро, куљо мебарї? Ман аз ин гандум як чизи хубе созам, ки ту тамоми умрат хурсандї мекунї.
 
Дењќон.
Чї месозї?

Хизматгор.
Нўшокї месозам. Чунон нўшокие месозам, ки агар ќувват надошта бошї, ќувват мебахшад; агар гурусна бошї, серат мекунад; агар бедорхоби кашї, хоб меоварад; агар зиќњолу хаста бошї, сурур мебахшад; агар бељуръатї кунї, далер мегардонад. Ана њамин хел нўшокие месозам.
 
Дењќон.
Сафсата мегўї.
 
Хизматгор.
Ња, боз њамон сафсата. Ту боварї надоштї, ки аввал дар ботлоќзор, баъдан дар теппањо њосили хуб мерўяд. Њоло бошад фахмидї. Айнан њамин тавр дар бораи нушокї низ хоњї фањмид.
 
Дењќон.
Ту ин нўшокиро аз чї месозї?

Хизматгор.
Аз њамин гандум.

Дењќон.
Магар ин гуноњ нест?

Хизматгор.
Инро бубинед! Дар куљои ин амал гуноњро мебинї? Њамааш барои хурсандии инсон дода шудааст.

Дењќон.
Мумкин, њамин хел бошад. Потап, ту дар куљо соњиби чунин аќлу заковати бутун гаштї? Мебинам, ки ту он ќадар њам одами мураккабе нестї, мењнатдўст. Ана ду сол боз бо мо зиндагї мекунию ягон бор музаатро накашидї, ња, ягон бор. Вале њама чизро медонї. Ба њамаи ин ту чї тавр ноил гаштї?

Хизматгор.
Њамин тавр, бисёр љањон гаштам.

Дењќон.
Воќеан, вай чиз, вай нўшокї… ќувват њам мебахшад гуфтї?

Хизматгор.
Худат мебинї, ки аз он нўшокї фаќат нафъ асту халос.
 
Дењќон.
Пас онро чї хел месозем?

Хизматгор.
Барои ин аќли зиёде лозим не, агар роњашро донї. Фаќат як деги калону ду деги чуянї лозим.
 
Дењќон.
Оё таъмаш низ гуворост?

Хизматгор.
Њамчун асал ширин. Агар як маротиба бичашї, як умр аз вай људо шуда наметавонї.

Дењќон.
Наход? Ба фикрам љураам деги калоне дошт, рафта мепурсам. Канї, санљида бинем.

Парда.


ПАРДАИ ЧАЊОРУМ

Манзара аз сарое иборат аст, ки дар мобайнаш дар болои оташдон деги калони сип-сиёње гузошта шудаасту дегњои чуянии чумакдор ба пањлўяш пайваст карда шудаанд.

Сањнаи аввал.

Хизматгор.
(Кадањеро дар зери чумак дошта, шароб менўшад).
Ана, хўљаин, тайёр шуд.
 
Дењќон.
(Дузону нишаста назорат мекунад).
 Ин мўъљизаро бинед. Аз хамир об мебарояд. Барои чї обро пештар мерезї?

Хизматгор.
Ин об не, ин њамон нўшокист.
 
Дењќон.
Чаро ин ќадар мусаффост? Ман гумон доштам, ки њамчун пиво сурх мешавад. Вале ин об-ку.
 
Хизматгор. 
Ма, гир, аввал як бўй кун.
 
Дењќон. (бўй мекунад)
Вањ, чун атр бўи тезе дорад! Канї, канї маззааш чї хел, як чашида бинам. (Аз дасти хизматгор кадањро кашида гирифтан мехоњад)

Хизматгор.
Сабр кун, мерезонї.
(Чумакро тоб дода, худаш менўшад ва бо забонаш ќарс-ќарскунон) пухтааст! Ма, бинўш.
 
Дењќон.
(аввал кам-кам, оњиста, баъд тезтар, боз њам тезтар ќулт-ќулт кунон ќадањро холї мекунад. Кадањи холиро медињад).
Канї, боз як кадањ рез, аз камиаш таъмашро нафањмидам.
 
Хизматгор.
(Хандакунон).
 Маъќул шуд?
(Боз мерезад)

Дењќон (менўшад).
Ана, мўъчиза! Занамро љеѓ задан лозим. Њой, Маря, Биё. Тайёр шуд! Биё, тезтар! Биё охир!


Сањнаи дуввум.

Зани дењќон, духтарак, дењќон ва хизматгор.
 
Зани дењќон.
 Чї гап? Чаро дод мезанї?

Дењќон.
Биё, инро чашида бин. Чї нўшокие мо тайёр кардем. (Кадањро медињад). Бўй карда бин. Чї бўи гуворо дорад.
 
Зани дењќон.
(Бўй мекунад). Аљоиб!

Дењќон.
Нўш!

Зани дењќон.
Боз ба ягон бало гирифтор накунад?

Дењќон.
Нўш, аблањ!

Зани дењќон.
(Менўшад).
Бисёр хуштамъ будааст!

Дењќон.
(каме ширакайф шудааст) .
Бале, бале, хеле хуштамъ. Каме сабр кун, баъд мебинї. Потап гуфта буд, ки ин нушокї хасташавии баданро дур сохта, љавононро пир… не, не, баръакс, пиронро љавон мекунад. Ана, ман хамагї ду ќадањ нўшидаму, аллакай устухонњоям њаловат бурданд. (Њаракатњои бењаёёна менамояд). Мебинї? Сабр кун, мою ту хар рўз инро нўшида, аз нав љавон мешавем. Канї, Машаљон! (Вайро ба оѓўш мекашад).
 
Зани дењќон.
Худатро дор! Тамоман аќлатро рабудааст.
 
Дењќон.
Ана, њамин тавр! Гуфта будї, ки мо њамроњи Потап гандумро њайф мекунем. Дидї, чї чизи дилкаше пухтем? Љавоб дењ, дилкаш ё не?

Зани дењќон.
Чаро дилкаш набудааст, агар пиронро љавон кунад? Як ба худат нигар, чунон хушњол шудаї-кї!. . Ман низ хушхол гаштам. Канї, љур шав! Э- ње-е-е ње-е-е-е…(месарояд).
 
Дењќон.
Бале, бале њамаамон љавону хушњол мешавем.
 
Зани дењќон.
Биё, хушдоманамро љеѓ мезанем. Рўзи дароз аз дилтангї муноќишаву љанљол мекунад. Нўшокї ўро дигар мекунад. Љавон шуда мењрубонтар мегардад.
 
Дењќон. (маст шудааст).
Љеѓ зан! Модарамро љеѓ зан! Ба ин љо даъват кун! Њой, Маша, тохта раву бибиатро љеѓ зан, бобоятро њам даъват кун. Гўй, ки ман фармудам, ки аз болои печка фароянду тез оянд. Ѓелида хобидан бас аст. Онњоро љавон мекунем. Тез бош! Тозон рав! Шамол барин! (Духтарак давида меравад.)

(Ба занаш). Канї, боз як ќадањї рез!

(Хизматгор ќадањњоро пур карда медињад.)

