Обсофкунак, ё ифодагари афкори умум

                Обсофкунак, ё ифодагари афкори умум

                (хачвия)

    Дари хучраи Раиси Чамоат бе так-таку ичозатпурсии пешаки кушода шуду чавони хушкаду комат, ки дар тан либоси шинам дошту нуги гарданбандаш то тасмаи шимаш кашол буд ва муйсари равганмолидаи шоназадааш чило медод, ба хучра даромад. Ба шахсони дар хучраи раисбуда як нигохи беэътиёнае карду бидуни салом ба Раис мурочиат намуд:
     - Офарин, Раис! Дар курсии мулоим рохат мекунем гуед…
     Раис аз чояш саросемавор хеста, тамаллуккорона: - Ассалому алайкум, муаллимчон! Биёянд, биёянд! Кадамхояшон нури дида, точи сар! – гуён ва уро ба курсии худаш таклифкунон гила намуд:
     - Муаллимчон, кадом шамол парронд? О, як занг мезадед, бандаи камтаринатон Шумои азизро шахсан пешвоз мегирифт.
     Сипас бо ишораи каллааш мизочонро барои тезтар аз хучра баромада онхоро танхо гузоштан водор намуд.
     Чавон ба курси нишаста, дастхояшро васеъ кушода ба ду тарафи мизи кории Раис чун ду такячуби бадани фарбехашро нигохдоранда устувор намуда, ба сухбат огоз кард:
     - Маълум шуд, ки ман хато накарда будаам. Охир, чанд руз пеш хабар дода будем, ки Раиси нохия – намояндаи президе-е-ент, барои вохури бо мардум ба чамоати Шумо меоянд, вале аз ягон хел тайёри дараке нест-ку?! Акалан гирду атрофи рохро тоза карда, сангу деворхоро сафед накардаед. Дару дарвозахои мардум бошад кайхо руи рангро надидаанд. Магар таъмири рох, яъне хамон чукуракхои сабилмондаро бо хоку шагал пур кардан бе идораи рохсози мумкин нест?! Чаро мардумро ба хашар сафарбар намекунед? Охир, дар замонхои карахти хама фаъол буданд-ку?..
     Чавон беш аз як соат ба Раиси чамоат имкони сухане гуфтан ё чавобе доданро намонда бо чунин оханг харф мезад. Ногох, аз афташ оташи кахру газабаш якбора хомуш шуд, ки ба Раис:
     - Кани, як пиёла чой рехта, сипас руихати чорабинихоро биёред-чи? – гуён амр дод.
     Раис пиёлаи чойро ба Чавон дароз намуда, аз чевон як даста когазхоро гирифту даст руи синааш гузошта мунтазири фармони навбати шуд.
     - Раис, хафа нашаведу, лекин худатон мушкилии вазифаи намояндаи Хукумати нохияро медонед. Бале, бале, масъулияти басо сангин… Вокеан, чаро Шумо рост истодаед? Шинед! Планро, э-э-э, мебахшед, накшаро ба ман дихед.
     Раис аз байни дастаи когазхо чанд варакро чудо намуда, ба Чавон доду эХтиёткорона, чашмонашро аз «Намояндаи Хукумати нохия» наканда ба курсии дар пахлуи мизи кориашбуда нишаст.
     Намоянда беэътиёна ба он варакхо як-як назар афканду,- кани, руихати таклифшавандагонро бинем,- гуён чанд вараки дигарро аз дасти Раис гирифт. Баъди ин руихати пешвозгирандагон, руихати сохибкороне, ки аз хисоби онхо ба пешандозу гулдастахову зиёфат ва тухфахо маблаг чамъ карда шудааст, руихати баромадкунандагон, руихати саволдихандагону саволхои онон, руихати саволхои эхтимолии бечо ва шахсоне, ки эхтимоли он саволхоро доданашон мавчуд аст ва чораъо оиди пешгирии чунин холатхои эхтимолии ногувору боз чандин руихатхои дигар чашм андохта, якбора чизи мухимме ба ёдаш омадаги барин, чехрааш боз хам чиддитар гашт ва гуфт:
     - Пас аз чамъомадро кушодан ки шодбош мегуяд?
     Раис аз чояш нимхез шуда, даст пеши бар намуду гуфт:
     - Чун харвакта акаи Эшонхуча Турабоевичро илтимос мекунем.
     - Ин хамон лектори тортанак нест?
     - Муаллимчон, акаи Эшонхучаро нотавонбинон чунин лакаб додаанд. Ба фикри онхо, гуё вай дар хама маъракахою маросимхо бачою бечо баромад карда, яъне «лексия» хонда, игвогари мекардааст. Аслан ин тавр нест. Мо хубтар медонем. Дар Чамоат бошад сохиби иззату обруст. Баъзан эхтиром намуда вайро шухиомез «обсофкунак» хам меноманд… Плюс ифодагари афкори умум аст.

