Рухани устаз Асет Ризаулы Мукашбеков жайлы

«О, адамдар! Біз сендерді еркек, катын кылып жараттык, сендерді халык, улт кылып ерекшеледік. Себебі, сендер бір-бірілерінді салт-дастурлерінмен білу ушін. Сендердін Алла алдындагы имандылыктарыннын туп казыгы салт-дастурлерінде. Акикатында - Алла барін білуші!». (Куран 49 : 13).

Жаратушынын теориялык рухани ілімі тек тандаулыларга беріледі, ал халыктын салт-дастурі жалпыга бесікпен беріледі. Рухани ілім негурлым халыктын салт-дастуріне жакын тусінікті болса, сол халыктын рухани денгейі жогары болады! Кенес окіметіне дейін казак халкы дал осылай болган. Казіргі заманда Рухани устаздары бар, олардын сонынан еріп, жазган кітаптарын тусініп окитын халык бакытты! Киелі кітаптар акылдыга да, акымакка да тыкпалап уйретілетін халык бакытсыз... Себебі, олар рухани ілімді озінін калауы бойынша магынасын озгертіп алады.

Арбір пенде баласы гарыштын бір болшегі. Сондыктан, ол сонын зандылыгымен омір суруі кажет. Егер ішкі жан-дуниенде уйлесімділік болса, онда сыртында да уйлесімділік болады. Гарыш алемінін зандылыгын тусіндіру арекеті, сонау ыкылым заманнан бері келе жатыр. Артурлі дін агымдарында хадистер, сурелер, аяттар турінде берілген. Бізден кажет ететіні, тек кана осыларды тусіну. Бурынгы адамдар, казіргілермен салыстырганда анагурлым иманды болган. Олар табигат зандарын, киелі кітаптардагы кагидаларды бузбага тырыскан.


Алгы соз

Курметті окырман, Асет Ризаулы Мукашбеков оздерінізге «Бакыт кусынды басына кондырудын купиялары» атты кітабын усынып отыр. Бул кітап расымен де екінін біріне ашыла бермейтін тылсым ілімнін купиясын оздерінізге сыйга тартады. Асет Ризаулы осы ілімді пайдаланып, каншама адамга комектесті, жолы болмай журген коптеген адамдар бакытка кенеліп, рухани ілім аркылы омірін тузеді. Енді осы ілімді пайдаланып, сіз де бакытка кол жеткізуінізге болады. Бул рухани ілімді уйрену ушін сізге ерекше касиет пен жогары білім туралы дипломнын кажеті жок. Тек жан тазалыгы мен ар тазалыгы керек. Бул ілімді тек игі максат пен жаксылык ушін гана колданган абзал.

Асет Ризаулы Мукашбеков 1951 жылы тамыз айынын 25 жулдызында бурынгы Семей облысы, Уржар ауданы, Науалы ауылында дуниеге келген. Суйегі: Найман – Каракерей – Байыс – Тума – Акша – Карабас – Кожакелді – Кокі –Кылкабай – Боскынбай – Жолбарыс – Мукашбек – Риза – Асет. Атасы Мукашбек Жолбарысулы белгілі молла, аса даулетті жан еді. Диканшы, тоган басы болган. 1936 жылдары Уржар ауданында Елтай ауылы мен Науалы ауылынын арасында озі туйе сойып, асар жасап, су агатын тоган каздырган. Бертінге дейін ол Мукашбек тоганы деп аталган. ХІХ гасырдын аягында Арабиядан арнайы шакыртумен келіп, Тарбагатай оніріне ислам дінін тараткан миссионер Габдішукір аулиенін 40 шакіртінін бірі. 1918 жылы кызылдар Габдішукір аулиені намаз  отырган жерінде шауып олтіреді. Зираты: Кытайга баратын Науалы - Маканшы куре тас жолынын он жагындагы «Баракбай» деген жерде.

Мукашбек халык арасына «кара молла» деген атпен белгілі, ерекше касиет пен кие конган, кара суды теріс агызган рухани ілімі ерекше жогары зиялы адам болган. 1937 жылы желтоксан айынын 19 жулдызында Мукашбекті Кудайга сенеді, Жаратушыга жалбарынады деп НКВД туткындаган. Мукашбек туткындалып камауга алынганнан кейін жары Казыкей Калкулкызы (суйегі Болатшы) коп узамай кусадан кайтыс болып, балалары Риза, Раш, Райхан Науалыдагы балалар уйіне тапсырылган. Ризаны халык жауынын баласы деп шашынын жартысын алып тастап, корлаган. Жаксы окыса, «жаудын баласы» адейі жаксы окиды. Нашар окыса, адейі нашар окиды деп жас баланы жабірлеген. Риза бул корлыкка шыдай алмай 13 жасында балалар уйінен кашып кетіп, колхозга есепші болып орналасады. 1944 жылы аскерге алынып, 1950 жылга дейін Германияда, Польшада Кенес укіметінін баскыншылык аскерінін катарында болады. Улы Отан со;ысынын ардагері. Риза Мукашбекулынын карындастары Раш пен Райхан осы балалар уйінде жетімдіктін зардабынан біреуі 3 жасында, екіншісі 5 жасында олген.