Дењќон. (менўшад).
 Љавоншавї аз боло аз забонам сар шуд, пас ба дастонам гузашт, њоло бошад, то ба пойхоям рафта расид. Њис мекунам, ки пойњоям љавон гаштаанд. Ана, нигар, худашон мераќсанд (Ба раќс медарояд).
 
Зани дењќон. (менўшад).
Офарин, устои моњир, Потапљон! Канї, мусиќї навоз!
Потап балалайкаро гирифта менавозад.
 
Дењќон ва занаш мераќсанд.

Хизматгор.
(дар пешсањна менавозад ва хандакунон ба онњо чашмак мезанад. Навохтанро ќатъ мекунад, вале онњо њамоно раќс мекунанд). Пуштаки нонро ба ман арзонї хохї дошт; Инњо пурра тайёранд, акнун њаргиз гардан тофта наметавонанд. Бигзор Шайтонкалон ояду бо чашмонаш бубинад.

Сањнаи сеюм.

Кампири озодае ва мўйсафеди куњансоле мудароянд ва иштирокчиёни сањнањои пешин.
 
Муйсафед.
Магар шумоён девона шудаед? Одамон ба кор машѓуланд, шумоён бошед ба раќс.

Зани дењќон. (кафи дастонашро ба њам зада мераќсад).
Ња, ња, ња-а! (оњангеро замзама мекунад). Дар назди худо гунањкор шудам. Ягона худо бегуноњ аст.

Кампир.
Ба ин палиди бењаё нигаред. Бистарро то њол наѓундоштаасту, шарм накарда, мераќсад.
 
Дењќон.
Модарљон, каме сабр намо. Мо як сењре омўхтем, ки пиронро љавон месозем. Ма, гир! Ана њаминро нўшї, кифоя!
(Ќадањро медињад).
 
Кампир.
Чоњ њам аз ин гуна об пур аст. (мебўяд). Ба дарунаш чї омехтї? Айнан монанди атр будааст!

Дењќон ва занаш.
Бинўш, баъд мебинї.
 
Кампир. (мечашад).
Ана, чї хел! Боз накушад?

Зани дењќон.
- Баръакс, бардам мешавї. Тамоман љавон мешавї.
 
Кампир.
Бодо бод! (Менўшад). Бисёр хуб. Аз пиво бењтар. Биё, падарљон, ту њам бинўш.
 
Мўйсафед нишаста сарашро бо аломати инкор мељунбонад.

Хизматгор.
Монед ўро. Лекин ба бибї боз як кадањ додан лозим
(Кадањро ба кампир медињад).
 
Кампир.
Боз ягон њодиса рўй надихад? Вуљудамро месўзонад. Вале дилкаш аст.
 
Зани дењќон.
Бинўш. Чї гуна ба рагњоят пањн шуданашро њис мекунї.
 
Кампир.
Майлаш, аз афташ, санљидан лозим аст. (менўшад).

Зани дењќон.
Ња, чї тавр? То пойњоят рафт?

Кампир.
Аз ростї, меравад. Ана, ана ба ин љо омад. Аз вай сабукие њис мекунам. Боз рез! (Боз як ќадањ менўшад) фоиданок! Тамоман љавон шудам.
 
Дењќон.
Гуфта будам-ку.
 
Кампир.
Афсўс, ки муйсафедам дар њаёт нест. Як боракаки дигар ба ман менигашт, ки чї хел ман љавонзане будаму њастам, афсўс. . .

Хизматгор менавозад. Дењќону занаш мераќсанд.
 
(Ба мобайн мебарояд).
Магар њамин хел мераќсанд? Ман ба шумоён нишон медињам (Мераќсад). Ана ин тавр. Боз ин хел, боз ана ин хел. Дидед?

(Мўйсафед ба назди дег омада чумакашро метобад ва шаробро ба замин сар медихад.)

Дењќон.
(Инро мебинаду ба пирамард дармеафтад).
Ту бадкирдор чї кор кардї? Чунин неъмати гувороро ба замин рехтї! Эњ, ту! Пири беинсоф! (Вайро тела дода ќадањро ба зери чумаки дег медорад) њамаашро рехт, ноинсоф!

Мўйсафед.
Ин чизи хуб не, ин офат, ин бало, ин шарр аст. Худо ба ту њосили фаровони гандум дод, ки худат хурию мардумро низ сер кунї, ту бошї аз он нушокии иблисонро сохтї. Аз ин некие нест. Ин фалокати беандозаест. Аз бањраш гузар. Набошад худат њам нобуд мешавию одамонро низ мањв мекунї! Гумон мекунї, ки ин нушокист. Ин шароб не, балки оташ аст, ки њамаатонро месўзонад. (Лахчаеро аз таги дег гирифта ба шароби рехтааш медорад).

Шароби рехта оташ мегирад. Њама ба дањшат меафтанд.

Парда.


ПАРДАИ ПАНЉУМ

Сањнаи аввал.

Кулбаи дењќон. Як худи хизматгори шоху сумдор.

Хизматгор.
Гандум бисёр, њадду њисобаш нест, аммо вай бошад, маззаашро дарк кард. Акнун, ки боз тайёр карда ба бочка рехтем (бочка-чалаке, ки ѓунљоишаш таќрибан 480 литр буд) ва аз одамон пинњон намудем, ба њељ кас муфт шароб намедињем. Фоидаи касе ба мо мерасида бошад, вайро зиёфат мекунем. Имрўз ман ўро водор намудам, ки пирамардони муфтхурро таклиф намуда хуб нушонад. Чунки онњо бояд вайро аз мўйсафед људо созанду ба мўйсафед бошад ягон чиз надињанд. Имрўз ваќти ба ман људо шуда низ охир шуд, се сол гузашту рафт ва ман корро пазондам. Бигзор шайтонкалон шахсан омада бубинад. Барои ба ў нишон додан меарзад. Каму костие надорад.

Сањнаи дуюм.

Аз ќаъри замин сардор (шайтонкалон) пайдо мешавад.

Сардор.
Ана ваќташ њам омад. Оё ту ба пуштаки нон сазовор гаштї? Ман ваъда дода будам, ки худам омада месанљакм. Дењќонро мутеъ намудї?

Хизматгор.
Пурра тобеъ намудам. Худат бубин. Хозир ба ин љо љамъ мешаванд. Ба даруни печка даромада шину нигар, ки онњо чињо мекунанд. Ќаноатманд хоњї гашт.
 
Сардор. (Ба даруни печка медарояд).
Мебинем.

Сањнаи сеюм.

Дењќон, чор нафар пирамардон ва аз оќибашон зани дењкон медароянд. Ба гирди мизи хўрокхўрї менишинанд. Зани дењќон дастархон густурда ба рўи миз яхнии каллашурбо ва самбусањоро мегузорад. Пирамардон аз хизматгор ањволпурсї мекунанд.

Пирамарди 1.
Бигў, ки нушокии бисёр тайёр намудї?

Хизматгор.
Ња, ба ќадри лозима тайёр кардем. Магар бењуда њайф шудани ѓалла гуноњ нест?

Пирамарди 2.
Сифаташ хуб?

