Китоби Хиштхона. Орифзода Нурулло Марифхон. Орипов

Орифзода Нурулло Марифхон  (Орипов Нурулло)                Пас дари фатх аст касеро падид,
                К-аш набувад аз ростии худ калид.
               
                Хусрави ДехлавїОрифзода Нурулло Марифхон 1 январи соли 1964 дар де;аи Хиштхонаи Совети ;ишло;и Пун;аз дар оилаи де;;он таваллуд шудааст. Падараш – Орипов Маъруфхон, модараш  - Орипова Хурсандбибї.
Соли 1981 мактаби миёнаи №13-и ба номи Камоли Хужандии зодго;ашро хатм намуда, аз 20 сентябри соли 1981 то 8 июни  соли 1982 дар савхози «Съезди XXV КПСС»-и но;ия чун коргар фаъолият менамояд ва аз мо;и июни соли 1982 то мо;и июни соли 1984 дар сафи ;увва;ои мусалла;и СССР хизмати Ватанро ба итмом мерасонад.
Ў мо;и сентябри соли 1985 ба шўъбаи шабонаи филалогияи тољики Университети давлатии Тољикистон ба номи В.И.Ленин дохил шуда, ;амзамон дар мактаби олии зикршуда ба ;айси лаборант ифои вазифа менамояд. Соли 2001-ум шўъбаи ;оибонаи факултети ;у;у;шиносии Донишкадаи давлатии ;у;у;, бизнес ва сиёсати Тољикистонро ва соли 2006-ум Академияи ВКД Љум;урии Тољикистонро аз рўи ихтисоси идоркунии давлатї ва мунитсипиалї  хатм менамояд.
Нурулло Орифзода 1 майи соли 1989 ба ма;омоти кор;ои дохилии љум;урї ;амчун милитсионери оддї ба кор медарояд ва минбаъд дар вазифа;ои  нозири кор бо њайати шахсии ШКД ;укумати но;ияи Фрунзеи ш.Душанбе (18.09.1991-18.05.1992), нозири калони кор бо ;айати шахсии ШКД ;укумати но;ияи Фрунзеи ш.Душанбе (18.05.1992-31.07.1992), нозири кор бо њайати шахсии ШКД ;укумати но;ияи Хуљанд (31.07.1992-31.12.1993), нозири калони оиди кор бо ноболи;они ШКЉ  ШКД ;укумати но;ияи Хужанд (31.12.1993-7.04.1995), муовини сардори ШКЉ, ў низ сардори гурў;и мубориза бар зидди љинояткорї ва ;у;у;вайронкунї дар байни ноболи;он ва љавонони ШКД ;укумати но;ияи Хуљанд (7.04.1995-17.07.1996), сардори ШКЉ ШКД ;укумати но;ияи Хуљанд (17.07.1996-6.11.1996), муовини сардори зершўъбаи милитсияи ша;рии «Со;или рости»-и ШКД ;укумати ша;ри Хуљанд (6.11.1996-13.06.1997), сардори ШКЉ ШКД ;укумати ш.Хуљанд (13.06.1997-1.12.1998), муовини сардори ШКД ;укумати ш.Ўротеппа (1.12.1998-10.10.2003), муовини сардор ў низ сардори зершўъбаи кушодани љиноят;ои сол;ои пешсодиршудаи Раёсати кофтукови љиноии ВКД ЉТ (10.10.2003-18.11.2005), муовини сардори Раёсати кофтукови љиноии ВКД ЉТ (18.11.2005-8.05.2008), иљрокунандаи вазифаи сардори Раёсати мубориза бар зидди љиноят;ои муташаккили ВКД ЉТ (8.05.2008-7.02.2009), сардори Раёсати чорабини;ои оперативї-техникии ВКД ЉТ (7.02.2009-5.08.2009), сардори Раёсати кофтукови љиноии ВКД ЉТ (5.08.2009-16.01.2012), муовини аввали вазири кор;ои дохилии Љум;урии Тољикистон (16.01.2012-03.12.2013), мушовири калон оид ба ;амкорї бо а;олї, ташкилот;ои љамъиятї, динї ва ;айридинии дастго;и вазири кор;ои дохилии Љум;урии Тољикистон (10.03.2014-14.05.2014) фаъолият намуда, аз 14.05.2014 то имрўз сардори Раёсати амнияти дохилии Вазорати кор;ои дохилии Љум;урии Тољикистон мебошад.
Нурулло Орифзода мутахассиси бома;орат, корманди љасуру далер, нотарс, чусту чолок, ;ушёр, доною ботаљриба ва бомуло;изаю ботамкин, хирадманду баандешаи ма;омоти милитсияи љум;уриамон буда, хизматаш дар муборизаи зидди љинояткорї, авбошону ;онуншикан;о, кофтукову пайдо намудани љинояткорон ба мисли дуздии молу мулки давлатї ва шахсї, одамкушию одамрабої, ;аллобї, фиребгарию тў;мат, хиёнат ба хал;у Ватан ва монанди ин;о ба;оят назаррас ва шоёну шоиста аст.
Љасорату мардонагї ва ма;орату малакаи касбии Орифзодаро ба назар гирифта ро;барияти Вазорати кор;ои дохилї ;амеша дар вазифа;ои масъул ва кушодани љиноят;ои вазнин  ўро ;амчун ро;балад таъин менамуданд, ва ў аз иљрои чунин вазифа;о бо сарбаландї мебаромад.
10 сентябри соли 2007 куштори оилаи ша;рванд Ма;мадов Зикриё, во;еъ дар  но;ияи Нуробод, љамоати де;оти Самсоли;, де;аи Кабудиён, ;амсараш Хуљаева Сунбула Илёсовна, модараш Хайруллоева Зайдона ва фарзанди ноболи;аш Му;аммади Зикриёро,  ки дар дохили га;вора хобида буд, аз љониби шахсони сило;бадасти номаълум  бо истифода аз яро;и оташфишони там;аи автомати «Калашников-74» тамоми љум;уриро ба такон оварда буд.
Ро;барияти Вазорати кор;ои дохилии Љум;урии Тољикистон ро;баладии гурў;и оперативї-тафтишотиро оиди куштори бера;монаи оилаи Ма;мадов бевосита ба зиммаи Раёсати кофтукови љиної полковники милитсия Орифзода Нурулло Марифхон вогузор намуд, ки бо истифода аз гузаронидани чорабини;ои оперативї-љустуљўї  ин љинояти муд;иш, ки аз љониби гўрў;и ;айри;онунии Ра;имов Абдулло (бо тахаллуси мулло Абдулло), Охунов Асомиддин Љамшедович ва Та;диршои Раљабзода, сокинони но;ияи Нуробод, љамоати де;оти Самсоли;, де;аи Кабудиён,  содир шуда буд, муайян, дастгир ва  ба љавобгарии љиноятї кашида шуданд.