(Ескерту: Еліміз тауелсіздік алганнан кейін Асет Ризаулы атасы Мукашбек Жолбарысулынын суйегі Алматынын жанындагы «репрессия курбандарынын» суйектері комілген Жаналык ауылындагы бауырластар зиратында екенін аныктады. 1937 г. Тройкой УЕКВД Алма-Атинской обл. По ст. 58 и 58-2 УК РСФСР к ВМН. 20.02.38г. Приговор приведен в исполнение). Ол кезде Уржар ауданы Алматы облысынын курамына кірген.

Асет Ризаулы 13 кітаптын авторы. Атап айтсак:

1. «Жасару купиясы» – 2006 ж. 4 000 дана.

2. «Аштыкты устау – денсаулыктын кепілі» – 2007 ж. 5000 дана.

3. «Рух пен таннін саулы;ы» – 2007 ж. 2000 дана.

4. «Жуйке жуйесінін тылсымы» – 2007 ж. 2000 дана.

5. «Акыл есті билеп алган жокшылык пен кедейшіліктен калай кутылуга болады?» – 2007 ж. 5000 дана.

6. «Желілі бизнестін комегімен акымактык пен жокшылыктан калай кутылуга болады?» – 2008 ж. 4000 дана

7. «Тибет медицинасынын онімдерінін негізінде – желілі жеке бизнесті курудын купиясы» – 2008 ж. 2000 дана.

8. «Жаратушыны аруактар аркылы тану немесе «Ак ананын» тылсым дуниелері» – 2008 ж. 1000 дана.

9. «Оз тагдырынды – озін калай озгертуге болады?» – 2009 ж. 2000 дана.

10.«Сен неге кедейсін? Сен неге карыздарсын? Немесе мол акша табу ушін не істеуіміз керек?» – 2009 ж. 7000 дана.

11.«Оз тагдырынды озін калай тубірімен озгертуге  болады» – 2010 ж.4 000 дана.

12. «Бугін мен: имандылыкка, бакытка, молшылыкка, махаббатка толы жана омірімді бастаймын» – 2014 ж. 10 000 дана.

13. «Бакыт кусынды басына кондырудын купиялары» 2016 ж. 10 000 дана.

Асет Ризаулы Мукашбеков не касіпкой жазушы, не журналист, не баксы, не емші, не коріпкел, не кумалакшы, не балгер емес. Асет Ризаулына Кудайдын кудіретімен «жанды жетелеуші» орысша айтканда «проводник души» касиеті 2009 жылы Грецияда Зевс туган, Геракл ерліктерін жасаган «Крит» аралында конып, Мангыстау онірінде саябыр тауып жаткан пір Бекет атанын жане Самарканд каласында жерленген улы колбасшы жахангер Амір Темірдін мазарында ушінші тылсым козі ашылган - Рухани Устаз. Асет Ризаулы Мукашбековпен сеанс барысында адам санасы аркылы: Кудайдын кереметтерін, шексіз кудіретін озі кино коргендей коріп, журегімен сезіп отырады. Асет Ризаулынын Жаратушы дарыткан касиеттері:

1. кара дуга, тіл, коз тигендерді тазалау;

2. ата-бабасы алган каргысты алу;

3. адамнын омірдегі жане бизнестегі жолын ашу;

4. ниетін (аурасын) тазалау;

5. аяк-колындагы кісенді шешу;

6. журегінін кірін аршу;

7. періштелерін, бак кусын кайта кайтарып, озіне кондырып беру;

8. сыркаттарын женілдету, аурасын жамау, бойындагы урейін, коркынышын алу;

9. сана мен ойлау жуйесін толык тазалау;

10. санасынын, ойлау жуйесінін багдарламасын тубегейлі жаксы жакка озгерту;

11. шанырагын, ауласын, автоколігін, кора-копсысын жын-шайтан перілерден, каралыктардан тазалау;

12. жануясына, уйіне жане 7 (жеті) урпа;ына дейін – кара дугадан, тіл козден, жын-шайтан перілерден, томенгі алемнін жан иелерінен, каралыктардан т.б. келенсіздіктерден коргайтын корган коршау салады;

13. Жаратушынын кудіретімен: Жалгыз бастылардын бойына уялап алган жын-шайтандарды куады;

14. кара дуганын кесірінен турмыска шыкпай журген кыз-келіншектер, сур бойдак жігіттер, жігіт агалары, карі кыздар озерінін Кудай коскан косактарын тауып, бір бастары екеу болып, балалы-шагалы, бакытты арі екі дуниенін канатын тен устайтын болады.

Асет агага арнау!