Хизматгор.
Аз дафъаи гузашта бењтар.
 
Пирамарди 3.
Дар куљо ин корро омухтї?

Хизматгор.
Агар гирди љањон бисёр гардї, њама сирру асрорро меомузї.
 
Пирамарди 4.
Ња, балое. Батаљриба !

Дењќон.
Марњамат, истеъмол кунед.

Зани дењќон бо лаганд медарояд.
 
Зани дењќон.
(Кўзачаро оварда ба кадањњо шароб мерезад).
Марњамат кунед!

Пирамарди 1. (менўшад)
 Саломат бошед! Эњ, чї хел гуворо! То устухонњоям рафта расид. Ана ин - шароб!

(Ин амалро њар се пирамардони дигар низ паињам такрор мекунанд. Шайтонкалон аз даруни печка баромада ба як гўшаи он љойгир мешавад. Хизматгор дар пањлўи вай рост меистад.)
 
Хизматгор.
(Ба сардор) Акнун тамошо кун. Њоло ман зани дењќонро пешпо медињам, вай кадањро мерезонад. Як замон пуштаки нонро дареѓ надошта буд, акнун бошад, худат тамошо кун, ки барои як пиёла шароб чї корњо мекунад.
 
Дењќон.
Биё, кампир, боз бирез! Навбатро риоя кун! Аввал ба љураам, баъд ба амаки Михайло бидењ.
 
Зани дењќон.
(мерезад ва ба тарафи дигари миз гузоштанї мешавад, хизматгор ўро пешпо медињад, вай пешпо хўрда шаробро мерезонад).
Эњ, ба ман чї гап шуд, резондам! (Ба хизматгор) Туро ба ин љо кадом шамол овард?

Дењќон. (ба занаш).
Эй шайтонзани каљпо! Худат чун бедасту бепоию дигаронро чаро айбдор мекунї? Чунин мўъљизаро ба фарш резондї.
 
Зани дењќон.
Ман, тасодуфан. Намехостам.
 
Дењќон.
Тасодуфан будааст. Њоло ист хезам, ман ба ту чї хел шароб резонданро нишон медињам. Тасодуфа-а-ан! (Ба хизматгор) Ту лаънатї дар назди миз чї кор дорї? Шайтон занад туро!

Зани дењќон аз сари нав кадањро пур карда медињад.

Хизматгор.
(Ба назди печка омада ба сардор мегўяд). Дидї? Аввалњо пуштаки нони охиринашро дареѓ намедошт, њоло бошад барои як пиёла шароб занашро ќариб лату кўб намуда, маро назди ту фиристод. Назди шайтон!

Сардор.
Хуб, бисёр хуб. Офарин!

Хизматгор.
Њоло сабр кун. Бигзор онњо њамаашро нўшанд, баъд тамошо мекунем, њар корњое мекунанд, ки … Бубин чї хел нарм-нарм бо њам сўњбат мекунанд,  ба якдигар хушомад гуфта, чун рубоњакони маккор айёрона њарф мезананд.
 
Дењќон.
Акнун, азизонам, бигўед, ки масъалаи маро чї гуна њал менамоед? Бобои мўйсафедам то ин замон бо мо зист. Ман ўро хўронидам, пушонидам, њоло бошад, мехоњад ба хонаи амакам кўчад ва ќисми хонаамонро, ки аз они вай аст, ба амакам дињад. Аз рўи адолат њал кунед. Шумоён одамони доноед. Бе шумоён мо гўё бе сарем. Ња, агар шумоён набошед, сару калобаамон гум мешавад. Дар тамоми деха ягон кас ба шумоён муќобил нест. Ана, масалан, Иван Федотич, аз ростї, ки ўро аз падару модарам њам бештар дўст медорам. Михайло Степанич бошад, љўраи деринаи худам. Бале, бале! Ман рости гапро мегўям.
 
Пирамарди 1. (Ба хўљаин).
Бо ту барин одами наѓз сўњбат намуда, кас аќл ёд мегирад. Њељ кас дар бораи ту ягон сухани бад нагуфтааст ва намегўяд.
 
Пирамарди 2.
Азбаски донишманду њалим њастї, туро бењад дўст медорам.
 
Пирамарди 3.
Ман туро чунон њурмат менамоям, ки бо сухан тасвир карда намешавад. Дина ба кампирам низ инро гуфтам.
 
Пирамарди 4.
Дўст, дўсти њаќиќї!

Хизматгор. (сардорро нихта мекунад).
Мебинї! Њамаашон дурўѓ мегўянд. Њамин, ки људо шуданд, яке дигарро дашном медињад. Њоло бошад хушомад мезананд, чун рўбоњ думљунбонї менамоянд. Њамааш ба туфайли нўшокї.
 
Сардор.
Нушокии хуб! Бењад хуб. Агар онњо чунин дуруѓгўї кунанд, бешубња, њамаашон ба мо мутеъ мегарданд. Офарин! Ба таъриф сазовор гаштї.
 
Хизматгор.
Сабр кун, боз як кўза холї кунанд, њолашонро тамошо мекунию бештар њаловат мебарї.

Зани дењќон. (боз кўзаи пурро меорад).
Нўшед, нўши љон кунед!

Пирамарди 1.
Оё бисёр намешавад? Хайр, саломат бошед! (менишинад). Бо одами хуб нўшидан фахр аст.

Пирамарди 2.
Њељ мумкин нест, ки нанўшем. Хуљаину занаш саломат бошанд!

Пирамарди 3.
Дўстон! Зиндаву саломат бошед!

Пирамарди 4.
Ана инро шароб мегўянд! Мазза кун! Масъаларо њал мекунем. Њамааш аз ман вобаста! Аз камина!

Пирамарди 1.
Натанњо аз ту! Ман-манї накун. Гўш кун калонњо чї мегўянд.
 
Пирамарди 4.
Калонњо? Калонњо калонтар, вале беаќлтаранд. Рав, аз паи корат шуда, думи говатро ќап!

Пирамарди 2.
Чаро хархаша мекунї? Эњ, ту аблањ!

Пирамарди 3.
Вай дуруст мегўяд, чунки хўљаин моро бењуда мењмондорї намекунад. Вай масъалаашро њал кардан мехоњад. Маслињат кунем, њал кардан мумкин. Фаќат дурусттар мењмондорї кунад. Иззат кунад. Ба мо не, ба худаш лозим. На мо ба вай, балки ў ба мо мўњтољ. Вай худаш кист? Додари хук.
 
Дењќон.
О, чаро гулў медарронї? Луќмаатро фурў бар! Гумон мекунї, мо намедонем? Бисёр дидаем! Њамаатон барои шикампуркунї устоед.
 
Пирамарди 1.
Чаро ту ин ќадар аз худ рафтаї? Ба чї мефахрї? Њоло ист, бинниатро ба як тараф рост карда мемонам.

Дењќон.
Мебинем, ки киро!

Пирамарди 2.
Њамин њам чиз шуд- у! Шайтон гирад туро. Бо ту гуфтугў кардан намехоњам. Рафтам.

