Рецензия на «Рух пен таннiн саулыгы» (Асет Мукашбеков)

Курметті Асет достым!

Сен былай деп тужырымдапсын:"Адамдар оздерінін нашар турмыста туратындыгынын жауапкершілігін мойнына алгысы келмейді. Оларга осы калыптарына біреуді, коршаган ортаны, заманды, агайын-туыстарын, акімдерді, укіметті, президентті, тіпті болмаса Жаратушыны кіналау женіл.

Олар оздерінін осы жагдайларын: «мандайыма жазган тагдырдын жазуы» деп акталады, осы сенімді санасына сініріп, журектеріне уялатып алады. Осы курдымнан шыга алмайтындарына мултіксіз сенеді. Ауруга, кайыршылык пен жокшылыкка матап-шырмап койган ойларды санасынан куып, журегінен уркітіп жіберсе, санасы мен калауы біртіндеп денсаулыкка, молшылыкка, байлыкка карай бет бура бастайтынын сезбейді, білмейді".

Бул пікіріне толык косыламын. Рухани кітаптарды коп окып, Озім тубегейлікті озгердім. Ойлау жуйемді, санамды толык жаксы жакка карай озгертіп алдым. Казір менен бакытты адам жок! Асет! Саган шексіз алгысымды білдіремін!

Тлеуберды Сарайбайулы Кулиев   26.05.2013 08:59     Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Асет Мукашбеков
Перейти к списку рецензий, написанных автором Тлеуберды Сарайбайулы Кулиев
Перейти к списку рецензий по разделу естествознание за 26.05.2013