Асет ага! асыл жарсыз, немеренін атасы,

Дуалы ауыз калт кетпейтін батасы.

Дуние ку;ан мына киын заманда,

Талай жаннын болып журсіз панасы.

Денініз сау, аман болсын басыныз,

Кутты болсын пайгамбарлык жасыныз!

Устаз болып, багыт багдар беретін,

Ілімінмен копке шуак шашыныз.

Бір Алла гой жанымыздын турагы,

Бакытыннын орден аксын булагы.

Енбегіннін тек зейнетін коре бер,

Келер куннін саулелі боп шуагы.


Сандугаш Серіккали, Казакстан журналистер одагынын мушесі, Баубек Булкышев атындагы сыйлыктын иегері, Казакстан журналистер академиясынын «Алтын жулдыз» сыйлыгынын лауреаты. Журналист – аудармашы.


Рецензии
Ассоломағалөйкөм Әсет аға! Мынау ғажайып, өте керемет, бағалы. Адам баласы үшін өте қымбат, тағылымға толы сөздеріңіз үшін сізге мың да бір алғыс айтамын! Әр уақытта осындай күшті, құдіретке толы сөздеріңіз арқылы адамның рухани жан - дүниесін жебеп: аспандатып, асқақтатып отырасыз! Осы қасиетіңіз сізді жұмаққа бастайды деп сенемін. Жаза беріңіз маған. Мен бәрін де оқып санаммнан, ой елегімнен өткіземін. Керемет-керемет әсерлер аламын. Бойымды сергектік билейді. Тылсым кеңиді, жүрегімме арман ұялайды. Санам салқындап сараланып, асқақтайды! Мен сізді осындай сөздеріңіз үшін қатті құрметтеймін! Керемет! Баға жетпес байлықтар беріп жатырсыздар! Мен емес, басқалар да осыны оқыса шіркін...Нұр үстіне,нұр болар еді!!!

Кастер Саркыткан   07.09.2016 07:48     Заявить о нарушении
Аса қадірлі Қастер Сарқытханұлы!
Сөз қадірін қазіргі заманда екінің бірі түсіне білмейтіні рас. Тек жүрегі өте таза жандар ғана түсінетіні де рас. Сенің вацаппқа жіберген үн таспаңдағы тілегіңді талай пендеге жібердім, басым бөлігінің өз-өздерінен іштері күйіп жатыр. Бұл - топастық, рухани надандық! АБАЙ ЗАМАНЫНАН КЕЛЕ ЖАТҚАН КӨРСОҚЫРЛЫҚ!
Қастер бауырым! Өзіңе бір Жаратушыммыз жар болын! Бүкіл жанұяңа Алланың нұры жауа берсін! Өзіңді ерекше қадір тұтатын:

Асет Мукашбеков   07.09.2016 08:30   Заявить о нарушении
Әс аға!
Сізді Әс аға, - деп алғашқы сөзді бастауымда да үлкен мән жатқанын сезген боларсыз.
Адам жанына жалпы оқырман қауымыңызға шексіз ілтипат, мейіріміңізді төге қарайтын жүрегіңіздің тазалығы әрбір шығармаңызда көрініп тұрады. Сіздің әрбір жан баласына деген жинақтарыңызбен жүрегіңіздің түбін жарып шыққан, нұрын шашқан шығармаларыңыз, қазіргі мынау аумалы да төкпелі кезеңде не боларын біле алмай жүрген көпшілік қауымға ес жиғызары анық дүние.
Әсет аға, сіздің қайсібір кітабыңыз болмасын адам жанына, болашағына, жалпы ұрпағына, санасын тазалай отырып, адами қалыппен өмір сүріп, өз иманымен мәңгілікке табысуға бастайды. Бізге де нақ керегі осы емес пе?!
Жұдырықтай жүрегіңіздің төрінен әрбір оқырманыңызға орын аша отырып, киелі де, келелі ойларыңызды қарапайым да, жайдарлы: миыңа құйып алардай сөздеріңізбен жеткізе білуде, - ол сіздің ыждағатты жүрегіңізден, жүрекке жеткізу болып табылып жатады. Өз-өзіңді тани отырып, кейде шабыттанасың, кейде ұялып, кейде асқақтатсаң, кейде есебіне мән беріпқарататын, - Сіздің кітаптарыңыз шегі жоқ өте қымбат дүние екенін қайсібір оқырманыңыз мойындайтыны анық.
Әс аға, Алланың Сізге берер ғұмыр-жасы ұзақ болғай.
ЕРЕКШЕЛЕНЕ.....даралана туған шоқтығы бөлек бір Тұлғасыз. Сіздің менің өмірімде бар болғаныңыз үшін, - шексіз бақыттымын!

Сізді ерекше құрметтейтін рухани шәкіртіңіз әрі оқырманыңыз: Фарида Укашақызы. Шымкент қаласы. 12.09.2016 жыл

Асет Мукашбеков   14.09.2016 05:52   Заявить о нарушении