Дењќон. (медорад).
Ту худат кистї, ки нишастро вайрон мекунї?

Пирамарди 2.
Сар дењ! Дод мезанам!

Дењќон.
Сар намедињам! Ту чї њуќуќ дорї?

Пирамарди 2.
Ана ин њуќуќро (мезанад).
 
Дењќон. (ба пирамардон).
Мадад дињед!

Афтударафту кашмакаш. Дењќон ва пирамардон њама якбора саросемавор сухани якдигарро бурида гап мезананд.
 
Пирамарди 1.
Яъне, њамин хел дам ме-е-е-гире-е-е-м!

Пирамарди 2.
 Ман! Ман њамаашро њал карда метавонам!

Пирамарди 3.
Боз биёр! Биёр гуфтам, магар кар шудї?

Дењќон. (ба занаш мефармояд).
Боз як кўза биёр.

Њама ба сари дастархони миз менишинанд.

Хизматгор. (ба сардор).
Акнун дидї? Дар онњо хуни гургиашон љўш зад. Њамчу гургон бадќањру хашмгин шуданд.

Сардор.
Нушокии бисёр хуб! Офарин!

Хизматгор.
Сабр кун. Биё, имкон дињем, ки кўзаи сеюмро холї кунанд. Ана баъд аљоибтарашро мебинем.

Парда.


ПАРДАИ ШАШУМ

Манзараи сањна аз кўча иборат аст. Дар тарафи рост мўйсафедон дар болои ѓулачўбњо нишастаанд. Дар байни онњо бобои мўйсафед низ њаст. Дар мобайн занон, духтарон ва љавонписарон самоъ (хоровад) менамоянд. Сурудњои раќсиро иљро намуда, мераќсанд. Аз кулба ѓалоѓула ва овозњои мастона ба гўш мерасанд; Пирамарди масте баромада бо овози баланд дод мезанад. Аз ќафояш хуљаин (дењќон) баромада ўро баргашта ба кулба медарорад.

Сањнаи аввал.

Мўйсафед.
Афсус, гуноњи калон, гуноњи бењад калон! О, ба ту боз чї њам лозим? Рўзњои корї мењнат кун, ид ки омад-шустушў намо, зину лаљомњоро ба тартиб ор, дам гир, бо ањли оилаат нишин, сўњбат кун, ба кўча, ба назди мўйсафедон баромада масъалањои љамъиятии дењаро муњокима кун. Љавон бошї - њељ гап не, бозї кун. Ана чї хел зебо бозї мекунанд. Аз диданаш хушњол мегардї. Ба њама мефорад.
Аз кулба доду фарёди касе баланд мешавад.
Боз ин чї гап? Фаќат мардумро ноњинљор мекунанду шайтонњоро хурсандї мебахшанд. Њамааш аз фарбењии барзиёд!

Сањнаи дуюм.

Як гурўњ мастон аз кулба баромада, ба назди самоъкунандагон меоянд. Доду фарёд мезананд. Ба духтарон даст меандозанд.
 
Духтарон.
Карп-амак, бас кун! Ба ту чї шуд?

Љавонписарон.
Ба майдон рафтан лозим. Ин љо бозї карда намешавад.
Ба ѓайр аз гурўњи мастон ва мўйсафедон њама мераванд.

Дењќон. (ба назди мўйсафед омада ба ў нарра (ангушти калонашро миёни ангуштони миёнаву ишоратї карда) нишон медињад).
Канї, гап зан, гирифта тавонистї? Пирамардон њамаашро ба ман фармуданд . Ба ту бошад, ана ин! Гир, хур! Њамаашро ба ман доданд. Бигзор худашон гўянд.
 
Пирамардони 1, 2, 3 ва 4-ум якбора.
 
Пирамарди1.
Барои он, ки њаќиќати њолро ман медонам.

Пирамарди 2.
Њељ кас бо ман баробар шуда наметавонад.
 
Пирамарди 3.
Дўст! Дўсти азиз! Дўсти мењрубон!

Пирамарди 4.
Кулба дар шаби моњтоб
Роњ мегардад чу бетоб,
Машаљон, ба мо бигў
Куљост имшаб љои хоб?… 
Ња-а-аа, бале-е! Бале-бале-е!

Пирамардон ду нафарї калавида – калавида, аз гардани њамдигар дошта, аввал љуфти якум, баъд љуфти дуюм, мераванд. Хўљаин ба тарафи хона рафтанї шуда мекалавад ва ба замин меафтад, аз љояш хеста натавониста, монанди хур-хуркунии хукон овоз бароварда, ким-кадом калимањои подарњаворо нимѓурма такрор ба такрор талаффуз карданї мешавад. Мўйсафед ва дењќонони њамроњаш аз љояшон хеста мераванд.

Сањнаи сеюм.

Сардор ва хизматгор мебароянд.

Хизматгор.
Дидї? Акнун хуни хуконаашон љушид. Аз гургон ба хукон табдил ёфтанд. (Ба тарафи хўљаин ишора мекунад). Чун нархук дар лойќа хурросзанон хобидааст.
 
Сардор.
Сазовор гаштї! Аввал чун рубоњ, сонї чун гург, охир чун хук шуданд. Ана инро шароб мегўянд. Ана ин- нўшокї! Бигў, ки чї хел ту ин нўшокиро сохтї? Ё ин ки ба вай хуни рубоњ, гург ва хукро њамроњ намуда будї?

Хизматгор.
Не, ман фаќат гандуми аз њад зиёд рўёнидам. Њангоме, ки ба ќадри зурурат гандумаш буд, пуштаки нони охиринашро њам дареѓ намедошт. Ваќте, ки ѓаллаи фаровонро, ки љои гузоштан надошт, дид ва шароб нўшид дар вай хуни рубоњї, гургї ва хукиаш бедор гашт. Хуну њирси њайвонї дар вай њамеша хуфта буд, фаќат онро бедор кардан лозим буду халос.
 
Сардор.
Офарин! Њаќиќатан ба пуштаки нон сазовор гаштї. Ман ба ту ќоил. Акнун онњо бояд доим шароб нўшанд. Он ваќт мо хавотир нашавем њам мешавад, њамаашон то абад ѓуломи њалќабаргўши мо шуда мемонанд.

Парда.


    Аз руси тарчумаи АБДУКАЮМИ МУХАММАДЧОНПЕРВЫЙ ВИНОКУР,ИЛИ КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ЗАСЛУЖИЛ.