     Намоянда каме мулоим шуда, - хайр, майлаш, обсофкунак бошад, обсофкунак! Хуб, инаш хам хал шуд, - гуфта аз чояш хест. Дастонашро ба миён гузошта гуё аз бори багоят вазнине озод шуда бошад, чанд дакика «уфф-уфф»- кунон боз ба чояш нишаст:
     - Акнун, Раис ба сари масъалаи дигар оем. Ба Шумо пушида нест, ки баъзан Хокимро, э-э, мебахшед, Раисро атрофиёнашон хамрохи мекунанд. Онхоро низ набояд фаромуш кард.
     Дар майнаи Раиси Чамоат пас аз ин суханони Намоянда фикре чун дар компютер баркосо гузашт: «Атрофиён: а) дар гузаштаи дур – ахли дарбор ва наздикони онхо; б) дар гузаштаи наздик – актив; в) холо бошад, мубаллигони лагандбардор ва хешу табору хизматгорони содики онхо» ва у ин дафъа хам аз чояш хестанро фаромуш накарда:
     - Бале, муаллимчон, бале, - гуён даст руи сина гузошт…
     Хамин тавр, Намоянда вазифаи сангини дар наздаш гузошташударо (миссияашро) ба итмом расониду пас аз зиёфат сархуш ба маркази нохия баргашт.
     Раиси чамоат худи хамон бегох чамъомади фаври даъват намуда, то ними шаб дар назди масъулин вазифахои мушаххас гузошт. Пас аз мачлис Обсофкунакро (Эшонхуча Турабоевич, яъне Лектори тортанакро) нигох дошта масъулияти дар назди у истодаро махсус кайд намуд.
     - Асло парво накунед, - гуфт Обсофкунак. – Худатон медонед, ки ман хамеша ба чунин чорабинихо омодагии садфоиза дорам.
     Ду руз гузашт. Кучаи марказию майдони назди чамоат намуди идона доштанд. Пойандозу гулдастахо ва муаллимону мактаббачахо ба дарачаи аъло тайёр буданд…
     Раиси нохияву атрофиёнаш омада, рост ба толор даромаданд. Хама дар сахнаву каторхои аввали толор мувофики одат чойхояшонро ишгол намуданд. Мачлис сар шуд.
     Мувофики накша ба минбар Обсофкунак баромада ба таърифу тавсифи раиси нохияву атрофиёни у сар кард. Раисро, ки хамсоли наберааш буд, устод номид, падари уро падару модарашро модар хонд, ба атрофиён низ сано мехонд, ки хотирашро нооромию пичир-пичири толор парешон сохт. Ба тарафи Раиси чамоат нигариста дид, ки у бо ду даст сарашро дошта дар холати ногуворе карор дорад. Хайрон шуда ба когази дар дасташ буда назар афканду хуш аз сараш парид. Беихтиёр, -э-э-э! О, ин баромади дафъаи гузашта-ку,- гуён ба такуру кардани варакхои дар дасташбуда шуруъ кард, вале чизи лозимиро намеёфт. Аз ин холат боз хам саросематар гашта дар кучо буданашро фаромуш сохт ва бо овози баланд нидо кард:
     - Бало занад, ин сабилмонда кучо шуда бошад-а? Та-ак- та-а-а-ак! Хайр, хеч гап не. Ягон илоч меёбем. Хар хамон – полон дигар…
     Хама якбора ором шуданд. Хомушие буд басо ногувору хавлангез. Гумон мекарди, хатто нафасгириро хам фаромуш кардаанд…
     Хафтае нагузашта нафаре, ки фарзандашро ба мухочирати мехнати гусел мекардааст, ба деха хабар овард, ки собик Раиси чамоат, Намояндаи раиси нохия ва чанде аз мутасаддиёнро дар фурудгох дидааст. Гуё омадани тайёраеро интизор будаанд, то ба Русия ба мардикори раванд…   


Рецензии
Этот юмористический рассказ впервые было напечатано на таджикском языке в газете "Озодагон" в мае 2009 года в одном номере со следующим указанием Президента Республики Таджикистан. Видимо, в редакции еженедельника посчитали своевременным и в тему:
Президент Таджикистана запретил чиновникам появляться на одних с ним портретах
время публикации: 15 мая 2009 г., 15:47 | последнее обновление: 7 декабря 2017 г., 08:56
Яндекс.Директ 18+
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился убрать все свои портреты, установленные вдоль дорог внутри республики, а также в рабочих кабинетах местных властных структур. Впрочем, это касается лишь тех портретов, где Рахмон изображен не один, а в компании местных чиновников, поясняет "Интерфакс".
Соответствующая телефонограмма президента была разослана накануне во все области, города и районы Таджикистана. Запрет на появлении на одних портретах с Рахмоном введен "в целях предотвращения чинопочитания, устранения недопонимания среди населения", поясняет пресс-служба главы государства.
Впредь чиновники будут обязаны согласовывать с исполнительным аппаратом президента "порядок размещения портретов главы государства в общественных местах". Рахмон также поручил "ликвидировать благодарственные надписи в отношении руководителей городов, районов и других, которые размещены на исторических памятниках, мавзолеях и надгробиях".
Эмомали Рахмон уже неоднократно письменно и устно требовал от своих подчиненных отказаться от показного восхваления главы государства. При этом в Таджикистане нет СМИ, которые позволили бы себе критику в адрес Рахмона. Все чиновники при упоминании президента неизменно добавляют слово "уважаемый".
Президент Таджикистана известен своими экстравагантными инициативами по улучшению жизни в стране. Например, он запретил школьникам и студентам мобильные телефоны и упразднил выпускные балы, объявил вне закона пышные свадьбы и похороны, а также золотые зубы. Недавно он приказал заменить все лампочки в Таджикистане на энергосберегающие, а в прошлом году велел чиновникам продать машины и вложить деньги в энергетику.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/15may2009/portret.html

Абдукаюм Мамаджанов   01.04.2020 07:38     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.