Бо супориши ро;барияти ВКД Љум;урии Тољикистон сол;ои 2004-2005-ум гурў;и кории ВКД, ки сарварии онро Орифзода Н.М. ба ў;да дошт, оиди як ;атор љиноят;ои нокушода аз ;абили одамкушї, терроризм, ташкили во;ид;ои мусалла;и ;айри;онунї, бандитизм, ташкили итти;оди љиноятї, ;айри;онунї ниго; доштан вагирифта гаштани яро;и оташфишон, ;айри;онунї сохтани яро;,   ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистї, таљовуз ба ;аёти арбоби давлатї ё љамъиятии Љум;урии Тољикистон ва истифодаи зўроварї ба му;обили намояндаи ;окимият ба но;ияи Исфараи вилояти Су;д равон карда шуд, ки ;исми зиёди он љиноят;о кушода шуданд. Дар фаъолияти кориаш Орифзода Н.М. дар ошкор намудани чандин љиноят;ои вазнин ва махсусан вазнин низ са;ми бевоситаи худашро гузоштааст.
Соли 2010-ум, Орифзода Н.М. ;амчун сардори РКЉ ВКД Љум;урии Тољикистон ба сафари хизматї ба но;ия ва минта;аи Рашт барои муайян ва дастгир  намудани гурў;и ;айри;онунии Ра;имов Абдулло (бо тахалуси Мулло-Абдулло), ки дар ;исми шар;ии мамлакат љиноят;ои вазнин содир намуда, барои ;айри;онунї ;асб намудани ;окимияти конститутсионї омодагї медид, сафарбар карда мешавад. ;ангоми гузаронидани амалиёти муштарак бо ма;омот;ои ;ифзи ;у;у;  дар но;ия ва минта;аи Рашт  матонату мардонагї ва ма;орату малакаи баланди касбиву ро;баладї нишон дода, дар несту нобуд кардани ин гурў;и террористї ;иссаи муносиб гузоштааст.
Ро;барияти ;укумат ва ВКД Љум;урии Тољикистон хизмат;ои софдилонаи Орифзода Нурулло Марифхонро ба назар гирифта, бо фармони Президенти Љум;урии Тољикистон мў;тарам Эмомали Ра;мон аз 29.08 соли 2005 бо мукофоти давлатии Љум;урии Тољикистон, медали сарисинагии «ЉАСОРАТ» ва бо фармони ВКД Љум;урии Тољикистон аз 01.09 соли 2011 та;ти №660 бо рутбаи генерал-майори милитсия ва чандин ордену, медалу ифтихорнома;ои ВКД Љум;урии Тољикистон ва давлат;ои муштаракулманофеъ  сарфароз гардонида шудааст.
Бесабаб нест, ки ў аз унвони сержанти хурд то ба дараљаи генерал-майори милитсия расида, муовини аввали вазири корњои дохилии Љум;урии Тољикистон таъин мегардад ва байни кормандони ма;омоти милитсия, хусусан самт;ои оперативї-љустуљўї эътибори баланд дорад.
Соли 1988 бо шањрванд Орипова (Мадазимова) Файзинисо Абдуламитовна оиладор шуда, со;иби 4-фарзанд: Орипова Шабнам Нуруллоевна  соли таваллудаш 1989, маълумоташ  олии тиббї, врач-генекологи таваллудхонаи №1 ш.Душанбе, оиладор сохиби як фарзанд, Орипова Ша;ло Нуруллоевна, соли таваллудаш  1992, хатмкунандаи ДМТ факултаи њуќуќшиносї, оилидор сохиби як фарзанд, Орифзода Сорбон Нурулло, соли таваллудаш 1997, донишљўи бахши 2-юми, факултаи ;у;у;шиносии ДМТ, Орипова Ша;ноза Нуруллоевна  соли таваллудаш 2003, хонандаи синфи 7-и  литсеи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон.


Рецензии