КОМЕДИЯ.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.
СЦЕНА 1-я.
Мужик (пашет, глядит вверх).
Вот и полдни, пора отпрягать. Но, вылезь! Заморилась сердечная. Вот завернусь оттуда, последнюю борозду проеду, да и обедать. Спасибо, догадался, с собою краюшку хлеба взял. Домой не поеду. Закушу у колодца, вздремну, а буланка травки покушает. Да с Богом опять за работу. Рано отпашусь, Бог даст.
СЦЕНА 2-я.
Выбегает чертенок к кусту.
Чертенок.
Ишь добрый какой! Всё Бога поминает. Погоди ж ты, и чорта помянешь. Унесу у него краюшку. Хватится, станет искать. Жрать захочется, обругается и чорта помянет.
(Берет краюшку, уносит и садится за куст, выглядывает, что будет делать мужик.)
Мужик (выхлестывает гужи).
Господи, благослови! (Выводит лошадь, пускает, идет к кафтану.) Страсть проголодался! Краюшку большую баба отрезала, а гляди, всю съем. (Подходит к кафтану.) Нету! Должно я ее кафтаном накрыл. (Поднимает кафтан.) И тут нет. Вот что-то! (Трясет кафтан.)
Чертенок (из-за куста).
Ищи, ищи, она вот она! (Садится на нее.)
Мужик (поднимает сволока, еще трясет кафтаном):
Чудо, право чудо! Никого не было, а нет краюшки. Кабы птицы расклевали, крошки бы были. А то и крох нет. Никого не было, а унес кто-то.
Чертенок (поднимается, заглядывает).
Сейчас меня помянет.
Мужик
Видно, так и быть. С голоду не помру. Унес, так унес. Пускай ест на здоровье!
Чертенок (плюется).
Ах, ты, проклятый мужик! Ему бы надо ругаться, а он говорит: на здоровье! Ничего с ним не сделаешь. (Мужик укладывается спать, крестится, зевает и засыпает.)
Чертенок (выходит из-за куста).
Вот и толкуй старшой! Старшой всё говорит: мало ты в ад ко мне мужиков водишь. Гляди-ка, купцов, господ да попов сколько каждый день прибывает, а мужиков мало. Как его обротаешь? Не подобьешься к нему никак. Уж чего же лучше — последнюю краюшку украл. А он всё не обругался. И не знаю, что теперь делать! Пойду, доложусь.
(Проваливается.)
Занавес.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.
АД.
На главном месте сидит старшой чорт. Писарь чортов сидит внизу, за столом с письменными принадлежностями. Стражи стоят по сторонам. Направо — 5 чертенят разных видов; налево у дверей — привратник; один франтоватый чертенок стоит прямо перед старшим.
Франтоватый чертенок.
Всей добычи моей за три года 263753 человека. Все теперь у меня во власти.
Старшой.
Хорошо. Благодарю. Проходи!
(Франтоватый чертенок проходит направо.)
Старшой (к писарю).
Устал я. Много ли там еще осталось дела? От кого и от кого получили отчет и от кого еще осталось получить?
Писарь (считает по пальцам и указывает по мере счета на стоящих направо чертенят. Когда называет какого чертенка, то тот кланяется).
От боярского беса получен отчет. Всех забрал 1836. От купеческого получен, 9643. От поповского получен, 1517. От монашеского получен, 112. От судейского получен, 3423. От бабьего сейчас тоже получен, всех 263753. Баб 186315, девок 17438. Только два и остаются: приказный да мужицкий.
Старшой.
Ну, уж видно покончить нынче. (Привратнику.) Пускай!
(Входит приказный чертенок, кланяется старшому.)
Старшой.
Ну, что? твои дела как?
Приказный чертенок (всё смеется, потирает руки).
Мои дела как сажа бела. Добыча такая, что с сотворения мира и не запомню.
Старшой.
А что, али много забрал?
Приказный чертенок.
Не в счете дело. Счетом хоть и немного, всего 1350 человек, да хороши ребята. Такие ребята, что заместо чертей отвечать могут. Сами лучше чертей людей смущают. Новую моду я им завел.
Старшой.
Какую же такую новую моду?
Приказный чертенок.
А вот какую: прежде были приказные при судьях, людей обманывали. А теперь я их научил особо от судей быть. А кто денег больше даст, за того он и хлопочет. И так хлопочат, что где и делать нечего, дела заводят. Много лучше чертей людей мутят.
Старшой.
Погляжу, проходи! (Приказный чертенок проходит вправо.)
Старшой (привратнику).
Впусти последнего!
(Входит мужицкий чертенок с краюшкой, кланяется в ноги.)
Мужицкий чертенок.
Не могу больше жить, приставь в другое место.
Старшой.
Куда приставить, что ты городишь? Встань, говори толком. Давай отчет, много ли ты за эту неделю мужиков забрал?
Мужицкий чертенок (плачет).
Ни одного!
Старшой.
Что? Ни одного! Как ни одного? Что же ты делал? Где же ты болтался?
Мужицкий чертенок (хныкает).
Не болтался я; всё время из кожи вон бился, да ничего сделать не могу. Вот у одного из-под носу последнюю краюшку украл, и то не обругал, а велел съесть на здоровье.
Старшой.
Что?.. Что... ты бормочешь? Высморкайся, да расскажи толком, а то ничего от тебя и не разберешь.
Мужицкий чертенок.
Да вот пахал мужик; и знаю я, что у него с собой одна краюшка, и больше есть нечего. Украл я у него краюшку. Надо бы ему обругаться, а он что же? Говорит: кто взял, пусть съест на здоровье. Вот я и краюшку принес. Вот она.
Старшой.
Ну, а другие-то что ж?
Мужицкий чертенок.
Да все такие же, — ни одного не забрал.
Старшой.
Да как же ты смеешь с пустыми руками ко мне ворочаться? Да еще краюшку какую-то вонючую принес; что ты надо мной смеяться вздумал? А? Что ты в аду даром хлеб есть хочешь? Другие стараются, хлопочут. Вот ведь они (показывает на чертенят), кто 10 000, кто 20 000, кто вон 200 000 доставил. Из монахов — и то 112 привел. А ты с пустыми руками пришел да еще какую-то краюшку принес. Да мне басни рассказываешь! Болтаешься ты, не работаешь. Вот они у тебя и отбились от рук. Погоди ж, брат, я тебя выучу.
Мужицкий чертенок.
Не вели казнить, вели слово молвить! Тем чертям хорошо, с боярами ли, с купцами ли, с бабами ли. Там дело известное: покажи боярину шапку соболью да вотчину, прямо его и обротал и веди, куда хочешь. Тоже и купца. Покажи ему денежки да раззадорь завистью, — и веди как на аркане, не вырвется. А с бабами дело тоже известное. Наряды да сласти, — тоже делай с ней что хочешь. А вот с мужиками повозись. Как он с утра до ночи на работе, да и ночи захватит, да без Бога дела не начнет, так к нему как подъедешь? Отец, уволь ты меня от мужиков, замучался я с ними. И тебя прогневил.
Старшой.
Врешь, лентяй. На других указывать нечего. Оттого они и купцов, и бояр, и баб забирают, что знают, как их обходить, новые штуки придумывают. Вот приказный совсем новое колено сделал. И ты придумай. А то краюшку украл, хвалится. Вишь, хитрость какая! Обсыпай их сетями, в какую-нибудь да попадется. А как ты болтаешься да дал им ходу, — они, твои мужики, силу забрали. Стали уже и краюшки не жалеть. Если они такую повадку возьмут да еще баб научат, так они вовсе от рук отобьются. Придумывай. Растягивайся, как знаешь.
Мужицкий чертенок.
Не знаю, что и придумать. Отмени ты меня. Не могу больше.
Старшой (с гневом).
Не можешь! Что ж я сам, что ли, за тебя работать пойду?
Мужицкий чертенок.
Не могу.
Старшой.
Не можешь? Погоди ж. Эй! давайте сюда прутьев, порите его! (Стражи хватают чертенка и секут его.)
Мужицкий чертенок.
Ой! ой! ой!
Старшой.
Придумал?
Мужицкий чертенок.
Ой! ой! не могу придумать.
Старшой.
Порите еще. (Секут.) Придумал?
Мужицкий чертенок.
Придумал, придумал!
Старшой.
Ну, рассказывай, что придумал?
Мужицкий чертенок.
Придумал такую штуку, что всех в свои руки заберу. Позволь только мне в работники к мужику наняться, а рассказать мне наперед дела нельзя.
Старшой.
Ну, ладно, только помни, что, если ты в три года краюшку не заслужишь, я в святой воде выкупаю тебя.
Мужицкий чертенок.
Через три года все мои будут.
Старшой.
Ну, хорошо. Через три года сам приду посмотреть.
Занавес.
————
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.
Амбар. Стоят воза с хлебом.
СЦЕНА 1-я.
РАБОТНИК ; ЧОРТ.
Работник насыпает с воза, мужик носит мерками.
Работник.
Седьмая.
Мужик.
Сколько четвертей?
Работник (смотрит на двери метки).
Верно 26 четвертей да на 27-ю седьмая мерка.
Мужик.
Не войдет вся, уж полно.
Работник.
Разгреби хорошенько.
Мужик.
И то. (Уносит мерку.)
СЦЕНА 2-я.
Работник (один, снимает шапку, рога выставляются).
Теперь не скоро выйдет. Немножко рога расправить. (Рога расправляются.) Да разуться, а то при нем нельзя. (Вынимает ноги из сапог, видны копыта. Садится на порог).
Вот уж третий год идет. Приходит дело к расчету. Хлеба девать некуда. Только и осталось, что последнюю штуку научить. А тогда приходи сам старшой смотреть. Будет что показать. Заплатит он мне за краюшку.
(Подходит сосед.)
СЦЕНА 3-я.
Работник прячет рога.
Сосед.
Здорово!
Работник.
Здорово!
Сосед.
Где хозяин?
Работник.
Да пошел разгрести в закроме, не входит вся.
Сосед.
Эка благодать у хозяина твоего. И сыпать некуда. Мы и то дивимся все, какой у твоего хозяина второй год хлеб родится. Как будто ему кто сказывает. То, летось, сухой год — в болото посеял; у людей не родилось, а вы полно гумно наставили. Нынче мочливое лето — догадался же он на горах посеять. У людей попрел, а у вас обломный хлеб. И зерно-то, зерно!
(Трясет на руке и берет на зуб.)
СЦЕНА 4-я.
Мужик (выходит с пустой меркой).
Здорово, кум.
Сосед.
Здорово. Да вот толкую с работником твоим, как угадали вы, где посеять. Весь народ тебе завидует. Хлеба-то, хлеба что набрал. В десять лет не съешь.
Мужик.
Вот спасибо Потапу. (Показывает на работника.) Его счастье. Послал я его летом пахать, а он возьми да в болоте вспаши. Я его ругал. Да уговорил он меня посеять. Посеяли — и вышло к лучшему. А вот и нынче опять угадал, на горах посеял.
Сосед.
Да точно знает, какой год будет. Да, набрал же ты хлебца. (Молчание.) А я вот пришел к тебе осьминку ржицы попросить. Дошел весь, на лето отдам.
Мужик.
Что ж, возьми.
Работник (толкает мужика).
Не давай.
Мужик.
Будет толковать-то, бери.
Сосед.
Спасибо, сбегаю за мешком.
Работник (в сторону).
Всё не бросает старую повадку — дает. Не во всем меня слушает. Ну, дай срок, — перестанет скоро давать.
(Уходит сосед.)
СЦЕНА 5-я.
Мужик (присаживается на порог).
Отчего же доброму человеку не дать?
Работник.
Дать-то — дашь, да назад не возьмешь. Долги давать — под гору кидать, а собирать — на гору вытягивать. Так-то старики говорят.
Мужик.
Не замай. Хлеба много.
Работник.
Так что ж, что много?
Мужик.
Не то что до новины, а и на два года хватит. Куда же его?
Работник.
Как куда? Да из хлеба из этого я тебе такое добро сделаю, что ты и целую жизнь радоваться будешь.
Мужик.
Что ж ты сделаешь?
Работник.
Да питье сделаю. Такое питье, что если сил нет, силы прибавится; если есть хочется, сыт сделаешься. Если сон не берет, заснешь сейчас; если скучно, весело станет. Если заробел, смелости даст. Вот какое питье сделаю!
Мужик.
Врешь!
Работник.
Вот то-то врешь! Так же не верил, как я тебе велел хлеб сначала в болоте, а потом на горах сеять. Теперь узнал. Так же и про питье узнаешь.
Мужик.
Да из чего же его делать будешь?
Работник.
Да вот из самого из хлеба этого.
Мужик.
А не грех это будет?
Работник.
Вона! Какой же тут грех? Всё на радость человеку дано.
Мужик.
И где ты, Потап, такого ума большого набрался? Смотрю я на тебя, человек ты не мудрененький, работящий. Вот два года живешь, ты и не разувался никак ни разу. А всё-то ты знаешь. Как ты до всего дошел?
Работник.
Да бывал повсюду.
Мужик.
Так и силы от него, от питья-то, прибудет?
Работник.
Вот увидишь, — всё от него хорошее.
Мужик.
Так как же делать-то будем?
Работник.
Делать его не хитро, когда знаешь. Только надо котел достать да чугунов два.
Мужик.
А на вкус-то она приятная?
Работник.
Сладкая, как мед. Отведаешь разок, ты с ней век не расстанешься.
Мужик.
Ой ли? Пойду к куму, у него котел был. Надо попытать.
Занавес.
————
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Театр представляет сарай, в середине стоит замазанный котел на огне с чугуном и краном. Мужик и работник.
СЦЕНА 1-я.
Работник (держит стакан под краном, пьет вино).
Ну, хозяин, готово.
Мужик (сидит на корточках, глядит).
Вот штука-то! Из теста вода пошла. Что ж это ты воду прежде спускаешь?
Работник.
Это не вода, это она самая и есть.
Мужик.
Что же светлая? Я думал, она будет красная, как пиво. А эта ровно вода.
Работник.
Да ты понюхай дух-то.
Мужик (нюхает).
Ух, духовитая! Ну-ка, ну-ка, как она во рту-то будет, дай отведать. (Рвет из рук.)
Работник.
Погоди, прольешь. (Завертывает кран, сам пьет, пощелкивает языком.) Поспела! На, пей.
Мужик (пьет сначала чуть-чуть, еще, еще и выпивает всю. Подает стакан).
Ну-ка еще. С малости вкуса не разберешь.
Работник (смеется).
Аль полюбилось? (Наливает еще.)
Мужик (пьет).
Ну, штука! Надо бабу позвать. Эй, Марья, иди. Готова! Иди, иди, что ль!
СЦЕНА 2-я.
Баба и девочка и прежние.
Баба.
Ну, чего? Что орешь?
Мужик.
Да ты вот отведай, чего мы накурили. (Подает.) Понюхай, чем пахнет.
Баба (нюхает).
Вишь ты!
Мужик.
Пей!
Баба.
Как бы чего от нее не было?
Мужик.
Пей, дура!
Баба (пьет).
И то хороша!
Мужик (захмелел немного).
То-то хороша. Да ты погоди, что будет. Потап сказывал, что от нее вся усталь из тела выходит. Молодые старыми сделаются... то, бишь, старые молодыми сделаются. Вот я всего два стаканчика выпил, и то все кости расправились. (Куражится.) Видишь? Погоди, мы с тобой, как каждый день ее пить станем, опять молодые будем. Ну, Машенька! (Обнимает ее.)
Баба.
Ну тебя! Ты и то одурел от нее.
Мужик.
А, то-то! Говорила, что мы с Потапом хлеб губим, а мы какую штуку спроворили. А? Говори, хороша?
Баба.
Да как же не хороша, коли старых на молодых переделывает. Вишь ты какой веселый стал! И мне весело стало. Подтягивай! И... и... и... (Поет.)
Мужик.
То-то. Все молодые, все веселые будем.
Баба.
Надо свекровь звать, а то она всё ругается да скучает. И ее переделать. Она помолодеет, добрее будет.
Мужик (пьяный).
Зови мать, зови сюда. Эй, ты, Машка! Беги, бабку зови да и деду вели итти. Скажи, я велю, чтобы слезал с печи. Что он валяется! Молодым сделаем. Ну, живо! Чтобы одна нога здесь, другая там. Стреляй! (Девчонка бежит.)
Мужик (бабе).
Ну-ка еще по стаканчику!
(Работник наливает и подносит.)
Мужик (выпивает).
То сверху помолодила, в языке, потом в руки прошла. Теперь до ног дошла. Чую, ноги помолодели. Вишь, сами пошли. (Начинает выплясывать.)
Баба (выпивает).
Ну-ка, ты мастер, Потапушка, заиграй! (Потап берет балалайку, играет. Мужик и баба пляшут.)
Работник (играет на авансцене и смеется, подмигивает на них. Перестает играть, они всё пляшут).
Заплатишь мне за краюшку; готовы молодцы — не отвертятся. Пускай посмотрит.
СЦЕНА 3-я.
Входит свежая старуха и старый, белый старик и прежние.
Старик.
Что вы, очумели, что ли? Люди работают, а они плясать.
Баба (пляшет и бьет в ладоши).
Их, их, их! (Припевает.) Согрешила перед Богом. Один Бог без грехов!
Старуха.
Ах, ты, паскудница! Печь не убрана, а она плясать!
Мужик.
Ты, матушка, погоди. Что у нас тут сделалось! Старых на молодых переделываем. Вот, на! Выпей только! (Подает.)
Старуха.
Воды-то и в колодце много. (Нюхает.) Чего же ты туда напустил? Вишь, дух-то какой!
Мужик и баба.
Да ты выпей!
Старуха (пробует).
Ишь ты! А не помрешь от нее?
Баба.
Вовсе оживешь. Совсем молодая станешь.
Старуха.
Ну! (Пьет.) А хороша! Лучше пива. Ну-ка, батюшка, покушай и ты.
(Дед садится и качает головой.)
Работник.
Оставьте его. А вот бабушке еще стаканчик надо. (Подносит бабушке.)
Старуха.
Как бы чего не сделалось? Ой, жжет она! А тянет.
Баба.
Выпей. Почуешь, как она по жилам пойдет.
Старуха.
Ну уж, видно, попытать. (Выпивает.)
Баба.
Что, дошла до ног-то?
Старуха.
И то доходит. Вот она, тута! И то легость от нее. Ну-ка еще! (Выпивает еще.) Важно! И то совсем молодая стала.
Мужик.
Я тебе и говорил.
Старуха.
Эх, старика моего нет! Поглядел бы он еще разок, какая я молодая была.
(Работник играет. Мужик и баба пляшут.)
Старуха (выходит в середку).
Разве так пляшут? Я вот покажу. (Пляшет.) Вот как. Еще этак да вот так. Видали?
(Дед подходит к котлу и выпускает наземь вино.)
Мужик (замечает это и бросается к деду).
Что ж ты это, злодей, наделал? Добро такое упустил! Ах, ты, старый хрен! (Толкает его и подставляет стакан.) Всё упустил.
Дед.
Зло это, не добро. Хлеб тебе Бог зародил себя и людей кормить, а ты его на дьявольское питье перегнал. Не будет от этого добра. Брось ты эти дела. А то пропадешь и людей погубишь! Это, думаешь, питье? Это — огонь, сожжет он тебя.
(Берет лучину из-под котла, зажигает. Разлитое вино горит. Все стоят в ужасе.)
Занавес.
————
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.
СЦЕНА 1-я.
Изба мужика. Один работник с рогами и копытами.
Работник.
Хлеба много, девать некуда, а вкус-то уж он в нем разобрал. Теперь опять накурили и в бочку слили и от людей спрятали. Даром поить людей не будем. А кого нам нужно, того попоим. Нынче вот я научил его стариков-мироедов позвать, попоить их, чтобы они его от деда отделили, ничего бы деду не дали. Нынче и срок мой вышел, три года прошло, и дело мое готово. Пускай сам старшой приходит смотреть. Не стыдно и ему показать.
СЦЕНА 2-я.
Из-под земли выходит старшой.
Старшой.
Ну, нынче срок! Заслужил ли краюшку? Я тебе обещал притти сам посмотреть. Обротал мужика?
Работник.
Обротал совсем. Сам посуди. Сейчас вот сюда соберутся. Садись в печку, смотри, что они делать будут. Останешься доволен.
Старшой (лезет в печку).
Посмотрим.
СЦЕНА 3-я.
Входит хозяин и четыре старика; сзади баба. Садятся за стол. Баба накрывает и ставит студень и пироги. Старики здороваются с работником.
1-й старик.
Что ж, много еще питья наделал?
Работник.
Да накурили сколько нужно. Что ж добру даром пропадать?
2-й старик.
И хороша удалась?
Работник.
Еще лучше той.
2-й старик.
И где ты научился?
Работник.
По свету ходишь — всему научишься.
3-й старик.
Так, так — дошлый.
Мужик.
Кушайте! (Баба подносит.)
Баба (приносит графин, наливает).
Просим милости!
1-й старик (пьет).
Будьте здоровы. Ах, хорошо! по суставам пошло! ну, питье!
(То же делают три старика друг за другом. Старшой вылезает из устья печи, работник становится с ним рядом.)
Работник (старшому).
Смотри теперь, что будет. Я бабе ногу подставлю, она прольет стакан. То он краюшки не пожалел, — посмотри теперь, что за стаканчик вина будет.
Мужик.
Ну, баба, наливай еще, подноси чередом: куму, а потом дяде Михайле.
Баба (наливает и идет вокруг стола, работник подставляет ей ногу, она спотыкается и проливает стакан).
Ай, батюшки, пролила! И тебя же тут нелегкая принесла!
Мужик (на бабу).
Экая косолапая чертовка! Сама как безрукая, а на людей говоришь. Ишь, добро какое на пол льешь!
Баба.
Да ведь ненароком.
Мужик.
То-то ненароком. Вот дай встану, я те научу, как вино наземь лить. (На работника.) Да и ты, проклятый, около стола чего вертишься? Иди ты к чорту!
(Баба вновь наливает и подносит вино.)
Работник (подходит к печи и говорит старшому).
Видишь: то последнюю краюшку не пожалел, а теперь за стаканчик чуть жену не прибил и меня к тебе, к чорту, послал.
Старшой.
Хорошо, очень хорошо. Хвалю!
Работник.
Погоди еще. Дай они всю бутыль выпьют — посмотри, то ли еще будет. И теперь гладкие слова, масляные, говорят, а вот сейчас так начнут друг к дружке подольщаться, что все, как лисицы, хитрые сделаются.
Мужик.
Так как же, старички, как же вы мое дело рассудите? Жил у меня дед, кормил я его, кормил, а он теперь сошел к дяде и хочет свою часть дома взять — дяде отдать. Рассудите, как лучше. Вы люди умные. Без вас мы как без головы. Уж против вас во всей деревне нет людей. Вот хоть бы Иван Федотыч, ведь и люди говорят, что первый человек. А я тебе, Иван Федотыч, правду говорю: больше отца-матери люблю. А Михайла Степаныч — старинный друг.
1-й старик (к хозяину).
С хорошим человеком и говорить хорошо, — ума наберешься. Так-то с тобой. Ведь против тебя не найдешь человека.
2-й старик.
Потому умный и ласковый; за то и люблю.
3-й старик.
Уж как я тебя жалею, что и слов нет. Я нынче бабе говорю.
4-й старик.
Дружок, истинно дружок.
Работник (толкает старшого).
Видишь! Всё врут. Как врозь, так друг дружку ругают. А теперь видишь, как подмасливают, как лисицы хвостами виляют. А всё от питья.
Старшой.
Хорошо питье! Очень хорошо. Коли они так врать будут, все наши будут. Хорошо, хвалю.
Работник.
Погоди, дай другую бутыль выпьют, то ли еще будет.
Баба (подносит).
Кушайте на здоровье.
1-й старик.
Не много ли будет? Будьте здоровы! (Пьет.) С хорошим человеком и выпить лестно.
2-й старик.
Нельзя не выпить. Будьте здоровы, хозяин с хозяюшкой!
3-й старик.
Дружки! здравствуйте!
4-й старик.
Вот так брага! Гуляй! Всё сделаем. Потому во всём моя воля.
1-й старик.
Твоя-то — не твоя, а как постарше тебя скажут.
4-й старик.
Старше да глупее. Поди ты корове под хвост.
2-й старик.
Чего ругаешься? Эх ты, дура!
3-й старик.
Он верно говорит. Потому хозяин нас угощает не спроста. Ему дело нужно. Дело можно рассудить. Только ты угости. Почет сделай. Потому я тебе нужен, а не ты мне. Ты кто? Ты свинье брат.
Мужик.
Сам съешь. Что горло-то дерешь? Не видали, что ли? Жрать-то вы все здоровы.
1-й старик.
Ты что гордыбачишь? Вот я те нос-то поправлю на сторону.
Мужик.
Кто кого?
2-й старик.
Эка невидаль! Ну те к чорту! Не хочу с тобой говорить, уйду.
Мужик (держит).
Да ты что компанию расстраиваешь?
2-й старик.
Пусти! Свисну!
Мужик.
Не пущу! Какую ты имеешь праву?
2-й старик.
А вот какую! (Бьет.)
Мужик (старикам).
Заступитесь!
(Свалка. Мужик и старики все вместе вдруг говорят.)
1-й старик.
Потому, значит, гу..... ляем!
2-й старик.
Всё я могу!
3-й старик.
Давай еще!
Мужик (кричит бабе).
Давай еще бутыль!
(Все садятся опять за стол и пьют.)
Работник (старшому).
Теперь видел? Заговорила в них волчья кровь. Как волки, все злы сделались.
Старшой.
Хорошо питье! Хвалю.
Работник.
Погоди. Дай еще 3-ю бутыль выпьют, то ли еще будет.
Занавес.
————
ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ.
Сцена представляет улицу. Справа старики сидят на бревнах, между ними дед. В середине водят хороводы бабы, девки и парни. Играют плясовую и пляшут. Из избы слышутся шум, пьяные крики; выходит старик и кричит пьяным голосом; за ним хозяин, уводит его назад.
СЦЕНА 1-я.
Дед.
Ах, грехи, грехи! Чего еще нужно? Будни работай, пришел праздник — помойся, сбрую оправь, отдохни, с семейными посиди, поди на улицу к старикам, общественное дело посуди. А молод — что ж, и поиграй! Вон хорошо играют, смотреть весело. Честно, хорошо. (Крик в избе.) А то это что? Только людей смущают да чертей радуют. А всё от жиру!
СЦЕНА 2-я.
Из избы вываливаются пьяные, идут к хороводам, кричат, хватают девок.
Девки.
Брось, дядя Карп, что ты!
Парни.
Уйти надо на проулок. А то какая же тут игра!
(Уходят все, кроме пьяных и деда.)
Мужик (идет к деду, показывает шиш).
Что, взял? Всё мне старики обещали присудить. Тебе вот что! На, выкуси. Всё мне отдали, тебе ничего. Вот они скажут.
(1-й, 2-й, 3-й, 4-й старики в один голос.)
1-й старик.
Потому я всю правду могу рассудить.
2-й старик.
Я всякого переспорю, потому я сам с усам!
3-й старик.
Друг! дружок, дружочек!
4-й старик.
Ходи изба, ходи печь, хозяюшке негде лечь! Гуляем!
(Ухватываются старики по-двое и, шатаясь, идут и уходят — одна пара, потом другая. Хозяин идет к дому, не доходит, спотыкается, падает и бормочет что-то непонятное, подобно хрюканью. Дед с мужиками поднимается и уходит.)
СЦЕНА 3-я.
Выходит старшой с работником.
Работник.
Видел? Теперь заговорила свиная кровь. Из волков свиньями поделались. (Показывает на хозяина.) Лежит, как боров в грязи, хрюкает.
Старшой.
Заслужил! Сначала как лисицы, потом как волки, а теперь как свиньи сделались. Ну, уж питье! Скажи ж, как ты такое питье сделал? Должно, ты туда лисьей, волчьей и свиной крови пустил.
Работник.
Нет, я только хлеба лишнего зародил. Как было у него хлеба с нужду, так ему и краюшки не жаль было; а как стало девать некуда, и поднялась в нем лисья, волчья и свиная кровь. Звериная кровь всегда в нем была, только ходу ей не было.
Старшой.
Ну, молодец! Заслужил краюшку. Теперь только бы вино пили, а они у нас в руках всегда будут!
Занавес.


Рецензии